Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Türk Borçlar Kanunu'nda Düzenlenen Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
507
Boyut :
17,0 x 24,0 cm.
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051520872
İçindekiler :
Lexpera Tam Metin Bağlantısı :

Stok Durumu: Stokta Yok

101,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 90,90 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

"Kira sözleşmeleri ile ilgili olarak ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların büyük bir kısmı, kira bedelinin ödenmemesinden kaynaklanmaktadır. Kira sözleşmelerinde kiracının asli borcu olan kira bedelinin ödenmemesi ve bu borcun yerine getirilmemesi dolayısıyla meydana gelecek hukuki sorunlar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada, TBK'nın getirdiği yenilik ve değişiklikler ayrıntılı olarak ele alındığı gibi, ilgili Yargıtay kararları aracılığıyla uygulama da incelenmiştir.
Genel olarak kira sözleşmelerinden kısaca söz edildikten sonra, birinci bölümde, kiracının asli borcunu yerine getirmesini engelleyen, 'aşırı ifa güçlüğü nedeniyle kira bedelinin uyarlanması', 'kiracının iflası', 'kiralananın ayıplı olması', 'kiralananın zaptı', 'sözleşmenin kurulmasından sonra üçüncü kişinin üstün hak iddiası', 'tarımsal ürün kirasında olağanüstü durumların meydana gelmesi', 'kira bedelinin zamanaşımına uğraması', 'erken tahliye', 'kiralananın kulanımının mümkün olmaması' gibi özel durumların kira bedelinin ödenmesine etkisi incelenmiştir.
Kiracının, asli borcunu yerine getirmeyerek kira bedelini ödemede gecikmesi üzerine, kiracı temerrüde düşecektir. Kiracının kira bedelini ödemede hangi hallerde temerrüde düşeceği ve kiracının 'temerrüt faizinden sorumluluğu', temerrüt faizini aşan 'aşkın/munzam zarardan sorumluluğu', 'kira sözleşmesinin feshi', 'taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi', 'iki haklı ihtar nedeniyle tahliye', 'kiralananın iadesi' gibi genel olarak temerrüdün sonuçları ikinci bölümde incelenmiştir.
Kira sözleşmesinin türü ne olursa olsun kiracının kira bedelini ödeme borcuna aykırı davranarak kira bedellerini ödememesi durumunda, 'kiraya verenin hapis hakkı', 'kiracının güvence vermesi', 'kira bedelinin ödenmesinde kefilin sorumluluğu', 'kira bedelinin teminatı olarak teminat mektubu' gibi kiraya verenin sahip olduğu teminat imkanları da son bölümde incelenmiştir."
(Arka Kapak'tan)

  Giriş
  § 1. Kira Sözleşmesinin Türleri
  I. Yalın Kira Sözleşmesi
  1. Tanımı
  2. Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
  II. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi
  1. Konut Kirası
  2. Çatılı İşyeri Kirası
  III. Ürün Kirası Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği
  1. Ürün Kirası
  2. Ürün Kirasının Hukuki Niteliği
  IV. Kira Sözleşmeleri Arasındaki Farklar
  1. Konu Bakımından
  2. Kiracıya Sağladığı Haklar ve Yüklediği Mükellefiyetler Bakımından
  3. Kira Bedelinin İçeriği Bakımından
  § 2. Kira Sözleşmesinin Unsurları
  I. Kiralanan
  1. Kira Sözleşmesinde Kiralanan
  2. Ürün Kirası Sözleşmesinde Kiralanan
  II. Kiralananın Kullanımının Kiracıya Bırakılması
  1. Kira Sözleşmesinde Kiralananın Kullanılmasının Kiracıya Bırakılması
  2. Ürün Kirası Sözleşmesinde Kiralananın Kullanılmasının Kiracıya Bırakılması
  § 3. Kira Sözleşmelerinin Şekli, Geçerliliği ve İspatı
  I. Yalın Kira Sözleşmesinin Şekli ve Geçerliliği
  II. Ürün Kirası Sözleşmesinin Şekli ve Geçerliliği
  III. Kira Sözleşmelerinin ve Kira Bedelinin İspatı
  § 4. Sözleşmenin Süresi
  I. Genel Hükümlere Göre
  1. Genel Olarak
  2. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi
  3. Belirli Olmayan (Belirsiz) Süreli Kira Sözleşmesi
  II. Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözlemelerinde
  § 5. Kira Bedeli
  I. Kira Sözleşmesinde Kira Bedeli
  1. Yalın Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Kararlaştırılması
  2. Ürün Kirası Sözleşmesinde Kira Bedeli
  3. Kira Bedelinin Alacaklısı ve Borçlusu
  a. Kira ve Ürün Kirası Sözleşmesinde Sözleşmenin Tarafları
  b. Kira Bedelinin Alacaklısı Kiraya Veren
  aa. Genel Olarak Kiraya Veren
  bb. Kiralanan Taşınmazın Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Konu Olması veya Haczedilmesi Durumunda İcra Dairesi
  cc. Kiraya Verenin İflas Etmesi Durumunda İflas Masası
  dd. Paylı Mülkiyette ve İntifa'da Kira Bedelinin Alacaklıları
  ee. Elbirliği Mülkiyetinde Kira Bedelinin Alacaklıları
  ff. Kiralananın Aile Konutu Olması
  c. Kira Bedeli Borçlusu Kiracı
  aa. Genel Olarak Kiracı
  bb. Birden Fazla Kiracı Olması
  cc. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri
  aaa. Genel Hükümlere Göre
  bbb. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Hükümlerine Göre
  ccc. Ürün Kirası Sözleşmesinde
  dd. Kiracının Ölmesi Halinde Mirasçılar, Ortaklar Ya da Aynı Konutta Oturanlar
  aaa. Yalın Kira Sözleşmesinde
  bbb. Konut ve Çatılı İşyeri Kirasında
  ccc. Ürün Kirasında
  § 6. Kira Bedelinin Ödenmesi
  I. Ödeme Zamanı
  1. Kira Sözleşmesinde
  a. Genel Olarak (TBK m.314)
  b. Ürün Kirası Sözleşmesinde (TBK m. 362)
  II. Ödeme Yeri
  1. Genel Olarak
  2. Konut ve İşyeri Kiralarında Ödeme Yeri
  3. Ürün Kirası Sözleşmesinde Kira Bedelinin Ödeme Yeri
  III. Ödeme Yöntemi
  1. Genel Olarak
  2. Banka Hesabına veya PTT'ye Ödeme
  3. Kıymetli Evrak İle Ödeme
  4. Kira Bedelinin Takas Edilerek Ödenmesi
  a. Genel Olarak
  b. Takastan Feragat Yasağı
  5. Kira Bedelinin Mahsup Yoluyla Ödenmesi
  6. Kira Bedelinin Taksitle Ödenmesi

Birinci Bölüm: Kira Bedelinin Ödenmesine Etki Eden Özel Durumlar

  § 7. Kira Sözleşmesinde Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Kiracının Kira Bedelini Ödeyememesi ve Kira Bedelinin Değişen Koşullara Uyarlanması
  I. Genel Olarak
  II. Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğünden Önceki Yargıtay Uygulaması
  III. TBK m. 138 Uyarınca İfa Güçlüğü Nedeniyle Kira Bedelinin Değiştirilmesinin Şartları
  1. Genel Olarak
  2. Taraflarca Kira Sözleşmesinin Kurulduğu Sırada Öngörülemeyen ve Öngörülmesi de Beklenemeyen Olağanüstü Bir Durumun Meydana Gelmesi
  3. Olağanüstü Durum Kiracıdan Kaynaklanmamış Olmalı
  a. Kiracının Aşırı İfa Güçlüğüne Düşmüş Olması ve Kira Sözleşmesi Yapıldığı Sırada Mevcut Olguların, Kiracıdan İfanın Talep Edilmesini Dürüstlük Kurallarına Aykırı Düşecek Derecede Değiştirmiş Olması
  b. Kiracı Kira Bedelini Henüz Ödememiş veya İfanın Aşırı Ölçüde Güçleşmesinden Doğan Haklarını Saklı Tutarak Ödemiş Olmalıdır
  c. Kira Bedelinin Değişen Koşullara Uyarlanması ya da Kira Sözleşmesinin Feshi (Kira Bedelinin Uyarlanmasında Kiracının Sahip Olabileceği Haklar )
  § 8. Kiracının İflas Etmesinin Kira Bedelinin Ödenmesine ve Kira Sözleşmesine Etkisi ve Sonuçları
  I. Kiracının İflas Etmesi
  1. Genel Olarak
  2. Kiracının Kiralananın Tesliminden Önce İflas Etmesi
  3. Kiracının Kiralananın Tesliminden Sonra İflas Etmesi
  a. Kiraya Veren İşleyecek Kira Bedelleri İçin Teminat Talep Edebilir
  b. Kiraya Veren Kendisine Teminat Gösterilmesi İçin Uygun Bir Süre Vermelidir
  c. Kiraya Veren Teminat Gösterilmediği Takdirde Kira Sözleşmesini Feshedebilir
  II. Ürün Kirası Sözleşmesinde Kiracının İflası
  § 9. Kiralananın Ayıplı Olmasının Kira Bedelinin Ödenmesine Etkisi
  I. Genel Olarak
  II. Kiralananın Ayıplı Olması
  1. Genel Olarak
  2. Önemli / Önemli Olmayan Ayıp Kavramı
  3. Kiralananın Teslimi Anında Var Olan veya Sonradan Ortaya Çıkan Ayıp
  III. Kiracının Kira Bedelinden İndirim Talebi
  1. Genel Olarak Şartları
  a. Kiracı Kiralanandaki Ayıbı Bilmemeli ve Ayıptan Dolayı Sorumlu Olmamalıdır
  b. Kiraya Verenin Sorumluluğunu Kaldıran Ya Da Sınırlayan Bir Sözleşme Kaydı Bulunmamalıdır
  2. Seçimlik Hak Olarak Kira Bedelinin İndirilmesi Talebi (TBK m. 305/f.1, m. 307)
  3. Kiralanandaki Ayıbın Kiraya Veren Adına Giderilmesi ve Masrafın Kira Bedelinden Düşülmesi (TBK m 306/f.1)
  § 10. Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Üstün Hak İddiasının Kira Bedelinin Ödenmesine Etkisi
  I. Genel Olarak
  II. Kiralananın Zaptının Kira Bedelinin Ödenmesine Etkisi
  1. Genel Olarak
  2. Kiraya Verenin Zapttan Sorumluluğunun Şartları
  3. Zaptın Kira Sözleşmesine ve Kira Bedeline Etkisi
  III. Üçüncü Kişinin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Üstün Hak İddia Etmesinin Kira Bedelinin Ödenmesine Etkisi
  1. Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Kiralananın El Değiştirmesi (Temliki) ve Kiralanan Üzerinde Üçüncü Kişinin Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olması
  2. Kamulaştırmanın Kira Bedelinin Ödenmesine Etkisi
  § 11. Tarımsal Ürün Kirasında Kira Bedelinin Olağanüstü Durumlar Dolayısıyla İndirilmesi
  I. Genel Olarak
  II. Kiracıya Tanınan Bu Hakkın Hukuki Niteliği
  III. TBK m. 363 Hükmünün Uygulanamadığı Durumlar
  IV. Kiracının TBK m. 363 Uyarınca Kira Bedelinden İndirim İsteyebilmesinin Şartları
  1. Kiralananın Tarımsal Bir Taşınmaz Olması
  2. Olağanüstü Felaket ya da Doğal Olaylarının Meydana Gelmesi
  3. Taşınmazdaki Verimin Önemli Ölçüde Azalması
  V. Kira Bedelinden Yapılacak İndirim
  VI. Kira Bedelinden İndirim Talep Hakkından Önceden Feragat
  § 12. Kira Bedelinin Zamanaşımına Uğraması
  I. Genel Olarak Zamanaşımı
  II. Kira Bedeline Uygulanacak Zamanaşımı Süresi
  III. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı
  IV. Zamanaşımının Durması
  V. Zamanaşımının Kesilmesi
  1. Genel Olarak
  2. Kiracının Fiilleri ile Zamanaşımının Kesilmesi
  3. Kiraya Verenin Fiilleri ile Zamanaşımının Kesilmesi
  4. Adli Makamların Fiilleri ile Zamanaşımının Kesilmesi
  VI. Kiracının Zamanaşımı Savunması
  § 13. Kiralananın Kira Sözleşmesinin Sona Ermesiden Önce Geri Verilmesi (Erken Tahliye) Halinde Kira Bedelinin Ödenmesi
  I. Genel Olarak
  II. Kiralananın Kira Süresinin Bitiminden Önce Geri Verilmesinin Kira Sözleşmesinin Feshi Sayılıp Sayılmaması
  III. Kiralananın Geri Verilmesi
  IV. Kiracının Kiralananı Geri Vermesinden Sonra Kira Bedelini Ödemek Zorunda Olduğu Makul Süre
  V. Kiracının Kiralananı Erken Tahliye Etmesi Dolayısıyla Ödemek Zorunda Olduğu Kira Bedelleri
  VI. Kiracının Yeni Bir Kiracı Bularak Kira Bedelini Ödemekten Kurtulması
  VII. Kiraya Verenin Elde Ettiği veya Elde Etmekten Kaçındığı Yararların Kira Bedelinden İndirilmesi
  § 14. Kullanmanın Mümkün Olmaması Halinde Kira Bedelinin Ödenmesi Sorunu
  I. Genel Olarak
  II. Kiralananın Sınırlı Kullanımı
  III. Kiralananın Hiç Kullanılmaması
  IV. Kiraya Verenin Yapmaktan Kurtulduğu Giderlerin Kira Bedelinden İndirilmesi

İkinci Bölüm:Kiracının Kira Bedelini Ödemede Temerrüdü ve Hukuki Sonuçları

  § 15. Kiracının Kira Bedelini Ödemede Temerrüdü
  I. Genel Olarak
  II. TBK m. 315'in Getirdiği Yenilikler
  1. Genel Olarak
  2. Yan Giderin Kiracı Tarafından Ödenmemesi
  III. TBK M.315'e Göre Temerrüdün Şartları
  1. Kiralananın Kullanımının Kiracıya Bırakılması
  2. Kira Bedeli veya Yan Giderlerin Muaccel Olması
  a. Genel Olarak
  b. Dönemli Kira Bedellerinin Ödenmesi Açısından Temerrüdün Oluşması
  c. Kira Bedeli Açısından Temerrüde Esas Olan Alacaklar
  aa. Asıl Kira Bedelinin Muaccel Olması
  bb. Kira Artırım Farkının Muaccel Olması
  cc. Kira Tespit Davası Sonucu Mahkeme İle Belirlenen Miktarın Muaccel Olması
  d. Yan Giderler Açısından Temerrüde Esas Olan Alacaklar
  e. Temerrüde Esas Olmayan Alacaklar
  aa. Stopajın Yatırılmaması
  bb. Cezai Şart ve Gecikme Faizi
  cc. Muacceliyet Koşulu
  3. Kiracıya Muaccel Olan Kira Bedelinin ve Yan Giderlerin Ödememesinden Dolayı İhtar Yapılmalı ve Süre Verilmeli
  a. İhtarı Yapacak Kiraya Veren ve Muhatap Kiracı
  b. İhtarın İçeriği ve Şekli
  aa. İhtarın Yazılı Olması ve Hangi Aylara İlişkin Kira Bedelinin İstendiğinin Belirtilmesi
  bb. TBK m. 315 Uyarınca Kiracıya Süre Verilmesi
  cc. Ürün Kirası Sözleşmesinde Süre Tayini
  c. İhtarın Haklı Olması
  d. İhtarın Tebliği ve Sürelerin Başlangıcı
  4. Kira Bedelinin Verilen Süre İçerisinde Ödenmemesi
  § 16. Kira Sözleşmesinde Kiracının Temerrüdünün Sonuçları
  I. Kiracının Temerrüt Faizinden Sorumluluğu
  1. Genel Olarak Temerrüt Faizi
  2. Kira Bedelinin Ödenmemesi Üzerine Temerrüt Faizi
  a. Genel Olarak
  b. Kira Bedelinin Mahkeme Kararı ile Tespit Edilmiş Olması Halinde Kiracının Temerrüt Faizinden Sorumluluğu
  c. Temerrüt Faizi Miktarı
  aa. Ticari Nitelikte Olmayan Kira Sözleşmelerinde Temerrüt Faizi
  bb. Ticari Nitelikte Olan Kira Sözleşmelerinde Temerrüt Faizi
  aaa. Ticari İş Kavramı
  bbb. Ticari Temerrüt Faizi Oranı
  cc. Kira Bedelinin Yabancı Para Olarak Kararlaştırılması Durumunda Temerrüt Faizi
  3. Temerrüt Faizinin Talep Edilmesi
  4. Temerrüt Faizinin Başlangıcı
  5. Temerrüt Faizinin Durması
  6. Temerrüt Faizinde Zamanaşımı
  II. Kiracının Temerrüt Faizini Aşan (Aşkın / Munzam) Zarardan Sorumluluğu
  1. Genel Olarak Aşkın Zarar Kavramı
  2. Kiraya Verenin Aşkın Zararının Tazmininin Şartları
  a. Kira Bedeli Olarak Para Borcunun İfasında Temerrüde Düşülmüş Olmalı
  b. Kiraya Verenin Aşkın Zararının Bulunması
  aa. Genel Olarak Aşkın Zarar
  bb. Aşkın Zarar Olarak Nitelendirilebilecek Zarar Kalemleri
  c. Kiracının Kira Bedelini Ödemede Temerrüdü İle Kiraya Verenin Aşkın Zararı Arasında Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağı Olmalı
  d. Kiracı Temerrüde Düşmede Kusurlu Olmalı
  3. Aşkın Zararın İspatı
  4. Aşkın Zararın Hesaplanması
  5. Aşkın Zarara İlişkin Tazminat Talebine Uygulanacak Zamanaşımı
  III. Kira Sözleşmesinin Feshi
  1. Genel Olarak
  2. Fesih Hakkının Kullanımı
  3. Fesih Beyanı
  4. Mülga Borçlar Kanunu Dönemindeki m. 260 Çerçevesinde Kira Sözleşmesinin Feshi
  5. TBK m. 315 Uyarınca Değerlendirmeler
  IV. Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi
  1. Genel Olarak
  2. Kira Bedelinin Ödenmemesinden Dolayı İlamsız Tahliye
  3. Takip Yapma Yetkisi ve Takip Talebi
  4. Ödeme Emri
  5. İlamsız İcra Takibine İtiraz Edilmemesinin Sonuçları
  6. Takibe İtiraz Edilmesinin Sonuçları
  a. İtirazın Kira Sözleşmesine İlişkin Olması
  b. Kira Sözleşmesi Dışındaki Sebeplere İlişkin İtiraz
  V. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Kira Bedelini Zamanında Ödememesinden Dolayı İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Edilmesi
  1. Genel Olarak
  VI. İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliyenin Şartları
  1. Kiracı Kira Bedelini veya Yan Giderleri Zamanında Ödememiş Olmalı
  2. Kira Bedelini Ödememeden Dolayı Haklı İhtar Yapılmış Olmalı
  a. İhtar Yazılı Olmalı ve Hangi Vadeye İlişkin Kira Bedellerinin İstendiğinin Belirtilmesi
  b. Bir Kira Yılı İçerisinde İki Haklı İhtar Yapılmış Olmalı
  aa. Bir Yıldan Kısa Süreli Kira Sözleşmelerinde
  bb. Bir Yıl veya Daha Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde
  cc. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde
  dd. Kira Bedelinin Peşin Olarak Kararlaştırıldığı Durumlarda
  ee. İhtar Bir Kira Yılı İçerisinde Farklı Aylara İlişkin Olmalı
  3. Hukuki Niteliği ve Sonuçları
  a. Genel Olarak
  b. Kiraya Veren Bir Ay İçerisinde Tahliye Davası Açmalıdır
  aa. Dava Açma Süresi
  bb. Davanın Tarafları
  cc. Görevli ve Yetkili Mahkeme
  aaa. Görevli Mahkeme
  bbb. Yetkili Mahkeme
  dd. İspat Meselesi
  VII. Kiralananın Sözleşmeye Uygun Bir Durumda İadesi
  1. Genel Olarak
  2. İade Davası Açılması, İade Davası ve Tahliye Davası Arasındaki Fark
  3. Mülga Borçlar Kanunu'nda Yer Alan Düzenleme Bakımından Farklar ve Yenilikler
  4. Geri Verme Borcunun Hukuki Niteliği
  5. Geri Verme Borcunun Alacaklısı
  6. Geri Verme Borcunun Kapsamı
  7. Kiracının Kiralananı Teslim Alındığı Durumda Geri Vermesinin İstisnaları
  8. Geri Verme Borcunun İfa Zamanı, İfa Yeri ve Şekli
  9. Kiraya Verenin Muayene ve İhbar Külfeti
  10. Kiraya Verenin Tazminat Talebi

Üçüncü Bölüm:Kira Bedelinin Ödenmemesine İlişkin Teminatlar

  § 17. Kira Bedelinin Ödenmesinin Teminatı Olarak Kiraya Verenin Hapis Hakkı
  I. Genel Olarak
  II. Kiraya Verenin Hapis Hakkının Hukuki Niteliği
  III. Kiraya Verenin Hapis Hakkının Kapsamı
  1. Uygulandığı Eşya Açısından Hapis Hakkının Konusu
  a. Taşınır Eşya
  b. Taşınır Eşyanın Kiralananın Döşemesine veya Kullanılmasına Yönelik Olması
  c. Taşınır Eşyanın Haczinin Mümkün ve Paraya Çevrilebilme Kabiliyetinin Olması
  d. Kiracıdan Başka Kişilere Ait Eşya Üzerinde Hapis Hakkı
  aa. Alt Kiracıya Ait Taşınır Mallar Üzerinde Hapis Hakkı
  bb. Üçüncü Kişiye Ait Taşınır Mallar üzerinde Hapis Hakkı
  aaa. Kiraya Veren İyi Niyetli Olmalıdır
  bbb. Eşyalar Çalıntı, Kaybolmuş veya Malikinin Elinden İradesi Dışında Çıkmış Olmamalıdır
  ccc. Kiraya Veren Hapis Hakkını Kaybetmiş Olmamalıdır
  2. Temin Ettiği Alacaklar Açısından Hapis Hakkının Konusu
  IV. Hapis Hakkının Doğumu
  V. Hapis Hakkının Kullanılması
  1. Genel Olarak
  2. Hapis Hakkı Defterinin Tutulması
  3. Hapis Hakkına Konu Eşyanın Paraya Çevrilmesi
  4. Kiralanandan Zorla Ya Da Gizlice Kaçırılan Malların Geri Alınması
  § 18. Kiracının Güvence Vermesi
  I. Genel Olarak
  II. Güvencenin Hukuki Niteliği III. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Güvence Bedeli Vermesi
  1. TBK m. 342'nin Uygulanma Alanı
  2. Güvencenin Konusu ve Tutarının Sınırlandırılması
  3. Bankada Hesap Açılması Veya Kiracı Adına Tevdi Yapılması
  4. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Güvencenin Verilmesi
  a. Genel Olarak
  b. Güvencenin Bankadan Alınması
  IV. Konut ve Çatılı İşyeri Niteliğinde Olmayan Kira Sözleşmelerinde Kiracının Güvence Vermesi
  1. Genel Olarak
  2. Güvencenin Verilmesi ve İadesi
  § 19. Kira Bedelinin Ödenmesine İlişkin Genel Olarak Diğer Teminat İmkânları
  I. Genel Olarak
  II. Kira Bedelinin Ödenmesinde Kefilin Sorumluluğu
  1. Genel Olarak
  2. Genel Olarak Kefalet Sözleşmesi
  a. Kefaletin Özellikleri
  b. Geçerlilik Şartları
  aa. Geçerli Bir Kira Sözleşmesi Olmalı
  bb. Geçerli Bir Kefalet Sözleşmesi Olmalı
  aaa. Genel Olarak
  bbb. Kefalet Sözleşmesi Yazılı Olmalı ve Kefilin Sorumlu Olduğu Miktar ve Tarih Kendi El Yazısıyla Belirtilmeli
  ccc. Evli Kişilerin Kefaletinde Eş Rıza Göstermeli
  3. Kira Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı
  a. Kefilin Ödenmeyen Kira Bedelinden Sorumluluğu
  b. Kira Sözleşmesinin Uzaması Durumunda Kefilin Sorumluluğu
  c. Kefilin Kira Bedelinden Sorumluluğunun Sona Ermesi
  III. Kira Bedelinin Teminatı Olarak Teminat Mektubu
  1. Genel Olarak
  2. Kiracı, Kiraya Veren ve Banka Üçlü İlişkisinde Teminat Mektubu Verilmesi
  a. Teminat Mektuplarının Şekli ve İçeriği
  b. Teminat Mektuplarının Türleri
  3. Banka Teminat Mektubunun Kiraya Verene Ödenmesi

Ek Bilgi

Ürün Kodu 141519
Yayın Tarihi 2014 Şubat
Barkod 9786051520872
ISBN 9786051520872
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Nihal Ural Çınar