Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
374
Boyut :
16x24
Baskı :
5
ISBN/Ref :
9789750270673

Stok Durumu: Stokta var

80,00 TL

Detayları

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku isimli bu ders kitabı, özellikle hukuk fakültesi dışındaki fakülte ve yüksekokulların eğitim programlarında yer alan "ticaret hukuku" derslerine yönelik olarak, ticari işletme ve şirketlerle ilgili temel kavramları öğrenmek isteyen öğrenciler için hazırlanmıştır.

Kitapta ilk olarak ticari işletme hukukuna ilişkin açıklamalara yer verilerek; ticari işletme, ticari iş, tacir, ticari faaliyetlerin korunması, cari hesap, ticari işlerde yardımcılarla ilgili konular anlatılmıştır. İkinci bölümde ise; şirketler hukukuyla ilgili genel bilgi ve adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket ve limited şirkete ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Kitabın içeriğindeki konuların anlaşılmasını kolaylaştırmak ve öğrencilerin uygulama hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla konularla ilgili yargı kararlarına da yer verilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Ticari İşletme Kavramı
Ticari İşin Tanımı
Tacir Kavramı
Ticari Faaliyetlerin Korunması
Cari Hesap
Ticari İşlerde Yardımcılar
Şirket Kavramı
Adi Şirket ve Ticaret Şirketleri

İçindekiler

Beşinci Basıya Önsöz 5
Dördüncü Basıya Önsöz 7
Kısaltmalar 27
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
Birinci Bölüm
TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
I. TİCARET HUKUKU 33
A. Genel Olarak 33
B. Ticaret Hukukunun Tarihçesi 33
C. Ticaret Hukukunun Sistemleri 34
II. TİCARET HUKUKUNUN ÜLKEMİZDE DÜZENLENİŞİ 36
A. Genel Olarak 36
B. Tarihi Gelişimi 38
1. Cumhuriyet’ten Önceki Dönem 38
2. Cumhuriyet Dönemi 38
a. 1926 Tarih ve 865 Sayılı Ticaret Kanunu 38
b. 1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 39
c. 2011 Tarih ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 40
III. TİCARET HUKUKUNUN ULUSLARARASINDA DÜZENLENİŞİ 42
IV. TİCARET HUKUKUNUN KAYNAKLARI 47
A. Asli Kaynaklar 47
1. Ticari Hükümler 47
2. Ticari Örf ve Adetler 49
3. Genel Hükümler 51
4. Genel Örf ve Adetler 52
B. Yardımcı Kaynaklar 52
1. Yargı Kararları 52
2. Doktrin 52
İkinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME
I. İŞLETME KAVRAMI 53
II. TİCARİ VE ESNAF İŞLETMELERİ 54
A. Ticari İşletmenin Unsurları 54
1. Gelir Sağlamak 54
2. Devamlılık 55
3. Esnaf Faaliyeti Sınırlarını Aşmak 55
4. Bağımsızlık 56
B. Esnaf İşletmeleri 57
III. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE MALVARLIĞI 57
IV. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU TEŞKİL ETMESİ 58
A. Ticari İşletmenin Devri 58
1. Genel Olarak 58
2. Devir Sözleşmesi ve Kapsamı 60
3. Ticari İşletmeyi Devretmenin Sonuçları 61
B. Ticari İşletmelerin Birleşmesi 64
C. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 65
1. Genel Olarak 65
2. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kapsamı 66
3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kurulması 68
4. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sonuçları 72
5. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi 73
V. TİCARİ İŞLETMENİN İÇ TEŞKİLATI 73
A. Genel Olarak 73
B. Ticari İşletmenin Merkezi ve Merkez Olmanın Sonuçları 73
C. Ticari İşletmenin Şubesi ve Şube Olmanın Sonuçları 75
Üçüncü Bölüm
TİCARİ İŞ
I. TİCARİ İŞİN TANIMI 79
II. TİCARİ İŞ KARİNESİ 82
III. TİCARİ İŞ OLMANIN SONUÇLARI 82
A. Ticari İşlerde Uygulanacak Hükümler 82
1. Ticari Hüküm 82
2. Ticari İşe Uygulanacak Hükümlerin Sırası 82
a. Emredici Hükümler 83
b. Sözleşme Hükümleri 83
c. Ticari Hükümler 83
d. Ticari Örf ve Adet 83
e. Genel Hükümler 85
3. Ticari Hükümlerde Zamanaşımı 85
B. Ticari İşlerde Davalar 85
1. Ticari Davanın Tanımı 85
a. Mutlak Ticari Davalar 85
b. Nispi Ticari Davalar 87
aa. Bir Ticari İşletmeyle İlgili Davalar 87
bb. Her İki Taraf İçinde Ticari Sayılan Davalar 87
2. Ticaret Mahkemeleri 88
C. Ticari İşlerde Teselsül 89
D. Ticari İşlerde Faiz 91
1. Sermaye Faizi 92
2. Temerrüt Faizi 95
3. Haksız Eylem Nedeniyle Faiz 97
E. Ticari İşlerde En Yüksek Sınırın Aşılması 98
F. Ticari İşlerde Haksız Rekabet 99
Dördüncü Bölüm
TACİR
I. TACİR KAVRAMI 101
A. Genel Olarak 101
B. Gerçek Kişi Tacirler 101
1. Gerçek Kişi Tacir Olmanın Unsurları 102
a. Bir Ticari İşletmenin Olması 102
b. Ticari İşletmenin İşletiliyor Olması 102
c. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına İşletilmesi 103
2. Değişik Durumlar 104
a. Küçük veya Kısıtlıların Tacir Sıfatı 104
b. Ticaret Yasağına Rağmen Ticaretle Uğraşanlar 104
C. Tüzel Kişi Tacirler 106
1. Ticaret Şirketleri 106
2. Amacına Varmak İçin Ticari Bir İşletme İşleten Dernekler ve Vakıflar 107
3. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar 108
D. Donatma İştiraki 109
II. TACİR OLMANIN SONUÇLARI 109
A. Genel Olarak 109
1. İflasa Tabi Olma 109
2. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Zorunluluğu 111
a. Genel Olarak 111
b. Ticaret Unvanlarının Ayrımı 113
aa. Kişi (Şahıs) Ticaret Unvanları 113
aaa. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı 113
bbb. Adi Şirketlerin Ticari Unvanı 113
ccc. Kollektif Şirketlerin Ticaret Unvanı 113
ddd. Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanı 114
bb. Konu Ticaret Unvanları 114
aaa. Limited Şirketlerin Ticaret Unvanı 114
bbb. Anonim Şirketlerin Ticaret Unvanı 114
ccc. Kooperatiflerin Ticaret Unvanı 114
cc. Diğer Unvanlar 114
aaa. Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı 114
bbb. Donatma İştiraklerinin Ticaret Unvanı 115
ccc. Şubelerin Ticaret Unvanları 115
c. Ekler 115
d. İşletme Adı 116
e. Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Korunması 117
3. Ticari İşletmelerini Tescil ve İlan Etme Zorunluluğu 118
a. Genel Olarak 118
b. Ticaret Sicil İşlemleri 119
aa. Tescil İşleminin Yapılışı 120
bb. Tescilin Sonuçları 122
aaa. Kanıtlama Gücü 122
bbb. Kurucu – Duyurucu Etkisi 122
ccc. Aleniyet Sağlaması 123
ddd. Üçüncü Kişilere Etkisi 123
eee. Ticaret Siciline Güven İlkesi 123
fff. Ticaret Sicilinin Yanlış Tutulması Halinde Sorumluluk 124
c. Ticari Kayıtların İlanı 124
4. Ticari Defterleri Tutma ve Gerekli Belgeleri Saklama Zorunluluğu 125
a. Genel Olarak 125
b. Tacirin Tutacağı Defterler 126
c. Ticari Defterlerin Tutulmasına Hâkim Olan İlkeler 128
aa. Genel Olarak 128
bb. Defterlerin Onaylanması 128
cc. Defterlerin Dili 129
dd. Defterlerin Tutuluşundaki Bilanço İlkeleri 129
d. Belgelerin Saklanması ve İbrazı 130
e. Ticari Defterlerin Uyuşmazlıklarda İbrazı 132
f. Ticari Defterlerin Uyuşmazlıklarda Delil Olması 133
aa. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması 133
bb. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması 134
5. Basiretli Bir İşadamı Gibi Hareket Etme Zorunluluğu 134
6. Tacirler Arasındaki Bazı İhbar veya İhtarların Şekle Bağlı Olması 136
7. Ticaret Odasına Kaydolma Zorunluluğu 137
8. Tacirler Hakkında Ticari Örf ve Âdetin Uygulanma Zorunluluğu 137
9. Hapis Hakkında Zilyed Olunan ile Alacak Arasındaki Bağın Var Olduğu Faraziyesinden Yararlanma 137
B. Özel Olarak 138
1. Ticari İş Karinesinin Uygulanması 138
2. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı 138
3. Fatura veya Teyit Mektubuna İtiraz Edilmediği Takdirde Hak Sahibi Olma 139
4. Ücret veya Cezanın İndirimini İsteyememe 142
5. Ticari Satış ve Mal Değişimi Hakkındaki Özel Hükümler 144
a. Genel Olarak 144
b. Kısmi İcra Edilen Sözleşmeler 144
c. Temerrüt 145
d. Malın Ayıplı Olması 146
C. Usul Olarak 150
III. TACİR SIFATININ SONA ERMESİ 151
Beşinci Bölüm
TİCARİ FAALİYETLERİN KORUNMASI
I. HAKSIZ REKABET 153
A. Genel Olarak 153
B. Haksız Rekabet Halleri 157
1. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar 157
a. Kötüleme 157
b. Avantaj Sağlama 159
c. Hakkı Olmayan Unvanları, Meslek, Derece ve Sembolleri Kullanmak 161
d. Karıştırılmaya Neden Olmak 161
e. Karşılaştırma ya da Üçüncü Kişiyi Benzer Yollarla Öne Geçirme 163
f. Göstermelik ile Aldatma 164
g. Gerçek Değer Hakkında Yanıltma 164
h. Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlama 164
ı. Nicelik ve Nitelikte Yanıltma 164
i. Hukuki İşlemlere İlişkin Kamuya Yapılan İlanın Açık Olmaması 165
j. Tüketici Kredilerinde Açık Beyanda Bulunmamak 165
k. Yanıltıcı Sözleşme Formüllerini Kullanmak 165
2. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek 166
3. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma 167
4. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek 167
5. İş Şartlarına Uymama 168
6. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartlarını Kullanma 168
C. Haksız Rekabet Davaları 169
1. Hukuk Davaları 169
a. Tarafları 170
aa. Davacılar 170
bb. Davalılar 171
b. Zamanaşımı 173
2. Ceza Davaları 174
a. Cezai Sorumluluk 174
b. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu 174
II. MARKA 175
A. Genel Tanımı 175
B. Markanın Çeşitleri 177
1. Üzerinde Kullanıldıkları Yere Göre Marka Çeşitleri 177
2. Markanın Sahiplerine Göre Marka Çeşitleri 177
C. Markaların Korunması 179
1. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Koruma 179
2. Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Koruma 179
a. Şartları 179
aa. Markanın Tescil Edilmiş Olması 179
aaa. Markanın Tescili 180
bbb. Marka Olarak Tescili Yasak İşaretler 182
aaaa. Mutlak Ret Sebepleri 182
bbbb. Nispi Ret Sebepleri 185
bb. Korumadan Yararlanacak Kişilerden Olmak 188
cc. Marka Hakkına Tecavüz 188
aaa. Marka Hakkı ve kapsamı 188
aaaa. Önleme Yetkisi 189
bbbb. Yasaklama Yetkisi 189
cccc. Kullanma Yetkisi 190
bbb. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Eylemler 190
ccc. Marka Sahibinin Talepleri 191
ddd. Davanın Tarafları 193
eee. Görevli ve Yetkili Mahkeme 193
fff. Zamanaşımı 194
3. Marka ile İlgili Hukuki İşlemler 194
4. Marka Hakkının Sona Ermesi 195
a. Kullanmama Nedeniyle Sona Erme 195
b. Koruma Süresinin Sona ermesi 195
c. Marka Hakkından Vazgeçme 196
5. Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali 196
a. Markanın Hükümsüzlüğü 196
b. Markanın İptali 196
c. Markanın Hükümsüzlüğü ve İptalinin sonuçları 197
Altıncı Bölüm
CARİ HESAP
I. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 199
A. Genel Tanımı 199
B. Cari Hesap Sözleşmesinin Şekli 199
II. CARİ HESABIN İÇERİĞİ 200
III. CARİ HESABIN SONUÇLARI 200
A. Yenileme (Tecdit) 200
B. Ticari Senetler 201
C. Ücret ve Giderler 201
D. Hesap Devresi 201
E. Takas 202
F. Haciz 202
G. Faiz 202
H. Cari Hesabın Kesilmesi 203
I. Zamanaşımı 203
IV. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 203
Yedinci Bölüm
TİCARİ İŞLERDE YARDIMCILAR
I. GENEL OLARAK 205
II. TACİR YARDIMCILARININ ÇEŞİTLERİ 205
A. Tacire Bağlı Yardımcılar 205
1. Temsil Yetkisi Olmayan Yardımcılar 205
2. Temsil Yetkisi Olan Yardımcılar 206
a. Ticari Temsilci (Mümessil) 206
aa. Ticari Temsilcinin Atanması 207
bb. Ticari Temsilcinin Yetkileri ve Yetkilerinin Sınırlandırılması 208
cc. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 211
b. Ticari Vekil 212
aa. Ticari Vekilin Atanması 212
bb. Ticari Vekilin Yetkileri 213
cc. Ticari Vekilin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 213
c. Diğer Yardımcılar 213
aa. Satış Memurları 213
bb. Pazarlamacılar 214
d. Ticari Temsilde Rekabet Yasağı 215
B. Bağımsız Yardımcılar 216
1. Simsar 216
2. Komisyoncu 216
a. Alım–Satım Komisyonculuğu 217
aa. Alım–Satım Komisyoncusunun Hakları 217
bb. Alım–Satım Komisyoncusunun Borçları 218
b. Taşıma İşleri Komisyonculuğu 219
aa. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları 219
bb. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları 219
C. Acente 221
1. Acentenin Tanımı 221
2. Acentenin Yetkileri 224
a. Sözleşme Yapma Yetkisi 224
b. Hakkı Koruyan Beyanları Yapma veya Kabul Yetkisi 225
c. Malların Bedelini Kabul ve Teslim Alma Yetkisi 225
d. Mahkemede Temsil Yetkisi 225
3. Acentenin Yetkisizliği 226
4. Acentenin Borçları 226
5. Acentenin Hakları 228
6. Müvekkilin Borçları 232
7. Acenteliğin Sona Ermesi 232
a. Sona Erme Sebepleri 232
b. Denkleştirme İstemi 233
c. Rekabet Yasağı Anlaşması 234
Kaynakça 235
ŞİRKETLER HUKUKU
Birinci Bölüm
ŞİRKETLER HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. ŞİRKET KAVRAMI VE ŞİRKETLER HUKUKU 243
II. TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKETLER 244
III. ŞİRKETİN UNSURLARI 245
A. Kişi Unsuru 245
B. Sözleşme Unsuru 246
C. Sermaye Unsuru 246
D. Ortak Amaç Unsuru 248
E. Ortak Çalışma Unsuru 249
IV. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI 249
A. Düzenlendikleri Kanun Açısından 249
1. Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Şirket 249
2. Türk Ticaret Kanunu’nda ve Kooperatifler Kanunu’nda Düzenlenen Şirketler 249
3. Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler 250
B. Tüzel Kişilik Sahibi Olup Olmama Açısından 250
1. Tüzel Kişiliği Olmayan Şirket 250
2. Tüzel Kişiliği Olan Şirketler 250
C. Şahıs ve Sermaye Şirketleri Ayrımı Açısından 250
1. Şahıs Şirketleri 250
2. Sermaye Şirketleri 251
D. Ortakların Sorumluluk Şekli Açısından 251
1. Şirket Borçlarından Ortakların Sınırlı Sorumlu Olduğu Şirketler 251
2. Şirket Borçlarından Ortakların Sınırsız Sorumlu Olduğu Şirketler 252
İkinci Bölüm
ADİ ŞİRKET
I. KAVRAM 253
II. TANIM 253
III. UNSURLAR 253
A. Kişi Unsuru 254
B. Ortak Amaç Unsuru 254
C. Sermaye 255
D. Ortak Çalışma İradesi 256
E. Sözleşme 256
IV. KURULUŞ 257
V. ADİ ŞİRKETİN UYGULAMADAKİ GÖRÜNÜMLERİ 258
A. Gizli Adi Şirket 258
B. Konsorsiyum (İş Ortaklığı) 258
C. Joint Venture (Ortak Girişim) 258
D. Kanunî Zorunluluktan Doğan Adi Şirket 259
VI. ADİ ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 259
A. İç İlişkiler 259
1. Şirketin Yönetimi 259
a. Yöneticinin Atanması, Yönetim Yetkisinin Geri Alınması ve Sınırlandırılması 259
b. Yöneticinin Yetkileri 260
c. Yöneticinin Hakları 261
d. Yöneticinin Borçları 261
2. Ortakların Hakları ve Borçları 261
a. Ortakların Hakları 261
aa. Kâr Payı ve Tasfiye Payı İsteme Hakkı 261
bb. Gider, Avans, Faiz ve Ücret İsteme Hakkı 262
cc. Denetleme Hakkı 262
b. Ortakların Borçları 263
aa. Sermaye Koyma Borcu 263
bb. Zarara ve Tasfiye Sonucuna Katılma Borcu 263
cc. Rekabet Yasağı 264
3. Ortak Yapısındaki Değişiklikler 264
a. Şirkete Yeni Ortak Alma 264
b. Payın Devri 265
c. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma 265
B. Dış İlişkiler 267
1. Temsil 267
2. Ortakların Sorumluluğu 268
VII. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ 268
A. Sona Erme Nedenleri 269
1. İnfisah Nedenleri 269
a. Ortak Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi 269
b. Ortaklardan Birinin Ölümü 269
c. Ortaklardan Birinin Tasfiye Payının Paraya Çevrilmesi, Ortağın İflası veya Kısıtlanması 270
d. Sürenin Dolması 270
2. Fesih Nedenleri 271
a. Ortakların Kararı 271
b. Fesih Bildirimi 271
c. Mahkeme Kararı 271
2. Sona Ermenin Hükümleri 271
VIII. ZAMANAŞIMI 272
Üçüncü Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİ
I. GENEL OLARAK TİCARET ŞİRKETLERİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 273
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 274
A. Tüzel Kişiliğe Sahip Olma 274
B. Sınırlı Sayı İlkesine Bağlı Olma 274
C. Hak Ehliyetinin Sınırlı Olmaması 274
III. TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE 275
A. Sermaye Olarak Getirilebilecek Değerler 275
B. Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi 275
IV. TİCARET ŞİRKETLERİNDE ŞİRKET BORÇLARINDAN SORUMLULUK 276
V. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ 277
VI. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BÖLÜNMESİ 278
VII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ 279
VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞU 280
IX. SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER 281
A. İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu 281
B. Şirket Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması 281
C. Sermaye Şirketlerine Elektronik Tebligat Yapılması 282
Dördüncü Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKET
I. GENEL OLARAK 283
II. TANIM 283
III. UNSURLAR 283
A. Ortaklar 283
B. Konu 284
C. Ticaret Unvanı 284
D. Sınırsız Sorumluluk 284
E. Tüzel Kişilik 284
IV. KURULUŞ 285
A. Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi 285
B. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama 285
C. Ticaret Siciline Tescil ve İlan 286
V. KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 286
A. İç İlişkiler 286
1. Şirketin Yönetimi 286
a. Yöneticilerin Atanması 286
b. Yönetim Usulü 287
c. Yönetim Yetkisinin Kapsamı 287
d. Yöneticilerin Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Azli 288
2. Ortakların Hak ve Borçları 288
a. Sermaye Koyma Borcu 288
b. Kâr ve Zarara Katılma 289
c. Faiz, Masraf ve Ücret İsteme Hakkı 289
d. Tasfiye Payına Katılma 290
e. Oy Hakkı 290
f. Şirketi Denetleme Hakkı 290
g. Rekabet Yasağı 290
3. Ortaklarla İlgili Değişiklikler 291
a. Yeni Ortak Alma 291
b. Ortağın Ölümü 291
c. Çıkma 292
d. Çıkarılma 292
e. Payın Devri 293
B. Dış İlişkiler 294
1. Şirketin Temsili 294
a. Temsilcilerin Belirlenmesi 294
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı 294
2. Ortakların Sorumluluğu 295
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ 295
A. Sona Erme Nedenleri 295
1. Fesih Nedenleri 296
2. İnfisah Nedenleri 296
B. Sona Ermenin Sonuçları 296
C. Tasfiye 297
Beşinci Bölüm
KOMANDİT ŞİRKET
I. GENEL OLARAK 299
II. TANIM 299
III. UNSURLAR 299
A. Ortaklar 299
B. Konu 300
C. Ticaret Unvanı 300
D. Ortakların Sorumlulukları 300
E. Tüzel Kişilik 300
IV. KURULUŞ 300
A. Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi 300
B. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama, Ticaret Siciline Tescil ve İlan 301
V. KOMANDİT ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 302
A. İç İlişkiler 302
1. Yönetim 302
2. Ortakların Hak ve Borçları 302
a. Sermaye Koyma Borcu 302
b. Kâr ve Zarara Katılma 302
c. Şirketi Denetleme Hakkı 303
d. Rekabet Yasağı 303
3. Ortaklarla İlgili Değişiklikler 303
B. Dış İlişkiler 304
1. Şirketin Temsili 304
2. Ortakların Sorumluluğu 304
a. Komandite Ortağın Sorumluluğu 304
b. Komanditer Ortağın Sorumluluğu 304
VI. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ 305
Altıncı Bölüm
ANONİM ŞİRKET
I. GENEL OLARAK 307
II. TANIM 307
III. ANONİM ŞİRKETE EGEMEN OLAN İLKELER 307
A. Çoğunluk İlkesi 307
B. Sermayeye Katılma Oranında Hak Sahibi Olma İlkesi 308
C. Malvarlığının Korunması İlkesi 308
D. Devletin İlgilenmesi İlkesi 308
E. Kamuyu Aydınlatma İlkesi 308
F. Dışarıdan Denetleme İlkesi 308
G. Yabancı Bir Malvarlığını Yönetme İlkesi 308
H. Eşit İşlem İlkesi 309
IV. UNSURLAR 309
A. Ortaklar 309
B. Konu 309
C. Ticaret Unvanı 310
D. Sermaye 310
E. Sınırlı Sorumluluk 311
F. Tüzel Kişilik 311
V. ANONİM ŞİRKET TÜRLERİ 312
A. Halka Kapalı Anonim Şirketler 312
B. Halka Açık Anonim Şirketler 312
VI. KURULUŞ 313
A. Kuruluş Yöntemleri 313
1. Anî Kuruluş 313
a. Şirket Esas Sözleşmesinin Düzenlenmesi 313
b. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama 314
c. Pay Bedellerinin Ödenmesi 315
d. Bakanlık İzni (Gerekiyorsa) 315
e. Ticaret Siciline Tescil ve İlan 316
2. Halka Açık Kuruluş 316
B. Kuruluş İşlemlerinde Eksiklikler, Kanuna Aykırılıklar ve Fesih Davası 316
C. Kuruluştan Sonra Devralma 316
VII. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI 317
A. Genel Olarak 317
B. Genel Kurul 317
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 317
2. Genel Kurulun Toplantı Türleri 318
a. Olağan Genel Kurul 318
b. Olağanüstü Genel Kurul 319
3. Gündeme Bağlılık İlkesi 319
4. Genel Kurulun Toplanması 319
a. Çağrı Şekli 320
b. Toplantıya Katılmaya Yetkili Olanlar 321
c. Genel Kurulun Çalışma Esasları 323
d. Toplantı ve Karar Yetersayıları 324
5. Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği 325
a. Hükümsüz Kararlar 325
b. İptal Edilebilir Kararlar 325
C. Yönetim Kurulu 326
1. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 327
2. Yönetim Kuruluna Üyelik Koşulları 327
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları 329
a. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları 329
aa. İdarî Haklar 329
bb. Malî Haklar 331
b. Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçları 331
4. Yönetim Kurulunun Karar Alması 333
5. Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği 333
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve Sigorta Yaptırılması 334
6. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 335
VIII. ANONİM ŞİRKETTE DENETİM 335
A. Denetçi 337
B. Denetçinin Seçimi ve Azli 337
C. Denetçinin Görevleri 338
D. Özel Denetçi Atanması 339
IX. ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SAHİPLİĞİ VE PAY SENETLERİ 340
A. Pay Kavramı ve Pay Çeşitleri 340
B. Pay Sahiplerinin Hakları ve Borçları 341
1. Pay Sahiplerinin Hakları 341
a. İdarî Haklar 341
b. Malî Haklar 343
2. Pay Sahiplerinin Borçları 344
X. ANONİM ŞİRKETTE MENKUL KIYMETLER 345
A. Pay/Hisse Senedi 345
B. İlmühaber 346
C. Tahvil 346
D. İntifa Senedi 346
XI. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ 347
A. İnfisah Nedenleri 347
B. Fesih Nedenleri 347
XII. TASFİYE 349
A. Tasfiye Halindeki Anonim Şirketin Hukukî Durumu ve Tasfiye Haline Girmenin Hukukî Sonuçları 349
B. Tasfiye Memurları 349
C. Tasfiye İşleri 350
D. Ek Tasfiye 350
E. Tasfiyeden Dönme 351
XIII. ANONİM ŞİRKETTE SORUMLULUK VE İBRA 351
A. Hukukî ve Cezaî Sorumluluk 351
B. İbra (Sorumluluktan Kurtarma) 352
Yedinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET
I. GENEL OLARAK 353
II. TANIM 353
III. UNSURLARI 353
A. Ortaklar 353
B. Konu 354
C. Ticaret Unvanı 354
D. Sermaye 354
E. Sınırlı Sorumluluk 355
F. Tüzel Kişilik 355
IV. KURULUŞ 356
A. Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi 356
B. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama 357
C. Pay Bedellerinin Ödenmesi 357
D. Tescil ve İlan 358
V. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI 358
A. Genel Kurul 358
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 358
2. Genel Kurulun Toplanması 359
3. Toplantıya Çağrı 360
4. Toplantı ve Karar Yetersayıları 360
5. Genel Kurul Kararlarının Butlan ve İptali 361
B. Müdürler 362
1. Müdürlerin Görevleri 362
2. Müdürlerin Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Görevlerinin Sona Ermesi 363
3. Müdürlerin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları 363
VI. LİMİTED ŞİRKETTE DENETİM 364
VII. LİMİTED ŞİRKETTE PAY SAHİPLİĞİ VE PAYIN DEVRİ 364
A. Ortakların Hakları 364
1. İdarî Haklar 364
2. Malî Haklar 365
B. Ortakların Borçları 366
C. Payın Devri 366
D. Şirketten Çıkma 367
E. Şirketten Çıkarılma 368
VIII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ 368
A. Sona Erme Nedenleri 368
B. Tasfiye 368
Kaynakça 369
Kavramlar Dizini 373

Ek Bilgi

Ürün Kodu 157163
Yayın Tarihi 2021 Eylül
Barkod 9789750270673
ISBN 9789750270673
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 5
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Armağan Ebru Bozkurt Yüksel, Selma Çetiner