Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Vergi Davaları ve Yargılama Usulü Vergi Davaları ve Yargılama Usulü

Vergi Davaları ve Yargılama Usulü

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
208
Boyut :
14x20
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9789750259326
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

35,00 TL

Detayları

Müvekkiliniz veya potansiyel müvekkiliniz elinde bir tebliğ zarfıyla karşınıza geçti, zarfı açtınız, içindeki evraka göz gezdirdikten sonra, genellikle ruhsatınızı alıp mesleğe başladığınızda muhatap olduğunuz serbest muhasebeciniz aklınıza geldi, stopajı az çok biliyorsunuz ancak sonu "...vergisi" ile biten türlü türlü vergilerin adını vatandaş kimliğinizle bilmekle birlikte içeriğiyle ilgili her hangi bir fikriniz yok. Çoğunuzun vergi evrakı ile muhataplığı an itibarıyla bitiyor ya da mecburen devam ediyor. Konuyu hemen tanışık muhasebecilere aktarmadan önce bu kitabı okuyun derim. Çünkü yargılamanın savunma ayağı sizsiniz ve vergi mahkemelerindeki yargılama sürecine dahil olmalısınız.

Siz icra takip muamelelerinin, boşanmanın, ceza yargılamasının ve daha birçok ihtilaf tarafının yanında olabilirsiniz; ancak binlerce meslektaşınız da olabilir! Yol harcamalarına katılma payı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan ek gümrük vergisi tahakkuku, sahte faturalardan kaynaklı vergi tarhiyatları ve daha birçok vergisel uyuşmazlığın tarafının vekili olursanız devamında daha kaç bin dosyanın daha vekili olabilirsiniz hiç düşündünüz mü?

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

- Vergi Mahkemelerinin Görev Alanı
- Dava Dilekçesinin Hazırlanması
- İlk İnceleme
- Dava Dosyasının Tekemmül Süreci
- Dava Dosyasının
- İncelenmesi ve Karar Süreci
- Kanun Yolları

İçindekiler

Önsöz 5
Birinci Bölüm
VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI
I. VERGİ DAVASINA KONU OLABİLECEK İŞLEMLER 20
A. Vergi/Ceza İhbarnamesi 20
B. İki Numaralı Vergi/Ceza İhbarnamesi 24
C. Tahakkuk Fişi 27
Ç. Düzeltme ve Şikayet Başvurularının Reddi Yolunda Tesis Edilen İşlemler 30
D. Mükellefiyet Tesisi 30
E. Gümrük Müdürlüklerince Tesis Edilen İşlemler 31
F. Belediyelerce Tesis Edilen İşlemler 37
G. 6183 Sayılı Kanun Mucibince Tesis Edilen İşlemler 37
1. Ödeme Emri 37
2. Teminat İsteme, İhtiyati Tahakkuk, İhtiyati Haciz 43
3. Haciz 43
İkinci Bölüm
DAVA DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI
I. DAVA DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI 45
A. Mahkemenin Adı 48
B. Yürütmenin Durdurulması ve–veya Duruşma İstemi 49
1. Yürütmenin Durdurulması İstemi 49
2. Duruşma 50
C. Davacı ve Vekili, Adresleri 51
Ç. Davalı, Adresi 52
D. Dava Konusu İşlem 53
E. Dava Konusu İşlemin Tebliğ Tarihi 54
F. Açıklamalar 55
G. Sonuç ve İstem 56
Ğ. Ad, Soyad ve İmza 60
H. Ekler 60
1. Dilekçe Ekinde Mahkemeye Sunulması Zorunlu Evraklar 61
2. Dilekçe Ekinde Mahkemeye Sunulması Zorunlu Olmayan Evraklar 61
Üçüncü Bölüm
İLK İNCELEME
I. İLK İNCELEME 65
A. Görev ve Yetki/Görev Ret ve Yetki Ret 66
1. Görev/Görev Ret 66
a. Ödeme Emri 67
b. Gümrük Kanunu Uyarınca Alınan Para Cezası Kararları 68
c. Belediyelerce, Ücret Adı Altında İstenilen Mali Yükümlülükler 69
ç. Vergi Mahkemesi Kararları Uyarınca İşlem Tesis Edilmemesi Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmin Talepleri 70
d. Kamu Kurumları ya da Belediyeler Tarafından, Muhtelif Mevzuatlar Mucibince Değişik İsimlerle İstenilen Mali Yükümlülükler Üzerinden Hesaplanan Katma Değer Vergileri 71
2. Yetki/Yetki Ret 73
3. “Görev Ret”/“Yetki Ret” Kararları Sonrasındaki Aşama 75
B. İdari Merci Tecavüzü/Mercine Tevdi 76
C. Ehliyet/Ehliyet Ret 78
1. Ehliyet 78
a. Gerçek Kişiler 79
b. Tüzel Kişiler 80
c. Adi Ortaklık 81
2. Ehliyet Ret 82
a. Tüzel Kişiliği Sona Ermiş Şirketler Adına Tesis Edilen İşlemler 82
b. Ölen Kişi Adına Tesis Edilen İşlemler 84
Ç. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemler/İncelenmeksizin Ret 85
1. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlemler 85
2. İncelenmeksizin Ret 90
D. Süre Aşımı/Süre Ret 90
1. Dava Açma Süresi 90
a. Dava Açma Süresi İle İlgili Özel Durumlar 92
aa. Dava Açma Süresinin Son Gününün Adli Tatil veya Mali Tatil Gününe Rastlaması 92
ab. 2577 Sayılı Kanun'un 10. ve 11. Maddelerinin Vergi Mahkemelerinde Açılan Davalarda Tatbiki 94
aba. 2577 Sayılı Kanun'un 10. Maddesinin Tatbiki 94
abb. 2577 Sayılı Kanun'un 11. Maddesinin Tatbiki 95
abc. Uzlaşma 96
abç. Adli veya Askeri Yargı Mercilerinde Açılan Davaların, Görev Yönünden (Vergi Mahkemelerinin Görevli Olduğu) Reddi 97
2. Süre Ret 98
E. Husumet/Hasım Düzeltme 99
F. Dava Dilekçesinin, 2577 Sayılı Kanun'un 3 ve 5’inci Maddeler Yönünden İncelenmesi/Dilekçe Ret 99
1. Dava Dilekçesinin, 2577 sayılı Kanunun 3. Maddesi Yönünden İncelenmesi 100
a. Yazım Hataları ve Maddi Yanlışlıklar 102
aa. Mahkeme Adının Yanlış Yazılması 102
ab. Tarafların ve Varsa Vekillerinin veya Temsilcilerinin Ad ve Soyadları veya Unvanları ve Adresleri İle Gerçek Kişilere Ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının Hiç Yazılmaması, Eksik ya da Yanlış Yazılması 102
ac. Dava Konusu İşlemin Tarihinin, Sayının, Türünün, Döneminin, Tutarının Yazılmaması, Eksik ya da Yanlış Yazılması 103
aç. Davaya Konu Olan İşlemin, Tebliğ Tarihinin ya da Ittıla (Öğrenme) Tarihinin Yazılmaması, Yanlış Yazılması 103
ad. Dava Dilekçesi ve Eklerinin Tek Suret veya Karşı Taraf Sayısı Kadar Mahkemeye Sunulması 104
ae. Dava Dilekçesi ve Suretinin İmzasız ya da Eksik İmzalı Olması 104
af. Dava Konusu İşlemin, Dava Dilekçesi Ekinde, Mahkemeye Sunulmaması 105
ag. Vekaletnamenin, Dava Dilekçesi Ekinde Mahkemeye Sunulmaması, Vekaletnamedeki Eksiklikler 105
ağ. İmza Sirkülerinin, Dava Dilekçesi Ekinde Mahkemeye Sunulmaması, İmza Sirkülerindeki Eksiklikler 106
ah. Avukat Olmayan Vekil Tarafından Dava Açılması 107
aı. Tüzel Kişilik Adına Tesis Edilen İşlemlere Karşı Kanuni Temsilci/Temsilcileri veya Ortak/Ortaklar Tarafından, Kendi Adına/Adlarına Dava Açılması 107
b. Dava Konusu İşlemin/İşlemlerin Açık ve Net Olarak Ortaya Konulmaması 108
ba. Vergi Mahkemelerinin Görev Alanına Giren, Kesin ve İcra İşlemlerin Yanında ya da Bu İşlemlerden Bağımsız Olarak, Vergi Dava Türleri Arasında Sayılmayan Türden Davalara Konu Olabilecek İstemlerde Bulunulması 108
baa. Tespit Davası/İstemi 109
bab. Terditli Dava/İstem 110
bac. Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulması İstemi 110
bb. İdari İşlem Niteliğinde Karar Verilmesinin Talep Edilmesi 111
bc. Dava Konusu İşlemin, Muğlak ve Birden Fazla İşlemi Kapsayacak (Toplulaştırılmış) Şekilde Dava Dilekçesine Yazılması 112
bç. Dava Dilekçesindeki, Dava Konusu İşleme İlişkin Bilgiler İle Dilekçe Ekinde Mahkemeye Sunulan Dava Konusu İşleme İlişkin Belgeler Arasında Tutarsızlıklar Bulunması 113
bd. Birden Fazla/Seri Olarak Açılan Davalarda, Uygulama İşlemlerinin Dayanağı Olan İşlemin/İşlemlerin (Tarife, Mükellefiyet Tesisi vs.) Her Bir Davada, Mükerrer Olarak Davaya Konu Edilmesi 116
be. İleride Tesis Edilmesi Muhtemel İşlemlerin Dava Konusu Edilmesi 117
2. Dava Dilekçesinin, 2577 Sayılı Kanun'un 5. Maddesi Yönünden İncelenmesi 118
a. Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açılması 118
aa. Vergi/Ceza İhbarnameleri 119
aaa. Birden Fazla Vergi/Ceza İhbarnamesine Karşı Tek Dilekçeyle (Tek Dava) Dava Açılması 119
aaaa. Yasal Dayanağı ve Ait Olduğu Yıl Aynı Olan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Konulu Vergi/Ceza İhbarnameleri 119
aaab. Vergi Ziyaı Cezalı; Gelir Vergisi–Gelir Geçici Vergisi ya da Kurumlar Vergisi–Kurum Geçici Vergisi Konulu Birden Fazla Vergi/Ceza İhbarnamesi 120
aaac. Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergileri/Özel Tüketim Vergileri/Banka ve Sigorta Muameleleri Vergileri Konulu Birden Fazla Vergi/Ceza İhbarnamesi 120
aaaç. Vergi Ziyaı Cezalı Gelir Stopaj Vergisi Konulu Vergi/Ceza İhbarnameleri 121
aaad. Vergi Ziyaı Cezalı Muhtelif Vergi Tarhiyatları Konulu Vergi/Ceza İhbarnamesi/İhbarnameleri İle Özel Usulsüzlük Cezası Konulu Vergi/Ceza İhbarnamesi/İhbarnameler 121
aab. Birden Fazla Vergi/Ceza İhbarnamesine Karşı Ayrı Ayrı Dilekçelerle Dava Açılması 122
aaba. Vergi Ziyaı Cezalı; Gelir Vergisi/Gelir Geçici Vergisi İle Katma Değer Vergisi Konulu Vergi/Ceza İhbarnameleri 122
aabb. Birden Fazla Yıla İlişkin, Aynı Tür Vergi, Harç ve Cezaların Konu Edildiği Vergi/Ceza İhbarnameleri 123
aabc. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun İlgili Maddeleri Uyarınca Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları Konulu Vergi/Ceza İhbarnameleri 124
aabç. Vergi/Ceza İhbarnamesi/İhbarnameleri İle Mükellefiyet Tesisi İşlemi 124
ab. İki Numaralı Vergi/Ceza İhbarnameleri 125
ac. Tahakkuk Fişi 125
aç. Gümrük Müdürlüklerince Tesis Edilen İşlemler 125
ad. Belediyelerce Tesis Edilen İşlemler 126
ae. Ödeme Emri 127
aea. Tek Bir Ödeme Emri Muhteviyatında, Vergi Mahkemelerinin Görev Alanına Giren ve Girmeyen Amme Alacaklarının Bulunması 127
aeb. Tek Bir Ödeme Emri Muhteviyatında, Birden Fazla Vergi, Harç ve Ceza Türüne İlişkin Amme Alacaklarının Bulunması 127
aec. Aynı İdari Makamlarca, Aynı Yasa Hükümleri Dayanak Alınmak Suretiyle ve Aynı Kişi/Kişiler Adına Düzenlenmiş Birden Fazla Ödeme Emri 129
af. Teminat İsteme, İhtiyati Tahakkuk, İhtiyati Haciz 130
ag. Haciz 130
ağ. Vergi Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Birden Fazla İşlemin Aynı Tarihte Öğrenilmesi Üzerine Açılan Davalar 130
ah. Vergi Mahkemelerinin Görev Alanına Giren İşlem/İşlemler İle Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu Olmayan İşleme/İşlemlere Birlikte Dava Açılması 131
b. Birden Fazla Şahsın Müşterek Dilekçe İle Dava Açması 132
3. Dilekçe Ret 133
II. DAVALAR YENİLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 134
III. BİRLEŞTİRME KARARI 135
Dördüncü Bölüm
DAVA DOSYASININ
TEKEMMÜL SÜRECİ
I. DAVA DOSYASININ TEKEMMÜLÜ 137
A. Tebliğ Muameleleri 137
1. Dava Dilekçesinin Tebliği 138
2. Davalı Savunma Dilekçesinin Tebliği 138
3. Savunmaya Cevap Dilekçesinin (Replik) Tebliği 138
4. Cevaba Cevap Dilekçesinin (Düplik) Tebliği 140
II. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİ DAVALARDA DOSYANIN TEKEMMÜLÜ 140
III. VERGİ MAHREMİYETİ 146
IV. DAVA DOSYALARININ TEKEMMÜL SÜRECİNİ ETKİLEYEN
ÖZEL DURUMLAR 147
A. Usul Kararları 147
B. Tebliğ İmkansızlığı 148
C. Görev İtirazı 149
Ç. Bağlantı Talebi 150
D. Merci Tayini 151
E. Tarafların Kişilik ve Niteliğinde Değişiklik 152
1. Tüzel Kişiler 153
2. Gerçek Kişiler 154
Beşinci Bölüm
DAVA DOSYASININ
İNCELENMESİ VE KARAR SÜRECİ
I. DAVA DOSYASININ İNCELENMESİ VE KARAR SÜRECİ 157
A. Dava Dosyasının İncelenmesi 158
B. Duruşma 160
C. Karar Verilmesi ve Kararın İcrası 162
1. Karar Verilmesi 162
2. Kararın İcrası 163
Ç. Açıklama ve Yanlışlığın Düzeltilmesi 164
1. Açıklama 165
2. Yanlışlığın Düzeltilmesi 166
D. 2577 Sayılı Kanun'un 31. Maddesi 167
Altıncı Bölüm
KANUN YOLLARI
I. OLAĞAN KANUN YOLLARI 173
A. İstinaf 173
1. İstinaf Dilekçesinin Hazırlanması 174
a. Mahkeme'nin Adı 176
b. Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma İstemi 176
c. İstinaf Eden ve Vekili, Adresleri 178
ç. Karşı Taraf ve Vekili, Adresleri 178
d. Talep Konusu 178
e. Mahkeme Kararının Tebliğ Tarihi 179
f. Açıklamalar 180
g. Sonuç ve İstem 180
ğ. Ad, Soyad ve İmza 180
h. Ekler 180
2. İstinaf Dilekçesinin Verilmesi ve İlk İnceleme 181
a. Kesin Kararlara Karşı İstinaf İsteminde Bulunulması 182
b. İstinaf Dilekçesinin, 2577 Sayılı Kanun'un 3. Maddesine Uygun Olmaması 182
c. İstinafın Süresinde Yapılmaması 183
3. Dava Dosyasının Bölge İdare Mahkemesine Gönderilmesi 184
4. İstinaf Başvurusunun Bölge İdare Mahkemesince İncelenmesi 185
5. İstinaf İncelemesi Sonucu Esastan Verilen Kararlar 186
a. Onama 186
b. Gerekçeli Onama 186
c. Düzelterek Onama 186
ç. Bozma ve Mahkemeye Gönderme 186
d. Bozma ve Dosyayı İnceleyip Karar Verme 187
6. İstinaf İncelemesi Sonucu Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlem 188
B. Temyiz 188
1. Temyiz Dilekçesinin Hazırlanması 190
2. Temyiz Dilekçesinin Verilmesi ve İlk İnceleme 191
a. Kesin Kararlara Karşı Temyiz İsteminde Bulunulması 192
b. Temyiz Dilekçesinin, 2577 Sayılı Kanun'un 3. Maddesine Uygun Olmaması 192
c. Temyizin Süresinde Yapılmaması 192
3. Dava Dosyasının Danıştay’a Gönderilmesi ve Temyiz Başvurusunun Danıştay’ca İncelenmesi 192
4. Temyiz İncelemesi Sonucu Esastan Verilen Kararlar 193
II. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 196
A. Kanun Yararına Temyiz 196
B. Yargılamanın Yenilenmesi 197
1. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 200
2. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 200
3. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 200
4. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 201
5. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 201
6. Konya Bölge İdare Mahkemesi 201
7. Samsun Bölge İdare Mahkemesi 201
Kavramlar Dizini 205
Özgeçmiş 207

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153364
Yayın Tarihi 2020 Şubat
Barkod 9789750259326
ISBN 9789750259326
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Serdar Çevik