Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Vasiyetname ve Miras Sözleşmesinden
Kaynaklanan Davalar Vasiyetname ve Miras Sözleşmesinden
Kaynaklanan Davalar

Vasiyetname ve Miras Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1200
Boyut :
17x25
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9789750282355

Stok Durumu: Stokta var

965,00 TL

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Mirasçılar
  • Ölüme Bağlı Tasarruflar
  • Vasiyetnamenin Tenfizi
  • Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali
  • Tenkis Davası
  • Vasiyetname İle İlgili Örnekleri


Vasiyetname ve miras sözleşmesinden kaynaklanan davaların ele alındığı eserde; mirasçılar, vasiyetname ve miras sözleşmesi, ölüme bağlı tasarrufların iptali, vasiyetnamenin tenfizi, tenfiz davası konuları ayrı başlıklar halinde ele alınmıştır.

Mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan eserde sadece konu anlatımı değil aynı zamanda uygulamaya yönelik örneklere de yer verilmiştir. İçtihat ağırlıklı bir çalışma olması nedeniyle, konu hakkında Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili hukuk daireleri, Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olan kararlar yeni tarihliden eski tarihliye doğru sıralanarak kitaba alınmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Sunuş ...7
Birinci Bölüm...
MİRASÇILAR...
I. MİRASÇILAR VE MİRASIN AÇILMASI ...17
A. Mirasın Açılması ...17
B. Mirasçılar ...21
1. Genel Olarak ...21
2. Kanuni Mirasçılar ...21
a. Genel Olarak ...21
b. Birinci Zümre/Kan Hısımları/Altsoy ...22
c. İkinci Zümre/Kan Hısımları/Ana ve Baba ...22
d. Üçüncü Zümre/Kan Hısımları/Büyük ana ve Büyük Baba ...22
e. Kan Hısımları/Evlilik Dışı Hısımlar ...23
f. Sağ Kalan Eş ...23
g. Evlâtlık ...24
h. Devlet ...24
3. Atanmış Mirasçı ...25
C. Tasarruf İlkesi ve Saklı Paylı Mirasçılar ...25
D. Mirasçılığın Sona Ermesi ...26
1. Genel Olarak ...26
2. Mirastan Çıkarma ...27
a. Genel Olarak ...27
b. Cezai Nitelikte Mirasçılıktan Çıkarma ...29
c. Koruyucu Nitelikte Mirasçılıktan Çıkarma ...31
3. Mirastan Yoksunluk ...33
4. Mirasın Reddi ...34
a. Genel Olarak ...34
b. Mirasın Gerçek Reddi ...34
c. Mirasın Hükmen Reddi ...36
d. Mirasın Reddinin Sonuçları ...36
5. Mirastan Feragat ...37
E. Mirasın Kazanılması ...38
1. Külli ve Cüzi Halefiyet ...38
2. Miras Ortaklığı ...39
3. Tereke Temsilcisi ...39
F. Mirasın Kazanılması ...39
İkinci Bölüm...
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR...
I. GENEL OLARAK ...41
II. TANIM VE HUKUKİ NİTELİĞİ ...43
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ ...44
A. Vasiyetname ...44
1. Genel Olarak ...44
2. Vasiyetname Yapma Ehliyeti ...46
3. Vasiyetname Türleri ...47
a. Genel Olarak ...47
b. Resmi Vasiyetname ...48
aa. Okuma Yazma Bilenlerin Yapacakları Resmi Vasiyetname ...48
bb. Okuma Yazma Bilmeyenlerin Yapacakları Resmi Vasiyetname ...49
cc. Resmi Memur ve Tanık ...51
dd. Diğer İşlemler ...52
c. El Yazılı Vasiyetname ...53
d. Sözlü Vasiyetname ...55
aa. Miras Bırakan Olağanüstü Bir Hal İçinde Olmalı ...56
bb. Diğer Vasiyet Türlerinden Birisini Yapamamalı ...56
cc. Arzuların İki Tanık Huzurunda Beyan Edilmeli ...56
dd. Belgeleme Yapılmalı ...57
ee. Vasiyetçi Sağ Kurtulmamış Olmalı ...58
4. Niteliklerine Göre Vasiyetname Türleri ...58
a. Mirasçı Atama ...58
b. Belirli Mal Vasiyeti ...60
c. Vasiyetten Dönme (Rücu) ...63
aa. Yeni Vasiyetname ile Vasiyetten Dönme ...65
bb. Vasiyetnameyi Yok Etme ile Vasiyetten Dönme ...66
cc. Sonraki Tasarruflar ile Vasiyetten Dönme ...67
B. Miras Sözleşmesi ...68
1. Genel Olarak ...68
2. Şekil ...69
3. Ehliyet ...70
4. Miras Sözleşmesinin Çeşitleri ...70
a. Olumlu Miras Sözleşmesi ...70
b. Olumsuz Miras Sözleşmesi (Mirastan Feragat Sözleşmesi) ...71
aa. Genel Olarak ...71
bb. Mirastan Feragat Sözleşmesinde Şekil ...73
cc. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları ...73
dd. Feragat Eden Mirasçının, Miras Bırakanın Borçlarından Sorumluluğu ...74
ee. Tenkis ...74
ff. Mirastan Feragat Sözleşmesinden Dönme ...75
gg. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü ...76
IV. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA KOŞUL VE YÜKLEMELER ...77
A. Genel Olarak ...77
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İKAMELER ...79
A. Mirasçı Atama ...79
B. Belirli Mal Bırakma ...81
1. Konusu ...81
2. Teslim Borcu ...82
3. Tereke ile İlgisi ...82
C. Yedek Mirasçı Atama ...82
D. Art Mirasçı Atama ...83
E. Tanıma ...84
F. Vakıf Kurma ...84
G. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atama ...86
VI. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA YORUM ...86
Üçüncü Bölüm...
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ...
I. GENEL OLARAK ...89
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ ...90
A. Mirastan Yoksunluk ...90
B. Lehine Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunulan Kimsenin Miras Bırakandan Önce Ölmesi ...91
C. Koşun Gerçekleşmesi ya da Gerçekleşmemesi ...91
D. Boşanmanın veya Evliğinin Batıl Olması ...92
E. Sözlü Vasiyetnamenin Süresinde Teslim Edilmemesi ...93
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İPTAL ...93
A. Genel Olarak ...93
B. İptal Sebepleri ...94
1. Ehliyetsizlik ...94
2. İrade Bozukluğu Halleri ...96
3. Hukuka ve Ahlaka Aykırılık ...97
4. Şekil Eksikliği ...97
IV. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ...98
V. DAVANIN TARAFLARI ...99
A. Genel Olarak ...99
B. Davacı ...99
C. Davalı ...99
VI. GÖREVLİ MAHKEME ...100
VII. YETKİLİ MAHKEME ...100
VIII. HARÇ ...100
IX. VEKÂLET ÜCRETİ ...100
Dördüncü Bölüm...
VASİYETNAMENİN TENFİZİ...
I. GENEL OLARAK ...101
II. VASİYETİN TENFİZİ KOŞULLARI ...104
A. Geçerli Bir Şekilde Kurulmuş ve İnfazı Kabil Bir Vasiyetnamenin Varlığı ...104
B. Vasiyetin Açılıp Okunmuş Olması ...105
C. Vasiyetnamenin Kesinleşmiş Olması ...106
D. Vasiyetname Konusu Malın Terekede Bulunması ...107
III. TENFİZ DAVASININ TARAFLARI ...107
A. Davacı ...107
B. Davalı ...108
IV. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ ...109
V. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ...109
A. Görevli Mahkeme ...109
B. Yetkili Mahkeme ...110
V. DEFİLER ...110
A. İptal ve Tenkis Defi ...110
B. Zamanaşımı Defi ...112
Beşinci Bölüm...
TENKİS DAVASI...
I. TENKİS DAVASININ TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ ...115
II. TENKİS DAVASI İLE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ DAVASININ KARŞILAŞTIRILMASI ...116
III. TENKİS DAVASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ...117
IV. TENKİS DAVASINDA MİKTARIN HESAPLANMASI ...119
V. TENKİS DAVASINDA YARGILAMA USULÜ ...123
A. Davanın Tarafları ...123
1. Davacı ...123
2. Davalı ...124
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme ...125
C. Belirsiz Alacak Davası ...125
D. Hak Düşürücü Süre ...126
VASİYETNAME İLE İLGİLİ ÖRNEKLERİ...
RESMİ VASİYETNAME ÖRNEĞİ ...127
DÜZENLEME ŞEKLİNDE VASİYETNAME ...130
DÜZENLEME ŞEKLİNDE MİRAS SÖZLEŞMESİ ...133
DÜZENLEME ŞEKLİNDE MİRAS SÖZLEŞMESİ ...137
VASİYET ALACAKLISI TARAFINDAN YAPILAN BAZI İŞLEMLER ...141
Vasiyet Alacaklısı Tarafından Bankaya Yazılan Yazı ...141
İhtarname ...141
Kira Bedelinin Ödenmesi Talebi ...141
Taşınmazın Boşaltılarak Boş Olarak Teslimi Talebi ...142
VASİYETNAMENİN AÇILMASI ...144
İhbar Dilekçesi ...144
Vekâletnamemizin Sunulması ve UYAP Kaydının Yapılması Talebi Dilekçesi ...144
İvedi İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi ...145
Vasiyetnameye Karşı İtiraz Dilekçesi ...147
Vasiyetnamenin Bir Suretinin Tarafımıza Tebliğ Edilmesi Talebi Dilekçesi ...148
Vasiyet Alacaklısı Belgesi Verilmesi Talebi Dilekçesi ...149
Vasiyetnameye Karşı İtiraz Dilekçesi ...152
Vasiyetnamenin Aslı Gibidir Yapılmış Onaylı Suretinin Verilmesi Talebi Dilekçesi ...153
İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Kararına İlişkin İstinaf Başvuru Dilekçesi ...154
Asli Müdahale Talebi Dilekçesi ...157
Mahkeme Kararına İstinaden Mirasçılık Belgesi Verilmesi Talebi ...158
Tensip Tutanağı ...160
Tutanak ...161
Duruşma Zaptı ...161
Karar–Kabul ...163
Tensip Tutanağı/Tensiben Karar Verilmesine Yer Olmadığına ...165
Karar/Karar Verilmesine Yer Olmadığına ...166
Tapuya Yazılan Müzekkere ...168
Notere Yazılan Yazı ...168
Gerekçeli Kararı Kesinleşme Şerhi Verilmesi Talebi Dilekçesi ...168
VASİYETNAMENİN İPTALİ ...170
Vasiyetnamenin iptali Dilekçesi (Ehliyetsizlik Nedeni İle) ...170
Vasiyetnamenin iptali Dilekçesi (İrade Bozukluğu Nedeni İle) ...171
Vasiyetnamenin iptali Dilekçesi (Şekle Aykırılık Nedeni İle) ...172
Mirasçılıktan Çıkarma (Mirastan Iskat) İşleminin İptali Dilekçesi ...173
Mirasçılıktan Çıkarma (Mirastan Iskat) İşleminin İptali Dilekçesi ...174
Cevap Dilekçesi (Davanın Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmadığı Savunması) ...175
Cevap Dilekçesi (İrade Bozukluğunu Bilen Mirasbırakanın İşlemden Dönmediği Savunması) ...176
Cevap Dilekçesi (Mirasbırakanın Hukuki İşlem Ehliyetinin Bulunmadığı Savunması) ...178
Cevap Dilekçesi (Vasiyetnamedeki Şartın Hükümsüz Olduğu Savunması) ...179
Tensip Tutanağı ...180
Muhtıra ...181
Ön İnceleme ve Duruşma Tutanağı ...182
Gerekçeli Mahkeme Kararı ...183
VASİYETNAMENİN TENFİZİ ...185
Dava Dilekçesi ...185
Cevap Dilekçesi (Vasiyetnamenin Açılıp Okunmadığı Savunması) ...186
Cevap Dilekçesi (Vasiyetnameye Konu Taşınmazın Terekede Bulunmadığı Savunması) ...187
Cevap Dilekçesi (Vasiyetnamenin İptali Def’i Savunması) ...188
Cevap Dilekçesi (Zamanaşımına Def’i Savunması) ...189
Cevap Dilekçesi (Boşanma Davasının Derdest Olduğu Savunması) ...191
Cevap Dilekçesi (Vasiyetnameden Dönüldüğü Savunması) ...192
Cevap Dilekçesi (Vasiyetnamenin İptali Savunması) ...193
Cevap Dilekçesi (Vasiyetnamenin Açılıp Okunmadığı Savunması) ...195
Tensip Tutanağı ...195
Vasiyetnamenin Bir Suretinin Noterden İstenilmesi ...196
Vasiyete Konu Olan Taşınmazın Tapudan Bilgilerinin İstenilmesi ...197
Başka Mahkemeden Davaya İlişkin Dava Dosyasının Gönderilmesinin İstenilmesi ...197
Gerekçeli Mahkeme Kararı ...198
Gerekçeli Karar ...200
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI ...203
YARGITAY DAİRE KARARLARI ...579
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI ...1189
Kavram Dizini ...1197

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160530
Yayın Tarihi 2023 Ocak
Barkod 9789750282355
ISBN 9789750282355
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi