Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı

Hızlı Gözat

Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
423
Boyut :
17 x 24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750159985
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta Yok

45,37 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII

KISALTMALAR XXI

YARARLANILAN KAYNAKLAR XXV

GİRİŞ 1


BİRİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İPOTEK HAKKI KAVRAMI

DİĞER TAŞINMAZ REHİNLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAZANILMASI

§ 1-SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İPOTEK HAKKI 3

A-Kavram 3

B-Temel Özellikleri 5

I-Sınırlı Aynî Hak Niteliği 5

II-Mutlak Hak Niteliği 5

III-Alacağa Bağlı (Fer’i) Hak Niteliği 6

IV-Zamanaşımını Durdurma Niteliği 7

C-İpoteğin Görünüm Biçimleri 8

I-Malikin Kendi Borcu İçin İpotek Tesis Etmesi 8

II-Malikin Üçüncü Kişinin Borcu İçin İpotek Tesis Etmesi 8

1-Genel Olarak 8

2-Borçtan Şahsen Sorumlu Olmayan Malikin Durumu 10

a-Muacceliyet İhbarı Açısından 10

b-Ödeme veya İcra Emri Bakımından 12

c-Borcu Sona Erdirme Yetkisi Bakımından 13

III-Malik Lehine İpotek 19

§ 2-İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ ve İRAT SENEDİ 21

A-Genel Olarak 21

B-İpotekli Borç Senedi 21

C-İrat Senedi 25

§ 3-İPOTEĞE KONU OLABİLECEK TAŞINMAZLAR 31

A-İpotek Konusu Taşınmazın Tapu Siciline Kayıtlı Olması 31

B-Tapu Siciline Kaydedilebilecek Taşınmazlar 33

I-Araziler 34

II-Bağımsız ve Sürekli Haklar 34

III-Kat Mülkiyetine Konu Bağımsız Bölümler 35

C-Taşınmazın Belirli Olması 35

I-Genel İpotek Müessesesinin Yasak Olması 35

II-Taşınmazın Bir Kısmının İpoteğe Konu Edilememesi 37

§ 4-TAŞINMAZ MALİKİNİN FİİL EHLİYETİ 39

A-Gerçek Kişilerin Fiil Ehliyeti 39

I-Tam Ehliyetliler 39

II-Tam Ehliyetsizler 39

III-Sınırlı Ehliyetsizler 46

1-Velayet Altındaki Sınırlı Ehliyetsizler 46

2-Vesayet Altındaki Sınırlı Ehliyetsizler 48

IV-Sınırlı Ehliyetliler 53

1-Oy Danışmanlığına Tâbi Sınırlı Ehliyetliler 53

2-Yönetim Danışmanlığına Tâbi Sınırlı Ehliyetliler 53

3-Karma Danışmanlığa Tâbi Sınırlı Ehliyetliler 54

V-Kayyım Atanmasını Gerektiren Haller 54

1-Çocuk ile Velisi Arasındaki Menfaat Çatışması 54

2-Vesayet Altındaki Kişi ile Vasinin Menfaat Çatışması 55

B-Tüzel Kişilerin Fiil Ehliyeti 57

I-Özel Hukuk Tüzel Kişileri Açısından 57

1-Kazanç Paylaştırma Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler 57

2-Kazanç Paylaştırma Amacı Güden Tüzel Kişiler 61

II-Kamu Hukuku Tüzel Kişileri Açısından 65

§ 5-TAŞINMAZ MALİKİNİN TASARRUF YETKİSİ 67

A-Haciz Halinde 67

B-İhtiyati Haciz Halinde 72

C-Kamu Alacağı İçin Haciz Halinde 73

D-İflas Halinde 75

E-Adi (İflas Dışı) Konkordato Halinde 79

F-Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Halinde 81

G-Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Halinde 83

H-İhtiyati Tedbir Halinde 84

I-İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte 86

İ-Aile Konutu Üzerinde 87

§ 6-MÜŞTEREK MÜLKİYETTE İPOTEK 95

A-Müşterek Mülkiyet Payı Üzerinde İpotek Kurulması 95

B-Payın İpoteğinden Sonra Taşınmazın Tümünün İpoteği 95

C-Taşınmazın Tümünün İpoteğinden Sonra Payın İpoteği 98

D-Yasal Mal Rejiminde Eşlerin Müşterek Mülkiyeti 99

§ 7-ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE İPOTEK 105

A-Genel Olarak 105

B-Mal Ortaklığı Rejimine Tâbi Bir Taşınmazın İpoteği 108

§ 8-İPOTEK SÖZLEŞMESİ ve ŞEKLİ 111

A-Genel Olarak 111

B-Sözleşmenin Şekli 111

C-Şeklin Kapsamı 115

D-İpotek Sözleşmesinin Değiştirilmesi 118

§ 9-İPOTEK HAKKININ TESCİLİ 123

A-Malikin Tescil Talebinde Bulunması 123

B-Malikin Tescil Talebinde Bulunmaması 125

C-Tapu Memurunun Tescil İşlemi 128

I-Genel Olarak 128

II-İpotek Hakkının Tescilinin Özellikleri 130

D-Tescilin Sonuçları 132

E-Tescilin Yolsuz Olmasının Sonuçları 133

F-Geçici Tescil Şerhi 134

İKİNCİ BÖLÜM

İPOTEK YÜKÜNÜN KAPSAMI

İPOTEKLİ TAŞINMAZIN DEĞERİNİN KORUNMASI

BİRDEN ÇOK TAŞINMAZ ÜZERİNDE İPOTEK

İPOTEK HAKKININ TEMEL ÖZELLİKLERİ

§ 10-TEMİNATIN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR 139

A-Ana Para İpoteği - Üst Sınır İpoteği Ayrımı 139

I-Para Borçlarının Teminat Altına Alınması 141

1-Alacağın Tutarı Belirliyse 141

2-Alacağın Tutarı Belirli Değilse 142

II-Paradan Başka Bir Şey Verme, Yapma ve Yapmama

Borçlarının Teminat Altına Alınması 145

B-Anapara İpoteğinin Teminat Altına Aldığı Alacaklar 146

I-Anapara Alacağı 147

II-Takip Giderleri ve Temerrüt Faizi 148

1-Takip Giderleri 148

2-Temerrüt Faizi 149

III-Anapara Faizleri 151

IV-Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Zorunlu Giderler 155

C-Üst Sınır İpoteğinin Teminat Altına Aldığı Alacaklar 157

§ 11-YABANCI PARA ÜZERİNDEN İPOTEK 159

A-Genel Olarak 159

B-Şartları 160

I-İpotekli Alacaklının Kredi Kuruluşu Olması 160

II-Borcun Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanmış Olması 162

III-Kredinin Özellikleri 163

C-Kuruluşu 165

I-İlgili Yabancı Para Biriminin Esas Alınması 165

II-Belirli Yabancı Para Birimlerinin Esas Alınması 166

III-İpoteğin Türünün Herhangi Bir Öneminin Olmaması 167

§ 12-TEMİNATIN KAPSAMINDAKİ DEĞERLER 169

A-Genel Olarak 169

B-Taşınmazın Aslı 169

C-Taşınmaz Lehine Kurulmuş İrtifak Hakları 169

D-Taşınmazın Bütünleyici Parçaları (Mütemmim Cüzüleri) 170

I-Genel Olarak 170

II-Doğal Ürünler 173

III-Bütünleyici Parça Niteliğinin Yitirilmesi 175

E-Taşınmazın Eklentileri (Teferruatları) 177

I-Genel Olarak 177

II-Eklentiler 179

III-Eklentilerin Tapu Kütüğüne Kaydının Anlamı 180

1-MK.m.862/f.2 Bakımından 180

2-İİK.m.83/c Bakımından 183

IV-Eklenti Niteliğinin Yitirilmesi 185

1-İpoteğin Kapsamına Başlangıçta Giren Eklentilerde 185

2-İpoteğin Kapsamına Sonradan Giren Eklentilerde 189

V-Eklentiler Üzerinde Üçüncü Kişilerin Hakları 189

1-Genel Olarak 189

2-Ticari İşletme Rehniyle İpotek Arasındaki İlişki 191

a-Taşınmaz ile Ticari İşletme Aynı Kişiye Aitse 191

aa-Önce Ticari İşletme Rehni Tesis Edilmişse 191

bb-Önce İpotek Tesis Edilmişse 193

b-Taşınmaz ile Ticari İşletme Ayrı Kişilere Aitse 194

aa-Önce Ticari İşletme Rehni Tesis Edilmişse 194

bb-Önce İpotek Tesis Edilmişse 195

F-Hukukî Ürünler 195

G-Kaim Değerler 201

I-Sigorta Tazminatı 201

II-Kamulaştırma Bedeli 208

§ 13-BİRDEN ÇOK TAŞINMAZ ÜZERİNDE İPOTEK 211

A-Toplu İpotek (Müteselsil İpotek) 212

I-Şartları ve Temel Özellikleri 212

II-Toplu İpoteğin Tescilinin Özellikleri 218

III-Toplu İpoteğin Paraya Çevrilmesi 220

1-Taşınmazların Aynı Kişiye Ait Olması 223

2-Taşınmazların Farklı Kişilere Ait Olması 225

3-Satışı Diğer Alacaklıların Talep Etmesi 226

B-Teminat Yükünün Paylaştırılması Suretiyle İpotek 227

I-Şartları, Temel Özellikleri ve Tescili 227

II-İpoteğin Paraya Çevrilmesi 232

C-Her İki İpotek Türünün Bir Arada Bulunması 234

§ 14-TAŞINMAZIN DEĞERİNİN KORUNMASI 235

A-Malikin Kusurundan Kaynaklanan Değer Azalmaları 235

I-Değer Azalması Kavramı 235

II-Değer Azalması Tehlikesi veya Başlaması 237

1-Önleme veya Sona Erdirme Davası 237

2-Gereken Tedbirleri Bizzat Alma Hakkı 238

3-Yapılan Masrafların Ödenmesini Talep Etme Hakkı 240

4-Teminat Talep Etme Hakkı 240

III-Değer Azalmasının Gerçekleşmiş Olması 242

B-Malikin Kusurundan Kaynaklanmayan Değer Azalmaları 243

I-Alacaklının Ek Güvence Talebi veya Kısmî İfa Talebi 243

II-Gerekli Tedbirleri Bizzat Alma Hakkı 246

C-İpotekli Taşınmazın Kısmen Devri 247

§ 15-İPOTEĞİN SINIRLI AYNİ HAK NİTELİĞİ 251

A-Genel Olarak 251

B-Taşınmazın Cebri İcra Yoluyla Paraya Çevrilmesi 251

I-Genel Olarak 251

II-Önce Rehne Müracaat Kuralı ve İstisnaları 252

C-Taşınmazın Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi 259

§ 16-LEX COMMISSORIA YASAĞI 263

A-Yasağın Tanımı ve Şartları 263

B-Kanuna Karşı Hile Sorunu 266

I-Teminat Amacıyla Yapılan Taşınmaz Satış Vaatleri 268

II-Teminat Amacıyla Yapılan Vefaen Satımlar 274

C-Yasağın Kapsamına Girmeyen Anlaşmalar 278

I-İfa Yerine Eda (Datio in solutum) Anlaşması 278

II-İfa Uğruna Eda Anlaşması 279

III-Taşınmazın İpotekli Alacaklıya Satımı 279

IV-İpotekli Alacaklının Açık Artırmaya Katılması 279

V-Taşınmazların Teminat Amacıyla Devri 280

1-Genel Olarak 280

2-İnanç Anlaşmasının Şekli 280

3-Yasağın Kıyasen Uygulanması 282

§ 17-İPOTEĞİN BAĞLI (FER’İ) HAK NİTELİĞİ 287

A-İpoteğin Kurulması Esnasında 287

B-Paraya Çevirme Sürecinde 288

I-İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlâmlı Takipte 289

1-İİK.m.150/h Uyarınca 289

2-İİK.m.149 Uyarınca 290

3-İİK.m.150/ı Uyarınca 292

II-İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlâmsız Takipte 294

C-Alacağın Temliki Halinde 294

I-İradî Temlikler Bakımından 294

II-Kanunî Temlikler Bakımından 297

1-Üçüncü Kişinin Halefiyeti (BK.m.109) 298

2-Kefilin Halefiyeti (BK.m.496/c.1) 299

D-Alacağın Sona Ermesi Halinde 303

I-Anapara İpoteği Bakımından 303

II-Üst Sınır İpoteği Bakımından 304

§ 18-İPOTEĞİN ZAMANAŞIMINI DURDURMASI 305

A-Genel Olarak 305

B-MK.m.864’ün Kapsamına Giren Alacaklar 307

C-İpoteğin Yolsuz Tescili veya Yolsuz Terkini 308

I-İpoteğin Yolsuz Tescili 308

II-İpoteğin Yolsuz Terkini 309

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İPOTEKLİ TAŞINMAZIN DEVRİ - BÖLÜNMESİ - TAKSİMİ

YENİ MALİKİN BORCU ÜSTLENMESİ

YÜKTEN KURTARMA

§ 19-İPOTEKLİ TAŞINMAZIN DEVRİ 311

A-Taşınmazın, İpotek Yükü Bölünmeksizin (Tümüyle) Devri 311

B-Taşınmazın, İpotek Yükü Bölünerek Devri 312

I-İpotek Yükünün Bölünmesini Gerektiren Haller 312

II-İpotekli Alacaklıya Tanınan İtiraz Hakkı 318

III-Yeni Malikin Sorumluluğu 319

IV-Bazı Özel Durumlar 320

1-Birden Çok Kişiye Ait Taşınmazların Bölünmesi 320

a-Müşterek Mülkiyette Aynen Taksim (Bölünme) 320

b-İştirak Halinde Mülkiyette Aynen Taksim (Bölünme) 322

2-Kat Mülkiyetine Geçiş 323

§ 20-YENİ MALİKİN BORCU ÜSTLENMESİ 325

A-Genel Olarak 325

B-Borçlar Kanununa Göre 325

C-Medenî Kanuna Göre 326

I-Taşınmazın, İpotek Yükü Bölünmeksizin (Tümüyle) Devri 326

II-Taşınmazın, İpotek Yükü Bölünerek Devri 329

D-İcra ve İflâs Kanununa Göre 331

§ 21-YENİ MALİKİN YÜKTEN KURTARMA HAKKI 335

A-Genel Olarak 335

B-Yükten Kurtarmanın Şartları 335

C-Yükten Kurtarmanın Usulü 337

D-Yükten Kurtarmanın Sonucu 340

§ 22-ARAZİ PARÇALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ 341

A-Genel Olarak 341

B-Arazilerin Toplulaştırılması 341

I-Teminatın Yer Değiştirmesi (Aynî İkame) 341

II-Borçlunun Taşınmazını Rehinden Kurtarma Hakkı 344

III-Tazminat Bedelinin İpotekli Alacaklılara Ödenmesi 345

C-İradi Birleştirme 347

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SABİT DERECELER SİSTEMİ

ve

İPOTEĞİN DİĞER SINIRLI AYNÎ HAKLARLA SIRASI

§ 23-SABİT DERECELER SİSTEMİ 349

A-Derece ve Yan Derece Kavramları 349

I-Derece Kavramı 349

II-Yan Derece Kavramı 352

1-İpoteklerin Aynı Derecede Sırasız Olarak Yer Almaları 352

2-İpoteklerin Aynı Derecede Sıralı Olarak Yer Almaları 353

B-Sabit Dereceler Sistemi 354

I-İpoteğin Derecesinin Belirlenmesi 354

II-Bir İpotek Derecesinin Saklı Tutulması 356

III-Derecelerin Sabitliği (Değişmezliği) 358

C-Sabit Dereceler Sisteminin İstisnaları 360

I-Sözleşmeden Doğan İstisna 360

1-Boş Dereceye İlerleme Hakkı 360

2-Boş Dereceye İlerleme Hakkının Şerhi 365

II-Kanundan Kaynaklanan İstisnalar 367

1-Boş Derecenin Yok Sayılması 367

2-MK.m.878/f.2’den Kaynaklanan İstisna 369

3-Tescile Tabi Olmayan Kanunî İpoteklerin Sona Ermesi 372

D-Sistemin Yabancı Para Üzerinden İpotekteki Özellikleri 373

§ 24-AKDÎ İPOTEĞİN KANUNÎ İPOTEKLERLE SIRASI 375

A-Tescile Tâbi Olmayan Kanunî İpoteklerle Sırası 375

B-Tescile Tâbi Kanunî İpoteklerle Sırası 377

I-Temel Kural 379

II-İstisnası 380

III-Yapı Alacaklılarının İpotek Haklarının Özellikleri 381

1-Sözleşmeden Doğan İpoteklerle Sırası 381

2-Kendi Aralarındaki Sıraları 381

3-Öncelikli Niteliği 382

C-Mahkeme Kararı ile Kurulan İpoteklerle Sırası 384

§ 25-DİĞER SINIRLI AYNÎ HAKLARLA SIRASI 387

A-İpotekten Önce Kurulan Diğer Sınırlı Aynî Haklar 387

B-İpotekten Sonra Kurulan Diğer Sınırlı Aynî Haklar 388

BEŞİNCİ BÖLÜM

ALACAKLIYA KAYYIM TAYİNİ

ALACAKLININ GAİPLİĞİ veya TEMERRÜDÜ

ve

İPOTEĞİN SONA ERMESİ

§ 26-ALACAKLIYA KAYYIM TAYİNİ,

ALACAKLININ GAİPLİĞİ veya TEMERRÜDÜ 395

A-Alacaklıya Kayyım Tayini 395

B-Alacaklının Gaipliği veya Temerrüdü 398

§ 27-İPOTEĞİN SONA ERMESİ 401

A-Genel Olarak 401

B-İpoteğin Alacağa Bağlı Olarak Sona Ermesi 402

C-İpoteğin Alacaktan Bağımsız Olarak Sona Ermesi 404

I-Terkinle Sona Erme 404

II-Terkine Bağlı Olmaksızın Sona Erme 407

1-İpoteği Sona Erdiren Mahkeme Kararı 407

2-İpotekli Taşınmazın Tamamen Yok Olması 408

3-Kamulaştırma 408

4-Sürenin Dolması 409

5-Taşınmazın Cebri İcra Yoluyla Satımı 410

MADDE İNDEKSİ 413

Ek Bilgi

Ürün Kodu 133577
Yayın Tarihi 2008 Şubat
Barkod 9789750159985
ISBN 9789750159985
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar İlhan Helvacı