Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Teminat Mektupları (Garanti ve Kontrgarantiler)

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
634
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786053151227

Stok Durumu: Stokta var

161,00 TL

Detayları

"Bu çalışmada yazarlar, teminat mektupları ve kontrga­rantilerin hukukiniteliklerinin yanında teminat mektupları­nın gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışıkullanımında bankalar açısından uygulanan hukuk, operasyon ve muhasebesüreçlerini, Uluslararası Ticaret Odası(ICC)’nın teminat mektupları ve standbyakreditifler için kullanımda olan bir örnek kural­larının bankalar açısındanuygulanması ve dikkat edilmesi gereken noktalarını, Türk kambiyo mevzuatınınteminat mektupları ile ilgili olan hükümlerini, güncel olarak kullanım alanıbulanan elektronik teminat mektupları uygulamasını ve bu konularla ilgili örnekYargıtay ve ICC kararlarını detaylı bir şekilde ele almış­lardır. Böylelikleortaya çıkan bu eser hem bankacılar, hem banka hukukçuları ve hem de ilgili tümuygulayıcılar açısından detaylı bir kaynak olabilecektir." (Tanıtım Yazısı)


İçindekiler

ÖNSÖZIII

SUNUM.. V

KISALTMALARIX

İÇİNDEKİLERXVII

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA TEMİNATMEKTUPLARI

GİRİŞ3

1. GENEL AÇIKLAMA.. 5

2. TEMİNAT MEKTUPLARINDA KULLANILANTERİM VE KAVRAMLAR7

2.1. Genel Olarak7

3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TEMİNATMEKTUPLARININ TARİHİ GELİŞİMİ 23

3.1. Genel Açıklama23

3.2.Teminat MektuplarınınDünya Uygulaması ve Tarihi Gelişimi 26

3.3. Teminat Mektuplarınaİlişkin Uluslararası Düzenlemeler 29

3.3.1.Birleşmiş Milletler’in Garanti ve Garanti Akreditiflerine İlişkin 

           Düzenlemesi 29

3.3.2.Uluslararası Ticaret Odası (“International Chamber of Commerce-

          ICC”) Tarafından Yapılan Düzenlemeler 29

3.3.2.1.Genel Açıklama29

3.3.2.2.Akdi Teminatlara İlişkin Birörnek Kurallar, MTO 32530

3.3.2.3.TalepGarantilerine İlişkin Birörnek Kurallar, URDG45830

3.3.2.4.Talep Garantilerine İlişkin Birörnek Kurallar, URDG75831

3.3.2.5.Garanti Akreditiflerine (“Standby Letter ofCredit-SBLC”) İlişikin 

              BirörnekKurallar, ISP9832

3.3.2.6.Akreditiflere İlişkin Birörnek Kurallar, UCP60032

3.4. Türk Hukuk SistemindeTeminat Mektuplarının Tarihi Gelişimi 33

3.4.1. Genel Açıklama33

4. TEMİNAT MEKTUPLARININ HUKUKİ YAPISI 36

4.1. Genel Açıklama36

4.2. Teminat Mektuplarıile Dolaylı İlişkisi Olan Yasalar 38

4.3. Banka TeminatMektuplarının Garanti Sözleşmesi Sayılması 38

4.3.1. Genel Değerlendirme38

4.3.2. GarantiSözleşmesinin Tanımı 42

4.3.3.TeminatMektuplarının Garanti Sözleşmesi Sayılmasının Hukuki 

          Sonuçları 43

4.3.4. TeminatMektuplarının Şematik Akış Tablosu43

4.3.5. Dolaylı TeminatMektubu, Kontrgaranti 44

4.3.6. Teminat Mektuplarının Garanti SözleşmesiOlduğunu Hükme  

           BağlayanYargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları 46

4.3.6.1.13.12.1967 Tarih, E.1966/16 ve K.1967/7 Sayılı Yargıtay İçtihadı  

               Birleştirme Kararı Metni 46

4.3.6.2. 11.06.1969 tarih, E.1969/4 K.1969/6 SayılıYargıtay İçtihadı  

               BirleştirmeKararı Metni 49

4.3.6. Kefalet MektubuDüzenlenmesi 61

4.3.6.1. Kefaletin Şekli 62

4.3.7. Garanti Sözleşmesiile Kefalet Sözleşmesi Arasındaki Fark65

4.3.7.1.Genel Değerlendirme65

4.3.7.2. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Aşağıda AtıfYapılan Kararı  

               UyarıncaGaranti Sözleşmesi ve Kefalet Sözleşmesinin  

               Farklılıklarınaİlişkin Tablo66

4.3.8. Garanti Sözleşmesi ile KefaletSözleşmesinin Karşılaştırmasına

           İlişkin Yargıtay Kararı 68

4.3.8.1.Genel Olarak68

4.3.8.2.Örnek Yargıtay Kararı 68

4.4. Teminat Mektuplarınınİlgili Olduğu Yasal Düzenlemeler 77

4.4.1. Genel Olarak77

4.4.3. 5411 SayılıBankacılık Kanunu81

4.4.3.1.Genel Olarak81

4.4.3.2.Teminat Mektubu Kapsamında Üstlenilecek Risk Limiti 86

4.4.4. 6098 Sayılı TürkBorçlar Kanunu87

4.4.4.1.Genel Olarak87

4.4.4.2.Üçüncü Kişilerin Fiilinin Üstlenilmesi 87

4.4.4.3.Hükümsüzlük Kaydı 87

4.4.4.4.Alacak Hakkının Devri 89

4.4.5.805 Sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması  

           Hakkında Kanun90

4.4.5.1.Genel Değerlendirme90

4.4.5.2.Maddelerin Değerlendirilmesi 91

4.4.5.3.Kanuna Aykırı Yapılan İşlemlerin Geçersiz Olmaması 92

4.4.5.4.805 Sayılı Kanuna Aykırı İşlem Yapanlara Uygulanacak Müeyyide92

4.5.6. 805 Sayılı Yasaylaİlgili Örnek Yargıtay Kararları 96

4.4.5.6.1.Genel Olarak96

4.4.5.6.2.Örnek Yargıtay Kararı Metni 96

4.4.6.Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında (“TPKK”) 1567 Sayılı  

           Kanun98

4.4.6.1.Genel Olarak98

4.4.6.2.32 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karar98

4.4.6.3.TCMB’nınSermaye Hareketleri Genelgesi 99

4.4.6.4.Bankalar Dışındaki Kişilerce Verilecek Garanti ve Kefalet 102

4.4.6.5. Kambiyo Mevzuatına Aykırı DavrananlaraUygulanacak  

               Müeyyide103

5.TEMİNAT MEKTUPLARININ ÖNEMİ VE EKONOMİK İŞLEVİ 104

5.1. Genel Olarak104

6.TEMİNAT MEKTUPLARININ TARAFLARI 107

6.1. Türk HukukundaTeminat Mektuplarının Tarafları 107

6.1.1. Genel Açıklama107

6.1.2. Garantör (TeminatıVeren) 107

6.2. UluslararasıUygulamada Garanti ve Kontrgaranti Tarafları ve Sıfatları 108

6.2.1. Genel Olarak108

6.2.2. Muhatap(“Beneficiary”) 109

6.2.3. Garantör(“Guarantor”) 109

6.2.4. Kontrgaran(“Counterguarantor”) 109

7.TEMİNAT MEKTUPLARINDA TARAFLARIN SORUMLULUKLARI 110

7.1. Genel Olarak110

7.2. Lehtarın Sorumluluğu110

7.3. Bankanın Sorumluluğu111

8.TEMİNAT MEKTUPLARINDA BELİRLİ BİR RİSKİN GARANTİ EDİLMESİ VE  

     GARANTİ EDİLEN RİSK DIŞINDA BANKANINSORUMLU TUTULAMAMASI 112

8.1. Genel Olarak Belirli Bir Riskin GarantiEdilmesi 112

8.2. Garanti Edilen Risk Dışında Bankanın SorumluTutulamaması ve Tazmin Talebinin Garanti Edilen Riskle İlgili Olması 114

9. TEMİNAT MEKTUPLARININSINIFLANDIRILMASI 118

9.1. Genel Olarak118

9.3. Süre BakımındanTeminat Mektupları 123

9.3.1. Süresiz TeminatMektupları 123

9.3.2. Süreli TeminatMektupları 124

9.3.3. Süreli TeminatMektuplarında Süre Uzatımı 126

9.4. Şekil BakımındanTeminat Mektupları 128

9.4.1. Genel Olarak128

9.4.2. BankalarcaDüzenlenen Teminat Mektubu Türleri 129

9.4.2.1.Geçici Teminat Mektupları (“Tender Guarantee, Bid Bonds”) 129

9.4.2.2. Kesin Teminat Mektupları (“PerformanceGuarantee,  

              PerformanceBond”) 131

9.4.2.3.Avans Teminat Mektupları (“Advance Payment Guaerantees”) 133

9.4.2.3.1.Avans Teminat Mektuplarında Faiz136

9.4.2.4.Serbest Konulu Teminat Mektupları 136

10. TEMİNAT MEKTUPLARINDA ZAMANAŞIMI 136

10.2. Türk BorçlarKanununda Zamanaşımı 137

10.3. TeminatMektuplarında Zamanaşımı 138

10.3.1. Süresiz (Vadesiz)Teminat Mektuplarında Zamanaşımı 138

10.3.2. Süreli (Vadeli)Teminat Mektuplarında Zamanaşımı Süresi 139

10.3.2.1.TBK, Md.128’e Uygun Olarak Düzenlenmiş Teminat Mektuplarında  

                Zamanaşımı 140

10.3.2.2. TBK, Md.128’eUygun Olmayan Süreli Teminat Mektupları 141

10.3.3.Kontrgarantilerde Zamanaşımı Süresi 142

10.4. Teminat MektubuKomisyon ve Masraflarında Zamanaşımı 143

11. TEMİNAT MEKTUPLARINDA İHTİYATİTEDBİR KARARI VE UYGULAMASI 143

11.1. Genel Olarak143

11.2. İhtiyati TedbirTanımı 144

11.3. İhtiyati TedbirŞartları 145

11.4. İhtiyati TedbirKararının Alınmasında Görevli ve Yetkili Mahkeme146

11.5. Teminat Mektuplarındaİhtiyati Tedbir Kararının Verilmesi 146

11.5.1. Genel Olarak146

11.5.2. Garantör Bankaİhtiyati Tedbir Kararı Aldırabilir mi?147

11.5.3. Lehtarın İhtiyatiTedbir Kararı Aldırması 147

11.5.4. İhtiyati TedbirKararının Süresi 149

11.5.5. Lehtarın AçmasıGereken Dava Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünü Tespit Davası 150

11.5.6.Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu Tabi İşlerde İhtiyati  

             Tedbir Kararı 151

12. TEMİNAT MEKTUPLARININ HACZİ 151

12.1. Genel Olarak151

12.2. Teminat MektubuBelgesi Üzerine Haciz Konulabilir mi?152

12.3. Haciz KonulamayacakTeminat Mektuplar 152

12.4. Teminat MektubundanDoğan Alacağın Haczedilmesi 153

12.4.1. Genel Olarak153

12.4.2.Muhatap Tarafında Ödeme Talebinde Bulunulmuş Olması ve  

             Alacağın Doğması 153

12.4.3. Muhatap TarafındanÖdeme Talebinde Bulunulmamış Teminat Mektuplarının Haczi 154

12.4.4. Lehtarın TeminatMektubu Nedeniyle Haciz Koydurması 155

12.4.5.Garantör Bankanın Alacağı Nedeniyle Muhatabın Alacağına  

             Haciz Koydurması 156

13. TEMİNAT MEKTUPLARININ KAYBEDİLMESİVEYAZAYİ EDİLMESİ 156

13.1. Teminat MektubununLehtar Tarafından Kaybedilmesi 157

13.2. Teminat MektubununMuhatap Tarafından Kaybedilmesi 157

13.3. Teminat MektuplarınınKaybolması Halinde Risk Çıkışı 159

13.3.1. Süreli TeminatMektuplarında Risk Çıkışı 160

13.3.2. Süresiz TeminatMektuplarında Risk Çıkışı 160

13.3.3. Akibet YazısıÖrneği 161

13.3.4. İbraname Örneği 161

14. TEMİNAT MEKTUPLARINDA TAHKİM... 162

14.1. Genel Açıklama162

14.2.1. KarşılaştırmalıOlarak Uluslararası Tahkim ve İç Tahkim.. 164

14.3. Tahkim ile İlgili Türk Mevzuatı 165

14.4. Tanıma ve TenfizUygulamaları 167

14.4.1. Tenfiz167

14.4.2. Tanıma167

14.4.3. Türkiye’ninİmzaladığı Devletlerarası Sözleşmeler 168

14.4.4. Yabancı ÜlkeMahkemeleri Tarafından Verilen Kararlarının Tenfizi 170

14.4.4.1.Tenfiz İçin Müracaat ve Dilekçe170

14.4.4.2.Tenfiz Kararının Türkiye’de Uygulanması 171

14.4.5. Yabancı HakemHeyetleri Tarafından Verilen Kararların Tenfizi 171

14.4.5.1.Dilekçe ve İnceleme Usulü173

14.4.5.2.Devletlerarası İkili Anlaşmalar174

15. TEMİNAT MEKTUPLARINDA HUKUK DIŞI(“FRAUD”) İŞLEMLER176

15.1. Genel Olarak176

15.2. UluslararasıKurallarda Hukuk Dışı İşlemler (“Fraud”) 178

15.2.1. Genel Olarak178

15.2.2. URDG758’de HukukDışı İşlem (“Fraud”) 178

15.3. Hukuk Dışı İşlemlereÖrnekler 180

16. TEMİNAT MEKTUPLARININ YAZILITEYİDİ 180

16.1. Genel Olarak180

16.2. Banka TeminatMektubu Yazılı Teyidinin Hukuki Değerlendirmesi 181

16.3. Banka TeminatMektuplarının Elektronik Ortamda Teyit Edilmesi 183

17. ESKİTARİHLİ TEMİNAT MEKTUPLARININ BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ  

       DURUMU.. 184

17.1. Genel Değerlendirme184

18. GARANTİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİNMUHTELİF HUKUKİ KONULAR185

18.1.TeminatMektubu ile Garanti Edilen Fiile İlişkin Ana Sözleşmenin İptal  

         Edilmesi Durumunda Bankanın TeminatMektubu Kapsamındanki  

        Yükümlülüğü185

18.1.1. GenelDeğerlendirme185

18.1.2. Bir Hakkın KötüyeKullanılmasına İlişkin Örnek Yargıtay Kararı 186

18.2.Türk Bankasının Kontrgarantisine İstinaden Başka Bir Ülke Bankası  

          Tarafından Verilen GarantininHükümsüzlüğüne Türk Mahkemesi Karar  

          Verebilir mi?189

18.2.1. GenelDeğerlendirme189

18.2.2. Örnek YargıtayKararı 190

İKİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI KURALLARDA:GARANTİ, KONTRGARANTİ VE STANDBY AKREDİTİFLER

GİRİŞ195

1. GENEL OLARAK196

2. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER198

2.1. Genel Olarak198

2.2. Birleşmiş MilletlerTarafından Yapılan Düzenleme199

2.2.1. BirleşmişMilletler’in Garanti ve Garanti Akreditiflerine İlişkin Düzenlemesi 199

2.2.2.Bağımsız Garantilere ve Garanti Akreditiflerine İlişkin UN  

           Konvansiyonu199

2.2.3. BM Konvansiyonunuİmzalayan Ülkelere200

2.2.4. UN Konvansiyonununİçeriği 201

2.3. Uluslararası TicaretOdası (“International Chamber of Commerce-ICC”) Tarafından Yapılan Düzenlemeler 202

2.3.1. Genel Olarak ICC202

2.3.2. Garantilere İlişkinICC Düzenlemeleri 203

2.3.2.1.Genel Olarak203

2.3.2.2.  Garantilere İlişkin Birörnek KurallarınTarihi Gelişimi 206

1. AkdiGarantiler İçin Birörnek Kurallar (“Uniform Rules for  

    Contract Guarantee-URCG 325) 206

2.Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar (“Uniform Rules for Demand  

     Guarantees- URDG458”) 208

2.1. Genel Açıklama208

2.2. Genel Olarak URDG458Sayılı Kurallar 208

2.4. Hukuki Açıdan SorunYaratabilecek Maddeler 209

2.4.1. Talepler(“Demands”),  Madde 17209

2.4.2. Talepler(“Demands”), Madde 20 (a) (ii) 209

2.4.3. Talepler(“Demands”), Madde 21210

2.4.4. Vade Sonu Hükümleri(“Expiry Provisions”), Madde 26210

3.Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar (“Uniform Rules for Demand

     Garanttees- URDG758”) 211

3.1. Genel Olarak URDG758Sayılı Kurallar 211

3.2. UluslararasıKuruluşlarda URDG 758’in Uygulaması 212

3.3. URDG 758 Kurallarının Uygulamasına İlişkin Genel Açıklama214

3.4. URDG758 Kuralları ile GetirilenYenilikler 214

2.1.3.4. URDG458 ileURDG758’in Karşılaştırılması 217

3.6. URDG 758’in Maddelerine İlişkinAçıklamalar220

3.6.1. URDG’nin Uygulaması(“Application of URDG”), Madde 1220

3.6.2. Tanımlar(“Definitions”), Madde 2............................................................. 221

3.6.3. Yorumlar(“Interpretation”), Madde 3226

3.6.4. Düzenleme veGeçerlilik (“Issue and Effectiveness”), Madde 4. 227

3.6.5.Garanti ve Kontrgarantinin Bağımsızlığı (“Independent of Guarantee  

           and Counterguarantee”), Madde 5228

3.6.6.Mallar, Hizmetler veya Yapılan İş Karşısında Belgeler (“Documents  

           v.Goods, Services and Performance”),Madde 6229

3.6.7.Belgeye Bağlanmayan Şartlar (“Non-Documentary Conditions”),  

           Madde, 7229

3.6.8.Talimat ve Garantinin İçeriği (“Content of Instruction and  

            Guarantee”), Madde 8230

3.6.9.Başvurunun İşleme Alınmaması (“Application Not Taken up”),  

           Madde 9231

3.6.10.Garanti veya Değişikliğinin İhbar Edilmesi (“Advising of Guarantee  

             or Amendment”), Madde10231

3.6.11. Değişiklikler(“Amendments”), Madde11232

3.6.11.1.Değişikliklerim Kısmen Kabulü Mümkün Değildir232

3.6.12.Garantörün Garanti Kapsamındaki Yükümlülüğü (“Extent of  

             Guarantor’s Liability UnderGuarantee”), Madde 12232

3.6.13.Garanti Tutarının Değişmesi (“Variation of Amount of Guarantee”),  

             Madde 13233

3.6.14. İbraz(“Presentation”), Madde 14234

3.6.15. Talebin Koşulları(“Requirement for Demand”), Madde 15.................. 235

3.6.16.Talebe İlişkin Bilgi Verme (“ Information About Demand”),  

            Madde 16238

3.6.17.Kısmi Talep ve Çoklu Talepler; Taleplerin Tutarı (“Partial Demand  

            and Multiple Demands; AmountDemands”), Madde 17239

3.6.18.Herbir Talebin Birbirinden Ayrılığı (“Seperateness of Each  

             Demand”), Madde 18240

3.6.19. İnceleme(“Examination”), Madde 19241

3.6.20.Talebin İnceleme Süresi; Ödeme (“Time for Examination of  

             Demand; Payment”), Madde 20. 241

3.6.21. Ödemenin ParaCinsi (“Currency of Payment”), Madde 21243

3.6.22.Uygun Talebin Kopyalarının Gönderilmesi (“Transmission of Copies  

            of Complying Demand”), Madde 22. 244

3.6.23. Öde veya Uzat(“Extend or Pay”),  Madde 23244

3.6.24.Uygun Olmayan Talep, Rezerv Kaldırma ve Bildirimi (“Non-

             Complying Demand, Waiver andNotice”), Madde 24. 246

3.6.25. Tutar Azalması veGarantinin Hükümden Düşmesi (“Reduction and Termination”), Madde 25  247

3.6.26. Mücbir Sebep(“Force Majeure”), Madde 26250

3.6.27.Belgelerin Geçerliliğine İlişkin Sorumluluk Üstlenilmemesi  

            (“Disclaimer on Effectiveness ofDocuments”), Madde 27251

3.6.28.Belgelerin İletilmesine ve Çeviriye İlişkin Sorumluluk Üstlenilmemesi  

             (”Disclaimer on Transmission andTranslation”), Madde 28251

3.6.29.Diğer Bir Tarafın Eylemleri İçin Sorumluluk Üstlenilmemesi    

            (“Disclaimer for Acts of AnotherParty”), Madde 29251

3.6.30.Yükümlülükten Muaf Tutulmanın Sınırları (“Limits on Exemption

               from Liability”), Madde 30252

3.6.31.Yabancı Ülke Yasaları ve Usulleri Nedeniyle Sorumluluk  

             (“Indemnity for Foreign Laws andUsages”), Madde 31. 252

3.6.32. Masraflara İlişkinYükümlülük (“Liability for Charges”), Madde 32252

3.6.33.Garantinin Devredilmesi ve Alacağın Devri (“Transfer for  

             Guarantee and Assigment ofProceeds”), Madde 33252

3.6.33.1.Genel Olarak252

3.6.33.2.Garantinin Devri (“Transferable”) 253

3.6.33.3.Alacağın Devri (“Assigment”) 254

3.6.34. Uygulanacak Hukuk(“Governing Law”), Madde 34254

3.6.35. Yetkili Mahakeme(“Jurisdiction”), Madde 35255

3.7. URDG758 Ekinde YerAlan Garanti/Kontrgaranti Örnekleri 255

3.8. Hukuki Yönden SorunYaratabilecek Maddeler 256

3.8.1. Genel Olarak256

3.8.2.2. Madde 15/(a)-(b), Requirement for Demand  

              (“TalebinKoşulları”) 257

3.8.2.3. Madde 16, Information About Demand (“Talebeİlişkin Bilgi  

               Verme”) 258

3.8.2.4. Madde 20/ (a), Time of Examination of Demand:Payment

               (“Talebin İnceleme Süresi: Ödeme”) 258

3.8.2.5.Madde 20/c, Ödemenin Yapılacağı Şube259

3.8.2.6. Madde 22, Transmission of Copies of ComplyingDemand   

              (“Uyguntalebin Kopyalarının Gönderilmesi”) 259

3.8.2.7.Madde 23, Extend or Pay (“Uzat veya Öde”) 259

3.8.3. URDG758Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar 261

3.8.3.1.Tazminve İbraza İlişkin Saat 261

3.8.3.2.Diğer Kurallar İle Karşılaştırması 261

4. GARANTİ AKREDİTİFİ (”STANDBY LETTER OFCREDİT-SBLC”)  DÜZENLENMESİ 262

4.1. Genel Olarak StandbyAkreditif 262

4.2. Genel Olarak ISP98,Standby Akreditif (“Standby Letter of Credit-SBLC”) 264

4.3. Standby Akreditiflerineİlişkin ICC Yeknesak Teamül ve Uygulamaları 265

4.3.1. UCP 600 KurallarınaTabi Standby Akreditifleri 265

4.3.1.1.İstenilen Belgeye İlişkin Uygulama265

4.3.1.2.Vadeye İlişkin Uygulama266

4.3.1.3.Devredilebilir (“Transferable”) Akreditiflere İlişkin Uygulama267

4.4. ISP98 KurallarınaTabi Olarak Açılan Standby Akreditifleri 268

4.4.1. Genel Olarak268

4.4.2. Hukuki Olarak SorunYaratabilecek Maddeler 269

4.4.3. ISP98‘ın Uygulaması 270

4.4.3.1.Genel Açıklama270

4.4.3.2.Standby Çeşitleri 270

4.4.3. Standby AkreditifininTarafları 276

4.4.3.1.Amir Bankanın Üstlendiği Sorumluluk277

4.4.4. Standby Akreditif ileTicari Akreditif Arasındaki Fark278

4.4.4.1.Standby Akreditifi ile Ticari Akreditifinin Karşılaştırmalı Tablosu278

4.4.5.ISP98 Kurallarının Maddeleri ve Uygulanmasına İlişkin Açıklama  

           ve Örnekler 279

5. URDG758’e İLİŞKİN ICC BANKACILIKKOMİSYONU GÖRÜŞLERİ 340

5.1. Genel Açıklama340

5.2. Birinci Örnek Olay340

6. Garantilere İlişkin Diğer ÜlkeYasaları ve Düzenlemeler348

6.1. Genel Olarak348

6.2. Amerika BirleşikDevletleri (“The United States of America-The USA”) 349

6.3. Rusya Federasyonu(“The Federation of Russia”) 349

6.4. İngiltere (“England”) 350

6.5. Almanya (“Germany”) 351

6.6. Çin HalkCumhuriyeti (“The People’s Republic of Chine”)................................ 353

6.7. Mısır (“Egypt”)........................................................................................................ 353

6.8. Suriye (“Syria”) 354

6.9. Suudi Arabistan(“Saudi Arabia”) 354

6.10. OHADA ÜlkelerindeURDG Kuralları Yasalaşmıştır 354

6.11. İran (“Iran”) 354

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BANKACILIK UYGULAMASINDA

GİRİŞ361

1.BANKALARCA YURT İÇİNDE TEMİNAT MEKTUBU, GARANTİ, KONTRGARANTİ  

     VE (“STANDBY”) AKREDİTİFİ DÜZENLENMESİ 364

1.1. Genel Açıklama364

1.2. Teminat Mektubu SürecindeDikkate Alınması Gereken Yasal  

       Düzenlemeler 367

1.3. Bankalarca Teminat MektubuVerilebilmesi İçin Kredi Açılması  

       Mecburiyeti 368

1.3.1. Genel Olarak368

1.3.2. Bankalarca AçılacakKredi Türü.................................................................. 368

1.3.3.Müşteriye Açılacak Teminat Mektubu Kredisinin Üçüncü Kişilere  

           Kullandırılması 372

1.3.4. Bankanın KendiBorcu İçin Teminat Mektubu Vermesi 377

1.3.5.  Gayri Nakit Kredinin Nakit Krediye Dönüşmesi 378

1.3.6. Banka TeminatMektubunun Tanımı 380

1.4. Teminat MektubununTarafları ve İlişkiler 382

1.4.1. Genel Olarak382

1.4.2.Teminat Mektubu Düzenlenmesi İçin Bankaya Talimat Veren  

           Lehtar 383

1.4.3.Teminat MektubununHukuki Tarafları 384

1.4.4.Teminat Mektubunda İlişki Özeti (Muhatap, Lehtar ve Garantör  

           İlişkisi) 386

1.4.4.1.Genel Olarak386

1.4.4.2. Muhatap, Lehtar ve Garantör Arasındakiİlişkinin Şematik  

              Tablosu388

1.4.5. Türkiye Uygulamasıile Uluslararası Uygulamada Terminoloji Farklılığı 389

1.4.5.1.Genel Olarak389

1.4.5.2.Terminoloji Farklılığına İlişkin Özet Tablo390

1.4.6. Muhabir Banka(“Correspondant Bank”).................................................. 391

1.4.7. Kontrgarantör (“Counterguarantor”) 392

1.4.8.Muhatap, Lehtar, Garantör ve Kontrgarantör Arasındaki İlişkinin  

          Şematik Tablosu393

1.5.Türkiye’de ve Uluslararası Uygulamada Teminat Mektubunun  

        Düzenlenmesi 394

1.5.1. Genel Açıklama394

1.6. Teminat Mektubu İleBenzer Hukuki Müesseseler 399

1.6.1. Genel Olarak399

1.6.2. TeminatMektubu-Kefalet Mektubu400

1.6.3.Teminat Mektubu (“Letter of Guarantee-L/C”)–Akreditif (“Letter of  

          Credit-L/C”) 402

1.6.3.1.Genel Olarak402

1.6.4. Teminat Mektubu -Standby Akreditif 405

1.6.4.1.Genel Olarak405

1.6.5.Teminat Mektubu ileKabul ve Aval 407

1.6.5.1.Genel Olarak407

1.7. TaraflarınSorumlulukları 410

1.7.1. Genel Olarak410

1.7.2. LehtarınSorumluluğu410

1.7.2.1.Komisyon ve Masrafları Ödeme Sorumluluğu410

1.7.3. GarantörünSorumluluğu411

1.7.3.1.Lehtardan Alınan Talimata Uygun İşlem Yapma Sorumluluğu411

1.7.3.2.Muhataba Hitaben Mektup Verme Sorumluluğu411

1.7.3.3.Garantörün Ehliyet ve Yetki Sorumluluğu412

1.7.4. MuhatabınSorumluluğu413

1.7.4.1.Haksız Tazmin Talebinde Bulunmama413

1.7.4.2.Masraf ve Komisyonları Ödeme Yükümlülüğü414

1.8. Süre BakımındaGaranti, Kontrgaranti ve Banka Teminat Mektupları 415

1.8.1. Genel Olarak415

1.8.2. Süreli TeminatMektuplarında Süre Şartına İlişkin Örnekler 417

1.8.2.1.Genel Açıklama417

1.8.2.2.Uygulamada Süreye İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar417

1.8.2.3.Uygulamada Süre Örnekleri ve Banka Riski 418

1.9.Konusuna Göre Garanti, Kontrgaranti, Teminat Mektubu ve Standby  

       Akreditifi  Düzenlenmesi 421

1.9.1. Genel Olarak421

1.10. TalepBakımından............................................................................................... 425

1.10.1. Genel Olarak................................................................................................ 425

1.11. Yapı İtibariyleTeminat Mektupları 427

1.11.1. Genel Açıklama427

1.12. Teminat Mektubu ileÜstlenilen Risk Sınırının Belirlenmesi 432

1.12.1. Genel Olarak FaizTutarı 432

1.12.2. Uygulamada DikkatEdilmesi Gereken Hususlar ve Örnekler 433

1.13. Serbest KonuluGarantiler 435

1.13.1. Genel Açıklama435

2. GÜMRÜKLERE VERİLEN TEMİNATMEKTUPLARI 451

2.1. Genel Olarak451

2.2. Gümrüklere Hitaben Mektup Düzenleyebilecek Bankalar 452

2.3. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkında Kanun  

        Kapsamında Banka Teminat Mektupları 454

2.3.1. Genel Olarak454

2.3.2. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna  

           Göre Verilmesi Gereken TeminatMektubu Örneği 455

2.4. Gümrüklere Verilen TeminatTürleri 456

2.4.1. Toplu Teminat 456

2.4.2. Götürü Teminat 456

2.4.2.1. Genel Açıklama456

2.4.3. Global Teminat 459

2.4.4. Kapsamlı Teminat Mektubu459

2.5.Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Alınacak Gümrük Teminat  

       Mektuplarının Tazmin ve FaizUygulamasına İlişkin Örnekler 459

2.5.1. Faiz Uyglamasınaİlişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünün Talimatı 459

2.6. Gümrük Rejimlerine Göre Teminat MektubuDüzenlenmesi 461

2.6.1. Genel Olarak461

2.6.2. Dahilde İşleme Rejimi 461

2.6.2.1. Dahilde İşleme İzni Kapsamında İndirimliTeminat Mektubu  

              Örneği 461

2.6.3. Geçici İthalat Rejimi 462

2.6.4. Gümrük Antrepo Rejimi 463

2.6.5. Transit Rejimi 463

2.7. Transit Rejim Kapsamında Düzenlenen TeminatMektupları 463

2.7.1. Genel Olarak463

2.7.2. Ulusal Transit Rejimi ile Dış TransitRejim (Ortak Transit Rejim)  

           ArasındakiFark464

2.7.4. Ulusal Transit Rejim Kapsamında DüzenlenenTeminat Mektupları 467

2.7.4.1.Genel Olarak467

2.7.4.2.Bankalarca Düzenlenen Teminat Mektubu Türleri 467

2.7.4.3.Teminat Mektuplarının Tazmin Edilmesi ve Ödenmesi 468

2.7.4.4.Ulusal Transit Rejimine Göre Bankalarca Düzenlenen Teminat Mektubu Örnekleri 469

2.7.4.4.1. BireyselTeminat Mektubu Örneği Gümrük Yönetmeliği, 469

2.7.4.4.2. Fişli BireyselTeminat (Taahhütname) Gümrük Yönetmeliği, 471

2.7.4.4.3. KapsamlıTeminat Mektubu ÖrneğiGümrük Yönetmeliği, 472

2.8.Ulusal Transit Rejimi Kapsamında Gümrüklere Verilen Teminat  

        Mektuplarının Uygulamasında YaşananSorunlar 473

2.8.1. Genel Olarak474

2.8.2.Gümrük Teminat Mektubu Uygulamasında Vergi Mahkemelerinin

           Kararları 477

2.8.2.1.Genel Olarak477

2.8.2.2.Gümrüklere Verilen Teminat Mektuplarından Doğan Sorunlar479

2.8.2.3. Gümrüklere Muhatap Teminat MektuplarınınTazmininde  

               YaşananSorunlar480

2.8.2.4.Gümrük Teminat Mektuplarında Faiz Uygulamaları 481

 

2.9.Ortak Transit Sözleşmesi Kapsamında Gümrüklere Verilen Teminat  

       Mektupları 481

2.9.2. Ortak Transit Rejim Nedir?482

2.9.3. Ortak Transit Rejim KapsamındaDüzenlenecek Teminat Belgeleri 483

2.9.4. Kefil Olabilecek Bankalar 484

2.9.5.Bankalarca Düzenlenecek Teminat Belgesinin (Kefalet Mektubu)   

           Lehtarı 485

2.9.6.Teminat İdaresi 485

2.9.7. Kefaletten Vazgeçme485

2.9.8.Teminat Belgesi Üzerinde 30 Ülkede Tebligat Adresi Gösterilmesi  

          Mecburiyeti 486

2.9.9.Teminat Belgesi Üzerinde Gösterilen Tebligat Adresine Yapılacak  

           Bildirim.. 486

2.9.10. Asıl SorumluKimdir?487

2.9.11. Bireysel Teminatnedir?487

2.9.12. Kapsamlı TeminatNedir?488

2.9.13. Ortak TransitRejiminin Kullanıcılara Sağlayacağı Fayda488

2.9.14.Ortak Transit Rejime Kapsamında Bankalarca Düzenlenecek  

             Teminat Belgeleri Örnekleri 489

2.14.1. Genel Olarak489

2.9.14.1.Bireysel Teminat Belgesi ve Teminat İdaresi Kabul Belgesi 490

2.9.14.2. Fişli Biresysel Teminat Belgesi ve Teminatİdaresi Kabul  

                 Belgesiİlave C2493

2.9.14.3.Kapsamlı Teminat Belgesi ve Teminat İdaresi Kabul Belgesi 497

3.YURT DIŞINA GARANTİ, KONTRGARANTİ ve STANDBY AKREDİTİF  

      VERİLMESİ 500

3.1. Genel Açıklama500

3.2. Bazı Ülkelerdeki İçHukuk ve Düzenlemeler 501

3.3. Bazı ÜlkelerdekiUygulama Örnekleri 502

3.3.9.Türk Eximbank Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat  

           Mektuplarının Haksız  Nakde Çevrilmesi Sigorta510

3.3.9.1.Genel Olarak510

3.3.9.2.Sigortanın İlşleyişi 511

3.3.9.3.Sigorta Prim Tutarı 512

3.4.Yurt Dışına Garanti, Kontrgaranti ve Standby Akreditif Verilmesini  

        Düzenleyen Mevzuat 512

3.4.1. Yurt Dışına DövizÜzerinden Garanti Verilmesi 512

3.4.1.1.Genel Açıklama512

3.4.1.2. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32Sayılı Karar’ın  

               EmrediciNiteliği 513

3.4.1.3. Yurt Dışına Yabancı Para Garanti VerilmesiniDüzenleyen  

               Mevzuatı 514

3.4.1.3.1.Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 18 inci  

                 Maddesi 514

3.4.1.3.2. HazineMüsteşarlığ’nın 17.09.2012 Tarih, 15176 Sayılı Talimatı 514

3.4.1.3.3. TC MerkezBankası Sermaye Hareketleri Talimatı’nın 5. 2 maddesi 516

3.4.2.Yurt Dışına Türk Lirası Garanti, Kontrgaranti ve Standby Akreditif  

           Verilmesi 518

3.4.2.1.Genel Olarak518

3.5. Türkiye’de YerleşikKişi ile Dışarıda Yerleşik Kişi Tanımı 520

3.5.1. Kambiyo MevzuatıAçısından520

3.5.3. Türk TicaretKanununda Tüzel Kişiliğin Tanımlanması 522

 

3.5.3.1. Dışarıda Yerleşik Kişilerin Türkiye’deŞirket Kurmaları veya  

               KuruluŞirkete Ortak Olmaları 522

3.5.3.2.Yurt Dışındaki İşçi, Serbest Meslek veMüstakil İş Sahibi Türk  

             VatandaşlarınınDurumu522

3.5.3.3.Türkiye’de Bulunan Yabancı Elçilik ve Konsoloslukların Durumu523

3.6. Bankalarca Yabancı ParaTeminat Mektubu Düzenlenebilecek Haller 524

3.6.1.Türkiye’de veya Yurtdışında Yerleşik Kişiler Lehine Yurtdışında  

           Yerleşik Kişilere Hitaben Garanti veyaKontrgaranti Düzenlenmesi 524

3.6.2.Yurt İçinde Açılan Uluslararası İhaleler Nedeniyle Yabancı Para  

          Üzerinden Teminat MektubuDüzenlenmesi 524

3.6.2.1. MevzuattaUluslararası İhale Tanımı 524

3.6.2.3. Özel FirmalarTarafından Açılan Uluslararası İhaleler 525

3.6.3.Dövize Endeksli Olarak (Türk Lirası Karşılığı Ödemeli) Düzenlenecek  

          Teminat Mektupları 525

3.6.4.Bankalar Arasındaki Kredi İşlemleri İçin Yabancı Para Teminat  

           Mektubu Düzenlenmemsi 526

3.6.5.Yetkili Müesseseler Lehine TC Merkez Bankasına Muhatap Teminat    

           Mektubu Düzenlenmesi 526

3.6.6.Bankalarca Eximbank’a Muhatap Yabancı Para Teminat Mektubu  

           Düzenlenmesi 526

3.7.Bankalarca Doğrudan Yurt Dışı Muhataba Hitaben Düzenlenen  

       Garantiler 527

3.7.1. Genel Açıklama527

3.7.2. Risk Unsurları 527

3.7.3. Tazmin TalebininUsulüne Uygun Olması 527

3.7.4. DoğrudanGarantilerde İş Akışı 528

3.7.5. Muhabir BankaAracılığıyla Garantinin İhbar Edilmesi 529

3.8. Bankalarca YurtDışına Kontrgaranti Verilmesi 530

3.8.1. Genel Açıklama530

3.8.2. Kontrgaranti Akışı 531

3.9. Bankalarca YurtDışına Kontrstandby Akreditif Açılması 532

3.9.1. Genel Açıklama532

3.9.2. Kontrstandby(“Counterstandby Letter of Credit”) Akışı 532

3.9.2.1.Teyitsiz Standby Akışı 532

3.9.2.2.Teyitli Standby Akreditif Akışı 533

3.10.Bankalar Dışında Türkiye’de Yerleşik Kişilerce Yurt Dışında Yerleşik  

         Kişilere Garanti, Kefalet ve TeminatMektubu Verilmesi 535

3.10.1. Genel Olarak535

3.10.2. HazineMüsteşarlığı’na Bildirim Zorunluluğu535

3.11. Bankalarca KamuKurumlarına Raporlama Zorunluluğu536

3.11.1. HazineMüsteşarlığı’na Yapılacak Raporlama536

3.11.1.1.Yasal Düzenleme536

3.11.2. EkonomiBakanlığı’na Yapılacak Raporlama537

3.11.2.1.Yasal Düzenleme537

3.11.3. Gelir İdaresiBaşkanlığına Yapılacak Raporlama538

3.11.2.1.Yasal Düzenleme538

3.12.Garanti, Kontrgaranti ve Standby Akreditif Düzenlenirken Dikkat  

          Edilmesi Gereken Diğer Hususlar 538

3.12.1.Risk Tutarının Belirlenmesi, Maksimum Tutar  

             (“Up to, Not exceeding”) 539

3.12.2. Garanti MektubununKopyasının İstenmesi 539

3.12.3.Bankalarca Alım Satımı Yapılmayan Dövizler Üzerinden Garanti  

             Verilmesi 540

3.12.4. Garanti SüresininBelirtilmesi 541

3.12.5. Garanti SüresininUzatılması 542

3.12.6. MuhatapDeğişikliği 543

3.12.7. Otomatik RiskDüşümü ve Risk Çıkışı 544

3.12.8. 805 Sayılı YasaKapsamında Uygulamada Yapılması Gerekenler 545

3.12.8.1.Genel Olarak545

3.12.8.2.  YurtDışında Yerleşik Kişi Lehine Türkiye’de Teminat Mektubu  

                  Düzenlenmesi 545

3.12.8.3. Kamu Kuruluşları Tarafından AçılanUluslararası İhaleler  

                 NedeniyeDüzenlenen Teminat Mektupları 546

3.12.8.4. Dünya Bankası (“The World Bank”), AvrupaYatırım Bankası  

                (“EuropeanInvestment Bank-EIB”) vb. Kuruluşlar Tarafından  

                SağlananFonlar Nedeniyle Düzenlenen Teminat Mektupları 546

3.12.8.5. Yurt Dışında Yerleşik Firmanın Türkiye’deFaaliyet Gösteren  

                 ŞubesineMuhatap Teminat Mektubu Düzenlenmesi 547

3.12.8.6. Bankalarca Çift Muhataplı Olmak ÜzereTeminat Mektubu  

                 Düzenlenmesi 548

3.12.8.7. Aynı Metin İçerisinde Türkçe ve İngilizceTeminat Mektubu  

                 Düzenlenmesi 548

3.12.8.8. Yabancı Ülke Kanunlarına Tabi OlarakTeminat Mektubu  

                 Düzenlenmesi 549

4.YURT DIŞINDAN ALINAN GARANTİ, KONTRGARANTİ ve STANDBY  

     AKREDİTİFLER549

4.1. Genel Olarak549

4.2. Yurt DışındanDoğrudan Muhataba Yönelik Alınan Garantiler 550

4.2.1. Banka Garantileri(“Bank Guarantees”) 550

4.2.2.Yurt Dışından Alınan Teyitsiz Standby Akreditifler (“Unconfirmed  

           Standby Letter of Credits”) 552

4.3. Yurt Dışından AlınanKarşı Garantiler (“Counterguarantees”) 552

4.3.1. Kontrgaranti(“Counterguarantee”) 553

4.3.2. KontrstandbyAkreditif [Teyitli (“Counterstandby Letter of Credit”)] 555

4.4.Yurt Dışından Alınan Garanti, Kontrgaranti ve Standby Akreditiflerde  

        Bankalarca  Açılması Gereken Kredi 556

4.4.1. Doğrudan MuhatabaHitaben Alınan Garantilerde Kredilendirme556

4.4.2. Teyitsiz StandbyAkreditiflerde Kredilendirme556

4.4.3. Kontrgarantiyeİstinaden Banka Tarafından Açılması Gereken Kredi 556

4.4.4.Kontrstandby Akreditiflerde (“Counterstandby Letter of Credit”)  

          Açılacak Kredi 557

4.4.4.1.Teyit Ekleyerek İhbar Edilmesi 557

4.4.4.2.Ayrı Bir Teminat Mektubu Düzenlenmesi 558

4.5. Metinlerinİncelenmesi 559

4.5.1. Türk HukukuAçısından559

4.5.2. Tabi OlduğuKurallar Açısından559

4.5.3. Operasyonel OlarakDikkat Edilmesi Gereken Diğer Unsurlar 560

4.5.3.1. KontrgarantiMetninde Yer Alması Gereken Unsular 561

4.6. Teminat MektubununDüzenlenmesi 561

4.6.1. Genel Olarak561

4.6.2. Özel SektörKuruluşlarına Muhatap Standby Akreditifi 561

4.6.3.Standby Akreditif Karşılığında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına  

          Muhatap Teminat  Mektubu Düzenlenmesi 562

4.6.3.1.Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kamu İhalesine Katılması 562

4.6.3.2.Yurt Dışında Yerleşik Kişilerin Kamu İhalesine Katılması 563

4.6.4.Tabi Olacağı Ülke Kanunları, Kanun Belirtilmeyen Durumlardaki  

           İşleyiş Esasları 564

4.6.5. Yurt DışındanAlınan Döviz Üzerinden Düzenlenmiş Kontrgaranti Karşılığında Türk LirasıTeminat Mektubu Düzenlenmesi 565

4.6.6. Düzenlenen TeminatMektubunun Elden Teslimi Talep Edildiğinde566

4.6.7. Kısmi Tazmin(“Partial Demand”) 566

4.6.8. Devredilebilir(”Transferable”) Garanti Düzenlenmesi 566

4.6.9. Alacağın Devri(”Assignment of Proceeds”) 567

4.6.10. Birden FazlaMuhataplı Teminat Mektubu Düzenlenmesi 567

4.6.11. Kontrgarantiyeİstinaden Kamu İhaleleri İçin Düzenlenen Teminat Mektuplarının Tazmini 568

5. İHTİYATİ TEDBİR KARARI KARŞISINDABANKALARCA YAPILACAK İŞLEMLER569

5.1. Genel Olarak İhtiyatiTedbir 569

5.2. İhtiyati TedbirKararı ve Blokaj Şartlı Garanti Düzenlenmesi 569

5.3. İhtiyati TedbirKararı Anlamına Gelebilecek İngilizce İbareler 570

5.4.  İhtiyati Tedbir Kararının Bankaya İbrazEdilmesi 570

5.5.Yabancılık Unsuru Bulunan Teminat Mektubu veya Kontrgarantilerde  

        İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması 571

5.6. Hükümsüzlüğe İlişkinMahkeme Kararları 572

6. TEMİNAT MEKTUPLARINDA “ZamanaşımSüresi”572

6.1. Genel Açıklama572

6.2. Banka TeminatMektuplarında Zamanaşımı 573

7. TEMİNAT MEKTUBU,GARANTİ, KONTRGARANTİ VE STANDBY  

     AKREDİTİFLERDE MUHASEBE KAYDI 574

7.1. Genel Açıklama574

7.1.1. BDDK Tarafından TekDüzen Hesap Planında Yapılan Değişiklik575

7.2. Yabancı Para TeminatMektuplarında Muhasebe Kaydı 576

7.2.1. Muhatap Türkiye’deYerleşik576

7.2.2. Muhatap YurtDışında Yerleşik577

7.3. Dövize Endeksli GayriNakit Kredilerde Muhasebe Kaydı 578

7.3.1. Risk Girişi 578

7.3.2. Risk Çıkışı 579

7.4. Türk Lirası TeminatMektuplarında Muhasebe Kaydı 580

7.4.1. Risk Girişi 580

7.4.2. Risk Çıkışı 581

7.5. Kontrgarantiye İstinaden Türkiye’de Düzenlenen Teminat Mektubu582

7.5.1. Risk Girişi 582

7.5.2. Risk Çıkışı 582

7.6. StandbyAkreditiflerde Muhasebe Kaydı 583

7.6.1. Standby AkreditifeTeyit Eklenmesi 583

7.6.2. Standby AkreditifKarşılığında Teminat Mektubu Düzenlenmesi 584

7.6.2.1.Risk Girişi 584

7.6.2.2.Risk Çıkışı 584

8. TEMİNAT MEKTUPLARINDA KOMİSYON VEMASRAF UYGULAMASI 585

8.1. Genel Açıklama585

8.2. KontrgarantilerdeKomisyon Tahsili 587

8.2.2.Yurt Dışına Verilen Kontrgarantilerde Komisyon ve Masraf  

            Transferi 588

8.2.2.1.Komisyon Tutarı İçin Döviz Satım Belgesi Düzenlenmesi 589

8.2.2.2. Yurt Dışından Alınan KontrgarantilerdeKomisyon ve Masraf  

               Tahsili 589

8.2.2.3. Komisyon ve Masraf İçin Döviz Alım Belgesi(“DAB”)  

              Düzenlenmesi 590

8.2.4. Komisyon AlacağındaZamanaşımı Süresi 591

8.2.5. Garantör BankanınKomisyon Takep Hakkının Sona Ermesi 591

8.2.5.1.Genel Olarak591

9. TEMİNAT MEKTUPLARINDA MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER594

9.1. Genel Açıklama594

Ek Bilgi

Ürün Kodu 145721
Yayın Tarihi 2016 Temmuz
Barkod 9786053151227
ISBN 9786053151227
Yayınevi Legal
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Akın Ekinci, Nihayet Durukanoğlu