Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Uygulamada Kambiyo Senetleri

Hızlı Gözat

( Poliçe - Bono - Çek )
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1176
Boyut :
17 x 24,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786054378449

Stok Durumu: Stokta var

115,00 TL

Detayları

"Uygulamada KAMBİYO SENETLERİ, POLİÇE-BONO-ÇEK, 5941 Sayılı Yeni Çek Kanununun Değerlendirilmesi.
Kambiyo senetleri Ticaret Kanunumuzun 3. kitap, 4. faslında düzenlenmiş olup, ticaret hayatımızın, piyasadaki para tedavülünü azaltmaları nedeniyle de ekonomik hayatımızın vazgeçilmez ve önemli belgelerinden sayılmaktadırlar.
Kambiyo senetlerinin uygulamadaki önemli yerleri yanında, bu senetlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar da önemli bir yer tutmaktadır.
Bu uyuşmazlıkların çözümünde zaman zaman, Kanunun, kambiyo senetlerine özgü özel bir takip yolu kabul etmiş olması nedeniyle İcra ve İflas Kanununun; finans yönü itibariyle finans hukukunun; genel nitelikteki kurallar yönünden Borçlar Kanununun; ispat ve usul kuralları yönünden de HUMK nun uygulanması söz konusu olmaktadır. Bu bakımdan kitapta, özelikle Borçlar Kanunu ve İcra İflas Kanununun konu ile ilgili düzenlemeleri üzerinde ayrıca durulmuştur.
Kambiyo senetlerinin bir türü olan çeklerle ilgili olarak Ticaret Kanunumuzdaki düzenlemelerin uygulamada bazı sorunları çözmekte yeterli kalmaması üzerine, Kanun koyucu 3. 4. 1985 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun unu kabul etmiş; bu kanunun da yetersiz görülmesi üzerine bu kez 20/12/2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 5941 sayılı Çek Kanunu ve aynı kanunda da 3167 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmıştır. Bu bakımdan kitabımızda 5941 sayılı yeni Çek Kanunu da incelenip değerlendirilmiştir.
Kitabımızda kambiyo senetleri, teorik yönünden çok, uygulamada görülen uyuşmazlıklar gözetilerek, uygulamaya yönelik olarak incelenip değerlendirilmiştir."(Önsözden)

İçindekiler

 • BİRİNCİ KİTAP
 • KAMBİYO SENETLERİ
 • POLİÇE, BONO, ÇEK
 • 1. -KIYMETLİ EVRAK VE KAMBİYO SENETLERİ-3
 • I. -GENEL OLARAK-3
 • II. -KIYMETLİ EVRAKIN DÜZENLENME ŞEKİLLERİ-4
 • A. -Nama -Lehtarın İsmi- Yazılı Senet-4
 • 1. -Menfi Emre Yazılı Kaydı-4
 • 2. -Kanunen Nama Yazılı Düzenlenmesi Gereken Kıymetli Evraklar-10
 • a--Tüketici Kanununa Göre Taksitle Yapılan Satışlar-10
 • B. -Hamiline Yazılı Senet-12
 • C. -Emre Yazılı Senet-12
 • III. -KAMBİYO SENETLERİNDE HAMİLİN HAKLARI VE BORÇLUNUN RÜCU HAKKI-14
 • A. -Kambiyo Senetlerinde Müteselsil Sorumluluk-14
 • B. -Senet Borçlusunun Diğer Borçlulara Rücu Hakkı-16
 • 1. -Rücuda Zamanaşımı Süresi-16
 • 2. -KIYMETLİ EVRAKIN ZAYİ OLMASINDAN KAYNAKLANAN İPTAL VE İSTİRDAT DAVALARI-18
 • I. -İPTAL DAVALARI-18
 • A. -Senetlerin Niteliğine Göre İptal-18
 • 1. -Emre Yazılı Senetlerde İptal-18
 • 2. -Hamiline Yazılı Senetlerde İptal-19
 • 3. -Nama Yazılı Senetlerde İptal-19
 • B. -İptal Davalarında İlan-19
 • C. -Aktif Dava Ehliyeti Ve Yargılama Usulü-21
 • 1. -Aktif Dava Ehliyeti-21
 • a--Keşidecinin Dava Açması-23
 • 2. -Yargılama Usulü-24
 • a--Dava Hasımsız Olarak Açılmalıdır-24
 • b--Davada İptale Konu Senedin Tüm Unsurları Belirtilmelidir-26
 • c--İptal Davalarında Yetkili Mahkeme-27
 • d--İmzalı Açık Senedin İptali İstenebilir-29
 • D. -İptal Kararının Sonuçları-31
 • II. -İSTİRDAT -İADE- DAVASI-42
 • 3. -KAMBİYO SENETLERİ VE BU SENETLERDE ŞEKLE İLİŞKİN UNSURLAR-50
 • I. -POLİÇE-50
 • A. -Genel Olarak Poliçe-50
 • B. -Poliçede Şekil Unsurları-50
 • II. -BONO-51
 • A. -Genel Olarak Bono-51
 • B. -Bonoda Şekil Unsurları-51
 • III. -ÇEK-53
 • A. -Genel Olarak Çek-53
 • 1. -Özel Çek Çeşitleri-54
 • a--Çizgili Çek-54
 • b--Banka Çekleri-55
 • c--Garantili Çek -Çek Kartı--55
 • d--Seyahat Çeki-56
 • e--Posta Çeki-56
 • f--Blokeli Çek-56
 • g--Mahsup Çeki -Nakden Ödenmesi Yasaklanan Çek--58
 • h--Barter Çeki-59
 • B. -Çekte Karşılık Bulundurma Yükümlülüğü-61
 • C. -Çekte Şekil Unsurları-63
 • 1. -Çeklerde Vergi Hesap Numarası ve 5941 Sayılı Çek Kanununda Bahsedilen Unsurlar-65
 • IV. -KAMBİYO SENETLERİNDEKİ ŞEKİL NOKSANLIĞININ SONUÇLARI-82
 • 4. -KAMBİYO SENETLERİNDE GENEL UNSURLAR-83
 • I. -KAYITSIZ ŞARTSIZ MUAYYEN BİR BEDELİN ÖDENMESİ ŞARTI-83
 • II. -KAMBİYO SENEDİNİN NİTELİĞİNE İLİŞKİN KELİME-85
 • A. -Poliçede-85
 • B. -Bonoda-85
 • C. -Çekte-85
 • III. -LEHTAR-86
 • A. -Bonoda Lehtarın Yazılması Zorunlu Unsurlardandır-86
 • 1. -Bonoda Lehtarın Adının Düzeltilmesi-88
 • 2. -Bonoda İki Lehtarın Yazılması-89
 • B. -Çekte Lehtarın Yazılması Zorunlu Unsurlardan Değildir-90
 • C. -Lehtarın Adının Eksik Yazılması-91
 • D. -Keşideci ve Lehtarın Aynı Kişi Olması-94
 • 1. -Temsilcinin Kendi Lehine Kambiyo Senedi İmzalaması-97
 • IV. -MUHATABIN ADI VE SOYADI-114
 • V. -KEŞİDE - DÜZENLEME -TANZİM- YERİ-114
 • A. -Bonolarda Tanzim Yeri-114
 • B. -Çeklerde Keşide Yeri-120
 • VI. -KEŞİDE - DÜZENLENME -TANZİM- TARİHİ-130
 • VII. -BELİRLİ MEBLAĞ-139
 • A. -Cari Para Birimi-140
 • B. -Kambiyo Senedinin Yabancı Para Üzerinden Düzenlenmesi-144
 • 1. -Yabancı Para Alacağının Takibi-144
 • 2. -Yabancı Paranın Aynen veya TL Olarak İstenmesi-144
 • 3. -Yabancı Para Alacağında Faiz-147
 • VIII. -VADE-150
 • A. -Poliçe ve Bonolarda Vade-150
 • 1. -Görüldüğünde Vadeli-151
 • 2. -Görüldüğünden Belli Bir Süre Sonra Vadeli-151
 • 3. -Keşide -Bonolarda Tanzim- Gününden Belli Bir Süre Sonra Vadeli-152
 • 4. -Belli Bir Günde Vadeli-152
 • 5. -Vadelerin Hesabı-152
 • B. -Çeklerde Vade-158
 • IX. -KAMBİYO SENETLERİNDE İMZA-161
 • A. -İmza Bilmeyenlerde-162
 • B. -Ama larda-164
 • C. -İmzaya İtiraz-165
 • 1. -İmza İtirazının Geri Alınması -İİK. 170/a-Son--175
 • X. -ÖDEME YERİ-179
 • 5. -KAMBİYO SENEDİNDEKİ KAYITLAR-181
 • I. -SENET ÜZERİNDE CİROYA İLİŞKİN KAYITLAR-181
 • II. -TEMİNAT - REHİN KAYDI-181
 • A. -Senette Yazılı -Teminat İçindir- Kaydının Etkisi-181
 • 1. -Bankanın Senet Üzerinde Hapis Hakkı Kullanması-185
 • B. -Teminat Senedinin Fonksiyonu-186
 • III. -CAİZ OLMAYAN KAYITLAR-190
 • A. -Poliçe ve Bonoda Faize İlişkin Kayıtlar-190
 • B. -Çekte Faiz Kaydı-191
 • C. -Bono ve Çeklerde Diğer Kayıtlar-192
 • 1. -Bonoda Kayıtlar-192
 • a--Muacceliyet Kaydı-192
 • 2. -Çekte Kayıtlar-193
 • a--Çekte Kabul ve İbraz Süresine İlişkin Kayıtlar-193
 • b--Çekin KKTC de Geçerli Olduğuna İlişkin Kayıt-194
 • 6. -KAMBİYO SENETLERİNDE MÜRACAAT HAKKI-196
 • I. -POLİÇELERDE MÜRACAAT HAKKI-196
 • A. -Poliçenin İbrazı-197
 • B. -Çekin İbrazı-197
 • 1. -Çekin Muhatap Bankaya veya Şubesine İbrazı-197
 • a--Çekte İbraz Süreleri-198
 • b--Usulüne Uygun İbraz-201
 • c--Çekte İbraz Tarihinin Yazılmamış Olmaması-201
 • d--Çekin İbraz Edilmemesi-206
 • 2. -Çekin Takas Odasına Verilmesi-208
 • 3. -Çekten Cayma - Ödemeden Men-216
 • C. -Protesto-219
 • 1. -Kabul Etmeme Protestosu-220
 • 2. -Ödememe Protestosu-220
 • 3. -Diğer Protestolar-220
 • 4. -Protesto Çekme Süresi-221
 • a--Kabul Etmeme Protestosunda-221
 • b--Ödememe Protestosunda-221
 • 5. -Protestodan Muafiyet-221
 • a--Protestodan İradi Muafiyet-221
 • b--Protestodan Kanuni Muafiyet-222
 • 6. -Protesto Çekmenin Sonuçları-223
 • a--Cironun Alacağın Temliki Sonuçlarını Doğurması-223
 • -1--Protestodan veya Protesto Süresinden Sonra Yapılan Ciro Alacağın Temliki Sonuçlarını Doğurur-223
 • -2--Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmayan Senette Yapılan Ciro Alacağın Temliki Sonuçlarını Doğurur-234
 • -3--Genel Olarak Alacağın Temliki-236
 • 7. -Protesto Çekilmemesine Karşın Borcu Ödediğini Savunmak -238
 • D. -Müracaat Hakkının Kapsamı-238
 • E. -Araya Girme-238
 • 1. -Araya Girebilecek Kişiler-239
 • 2. -Araya Girenin İhbar Yükümlülüğü-239
 • 3. -Araya Girme Suretiyle Kabul-239
 • a--Şekli-239
 • b--Araya Girme Suretiyle Kabul Edenin Sorumluluğu-240
 • 4. -Araya Girme Suretiyle Ödeme-240
 • a--Şekli-240
 • b--Araya Girip Ödeyenin Hakları-240
 • F. -Retret-241
 • G. -Müracaat Hakkını Kaybetmenin Sonuçları-241
 • 1. -Kambiyo Senedinden Kaynaklanan Hakları Kaybetme-241
 • 2. -Protestonun Etkileri-242
 • a--Bonoyu Tanzim Edene veya Tanzim Eden Kişi Lehine Aval Verene Protesto Çekilmese de Müracaat Edilebilir-242
 • b--Cirantaya, Lehtara Başvurulabilmesi İçin Protesto Gerekir-249
 • 3. -Temel İlişkiye Dayanma-252
 • 7. -KAMBİYO SENETLERİNDE CİRO-254
 • I. -GENEL OLARAK-254
 • A. -Geriye Ciro-254
 • B. -Tam Ciro - Beyaz Ciro-262
 • 1. -Tam Ciro-262
 • 2. -Beyaz Ciro-262
 • C. -Yapıldığı Amaca Göre Cironun Türleri-262
 • 1. -Temlik Cirosu-263
 • 2. -Tahsil Cirosu-266
 • 3. -Rehin Cirosu-267
 • D. -Vadeden Sonra Ciro-268
 • E. -Poliçenin İntikali Düzgün Ciro İle Olmalıdır-269
 • 1. -Çizilmiş Cirolar-281
 • 2. -Faktoring Şirketlerine Yapılan Ciro-283
 • 8. -KAMBİYO SENETLERİNDE FAİZ-294
 • I. -GENEL OLARAK-294
 • A. -Kambiyo Senetlerinde Senet Bedelinin Tevdii ve Faiz Konusu-294
 • B. -İleri Tarihli Çeklerde Faiz Başlangıcı-302
 • 9. -KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN DEF İLER-303
 • I. -GENEL OLARAK-303
 • II. -DEF İLERİN TÜRLERİ-303
 • A. -Senet Metninden Anlaşılan Defiler-304
 • B. -Kanuni Geçersizlik-Hükümsüzlük- Defileri-304
 • C. -Şahsi -Nisbi- Defiler-304
 • 1. -Tüketici Kanunundan Kaynaklanan Defi-305
 • D. -İsnat Defileri-306
 • III. -ŞAHSİ VE MUTLAK DEFİLERE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI VE İSPAT KONUSU-307
 • A. -Şahsi Defiler-307
 • B. -Senedin Ahlaka Aykırı Bir Amaçla, İradeyi Fesada Uğratan Bir Halde Verildiği İddiası ve İspatı-317
 • 1. -Senedin Gayrıresmi Evliliğin Devamı İçin Verilmesi-317
 • 2. -Senedin Başlık Parası İçin Verilmesi-319
 • 3. -Senedin Kumar Amacıyla Verilmesi-324
 • 4. -İradeyi Fesada Uğratan Hallerde Dava Açma Süresi-326
 • C. -Mutlak Defiler-327
 • 1. -Tahrifat Defi-328
 • 2. -Ehliyetsizlik Defi-329
 • 3. -Temsile İlişkin Defi-332
 • 4. -Senedin Rıza Hilafına Ele Geçirilmesi -333
 • 10. -5941 SAYILI ÇEK KANUNU VE UYGULAMALAR-337
 • I. -BANKALARIN KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEK YAPRAKLARINDAN SORUMLULUKLARI-337
 • A. -Çek Hesabının Kapatılmasında Bankanın Sorumluluğu-339
 • B. -Bankanın Ödemeyi Geciktirmesinin Yaptırımı-339
 • 1. -Gecikme Cezası-339
 • 2. -Hapis Cezası-340
 • C. -Bankanın Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarı Ödeme Koşulları-340
 • D. -Karşılıksızdır İşlemi Yapılması-342
 • 1. -Bankanın Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarı Ödemesi -342
 • a--Karşılıksız İşleminin Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu-344
 • 2. -Kısmi Ödemenin ve Bankanın Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarın İstenmemesi-345
 • 3. -Hamilin Bankanın Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarı Takip veya Dava Yoluyla İstemesi-346
 • a--Çek Hamilinin İcra Takibi Yapması - İtirazın İptali Davası Açması-346
 • b--Çek Hamilinin Dava Açması-348
 • II. -İLERİ TARİHLİ ÇEK-348
 • 1. -Kısmi Karşılığın İstenmemesi -Kabul Edilmemesi--349
 • 2. -Kısmi Karşılığın İstenmesi -Kabul Edilmesi--350
 • 3. -Hamilin Bankanın Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarın Ödenmesini İstemesi-350
 • III. -ÇEKİN GERÇEK KİŞİNİN TEMSİLCİSİ VEYA VEKİLİ TARAFINDAN İMZALANMASI-352
 • IV. -ESKİ ÇEK DEFTERLERİNİN DURUMU VE KANUNDAKİ YENİ ÇEKLER-354
 • A. -Eski Çeklerin Durumu-354
 • B. -Kanundaki Yeni Çek Türleri-355
 • 1. -Tacir Çeki - Tacir Olmayan Çeki-355
 • 2. -Hamiline Yazılı Çekler-355
 • V. -BANKANIN VERDİĞİ ÇEK YAPRAKLARI BEDELİNİN DEPO EDİLMESİNİ İSTEMESİ-357
 • VI. -GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-359
 • A. -Görevli Mahkeme-359
 • B. -Yetkili Mahkeme-360
 • VII. -ÇEK KARNESİ VEREN MUHATAP BANKANIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-364
 • A. -Sahte ve Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmesinde-365
 • B. -Çek Karnesi Vermekte Gerekli Özenin Gösterilmemesinde-368
 • C. -Bankanın İbraz ve Protestodan Kaynaklanan Sorumluluk Halleri-374
 • 1. -Bankanın Tahsil İçin Verilen Çeki Süresinde İbraz Etmemesi-374
 • 2. -Bankanın İbraz İçin Verilen Kambiyo Senedini Kaybetmesi-375
 • 3. -Bankanın İbraz Tarihini Yazmaması-378
 • 4. -Takas Odasının Hatalı Karşılıksız İşlemi Yapması-383
 • D. -Bankanın Protesto Çekmemesi-384
 • 11. -BONODA BEDEL KAYDI VE BEDELSİZLİĞİN İSPATI-387
 • I. -BONOLARDA BEDEL KAYDI- TALİL-387
 • II. -BONODA BEDELSİZLİĞE YÖNELİK İDDİANIN İSPATI-387
 • A. -İhdas Nedeni Yazılı Olmayan Senette-387
 • B. -İhdas Nedeni Yazılı Bonolarda-388
 • 1. -Malen Yazılı Senetlerde-388
 • 2. -Nakden Yazılı Senetlerde-390
 • 3. -Senedin Talili ve Talilde İspatı-393
 • a--İki Taraflı Talilde-394
 • b--Tek Taraflı Talilde-400
 • 12. -KAMBİYO SENETLERİNDE AVAL-410
 • I. -GENEL OLARAK-410
 • II. -KAMBİYO SENEDİNDEKİ ŞEKİL NOKSANLIĞININ AVALE ETKİSİ-411
 • III. -AVAL İLE KEFALET ARASINDAKİ FARKLAR-416
 • IV. -AVALİSTİN SORUMLULUĞU-420
 • A. -Senetteki İmzanın Keşideciye Ait Olmamasının Avale Etkisi-422
 • B. -Borçluya Karşı Müracaat Hakkı Kaybedilmişse Avaliste De Müracaat Edilemez-426
 • C. -Borçlunun Borçlanma Ehliyetinin Olmaması-430
 • V. -SENEDİN ÖN YÜZÜNE ATILAN İMZANIN AVAL SAYILMASI-431
 • A. -İkinci İmza Sahibini Şahsen Bağlar-432
 • B. -İkinci İmza Aval Sayılır-439
 • VI. -AVALİSTİN ÖDEMEDEN SONRAKİ HAKLARI-444
 • 13. -KAMBİYO SENETLERİNDE TAHRİFAT -DEĞİŞİKLİK- YAPILMASI-446
 • I. -SENET METNİNDE TAHRİFAT -TTK. 660--446
 • A. -Tahrifat Halleri-448
 • 1. -Tahrifat Yoksa ve Yazı İle Rakam Farklı İse Yazıya İtibar Edilir-451
 • 2. -Tahrifat Varsa Yazıya Da İtibar Edilmez-452
 • B. -Vadede Tahrifat-461
 • 1. -Bonunun Vadesinde Tahrifat-462
 • a--Bononun Vade Tarihi Tanzim Tarihinden Önce İse Bu Senet Bono Sayılmaz-463
 • C. -Keşide -Tanzim- Tarihinde Tahrifat-466
 • 1. -Bonunun Tanzim Tarihinde Tahrifat-467
 • 2. -Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat-468
 • D. -Keşide -Tanzim- Ve Ödeme Yerinde Tahrifat-478
 • E. -Lehtarın İsminde Tahrifat-479
 • F. -İsteğe Bağlı Unsurlarda Tahrifat-479
 • G. -Ciroda Tahrifat-480
 • H. -Tahrif Edilmiş Senetlerin Delil Gücü-480
 • İ. -Sahte veya Tahrif Edilmiş Çekte Muhatap Bankanın Sorumluluğu-482
 • II. -EKSİK -AÇIK -BEYAZ- KAMBİYO SENEDİ DÜZENLENMESİ-484
 • A. -Genel Olarak-486
 • B. -Senedin Anaşmaya Aykırı Olarak Doldurulduğu İddiasının İspatı-489
 • III. -İMZADA SAHTECİLİK-521
 • A. -Sahtecilikte Sorumluluk-521
 • 1. -Sahte İmzaya İcazet-522
 • 2. -Sahte İmzanın İyiniyet Kuralları Gereği Bağlayıcı Olması-523
 • 3. -Görünüşe İtimat İlkesi-523
 • B. -Sahtecilik İddiasında Takibin Akibeti -HUMK 317--524
 • IV. -İMZALARIN -TAAHHÜTLERİN- İSTİKLALİ -BAĞIMSIZLIĞI--528
 • A. -Mevhum Kimselerin İmzası-529
 • B. -Genel Olarak-529
 • C. -İmzanın Geçersizliğini İleri Sürebilecek Kişiler-534
 • 14. -KAMBİYO SENEDİNİN TEMSİLCİ TARAFINDAN İMZALANMASI VE TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU-536
 • I. -TEMSİL YETKİSİ OLMADAN VEYA TEMSİL YETKİSİ AŞILARAK KAMBİYO SENEDİ İMZALANMASI-536
 • A. -Kambiyo Senedini İmzalayan Vekilin Bu Konuda Özel Yetkisi Olmalıdır-538
 • B. -Ticari Mümessil Kambiyo Senedi İmzalayabilir-555
 • C. -Gerçek Kişilerde Ehliyet-560
 • 1. -Mümeyyiz Olmayan Kişinin Tasarrufu-560
 • a--Vesayet Altına Alınan Kişinin Tasarrufu-560
 • b--Kendisine Yasal Danışman Atanan Kişinin Tasarrufu-560
 • -1--Oy Danışmanı-560
 • -2--Yönetim Danışmanı-561
 • -3--Karma Danışman-561
 • c--Kayyımının Tasarrufu-561
 • 2. -Velayet Altındaki Kişinin Tasarrufu-562
 • D. -Ortaklıklarda Kambiyo Senedi İmzalanması-565
 • 1. -Genel Olarak-565
 • 2. -Adi Ortaklıkta Kambiyo Senedi İmzalanması-568
 • 3. -Kollektif Ortaklıkta Kambiyo Senedi İmzalanması-571
 • 4. -Kooperetiflerde Kambiyo Senedi İmzalanması-573
 • E. -Kambiyo Senedi İmzalayan Yetkisiz Temsilcinin Sorumluluğu-582
 • 15. -KAMBİYO SENETLERİNDE İSPATA İLİŞKİN KURALLAR-588
 • I. -ÖDEMENİN BAŞKA AMAÇLA YAPILDIĞININ İSPAT YÜKÜ VE ŞEKLİ-588
 • A. -Bonolarda-588
 • B. -Çeklerde-593
 • II. -SENETTE BEDELSİZLİK İDDİASI VE KANITLANMASI-596
 • A. -Bedelsizlik İddiasının Kanıtlanması-596
 • B. -Senede Konu Malın Teslim Edilmediği İddasının İspatı-598
 • İKİNCİ KİTAP
 • KAMBİYO SENETLERİNDEZAMANAŞIMI, TAKİP YOLLARI VEİCRA HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI
 • BİRİNCİ KISIM
 • KAMBİYO SENETLERİNDEZAMANAŞIMI
 • 16. -ZAMANAŞIMI, İLERİ SÜRÜLMESİ VE BAĞLI OLDUĞU İLKELER-603
 • I. -GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI-603
 • II. -ZAMANAŞIMINDA GÖZETİLECEK İLKELER-605
 • A. -Zamanaşımı Resen Gözetilemez -BK. 140--605
 • 1. -Zamanaşımına İlişkin Kullanılan Sözlerin Yorumu-609
 • B. -Dava Açılmadan Önce İleri Sürülen Zamanaşımı Savunması-614
 • C. -Zamanaşımı Savunmasının İleri Sürülme Zamanı-616
 • 1. -Zamanaşımı Def i Cevap Süresi İçinde İleri Sürülmelidir-617
 • 2. -Zamanaşımı Def inin Cevap Süresinden Sonra İleri Sürülmesi Halinde Davacı Hemen Karşı Çıkmalıdır-621
 • 3. -Savunmanın Genişletilmesine Hemen Karşı Çıkmama, Esasa İlişkin Savunmada Bulunma-625
 • D. -Zamanaşımı Savunmasının İncelenmesi-626
 • III. -ZAMANAŞIMININ BAĞLI OLDUĞU İLKELER-627
 • A. -Alacağın Fer ilerinin Tabi Olduğu Zamanaşımı-627
 • B. -Zamanaşımından Feragat -BK. 139/I-TBKT. 160/I--632
 • 1. -Zamanaşımı Süresi Geçtikten Sonra Borcun İkrarı-633
 • C. -Zamanaşımı Sürelerinin Sözleşme İle Değiştirilmesi-643
 • 17. -KAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMI-647
 • I. -GENEL OLARAK-647
 • A. -Kambiyo Senetlerinde Ceza Zamanaşımı Uygulanmaz-647
 • II. -POLİÇELERDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-649
 • III. -BONOLARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ-651
 • A. -Üç Yıllık Zamanaşımı Süresi-652
 • B. -Bir Yıllık Zamanaşımı Süresi-656
 • C. -Müracaat Borçlularının Birbirlerine Başvurmasında Zamanaşımı Süresi-658
 • D. -Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı-658
 • 1. -Vadesi Gösterilmeyen Bonolarda-659
 • IV. -ÇEKLERDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-660
 • A. -Genel Olarak-660
 • B. -Zamanaşımı Süreleri-661
 • 1. -Hamilin, Çek Borçlularına -Cirantalarla Keşideci ve Diğer Çek Borçlularına- Karşı Müracaatında-661
 • 2. -İleri Tarihli Çekte-666
 • 3. -Çek Borçlularından Birinin Diğer Çek Borçlularına Müracaat Etmesi Halinde-672
 • C. -Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı-673
 • D. -Çek Kanununa Göre Karşılıksız Çıkan Çek İçin Bankanın Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Tutarın İstenmesinde Zamanaşımı Süresi-674
 • 18. -FON ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ-677
 • 19. -KAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ -KAT I- VE DURMASI-687
 • I. -GENEL OLARAK ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ-687
 • A. -Borçlar Kanununa Göre Zamanaşımını Kesen -Kat Eden- Nedenler -BK. 133--687
 • 1. -Zamanaşımının Borçlunun Fiili İle Kesilmesi-687
 • 2. -Zamanaşımının Alacaklının Fiili İle Kesilmesi-687
 • B. -Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Nedenler-688
 • 1. -Zamanaşımının Dava İle Kesilmesi-688
 • a--Davanın İhbarının Zamanaşımını Kesmesi-690
 • b--Borçlunun Açtığı Menfi Tesbit Davasının Zamanaşımını Kesmesi-690
 • c--Zamanaşımını Kesmeyen Davalar-702
 • -1--İhalenin Feshini İstemek Kural Olarak Zamanaşımını Kesmez Ancak Somut Olayın Özelliği Nazara Alınmalıdır-702
 • -2--Açılmamış Sayılan Dava Zamanaşımını Kesmez-703
 • -3--Üçüncü Kişinin Açtığı İstihkak Davasının Zamanaşımını Kesip Kesmediği?-704
 • -4--Tasarrufun İptali Davası Zamanaşımını Kesmez-706
 • 2. -Zamanaşımının Takip Veya Takip İşlemi İle Kesilmesi-707
 • 3. -Alacağın İflas Masasına Bildirilmesi İle Zamanaşımının Kesilmesi-707
 • 4. -Zamanaşımının Kesilmesinin Hükümleri-707
 • a--Zamanaşımı Kimin Hakkında Kesilmişse Onun Hakkında Hüküm İfade Eder-709
 • b--Zamanaşımının Kesilmesinden Sonra Yeniden Başlayan Zamanaşımı Süresi-710
 • II. -ZAMANAŞIMININ DURMASI-711
 • 20. -MÜDDETLERİN HESABI-713
 • 21. -ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN VEYA MÜRACAAT HAKKI DÜŞEN ALACAKLININ TEMEL İLİŞKİYE DAYANMASI-716
 • I. -MÜRACAAT HAKKI DÜŞEN VEYA BU HAKKI ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN SENET ALACAKLISININ HAKLARI-716
 • A. -Senedin Zamanaşımına Uğraması veya Senetten Ötürü Müracaat Hakkının Düşmesi Halinde Senet, Yazılı Delil Başlangıcı Sayılır-718
 • B. -Kanuni Unsurlarından Birisi Eksik Olan Senet, Adi Senet Sayılır-739
 • II. -TEMEL İLİŞKİDEKİ ALACAĞIN KAMBİYO SENEDİNE BAĞLANMASI-742
 • A. -Kambiyo Senetlerinin Düzenlenmesi İle Temel Borç İlişkisinin Durumu Tecdit-743
 • B. -Davacının Temel İlişkiye Dayanabilmesi-744
 • C. -Geçerli Senet Varken Temel Borç İlişkisine Dayanılıp Dayanılamayacağı-747
 • 1. -Kambiyo Senedi Varken Temel İlişkiye Dayanmak-747
 • 2. -Kambiyo Senedine Dayanma İmkanı Olmayan Alacaklı Temel İlişkiye Dayanabilir-749
 • 3. -Kambiyo Senedi Zamanaşımına Uğramışsa Temel İlişkiye Dayanılabilir-751
 • 4. -Aynı Davada Hem Kambiyo Senedine Hem de Temel İlişkiye Dayanmak-755
 • III. -TEMEL İLİŞKİDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ-756
 • A. -Zamanaşımına Uğramış veya Müracaat Hakkı Düşmüş Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımı-756
 • B. -Kambiyo Niteliğinde Olmayan Senet Adi Senet Sayılır 10 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabidir. -771
 • 22. -KAMBİYO SENETLERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI-776
 • I. -GENEL OLARAK-776
 • A. -Bonolarda da TTK nun 644. Maddesine Dayanılarak Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Dava Açılabilir-777
 • II. -SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI AÇILABİLMESİNİN ŞARTLARI-790
 • A. -Senedin Kambiyo Senedi Niteliğinde Olması, Müracaat Hakkının Düşmesi veya Zamanaşımına Uğraması Gerekir-790
 • B. -Davaya Konu Senedin Hamilin Elinde Olması Gerekir-795
 • C. -Temel İlişki Varsa Sebepsiz Zenginleşmeye Dayanılamaz-796
 • III. -SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASININ TARAFLARI-799
 • A. -Senedi Tahsil Cirosu İle Teslim Alan Kişinin Sebepsiz Zenginleşme Davası Açması-803
 • IV. -SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASINDA İSPAT YÜKÜ-804
 • V. -SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ-807
 • VI. -SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI TALEPLERDE FAİZ BAŞLANGICI-816
 • 1. -Y. 11. HD. Kararları-816
 • 2. -Y. 19. HD Kararları-821
 • 3. -3. HD. Kararı-822
 • VII. -KARŞILIĞIN DEVRİ-822
 • A. -Karşılığın Kanuni Devri-822
 • B. -Karşılığın İradi Devri-823
 • İKİNCİ KISIM
 • 23. -KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP YOLLARI-825
 • I. -KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP-825
 • A. -Ödeme Emri Gönderilmesi-825
 • 1. -İcra Müdürünün Resen İnceleyeceği Konular-827
 • 2. -Ödeme Süresi-828
 • B. -Borca, İmzaya İtiraz-828
 • 1. -İtiraz Süresi-829
 • 2. -İtiraz Nedenleri-830
 • a--Borca İtiraz-830
 • b--İmzaya İtiraz-832
 • C. -İcra Mahkemesine Şikayet-838
 • 1. -Şikayet Süresi-838
 • 2. -Şikayet Sebepleri-839
 • a--Çekin İbraz Süresi Geçtikten Sonra Takip Yapılması Resen Gözetilir-839
 • b--Takip Konusu Senedin Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığı Resen Gözetilir-841
 • c--Kambiyo Senedi Niteliğini Kaybetmiş Senette Ödeme İddiası-842
 • d--Senedin Aslının Verilmemiş Olması-844
 • II. -KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLUYLA TAKİP-844
 • A. -Genel Olarak-844
 • B. -İtiraz ve Şikayet-846
 • 1. -İtiraz-846
 • 2. -Şikayet-847
 • C. -Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yoluyla Takip İle Adi İflas Yolu İle Takip Arasındaki Farklar-852
 • D. -Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yoluyla Takipte Zamanaşımı İtirazı-852
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • 24. -İCRA HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI VE İLERİ SÜRÜLMESİ-855
 • I. -GENEL OLARAK İCRA HUKUKUNDA SÜRELER-855
 • A. -Sürelerin Hesabı-855
 • II. -İLAMLI TAKİPLERDE ZAMANAŞIMI-856
 • A. -İlamın, Takipten Önce Zamanaşımına Uğramış Olması-856
 • B. -İlamın Takipten Sonra Zamanaşımına Uğraması-857
 • III. -GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİPTE ZAMANAŞIMI-858
 • A. -İtiraz Yedi Gün İçinde Yapılmalıdır-858
 • IV. -KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE ZAMANAŞIMI-860
 • A. -İtiraz Süresi-861
 • B. -Zamanaşımına Uğramış Kambiyo Senedinin Genel Haciz Yolu İle Takibi Halinde, Uygulanacak Zamanaşımı Süresi-867
 • C. -İtiraz Üzerine İcra Mahkemesi Zamanaşımı Nedeniyle Takibin Durdurulmasına Karar Verir-869
 • D. -İcra İnkar Tazminatı-872
 • V. -ALACAĞIN İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI-875
 • A. -Görevli Mahkeme-875
 • B. -İcranın Geri Bırakılması İçin İcra Mahkemesine Başvurma Talebi Süreye Bağlı Değildir-876
 • C. -Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Zamanaşımı Süresi-881
 • D. -Takipten Sonra Zamanaşımı Süresinin Dolması Halinde İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmelidir-882
 • 1. -İcra Takibinin Zamanaşımı Nedeniyle Geri Bırakılmasını Ancak Borçlu İsteyebilir-893
 • E. -Genel Mahkemede Dava Açılması-894
 • 1. -Alacaklının Dava Açması-894
 • 2. -Borçlunun Dava Açması-900
 • VI. -İTİRAZINDA SEBEP BİLDİRMEYEN BORÇLUNUN İTİRAZIN KALDIRILMASI DURUŞMASI SIRASINDA SENET METNİNDEN ANLAŞILAN İTİRAZ SEBEPLERİNİ İLERİ SÜREBİLİR-902
 • A. -Borçlu İcra Dairesine Yaptığı İtirazında Bir Sebep Bildirmediğinden, Borca İtirazla Yetindiğinden, Senet Metninden Anlaşılan Zamanaşımı İtirazında Bulunabilir-902
 • B. -İcra Dairesine Verilen İtiraz Dilekçesinde Zamanaşımı Def inde Bulunulmadığı İçin Bu Husus İcra Mahkemesinde Kendiliğinden Gözetilemez-907
 • VII. -ZAMANAŞIMININ, ALACAKLININ İCRA TAKİBİ, TAKİPTEKİ İCRA İŞLEMLERİ İLE KESİLMESİ-908
 • A. -Zamanaşımının Takiple Kesilmesi-908
 • B. -Zamanaşımının İcra Takip İşlemi İle Kesilmesi-911
 • 1. -Zamanaşımının Aciz Vesikası İle Kesilmesi-912
 • 2. -Zamanaşımının Üçüncü Kişiye Gönderilen Haciz İhbarnamesi İle Kesilmesi -İİK. 89--913
 • 3. -Zamanaşımını Kesen Diğer Takip İşlemleri-914
 • 4. -İptal Edilen Ödeme Emrinin Zamanaşımını Kesip Kesmeyeceği-918
 • 5. -Zamanaşımını Kesmeyen İşlemler-919
 • C. -Zamanaşımının Kesilmesinin Etkisi-929
 • 1. -Zamanaşımını Kesen İşlem Kimin Hakkında İse Ona Karşı Hüküm İfade Eder-929
 • 2. -Kesilmeden Sonra Yeniden Başlayan Zamanaşımı Süresi-930
 • D. -Yetkisiz İcra Dairesinde Yapılan Takiplerin Zamanaşımını Kesmesi-933
 • 1. -Alacaklının İtirazın Kaldırılması İçin İcra Mahkemesine Başvurması -933
 • a--Alacaklının İtirazının Kabul Edilmesi Halinde-933
 • b--Alacaklının İtirazının Reddedilmesi Halinde-934
 • 2. -İcra Mahkemesine İtiraz Etmeyen Alacaklının Süresi İçinde Dosyanın Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesini İstemesi-940
 • 3. -Alacaklının Süresi İçinde Dosyanın Yetkili Yere Gönderilmesini İstememesi-947
 • 25. -KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI İHTİYATİ HACİZ-949
 • I. -İTİRAZ NEDENLERİ-949
 • A. -Yetki İtirazı-951
 • 1. -Mahkeme Kendiliğinden Yetkisizlik Kararı Veremez-951
 • 2. -Mahkeme Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesine Karar Veremez-955
 • B. -Alacağın Muaccel Olmadığı İtirazı-957
 • C. -Takibi Yapan Kişinin Yetkili Hamil Olmadığı İtirazı-959
 • D. -Senet Bedelinin Notere Tevdi Edildiği İtirazı-959
 • 1. -Çek Bedelinin Bloke Edildiği İddiası-960
 • E. -Müracaat Hakkının Düştüğü İtirazı-961
 • F. -Teminata İlişkin İtiraz-961
 • 1. -Teminat Ve Teminattan Bağışıklık-961
 • 2. -Varlık Şirketlerinde Teminat-962
 • 3. -Teminatın İade Usulü-963
 • II. -İTİRAZ SÜRESİ VE İTİRAZA İLİŞKİN USULİ KONULAR-964
 • A. -İtiraz Süresi-964
 • B. -İtiraz Edecek Kişi-964
 • C. -İtirazı İnceleyecek Merci-966
 • D. -İtirazın İncelenme Usulü-967
 • E. -Takip veya Dava Aşamasında İhtiyati Haciz İstenebilip İstenemeyeceği-968
 • III. -İHTİYATİ HACİZ KARARININ TEMYİZİ-969
 • A. -İhtiyati Haciz Kararının Temyiz Talebinin Reddi-969
 • B. -İhtiyati Haciz Kararının Reddine İlişkin Bozma Kararına Karşı Direnme-970
 • IV. -ÇEŞİTLİ HALLERDE İHTİYATİ HACİZ-972
 • A. -Faktoring Şirketlerinin İhtiyati Haciz İstemesi-972
 • B. -İflasın Ertelenmesinde İhtiyati Haciz İstenmesi-975
 • C. -Alacağın Rehinle Temin Edilmiş Olması Halinde İhtiyati Haciz İstenmesi-980
 • 1. -Alacak Kambiyo Senedine Bağlanmışsa-980
 • 2. -Alacak Kambiyo Senedine Bağlanmamışsa-984
 • D. -Tedbir Kararı Verilmesinin İhtiyati Hacze Etkisi-986
 • E. -Kesinleşmemiş İlamdan Ötürü İhtiyati Haciz İstenmesi-986
 • V. -İHTİYATİ HACİZDE İTİRAZA KONU OLMAYACAK HUSUSLAR-987
 • A. -Zamanaşımı İtirazı-987
 • B. -İmzaya İtiraz-988
 • C. -Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İtirazı-990
 • VI. -ACİZ BELGESİ - İHTİYATİ HACİZ-990
 • VII. -BORÇLUNUN İHTİYATİ HACİZ SIRASINDAKİ BEYANI MENFİ TESBİT DAVASI AÇMASINI ENGELLEMEZ-992
 • 26. -KAMBİYO SENETLERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA USULE İLİŞKİN KURALLAR-994
 • I. -GÖREV-994
 • A. -Genel Mahkemenin Görevli Olması-994
 • 1. -Genel Mahkeme - Tüketici Mahkemesi-994
 • B. -Aile Mahkemesinin Görevli Olması-995
 • C. -İş Mahkemesinin Görevli Olması-996
 • II. -YETKİ-998
 • A. -Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Yetki-998
 • 1. -Sözleşmedeki Yetki Şartının Gözetilmesi-999
 • 2. -Özel Yetki Genel Yetkiyi Ortadan Kaldırmaz-999
 • 3. -İfa Yeri Mahkemesinin Yetkisi-1004
 • 4. -Para Alacaklarında Yetki-1004
 • a--Götürülecek Alacaklarda Yetki-1004
 • b--Aranacak Alacaklarda Yetki-1011
 • c--Kambiyo Senedinin Keşide Veya Düzenleme Yerinin Yetkisi-1015
 • 5. -Bonodaki Yetki Şartı-1020
 • B. -Takiplerde Yetki-1022
 • 1. -Genel Haciz Yoluyla Takipte-1022
 • a--Yetki İtirazı Üzerine Yapılacak İşlem-1022
 • b--İhtiyati Hacizden Sonra Yapılan Takipte Yetki-1033
 • C. -Yetki İtirazı ve İncelenmesi-1035
 • 1. -Yetki İtirazının Mahkemede İncelenmesi-1037
 • 2. -Hem İcra Dairesinin Hem Mahkemenin Yetkisine İtiraz Edilmesi-1037
 • 3. -İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Edilmemiş Olması Halinde-1038
 • a--İcra Mahkemesinde Yetki İtirazı İleri Sürülebilir mi?-1038
 • b--Genel Mahkemenin Yetkisine İtiraz-1039
 • D. -İtirazın İptali Davalarında Yetki-1040
 • E. -Menfi Tesbit Davalarında Yetki-1040
 • 1. -Menfi Tesbit Davasının İcra Takibinden Sonra Açılması-1040
 • 2. -Menfi Tesbit Davasının İcra Takibinden Önce Açılması-1048
 • F. -Yetkisizlik Kararı Üzerine Süresi İçinde Dosyanın Yetkili İcra Dairesine veya Mahkemeye Gönderilmesini İstememek -HUMK. 193--1051
 • III. -DAVA EHLİYETİ-1052
 • A. -Aktif Dava Ehliyeti-1052
 • 1. -Miras Şirketinde-1052
 • 2. -Adi Ortaklıkta-1057
 • IV. -TAHKİM İTİRAZININ ISLAHLA İLERİ SÜRÜLMESİ-1057
 • V. -CEZA HAKİMİNİN BERAAT KARARININ HUKUK DAVASINA ETKİSİ-1063
 • VI. -YABANCILIK UNSURUNDA UYGULANACAK KANUN-1065
 • A. -Yargılama Giderine İlişkin Hükmün Tenfizi-1071
 • VII. -BANKALARIN VE VARLIK ŞİRKETLERİNİN HARÇTAN SORUMLULUKLARI-1072
 • A. -Banka İşlemlerinin Harçtan Muafiyeti-1072
 • 1. -Sermayesinin Yarısından Fazlası Kamu Kurum ve Kuruşlarına Ait Olan ya da Hisselerinin Çoğunluğu Üzerinde Bu Kurum ve Kuruluşların İdare ve Temsil Yetkisi Bulunan ve Özel Kanunla Kurulmuş Bankalarda, Yeniden Yapılanma Sürecindeki Bankalarda Harç-1084
 • 2. -Bankaların Harçtan Sorumluluğu-1085
 • B. -Varlık Şirketlerinde Harç-1088
 • 1. -Varlık Şirketi Yenileme Harcından Sorumlu Değildir-1088
 • 2. -Borçlunun Ödemesi Gereken Tahsil Harcının Varlık Şirketinden Tahsili Gerekir-1099
 • MEVZUAT
 • -3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun-1105
 • -5941 Sayılı Çek Kanunu-1108
 • -Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar İle Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ-1119
 • -3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun -Mülga--1124

Ek Bilgi

Ürün Kodu 136497
Yayın Tarihi 2010 Haziran
Barkod 9786054378449
ISBN 9786054378449
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Mahmut Bilgen