Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Hızlı Gözat

Tamamı Çözümlü Pratik Çalışmalar ve Cevap Anahtarlı Test Soruları
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
400
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750269592

Stok Durumu: Stokta var

85,00 TL

Detayları

Hukuk öğretiminde uygulama çok önemli yer tutar. Böylece öğrenilen teorik bilgilerin pratik çalışmalar yoluyla pekiştirilmesi gerekir. Zira öğrencilerin özellikle yazabilme, muhakeme edebilme yetenekleri böyle gelişir. Bununla birlikte test soruları da artık ciddi bir alan tutmaya başlamıştır. Bu itibarla öğrencilerin her ikisine yönelik de kendilerini geliştirmeleri gerekir.

Ticaret hukukunun öğretime yönelik; Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku ve Deniz Ticareti Hukuku alanlarında hazırlanan kitapta, hem tümü çözümlü olaylara hem de cevap anahtarlı test formatındaki sorulara yer verilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Ticari İşletme Hukuku
Şirketler Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku
Sigorta Hukuku
Deniz Ticareti Hukuku

İçindekiler

Önsöz 7
Kısaltmalar Cetveli 15
Giriş 17
Birinci Bölüm
İCRA İNKÂR TAZMİNATI KURUMU
I. KAVRAM 19
II. KURUMUN TÜRK HUKUKUNA ÖZGÜ OLMASI 24
III. İCRA İNKÂR TAZMİNATININ İCRA TAZMİNATLARI İÇİNDEKİ YERİ VE BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 25
A. İcra İnkâr Tazminatının Diğer İcra Tazminatları ile İlişkisi 25
B. İcra İnkâr Tazminatının Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması 26
1. İcra İnkâr Tazminatı ve Cezai Şart 26
2. İcra İnkâr Tazminatı ve Cezalandırıcı Tazminat 30
3. İcra İnkâr Tazminatı ve Temerrüt Faizi 33
4. İcra İnkâr Tazminatı ve Munzam Zarar (Aşkın Zarar) 36
5. İcra İnkâr Tazminatı ve Disiplin Para Cezaları 38
IV. İCRA İNKÂR TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ 41
V. İCRA İNKÂR TAZMİNATI KURUMUNUN AMAÇ VE İŞLEVİ 45
A. İlamsız İcrayı Etkinleştirmesi 45
B. Mahkemelerin İş Yükünü Azaltması 47
VI. İCRA İNKÂR TAZMİNATININ HAK ARAMA HÜRRİYETİNİ SINIRLAYIP SINIRLANDIRMADIĞI 49
İkinci Bölüm
İCRA İNKÂR TAZMİNATININ UYGULAMA ALANI VE KOŞULLARI
I. GENEL OLARAK 53
A. İlamlı İcranın İcra İnkâr Tazminatı Uygulama Alanı Dışında Kalması 53
B. İnkâr Tazminatının İlamsız İcraya ve Para Alacağı Takiplerine Özgülüğü 55
II. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA İCRA İNKÂR TAZMİNATI 58
A. Genel Olarak 58
B. İcra İnkâr Tazminatına Hükmedilmesinin Koşulları 59
1. Geçerli Bir İlamsız İcra Takibinin Bulunması 59
a. Konu (Görev) Yönünden İcra Takibinin Geçerliliği 63
b. Borçlu Yönünden İlamsız İcra Takibinin Geçerliliği 66
c. Takip Talebinin Usul Şekil Yönünden Uygunluğu ve Harç–Masrafın Ödenmesi ve Varsa Teminatın Gösterilmesi İtibari ile Takibin Geçerliliği 67
d. Borçlunun İflasının İlamsız İcra Takibinin Geçerliliğine Etkisi 75
e. Derdestlik ve İlamsız Takip Hakkının Düşmemiş Olması Yönünden İcra Takibinin Geçerliliği 76
2. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmiş Olması 81
a. Olağan İtiraz 81
b. Gecikmiş İtiraz 85
c. İtirazın Kapsamı 89
3. Süresi İçerisinde İtirazın İptali Davasının Açılması 93
a. İtirazın İptali Davasının Hukuki Niteliği 93
b. Süre 97
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme 103
4. Alacaklının İcra İnkâr Tazminatına İlişkin Talebinin Mevcut Olması 106
5. İtirazın Haksız Olması 112
a. Genel Olarak 112
b. Borçlunun Talep Konusu Alacak İddiasına Karşı Koyması Nedeni ile İtirazının Haksız Olması 113
aa. İtirazın Haklılığına Esas Alınacak Zaman Kesiti 113
bb. İtirazın Haksızlığı Kavramı 121
c. Alacak Likit İken Takibe İtiraz Edilmiş Olmasının Haksızlık Teşkil Etmesi 123
d. Veli, Vasi veya Mirasçının İtiraz Etmiş Olması Halinde Haksız Görülmesinin Yeterli Olmayıp Kötüniyetin Bulunması 130
C. Hükmolunacak İcra İnkâr Tazminatının Miktarı 132
1. Alt Sınır ve Alacaklının Talebinin Miktara Etkisi 132
a. Alt Sınır 132
b. Alacaklının Talebinin Miktara Etkisi 134
2. Tazminata Esas Alınacak Meblağ 136
a. Ana Para ve Faiz 136
b. Yabancı Para 138
c. Kısmi İtiraz 139
d. Davanın Kısmen Kabulü 142
e. İtirazın İptali Davası Açıldıktan Sonra Yapılan Ödemeler 142
3. İcra İnkâr Tazminatının Diğer Hukuki Taleplerle İlişkisi 143
a. Borçlu Temerrüdünden Kaynaklanan Munzam Zarar 143
b. Cezai Şart 146
III. İTİRAZIN KALDIRILMASI PROSEDÜRÜNDE İCRA İNKÂR TAZMİNATI 147
A. İtirazın Kaldırılması Prosedürü 147
1. Genel Olarak 147
2. Haciz ve Tahliye Yoluyla Takiplerde İtirazın Kaldırılması 152
B. İcra İnkâr Tazminatına Hükmedilmesinin Koşulları 166
1. Genel Olarak 166
2. Geçerli Bir İlamsız İcra Takibinin Bulunması 170
3. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmiş Olması 170
4. İtirazın Kaldırılması Talebinde Bulunulmuş Olması 171
a. İtirazın Kesin Kaldırılması Talebi 171
b. İtirazın Geçici Kaldırılması Talebi 180
5. Alacaklının İcra İnkâr Tazminatı Talebinde Bulunmuş Olması 182
6. İtirazın Kaldırılması Talebinin Kabul Edilmiş Olması 183
a. İtirazın Kesin Kaldırılması Kararı Verilmesi Yönünden 183
b. İtirazın Geçici Kaldırılması Kararı Verilmesi Yönünden 186
C. İcra İnkâr Tazminatının Miktarı 188
IV. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİBE İTİRAZ PROSEDÜRÜNDE İCRA İNKÂR TAZMİNATI 189
A. İtirazın Kabule Arzı Prosedürü 189
B. İnkâr Tazminatına Hükmedilebilme Koşulları 198
1. Borca İtiraz Üzerine İcra İnkâr Tazminatı 198
a. Genel Olarak 198
b. Borca İtirazda İcra İnkâr Tazminatına Hükmedilmesinin Koşulları 199
aa. Geçerli Bir İlamsız İcra Takibinin Bulunması 199
bb. İtirazın Kabulü Talebinde Bulunulmuş Olması 201
cc. Yargılamanın Alacaklı Lehine Tamamlanması 202
dd. Alacaklının İnkâr Tazminatına İlişkin Talebinin Bulunması 207
2. İmzaya İtiraz Üzerine İcra İnkâr Tazminatı 208
a. Yargılamanın Alacaklı Lehine Sonuçlanması 210
b. Talep Koşulu 215
3. İmzaya İtiraz ve Borca İtirazda İcra İnkâr Tazminatının Miktarı 215
V. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZI NEDENİYLE TAZMİNAT TECZİYE DAVASINDA “İNKÂR” TAZMİNATI (İİK m. 89/III) 217
A. Genel Olarak 217
B. İİK’nın 89/III. Maddesi Uyarınca Hükmedilecek İnkâr Tazminatının Koşulları 227
1. Talep Şartı 227
2. Birinci ve İkinci Haciz İhbarnamelerine Yanıt Verilmemesi 228
3. Menfi Tespit Davasının Açılması veya Kaybedilmesi 228
Üçüncü Bölüm
YARGILAMAYA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR VE
İCRA İNKÂR TAZMİNATI HÜKMÜNÜN İNFAZI
I. HÜKÜMSÜZ SONA ERME HALLERİNDE İCRA İNKÂR TAZMİNATI 231
A. Hüküm Yerine Geçen Taraf İşlemleriyle Sona Ermede Durum 231
1. Sulhen Sona Erme İtibariyle 231
a. Genel Olarak 231
b. Sulhun İcra İnkâr Tazminatı Talebine Etkisi 233
2. Feragaten Sona Erme İtibariyle 236
a. Genel Olarak 236
b. Feragatin İcra İnkâr Tazminatı Talebine Etkisi 241
3. Kabulen Sona Erme İtibariyle 243
a. Genel Olarak 243
b. Davanın Kabulünün İcra İnkâr Tazminatı Talebine Etkisi 247
B. Yargılamanın Konusuz Kalması Suretiyle Sona Ermede Durum 247
1. Takip Konusu Borcun Ödenmesi veya İtirazın Geri Alınması Nedeni ile Konusuz Kalma 247
2. Takip Konusu Borcun Diğer İtfa Halleri Nedeni ile Konusuz Kalma 252
a. Takas 252
b. İbra–Yenileme 255
c. İfa Güçlüğü (İmkansızlık) 256
C. Davanın–Prosedürün Açılmamış Sayılması Suretiyle Sona Ermede Durum 260
II. TAKİP KONUSUNUN DEVRİ HALİNDE İCRA İNKÂR TAZMİNATI 263
A. Takibe Konu Alacağın Temliki 263
B. Takibe Konu Borcun Nakli 267
III. İCRA İNKÂR TAZMİNATI HÜKMÜNÜN İCRA VE İNFAZI 269
A. Kanun Yoluna Başvurulmasının Tazminat Hükmünün İcrasına Etkisi 269
1. Olağan Kanun Yollarına Başvurulması İtibariyle 270
a. Genel Olarak 270
b. İstinaf ve Temyiz Kanun Yoluna Başvurulmasının İnkâr Tazminatının İcrasına Etkisi 275
2. Olağanüstü Kanun Yollarına Başvurulması İtibariyle 279
B. Borçlunun Menfi Tespit Davası Açmasının Hükmün İcrasına Etkisi 280
C. Tazminat Hükmünün İnfazı 282
1. Derdest İlamsız Takip Kapsamında 282
2. Yeni Başlatılacak İlamlı Takip Kapsamında 284
Değerlendirme 289
Kaynakça 295
Kavram Dizini 303

Ek Bilgi

Ürün Kodu 156796
Yayın Tarihi 2021 Haziran
Barkod 9789750269592
ISBN 9789750269592
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Şaban Kayıhan