Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü ve Türkiye Örneği

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
194
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786053000556

Stok Durumu: Stokta var

42,00 TL

Detayları

"Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Ekseninde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü ve Türkiye Örneği adını taşıyan bu çalışma, insan hakları anlamında önemli bir yeri olan toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü hakkında açıklamalar içermektedir. Çalışmada, konuyla ilgili genel bilgilere yer verildikten sonra, insan hakları alanında çalışmaları olan uluslararası ve bölgesel örgütlere, bu örgütlerin ürettikleri insan hakları belgelerine, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü hakkında bilgiler içeren Türk anayasa tarihindeki anayasal belgelere, ulusal mevzuata ve AİHM ile ülkemizdeki yüksek yargı organlarının konu hakkındaki içtihatlarına yönelik açıklamalarda bulunulmuştur." (Önsözden)


İçindekiler

 • ÖNSÖZ-V
 • İÇİNDEKİLER-VII
 • GRAFİKLER LİSTESİ-XIII
 • ÖZET-XV
 • ABSTRACT-XVI
 • KISALTMALAR LİSTESİ-XVII
 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • 1. GENEL BİLGİLER
 • 1. 1. Hak-3
 • 1. 2. Özgürlük-4
 • 1. 3. İnsan Hakları-8
 • 1. 4. İnsan Hakları Teorisinden Ulusalüstü İnsan
 • Hakları Hukukuna Geçiş-14
 • 1. 4. 1. Uluslararası Örgüt-14
 • 1. 4. 1. 1. Birleşmiş Milletler Örgütü-14
 • 1. 4. 2. Bölgesel Örgütler-17
 • 1. 4. 2. 1. Başarılı Örgütler-18
 • 1. 4. 2. 1. 1. İnter-Amerikan Devletleri Örgütü-18
 • 1. 4. 2. 1. 2. Afrika Birliği (Örgütü)-19
 • 1. 4. 2. 1. 3. Avrupa Konseyi Örgütü-20
 • 1. 4. 2. 2. Başarısız Örgütler-24
 • 1. 4. 2. 2. 1. Arap Devletleri Birliği-24
 • 1. 4. 2. 2. 2. Asya-Pasifik Bölgesi-25
 • 1. 4. 2. 2. 3. Bağımsız Devletler Topluluğu-28
 • 1. 5. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü (Toplanma) Özgürlüğü-29
 • 1. 6. Toplantı-34
 • 1. 6. 1. Toplantının Unsurları-38
 • 1. 6. 1. 1. Kişi-38
 • 1. 6. 1. 2. Amaç-39
 • 1. 6. 1. 3. Geçicilik (Süreklilik Aranmaması)-41
 • 1. 6. 1. 4. Yer-42
 • 1. 6. 1. 5. Düzenleme (Organizasyon)-43
 • 1. 7. Gösteri Yürüyüşü-44
 • 1. 8. Basın Açıklaması-46
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • 2. İNSAN HAKLARI BELGELERİNDE TOPLANTI VE
 • GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ÖZGÜRLÜĞÜ
 • 2. 1. İnsan Hakları Hukukuna İlişkin Erken Dönem Belgelerde
 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü-49
 • 2. 2. Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Yer Alan İnsan Hakları Belgelerinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü-50
 • 2. 2. 1. Uluslararası Sistem-52
 • 2. 2. 1. 1. Birleşmiş Milletler Örgütü Belgeleri-52
 • 2. 2. 1. 1. 1. Evrensel İnsan Hakları Bildirisi-53
 • 2. 2. 1. 1. 2. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi-56
 • 2. 2. 1. 1. 3. Çocuk Hakları Sözleşmesi-57
 • 2. 2. 1. 1. 4. Evrensel Düzlemde Tanınmış İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Geliştirilmesi ve Korunmasında Bireylerin, Grupların ve Toplum Organlarının
 • Hakkı ve Sorumluluğu Bildirisi-58
 • 2. 2. 1. 1. 5. Kolluk Güçleri Görevlilerinin
 • Davranışlarına İlişkin Kurallar-59
 • 2. 2. 1. 1. 6. Kolluk Güçleri Görevlileri Tarafından Kuvvet ve Ateşli Silahların Kullanılması Hakkında Temel İlkeler-60
 • 2. 2. 2. Bölgesel Sistemler-62
 • 2. 2. 2. 1. İnter-Amerikan Devletleri Örgütü Belgeleri-63
 • 2. 2. 2. 1. 1. Amerikan İnsan Hakları ve
 • Ödevleri Bildirisi-63
 • 2. 2. 2. 1. 2. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi-64
 • 2. 2. 2. 2. Afrika Birliği (Örgütü) Belgeleri-65
 • 2. 2. 2. 2. 1. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartları-65
 • 2. 2. 2. 2. 2. Afrika Çocuk Hakları ve Esenliği Şartı-66
 • 2. 2. 2. 2. 3. Afrika Gençlik Şartı-67
 • 2. 2. 2. 3. Avrupa Konseyi Örgütü Belgeleri-68
 • 2. 2. 2. 3. 1. İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi (Avrupa İnsan
 • Hakları Sözleşmesi)-68
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • 3. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇTİHATLARINDA
 • TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ÖZGÜRLÜĞÜ
 • 3. 1. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü Bağlamında Türkiye’nin AİHM Önündeki Durumu Hakkında İstatistikî Bilgiler-73
 • 3. 2. AİHM’nin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğüne Bakışı-77
 • 3. 3. AİHM’nin İhlal Kararlarındaki Uygulaması-84
 • 3. 3. 1. Barışçıl Nitelik Şartı-84
 • 3. 3. 2. Salt Kanuna Aykırılığın Müdahale Gerektirmemesi-86
 • 3. 3. 3. Kolluk Görevlilerinin Orantısız Güç Kullanması-89
 • 3. 3. 4. Kamu Makamlarının ve Kolluk Kuvvetlerinin Hoşgörülü Davranması (Tolerans Göstermesi) Gerekliliği-91
 • 3. 3. 5. Kolluk Görevlilerinin Müdahalede Sabırsız/
 • Aceleci Davranması-93
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-
 • 4. TÜRKİYE’DE TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ÖZGÜRLÜĞÜ
 • 4. 1. -Anayasalarda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü-98
 • 4. 1. 1. 1876 Anayasası (Kanun-i Esasi)-98
 • 4. 1. 2. 1921 Anayasası-103
 • 4. 1. 3. 1924 Anayasası-103
 • 4. 1. 4. 1961 Anayasası-108
 • 4. 1. 5. 1982 Anayasası-112
 • 4. 2. Yasal ve Diğer Mevzuatta Toplantı ve Gösteri
 • Yürüyüşü Özgürlüğü-117
 • 4. 2. 1. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu-117
 • 4. 2. 1. 1. Genel Hükümler-118
 • 4. 2. 1. 2. Yer ve Zaman Bakımından Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri-120
 • 4. 2. 1. 3. Bildirim Sistemi ve Düzenleme Kurulu
 • Uygulaması-123
 • 4. 2. 1. 4. Toplantının Ertelenmesi ve Yasaklanması-125
 • 4. 2. 1. 5. Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri-129
 • 4. 2. 1. 6. Ceza Hükümleri-134
 • 4. 2. 2. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun
 • Uygulanmasına Dair Yönetmelik-138
 • 4. 2. 2. 1. Toplantı Yeri ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâhının Belirlenmesi-139
 • 4. 2. 2. 2. Bildirimin Verilmesi ve Bildirime
 • Eklenecek Belgeler-140
 • 4. 2. 2. 3. Düzenleme Kurulunun Görev ve Sorumlulukları-141
 • 4. 2. 2. 4. Güvenlik Kuvvetlerinin Görev,
 • Yetki ve Sorumlulukları-143
 • 4. 2. 2. 5. Askerî Birliklerden Yardım İsteme Durumu-145
 • 4. 2. 2. 6. Tebliğ Şartı Aranmaksızın Toplantıların
 • Yasaklanması veya Ertelenmesi Halleri-146
 • 4. 2. 3. İçişleri Bakanlığının 2012/64 Sayılı Genelgesi-147
 • 4. 3. Yüksek Yargı Organlarının İçtihatlarında Toplantı ve
 • Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü-148
 • 4. 3. 1. Anayasa Mahkemesi İçtihatları-148
 • 4. 3. 1. 1. 2911 Sayılı Kanunun 28/1 Maddesinin
 • İptali İstemi-148
 • 4. 3. 1. 2. 2911 Sayılı Kanunun 34/A Maddesinin
 • İptali İstemi-150
 • 4. 3. 1. 3. Taksim Meydanı Hakkındaki Bireysel
 • Başvuru Kararı-152
 • 4. 3. 2. Danıştay İçtihatları-155
 • 4. 3. 2. 1. İstisnai Faaliyetler (Madde 4/a)-155
 • 4. 3. 2. 2. İdarenin Yasaklama Yetkisi-157
 • 4. 3. 2. 3. Yabancıların İzin Alma Zorunluluğu-160
 • 4. 3. 2. 4. 5442 Sayılı Kanun Çerçevesinde Verilen
 • Yasaklama Kararı-161
 • 4. 3. 2. 5. İdarenin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergâhı Belirleme Yetkisi-164
 • 4. 3. 3. Yargıtay İçtihatları-166
 • 4. 3. 3. 1. Yabancıların izin Alma Zorunluluğu-166
 • 4. 3. 3. 2. Kolluk Görevlilerinin Sabırsızlığı-167
 • 4. 3. 3. 3. İdarenin Eksik İşlemleri-168
 • 4. 3. 3. 4. Kişilerin Demokratik Tepkileri-170
 • SONUÇ-177
 • KAYNAKÇA-185
 • GRAFİKLER LİSTESİ
 • Grafik 1: İlk 25 Ülke İçin 1959-2014 Yılları Arası AİHS
 • İhlâl Karar Sayısı Sıralaması-73
 • Grafik 2: 1959-2014 Yılları Arası Türkiye’nin AİHS
 • İhlâlleri Sıralaması-74
 • Grafik 3: Türkiye’nin Yıllara Göre AİHS
 • İhlal Sayıları (1995-2014)-75
 • Grafik 4: Türkiye’nin Yıllara Göre AİHS
 • 11. Madde İhlalleri (2003-2014)-76

Ek Bilgi

Ürün Kodu 146371
Yayın Tarihi 2016 Ekim
Barkod 9786053000556
ISBN 9786053000556
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Yusuf Çözeli