Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Ticaret Hukuku – I Ticaret Hukuku – I

Ticaret Hukuku - I

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
328
Boyut :
13x19
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9789750261732

Stok Durumu: Stokta var

37,00 TL

Detayları

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Ticaret Hukuku -I" ismiyle yayımlanan bu kitabında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat göz önüne alınarak, Ticari İşletme Hukuku ve Ortaklıklar Hukuku konularına ilişkin temel bilgilere yalın ve akıcı bir dille yer verilmektedir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Ticari İşletme Hukuku
Ortaklıklar Hukuku

İçindekiler

Üçüncü Basıya Önsöz 5
İkinci Basıya Önsöz 6
Birinci Basıya Önsöz 7
Kısaltmalar 27
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
Birinci Bölüm
TİCARET HUKUKUNUN ESASLARI
I. GENEL OLARAK 31
II. TİCARET HUKUKU 31
III. TİCARET HUKUKU DÜZENLEMELERİNDE BENİMSENEN SİSTEMLER 32
A. Sübjektif Sistem 32
B. Objektif Sistem 32
C. Modern Sistem 33
İkinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME
I. GENEL OLARAK 35
II. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI VE UNSURLARI 35
A. Ticari İşletmenin Tanımı 35
B. Ticari İşletmenin Unsurları 36
1. Gelir Sağlama Hedefi 36
2. Devamlılık 37
3. Bağımsızlık 37
4. Esnaf İşletmesi Faaliyetlerini Aşma 37
III. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE MALVARLIĞI SORUNU 39
IV. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI 41
A. Şubenin Unsurları 42
B. Merkez – Şube Ayrımının Hukuki Sonuçları 43
V. TİCARİ İŞLETMELERİN KONU OLDUĞU HUKUKİ İŞLEMLER 44
A. Ticari İşletme Devri 44
1. Genel Olarak 44
2. Ticari İşletme Devri Sözleşmesinde Şekil Şartı 45
3. Ticari İşletme Devrinin Kapsamı 46
4. Ticari İşletme Devri Sonuçları 47
B. Ticari İşletme Rehni 49
1. Genel Olarak 49
2. Rehnin Kurulması 50
a. Rehin Sözleşmesi 50
b. Rehin Sözleşmesinin Tarafları 50
c. Rehin Sözleşmesinde Şekil ve Tescil 51
d. Rehin Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar 52
3. Rehnin Kapsamı 53
4. Rehin Türleri 55
5. Rehnin Hüküm ve Sonuçları 56
a. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 57
b. Borçlunun Temerrüdü Halinde Rehin Alacaklısının Hakları 58
c. Müeyyideler 59
6. Rehnin Sona Ermesi 59
Üçüncü Bölüm
TİCARİ İŞ
I. GENEL OLARAK 61
II. TİCARİ İŞ 61
III. TİCARİ İŞ KARİNESİ 62
IV. TİCARİ İŞLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 64
A. Ticari İşlerde Teselsül Karinesi 65
B. Ticari İşlerde Faiz 66
1. Faiz Türleri 66
a. Niteliği Göre Faiz Türleri: Anapara (Kapital) Faizi ve Temerrüt Faizi 66
b. Kaynağına Göre Faiz Türleri: Akdi Faiz ve Kanuni Faiz 67
c. Hesaplanmasına Göre Faiz Türleri: Basit Faiz ve Bileşik Faiz 67
2. Ticari İşlere Uygulanacak Faizin Özellikleri 68
a. Ticari İşlerde Anapara Faizi 68
b. Bileşik Faiz Yasağının İstisnaları 69
c. Daha Yüksek Oranla Temerrüt Faizi Uygulanması 70
3. Faiz Oranları 70
a. Anapara Faizi Oranı 70
b. Temerrüt Faiz Oranı 70
c. Yabancı Para Borçlarında Faiz Oranı 72
C. Ticari İşlerde Zamanaşımı 72
Dördüncü Bölüm
TİCARİ HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK 75
II. TİCARİ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SIRASI 76
A. Emredici Hükümler 76
B. Sözleşme Hükümleri 76
C. Yedek Ticari Hükümler: Tamamlayıcı ve Yorumlayıcı Hükümler 76
D. Ticari Örf ve Adet 77
E. Genel Hükümler 79
Beşinci Bölüm
TİCARİ YARGI
I. GENEL OLARAK 81
II. TİCARİ DAVALAR 81
A. Mutlak Ticari Davalar 81
1. TTK Tarafından Düzenlenen Hususlara İlişkin Davalar 82
2. TMK’nin 962 ilâ 969. Maddelerinde Düzenlenen Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlara İlişkin Davalar 82
3. TBK Tarafından Düzenlenen Bazı Hususlara İlişkin Davalar 82
4. Fikrî Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuata İlişkin Davalar 83
5. Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar ile Antrepo ve Ticarete Özgü Diğer Yerlere İlişkin Özel Hükümlere İlişkin Davalar 83
6. Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerden Doğan Davalar 84
7. Özel Kanun Hükümleri Gereği Ticari Sayılan Davalar 84
B. Nispi Ticari Davalar 84
1. Havale, Vedia ve Fikri ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar 84
2. Her İki Tarafın Ticari İşletmesiyle İlgili Hususlardan Doğan Davalar 85
III. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEMELER 86
IV. TİCARİ DAVALARDA USUL VE İSPAT 87
V. TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK 88
Altıncı Bölüm
TACİR VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK 91
II. TACİR 91
A. Gerçek Kişi Tacirler 91
1. Gerçek Kişi Tacir Olmanın Unsurları 92
a. Ticari İşletmenin Varlığı 92
b. Ticari İşletmenin İşletilmesi 92
c. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Gerçek Kişi Adına İşletilmesi 93
2. Küçük ve Kısıtlıların Tacir Sıfatını Kazanması 93
3. Ticaret Yapmaktan Men Edilenlerin Tacir Sıfatı 93
4. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kaybedilmesi 94
B. Tüzel Kişi Tacirler 95
1. Ticaret Şirketleri 95
2. Amacına Ulaşmak için Ticari İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar 96
3. Özel Hukuk Hükümlerine göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kurulan Kurum ve Kuruluşlar 96
4. Donatma İştiraki 98
5. Hâkim Teşebbüs 98
6. Tüzel Kişi Tacir Sıfatını Sona Ermesi 99
III. TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 99
A. Genel Hüküm ve Sonuçlar 99
1. İflasa Tabi Olma 99
a. TTK Kapsamında Tacir Sayılanlar 100
b. Tacirler Hakkındaki Hükümlere Tabi Bulunanlar 100
c. Özel Kanunlarına göre Tacir Olmadıkları Halde İflasa Tabi Olanlar 100
2. Ticaret Siciline Kaydolma 101
3. Odalara ve Birliklere Kayıt Olma 101
4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Zorunluluğu 101
5. Ticari İş Karinesine Tabi Olma 102
6. Ticari Örf ve Âdete Tabi Olma 102
7. Ticari Defter Tutma 102
8. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme 102
9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı 103
10. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe 104
11. Fatura Düzenleme 105
B. Her İki Tarafın Tacir Olmasının Hüküm ve Sonuçları 105
1. İhtar ve İhbarlarda Şekle Bağlılık 105
2. Fatura ve Teyit Mektubuna İtiraz 106
3. Hapis Hakkının Varlığı ile İlgili Karine 107
4. Ticari Satış ve Mal Değişimi Sözleşmelerinde Özel Hükümlere Tabi Olma 108
5. Yetki Sözleşmesi Yapabilme 111
IV. ESNAFLAR HAKKINDA UYGULANACAK TTK HÜKÜMLERİ 112
Yedinci Bölüm
TACİR YARDIMCILARI
I. GENEL OLARAK 113
II. BAĞLI TACİR YARDIMCILARI 113
A. Ticari Temsilci 113
1. Tanım 114
2. Temsil Yetkisi 114
a. Temsil Yetkisinin Kapsamı 114
b. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 115
3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 115
B. Ticari Vekil 115
1. Tanım 115
2. Temsil yetkisi 116
a. Temsil yetkisinin kapsamı 116
b. Temsil yetkisinin sınırlandırılması 116
3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 116
C. Pazarlamacı 117
1. Tanım 117
2. Temsil yetkisi 118
a. Temsil Yetkisinin Kapsamı 118
3. Pazarlamacının Hak ve Yükümlülükleri 118
4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 119
III. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI 120
A. Acente 120
1. Tanımı ve Unsurları 120
a. Tanımı 120
b. Unsurları 120
2. Acentenin Yetkileri 121
3. Acentenin Hak ve Borçları 122
a. Hakları 122
b. Borçları 124
4. Müvekkilin Borçları 126
5. Acentelik İlişkisinin Sona Ermesi 126
B. Simsar 127
1. Tanımı ve Unsurları 127
a. Tanımı 127
b. Unsurları 127
2. Simsarın Hak ve Borçları 128
a. Hakları 128
b. Borçları 129
C. Komisyoncu 129
1. Tanımı ve Unsurları 129
a. Tanımı 129
b. Unsurları 129
2. Komisyoncunun Hak ve Borçları 130
a. Hakları 130
b. Borçları 131
D. Taşıma İşleri Komisyoncusu 132
1. Tanımı ve Unsurları 132
a. Tanımı 132
b. Unsurları 133
2. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları ve Borçları 133
a. Hakları 133
b. Borçları 134
Sekizinci Bölüm
TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI
I. GENEL OLARAK 135
II. TİCARET UNVANI 135
A. Tanımı ve Unsurları 135
1. Tanımı 135
2. Unsurları 136
B. Ticaret Unvanının Şekli 137
1. Gerçek Kişiler 137
2. Tüzel Kişiler 137
C. Ticaret Unvanının Devri 139
D. Ticaret Unvanının Korunması 140
III. İŞLETME ADI 140
Dokuzuncu Bölüm
MARKA
I. GENEL OLARAK 143
II. MARKANIN TANIMI VE MARKA OLABİLECEK İŞARETLER 143
A. Markanın Tanımı 143
B. Marka Olabilecek İşaretler 144
III. MARKANIN İŞLEVLERİ 145
IV. MARKA TÜRLERİ 145
V. MARKANIN TESCİLİ 146
A. Marka Tescil Talebinin Ret Sebepleri 146
1. Mutlak Ret Sebepleri 146
2. Nispi Ret Sebepleri 149
B. Marka Tescili Aşamaları 151
1. Marka Korumasından Yararlanacak Kişiler 151
2. Tescil Başvurusu 152
3. Başvuru İncelemesi 152
4. Üçüncü Kişilerin Görüşleri ve Bu Görüşlere Yapılabilecek İtirazlar 153
5. Tescil 154
C. Marka Tescilinin Sonuçları 155
VI. MARKANIN KONU OLABİLECEĞİ HUKUKİ İŞLEMLER 155
A. Markanın Devri 155
B. Markanın Rehni 156
C. Markanın Haciz 156
D. Markanın Lisansa Konu Olması 156
VII. MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE MARKA HAKKININ KORUNMASI 157
A. Marka Hakkına Tecavüz 157
B. Marka Hakkının Korunması 158
1. Tescilli Markaya Sağlanan Hukuki Koruma 158
2. Tescilli Markaya Sağlanan Cezai Koruma 160
VIII. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ 161
A. Markanın Hükümsüzlüğü 161
B. Markanın İptali 162
C. Hükümsüzlük ve İptal Kararlarının Etkisi 163
IX. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ 163
Onuncu Bölüm
HAKSIZ REKABET
I. GENEL OLARAK 165
II. HAKSIZ REKABET KAVRAMI VE UNSURLARI 165
A. Haksız Rekabetin Tanımı 165
B. Haksız Rekabetin Unsurları 166
III. HAKSIZ REKABET DOĞURAN HALLER 166
IV. HAKSIZ REKABET SONUCU DOĞABİLECEK YAPTIRIMLAR 170
A. Hukuki Yaptırımlar 170
1. Dava Açabilecek Kimseler 170
2. Davalı Sıfatına Sahip Olacaklar 171
3. Açılabilecek Hukuk Davaları 171
4. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası 171
5. Zamanaşımı 172
B. Cezai Yaptırımlar 172
Onbirinci Bölüm
TİCARİ DEFTERLER
I. GENEL OLARAK 175
II. DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR 175
III. TİCARİ DEFTERLERİN AMAÇ VE FAYDALARI 177
IV. TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI, SAKLANMASI VE ONAYLATILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 177
A. Tutulması Gereken Ticari Defterler 177
B. Ticari Defterlerin Tutulması 178
1. Envanter Çıkarılması 179
2. Finansal Tabloların Düzenlenmesi 180
C. Ticari Defter ve Belgeleri Saklama Yükümlülüğü ve Belgeleri Zıyaı 181
D. Ticari Defterlerin Onaylatılması 182
1. Fiziki Olarak Tutulan Defterler 182
2. Elektronik Ortamda Tutulan Defterler 183
V. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLMA NİTELİĞİ 183
A. Sahibi Lehine Delil Olma 184
B. Sahibi Aleyhine Delil Olma 185
VI. TİCARİ DEFTERLERİN TESLİM VE İBRAZI 185
VII. TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK 186
A. TTK Açısından 186
B. İcra ve İflas Kanunu Açısından 186
C. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından 187
Onkinci Bölüm
TİCARET SİCİLİ
I. GENEL OLARAK 189
II. SİCİL İŞLEMLERİ 190
A. Tescil İşlemleri 190
1. İstem Üzerine Tescil 190
2. Resen veya Kurum ve Kuruluşların Bildirmesi Üzerine Tescil 191
B. Tadil ve Terkin İşlemleri 192
III. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 193
A. Ticaret Sicili Müdürlüğü 193
B. Ticaret Müdürlüğünün Tescil Başvurusunu İnceleme Görevi ve Geçici Tescil 193
C. Ticaret Sicili Müdürü Kararlarına Karşı İtiraz Yolu 194
IV. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ 195
V. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ 195
A. Kurucu/Bildirici Etkisi 196
B. Olumlu/Olumsuz Etkisi 196
VI. GÖRÜNÜŞE GÜVEN İLKESİ 197
VII. SORUMLULUK 197
Onüçüncü Bölüm
CARİ HESAP
I. GENEL OLARAK 199
II. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 200
III. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLECEK VE GEÇİRİLEMEYECEK ALACAKLAR 200
A. Cari Hesaba Geçirilebilecek Alacaklar 200
B. Cari Hesaba Geçirilemeyecek Alacaklar 201
IV. CARİ HESABIN İŞLEYİŞİ VE HÜKÜMLERİ 201
A. Cari hesabın İşleyişi ve Süreler 201
B. Cari Hesap Bakiyesinin Haczi 203
C. Cari Hesapta Faiz 203
V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ 203
VI. ZAMANAŞIMI 204
ÖRNEK SORULAR 205
ORTAKLIKLAR HUKUKU
Birinci Bölüm
ORTAKLIKLAR HUKUKUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ
I. GENEL OLARAK 215
II. ŞİRKETİN UNSURLARI 218
İkinci Bölüm
ADİ ŞİRKET
I. GENEL OLARAK 221
II. ADİ ŞİRKETİN UNSURLARI 221
III. ADİ ŞİRKETTE İÇ İŞLEYİŞ 222
A. Kâr ve Zarar Paylaşımı 222
B. Yönetim 223
1. Olağan İşler 223
2. Hak ve Yükümlülükleri 224
3. Olağanüstü İşler 224
C. Denetim 225
D. Rekabet Yasağı 225
1. Rekabet Yasağının İhlâl Edilmesinin Sonuçları 226
E. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 227
1. Şirkete Yeni Ortak Kabulü 227
2. Çıkma ve Çıkarılma 227
IV. ADİ ŞİRKETTE DIŞ İŞLEYİŞ 228
A. Temsil 229
1. Doğrudan Temsil 229
2. Dolaylı Temsil 229
B. Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 229
1. Birinci Dereceden Sorumluluk 229
2. Sınırlı ve Müteselsil Sorumluluk 230
V. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ 231
A. İnfisah (Kendiliğinden Sona Erme) Halleri 231
1. Şirket Amacının Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi 231
2. Belirli Süreli Şirket Sözleşmesinin Sona Ermesi 231
3. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflâsı yahut Fiil Ehliyetini Kaybetmesi 232
4. Ortağın Şahsi Alacaklısının Tasfiye Payını Haczetmesi 232
B. Fesih (İradi Sona Erme) Halleri 232
1. Ortakların Fesih Kararı 232
2. Ortağın Fesih İhbarında Bulunması 233
C. Şirketin Mahkeme Kararıyla Tasfiyesi 233
VI. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİNE BAĞLANAN SONUÇLAR 233
VII. ZAMANAŞIMI 234
Üçüncü Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK 235
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 235
A. Tüzel Kişilik 235
B. Tacir Sıfatı 235
C. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi 235
1. Şirket Birleşmeleri İçin Kanunun Getirdiği Ön Şart 236
2. Birleşmenin Özellikleri 237
3. Birleşme İşlemleri 238
4. Birleşmenin Sonuçları 240
5. Alacaklıların Korunması 240
D. Tür Değiştirme 241
1. Tür Değiştirme İşlemleri 241
2. Tür Değiştirmenin Sonuçları 242
3. Kolaylaştırılmış Tür Değiştirme İşlemleri 243
E. Bölünme 243
1. Bölünme Türleri 243
2. Bölünme İşlemleri 244
3. Bölünmenin Sonuçları 245
F. Şirket Topluluğu 246
1. Şirketler Topluluğunun Ortaya Çıkması 246
2. Şirketler Topluluğunun Ortaya Çıkmasının Sonuçları 247
a. Hâkim Şirketin Sorumluluğu 247
b. Hâkim Şirketin Oluşturduğu Güvenden Doğan Sorumluluğu 248
c. Azınlığın Çıkarılarak Paylarının Satın Alınması 248
G. Ultra Vires İlkesi 249
H. Ticaret Şirketlerine Sermaye Taahhüt Edilmesi 249
1. Nakit Sermaye Taahhüdü 249
2. Taşınmaz Sermaye Taahhüdü 250
3. Taşınır ve Diğer İktisadî Değerlerin Sermaye Olarak Taahhüdü 250
4. Alacak Hakkının Sermaye Olarak Taahhüdü 251
İ. Ortağın Şahsi Alacaklısının Durumu 251
1. Şahıs Şirketlerinde 251
2. Sermaye Şirketlerinde 251
Dördüncü Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKET
I. GENEL OLARAK 253
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN UNSURLARI 253
III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İŞLEYİŞ 255
A. Kâr–Zarar Paylaşımı 255
B. Yönetim 256
1. Olağan İşler Bakımından 256
2. Olağanüstü İşler Bakımından 257
C. Denetim 257
D. Rekabet Yasağı 257
1. Rekabet Yasağının İhlâl Edilmesinin Sonuçları 258
E. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 259
1. Şirkete Yeni Ortak Kabulü 259
2. Çıkma ve Çıkarılma 259
3. Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları 260
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İŞLEYİŞ 260
A. Temsil 260
B. Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 261
1. İkinci Dereceden Sorumluluk 261
2. Sınırsız ve Müteselsil Sorumluluk 261
V. KOLLEKTİF ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER 262
A. İnfisah – Kendiliğinden Sona Erme – Halleri 262
B. Fesih – İradi Sona Erme – Halleri 263
C. Şirketin Mahkeme Kararıyla Tasfiyesi 264
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ 264
Beşinci Bölüm
KOMANDİT ŞİRKET
I. GENEL OLARAK 267
II. KOMANDİTE VE KOMANDİTER ORTAKLARIN ÖZELLİKLERİ 267
A. Komandite ortak 267
B. Komanditer ortak 268
Altıncı Bölüm
ANONİM ŞİRKET
I. GENEL OLARAK 269
II. ANONİM ŞİRKETİN UNSURLARI 269
III. HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKET 274
IV. KANUNA KARŞI HİLE 274
V. YÖNETİM KURULU 275
A. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 275
B. Yönetim Kurulu Üyesi Olabilecekler 275
C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Seçimi 276
D. Yönetim kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayıları 277
E. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kullanılması 278
1. Yönetim Yetkisinin Kullanılması 278
2. Temsil Yetkisinin Kullanılması 278
3. Yönetim Kurulunun Devredilemez Yetki ve Görevleri 279
F. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hak ve Borçları 280
1. Hakları 280
2. Borçları 281
G. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu 282
1. Sorumluluğun Hukuki Mahiyeti 282
2. Sorumluluğu Doğuran Haller 283
3. Sorumluluk Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 283
4. Sorumluluk Davası Açmaya Yetkili Olanlar 283
5. Sorumluluk Davasında Şirketin Temsili 284
6. Yönetim Kurulu Üyelerini Sorumluluktan Kurtaran Haller 284
H. Bâtıl Yönetim Kurulu Kararları 285
VI. GENEL KURUL 285
A. Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri 286
B. Genel Kurulun Toplanması 286
C. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar 286
D. Genel Kurulu Toplantıya Çağrı Usulü 287
E. Genel Kurul Toplantısında Gündeme Bağlılık İlkesi ve İstisnaları 288
F. Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları 288
1. Basit Toplantı ve Karar Yetersayısı 288
2. Oybirliği Gerektiren Haller 289
3. Ağırlaştırılmış Yetersayı Öngörülen Haller 289
4. Esas Sözleşme Değişiklikleri 289
G. Genel Kurul Kararlarının İptali 290
1. İptal Davası Açmaya Yetkili Olanlar 290
2. İptal Davasında Davalı 291
3. İptal Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 291
4. Hak Düşürücü Süre 291
5. İptal Kararının Sonuçları 291
H. Bâtıl Genel Kurul Kararları 291
VII. DENETİM 292
VIII. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY 292
A. Pay Kavramı 292
B. Pay (Hisse) Senetleri 293
C. Pay Devri 294
1. Pay Senede Bağlanmamışsa 294
2. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri 295
3. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri 295
D. Pay / Pay Senedi Üzerindeki Diğer Tasarruf İşlemleri 297
E. İmtiyazlı Paylar 298
IX. PAY SAHİPLERİNİN HAK VE BORÇLARI 299
A. Hakları 299
1. Oy Hakkı 299
2. Kâr Payı 300
3. Tasfiye Payı 301
4. Rüçhan (Öncelik) Hakkı 301
5. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 301
6. Özel Denetçi Atanmasını Talep Hakkı 302
B. Borçları 302
1. Sermaye Taahhüdünü İfa Borcu 302
2. İkincil Yükümlülükler 303
X. ANONİM ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER 304
A. İnfisah halleri 304
B. Fesih halleri 304
XI. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ 305
Yedinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET
I. GENEL OLARAK 307
II. LİMİTED ŞİRKETİN UNSURLARI 307
III. GENEL KURUL 308
IV. MÜDÜRLER 309
V. LİMİTED ŞİRKETTE PAY DEVRİ 310
VI. LİMİTED ŞİRKETTE ÇIKMA VE ÇIKARILMA 311
A. Çıkma 311
B. Çıkarılma 311
VII. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU 312
VIII. LİMİTED ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER 312
IX. LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYESİ 313
ÖRNEK SORULAR 315
Yararlanılan Kaynaklar 323
Kavramlar Dizini 327

Ek Bilgi

Ürün Kodu 154540
Yayın Tarihi 2020 Eylül
Barkod 9789750261732
ISBN 9789750261732
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Burçak Tatlı, Mustafa İsmail Kaya