Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Yaşayan Ticaret Hukuku Hukuki Mütalaalar ( Kitap : 15 ) - ( 2012 - 2013 )

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
337
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786054823246

Stok Durumu: Stokta var

275,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 247,50 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

İÇİNDEKİLER

[174] BASİRETLİ BİR İŞADAMI GİBİ DAVRANMA

YÜKÜMLÜLÜĞÜ..................................................................... 1 Ticaret Ortaklıklarının da Tıpkı Gerçek Kişi Tacirler Gibi Basiretli Bir İşadamı Gibi Davranma Yükümlülüğüne Tabi Olmaları-Ticaret Ortaklıklarının Dolandırılmalarına Olanak Bulunup Bulunmadığı Tartışması-Yükümlülüğün Tacirin Sadece Dış İlişkilerinde Uygulanabilmesi-Tüzel Kişi Tacirlerin Temsilcileri Tarafından Zarara Uğratılması-Yasa Koyucunun Temsilcilerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğunu Öngörmesinin Anlam ve Sonucu

[175] İFLASA TABİ OLMA............................................................... 15 Gerçek Kişi Tacirlerin Hangi Hallerde İflas Yolu ile Takip Edilebilecekleri-Tacir Olmadıkları Halde İflas Yolu ile Takip Edilebilecekler-Bizzat Bir Ticari İşletme İşletmeyen Kişinin Salt Bazı Şirketlerin Yöneticisi Olması Nedeni ile İflas Yolu ile Takip Edilememesi-İİK 177’de Öngörülen Doğrudan İflasın Koşulları

Ekler : Mütalaaya İlişkin Yargı Kararları.

[176] PORTFÖY TAZMİNATI......................................................... 39

Tek Satıcının Portföy Tazminatı İsteminin ETK ve YTK Açısından İncelenmesi-Portföy Tazminatına Hükmedebilmek İçin İlgili Sözleşmenin Tek Satıcılık Olması veya Tekel Hakkı Vermesinin Zorunlu Olup Olmadığı-Portföy Tazminatının Talep Olunabilmesi İçin Sözleşmenin Müvekkil Tarafından Haksız Bir Biçimde Feshedilmiş Bulunulmasının Gerekip Gerekmediği-Portföy Tazminatına Hükmolunabilmek İçin Somut Olayda Tekel Kuralının Varlığının Kabul Edilmiş Olmasının Zorunlu Bulunup Bulunmadığı

[177] BAYİLİK SÖZLEŞMESİ......................................................... 53

Sahtecilik Kavramının Şirketin Temsilcisinin Daha Sonradan Eski Tarihli Bir Sözleşmeyi Varmış Gibi İmzalaması Durumunu da İçermesi-Temsilcinin Görevinin Tamamlanmasından Sonra Eski Bir Tarih Atarak İmzaladığı Sözleşmenin İçerdiği Hükümlerin Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olması-Prim Olarak Bedelsiz Ürün Alma Hakkının Öngörülmesi-İlişkinin Tamamlanmasından Önce Gerçekleşen Cari Hesap Mutabakatı-Temsilcinin İmza Yetkilerini İçeren Belgenin Sözleşmeye Eklenmesi-Yetki Sınırlandırmalarına İlişkin Müspet Vukuf

[178] MARKA................................................................................... 89 İki Kişinin Birlikte Tescil Ettirdiği Markanın Hukuki Durumu-Her Bir Marka Sahibinin Diğerinin Rızasına Aykırı Olarak Üçüncü Bir Kişiye Satması veya Ona Kullandırmasının Mümkün Olup Olmadığı-Türk Hukukunda Marka Üzerinde Müşterek Mülkiyet Kurulmasının Olanaklı Bulunup Bulunmadığı Tartışması

[179] OYDAN YOKSUNLUK.......................................................... 95

Oydan Yoksunluk Hakkındaki Hükümlere Aykırılığın Yaptırımı- Kişisel Olarak Oydan Yoksun Olan Yönetim Kurulu Üyesinin Şirketin Hakim Ortağı Olan Bir Başka Anonim Ortaklığın Temsilcisi Sıfatı ile Oy Kullanıp Kullanamayacağı- Katılmanın Oylama Sonucunu Etkilemediği Savunmasının Hangi Hallerde İleri Sürülebileceği-Önceki Yıllarda Örtülü Kazanç Dağıtımı Eylemini Gerçekleştiren Bir Yönetim Kurulu Üyesine Şirketle İşlem Yapma ve Rekabet Edebilme Yetkilerinin Verilmesinin İyi Niyete Aykırılık Oluşturup Oluşturmadığı

[180] YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞLEM YAPMA

VE REKABET YASAKLARI................................................. 115

Yasakların Amacı ve Buyurucu Olup Olmadığı-Yasakların Hangi Yöntemlerle Bertaraf Edilebileceği-İzin veya İcazetin Soyut Bir Biçimde Verilmesinin Mümkün Olup Olmadığı-Yasakların Ana Sözleşme ile Kaldırılabilip Kaldırılamayacağı-ETK 334 ve 335’in Özel Hüküm Olduğu ve Yaptırımlarını Kendi İçinde Düzenlediği Savı-Sorumluluk Davasının Açılabilmesi Koşulları

[181] YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İBRASI............................ 133

Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulun Kendisini İbra Etmemesi Hakkındaki Kararı Aleyhine İptal Davası Açabilip Açamayacağı-Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Soruna İlişkin Yaklaşımı-Genel Kurulun Yönetim Kurulu Üyesini Hiçbir Gerekçe Göstermeksizin İbra Etmekten Kaçınabilip Kaçınamayacağı-Sorumluluk Davasında Zararı Kanıtlama Yükümlülüğü-Davacı Dışındaki Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmiş Olması

[182] ANONİM ORTAKLIK YÖNETİCİLERİNİN

SORUMLULUĞU................................................................ 151

Anonim Ortaklık Yöneticileri Aleyhine Açılacak Tazminat Davaları-Davanın Zarar Verenler Aleyhine Birlikte Açılabilip Açılamayacağı-Tüm Sorumlular Aleyhine Tek Bir Davanın Açılmasının Zorunlu Olup Olmadığı-Genel Kurulun Dava Açılmasına Karar Vermesi-Yeni Yöneticilerin Sorumlu Olan Eski Yöneticiler Aleyhine Dava Açma Yükümlülükleri-Dava Zamanaşımı-Sorumluluğun Niteliği-Kusurun veya Kusursuzluğun Kanıtlanması Yükümlülüğü-Farklılaştırılmış Teselsül-İbranın Mali ve İdari Diye İkiye Bölünüp Ayrı Ayrı Oylanabilip Oylanamayacağı-TTK’nun Mevcut İbra Kararının Yeni Bir Genel Kurul Kararı ile Kaldırılamayacağını Öngören Hükmünün Anlamı ve Uygulanma Koşulları-Kısmi İbra-Sorumluluk Davasında Yetkili Mahkeme [183] AYRICALIKLI PAYLAR........................................................ 171

Anonim Ortaklık Ana Sözleşmesindeki Pay Gruplarının Kaldırılmasına Karşın Ayrıcalık Sağlayan Hükümlerin Muhafaza Edilmiş Olması-Ayrıcalıklı Pay Sahiplerinin Özel Genel Kurul Kararının Bulunmaması-Ayrıcalıkların Yaratılması ve Kaldırılmasında İzlenecek Yöntem-Somut Bir Olayda Ayrıcalıktan Yararlanmamanın Bundan Feragat Anlamına Gelip Gelmeyeceği

[184] PAY SENETLERİ................................................................. 187

Anonim Ortaklık Hamiline Yazılı Pay Senetleri ile İlmühaberlerinin Üçüncü Kişilere Hangi Yollardan Devredilebileceği-Devrin Teslimin Yanı Sıra Ciro ile de Yapılmasının Öngörülebilip Öngörülemeyeceği-Pay Senetlerinin Devralan Yerine Üçüncü Bir Kişiye Teslim Edilebilip Edilemeyeceği-Hamiline Yazılı Pay Senetlerini Devredenlerin Tasarruf Yetkilerinin Bulunmasının Gerekip Gerekmediği-Yedieminin Yükümlülükleri-Ücretinin Ödenmemesi Durumunda Yedieminin Hapis Hakkı

[185] HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİ.................................. 213

Bastırılan Anonim Ortaklık Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Sahiplerine İmza Karşılığında Dağıtıldığını Kanıtlayan Tesellüm Belgesi-Pay Senetlerinin Bastırılmasına İlişkin Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararı-ETK’nun Pay Senetlerinin Bastırılmasına İlişkin Herhangi Bir Hüküm İçermemesi-Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Genel Kurul Öncesinde Tevdi Edilmeleri-Anonim Ortaklıkta Bir Kişinin Adının Pay Defterinde Kayıtlı Olmasının veya O Kişinin Genel Kurula Katılmış Olmasının Pay Sahipliği Sıfatının Varlığının Kanıtlanmasına Yeterli Olup Olmadığı-Pay Senetlerinin Bastırılması Durumunda Pay Sahiplerine Bildirimde Bulunma Zorunluluğu-Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bastırılması Durumunda Bunların Alacağın Temliki Yolu ile Devredilebilip Devredilemeyeceği

[186] ANONİM ORTAKLIKTA KAR DAĞITIMI............................ 239

Anonim Ortaklıkta Karın Dağıtılabilmesi İçin Genel Kurul Kararının Varlığının Gerekip Gerekmediği-Kar Dağıtım Yetkisinin Başka Bir Organa Devrinin Geçerli Olup Olmadığı-Karın Dağıtımına Mahkemece Karar Verilebilip Verilemeyeceği-Genel Kurulun Karın Dağıtılmaması Hakkındaki Kararının Mahkemece İptaline Hükmolunmasının Nasıl Bir Sonuç Doğuracağı-Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Konuya İlişkin Yaklaşımı-Anonim Ortaklığın Kar Dağıtım Politikalarını Beğenmeyen Pay Sahiplerinin Ellerindeki Olanaklar

[187] SERMAYE ARTIRIMI........................................................... 253

Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararının Yürütülmesinin Durdurulması-Sermaye Artırımının Belirli Bazı Pay Sahiplerini Zarara Uğratma Amacını Taşıdığı Savı-Artırım Sonucunda Primli (Agiolu) Paylar Çıkarılması-Sermaye Borcunun İfası-Rüçhan Hakkının Sınırlandırıldığı Savı-İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı-İç Kaynaklardan Sermaye Artırımında Kullanılabilecek Kaynaklar-Sermaye Artırımında

İzlenecek Yollar [188] SERMAYE ARTIRIMI........................................................... 267

Bir Anonim Ortaklığın Finansman Gereksiniminin Somut Bir Pay Sahibi Tarafından Karşılanmakta Olmasının Sermaye Artırımının Gerekliliğine Kanıt Oluşturup Oluşturmadığı-Ayrıcalıklı Pay Sahiplerinin Onay Kararının Gerekip Gerekmediği-YTK 454/II’deki “Yüzde Altmışının Çoğunluğu” İbaresinin Anlamı-YTK 376’nın Uygulanmasında YTK 462 Kuralının Geçerli Olup Olmayacağı

[188 A] SERMAYE ARTIRIMI... 279 YTK 376/II Kapsamında Olan Bir Anonim Ortaklığın Sermaye Azaltılması ve Artırılması İşlemlerini Farklı Zamanlarda, Yani İki Ayrı Genel Kurulda Yapabilip Yapamayacağı

[189] ANONİM ORTAKLIĞIN HAKLI NEDENLE FESHİ............ 285

YTK 531’de Öngörülen Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshini İsteyebilme Olanağının Kaynağı-Haklı Neden Kavramının Tanımı-Azınlığın Anonim Ortaklığın Feshini İsteyebilmesi İçin Tek Başına Bir Haklı Nedenin Varlığının Yeterli Olup Olmadığı-Azınlığın Diğer Hukuki Koruma Yollarına Başvurmuş ve Bunları Tüketmiş Olmasının Gerekip Gerekmediği-Davacıların Ana Sözleşmenin Ayrıcalık Konusunda Hiç Bir Hüküm İçermemesi Nedeni ile Yönetim Kurulu Üyeliklerinden Uzaklaştırılmalarının Haklı Neden Sayılabilip Sayılamayacağı-Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshinin Başvurulabilecek Son Bir Çare veya Çözüm (Ultima Ratio) Olması-Payların Gerçek Değerinin Tespiti

[190] LİMİTED ORTAKLIK MÜDÜRÜNÜN

SORUMLULUĞU................................................................ 303

Limited Ortaklık Müdürü Aleyhine Açılacak Sorumluluk Davasında Alacaklıların Hükmolunacak Tazminatın Hangi Hallerde Kendilerine Verilmesini İsteyebilecekleri-Doğrudan ve Dolayısıyla Zarar Kavramları-Limited Ortaklığın Yasada Öngörülen Asgari Sermaye ile Kurulup Faaliyetini Sürdürmesinin Müdürlerin Sorumluluğunu Gerektirip Gerektirmediği

Prof. Dr. Ömer Teoman’ın Bilimsel Yayınlarının Listesi

(1971-2013) 321

Ek Bilgi

Ürün Kodu 141506
Yayın Tarihi 2014 Ocak
Barkod 9786054823246
ISBN 9786054823246
Yayınevi Vedat
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ömer Teoman