Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
544
Boyut :
13x19
Baskı :
11
ISBN/Ref :
9789750270758

Stok Durumu: Stokta var

97,00 TL

Detayları

Kitap, hukuk fakülteleri dışında ticaret hukuku derslerine yer veren fakülte ve yüksekokul öğrencilerine ve meslek sınavlarına hazırlanan kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu sebeple kitap içerisinde akademik tartışmalara ve dipnotlara yer verilmemiş, konular olabildiğince sade, anlaşılır ve özet şekilde anlatılmıştır.

Kitapta; "Ticarî İşletme Hukuku", "Şirketler Hukuku" ve "Kıymetli Evrak Hukuku" derslerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Ticari İşletme Hukuku
Şirketler Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku

İçindekiler

Önsöz vii
Kısaltmalar xxxvii
Birinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
§1. TİCARÎ İŞLETME 1
I. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI 2
A. İktisadî Faaliyet 2
B. Süreklilik 2
C. Bağımsızlık 2
D. Kapasite 3
II. TİCARİ İŞLETMENİN MALVARLIĞI 3
III. TİCARÎ İŞLETMELERDE MERKEZ VE ŞUBE 3
IV. TİCARÎ İŞLETMEYE İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER 5
A. Ticarî İşletmenin Devri 5
B. Ticarî İşletme Rehni 7
1. Genel Açıklama 7
2. Rehnin Tarafları 8
3. Rehin Sözleşmesinin Şekli ve Rehnin Kuruluşu 9
4. Rehnin Kapsamı 10
5. Rehnin Hükümleri 11
6. Rehnin Sona Ermesi 13
§2. TİCARÎ İŞ 13
I. GENEL AÇIKLAMA 13
A. Ticaret Kanunu’nda Düzenlenmiş İşler 13
B. Bir Ticarî İşletmeyle İlgili Olan İşlem ve Fiiller 14
C. Bir Taraf İçin Ticarî İş Niteliğine Haiz Olan Sözleşmeler
(Yayma Kriteri) 14
II. TİCARÎ İŞ KARİNESİ 15
III. BİR İŞİN TİCARÎ OLMASININ SONUÇLARI 16
A. Teselsül Karinesi 16
B. Ticarî İşlerde Faiz 17
1. Faizin Tanımı ve Türleri 17
2. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri 18
C. Ticarî İşlerde Zamanaşımı 18
§3. TİCARÎ HÜKÜMLER 19
§4. TİCARÎ YARGI 20
I. MUTLAK TİCARÎ DAVALAR 20
II. NİSPÎ TİCARÎ DAVALAR 22
III. BİR TİCARÎ İŞLETMEYLE İLGİLİ OLAN BAZI DAVALAR 22
IV. TİCARÎ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER 23
§5. TACİR 24
I. GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATI 24
A. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Şartları 24
B. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi 26
II. TÜZEL KİŞİLERİN TACİR SIFATI 27
A. Ticaret Şirketleri 27
B. Amacına Varmak İçin Ticarî İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar 28
C. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşların Tacir Olabilme Şartları 28
III. DONATMA İŞTİRAKİ 29
IV. HAKİM TEŞEBBÜS 30
V. TACİR GİBİ SORUMLU OLANLAR 30
VI. TACİR SIFATININ SONUÇLARI 30
A. Tacirin Kendi Sıfatına Bağlı Olarak Tabi Olduğu Hükümler 30
1. İflâsa Tabi Olma 31
2. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma 31
3. Ticari İşletmesini Ticaret Siciline Kaydettirme 32
4. Ticarî Defter Tutma ve Envanter Çıkarma 32
5. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma 32
6. Basiretli Bir İşadamı Gibi Hareket Etme 32
7. Ticarî Örf ve Adetlere Tabi Olma 33
8. Ticarî İş Karinesine Tabi Olma 33
9. Ücret ve Faiz İsteme 33
10. Ücret ve Cezaların İndirilmesini İsteyememe 34
11. Tacir Çeki Kullanma 34
12. Ticarî İşletmeyle İlgili Bazı Belgeleri Kanuna Uygun Bir Şekilde Düzenleme 34
13. Ticarî İşletmeyle İlgili Belgelerin Kopyasını Saklama 35
B. Her İki Tarafı Tacir Olan Ticarî İşlere Uygulanacak Hükümler 35
1. Kanunî İhtar ve İhbar Şekillerine Uyma 35
2. Fatura Verme ve Faturaya İtiraz 36
3. Teyit Mektubu ve Teyit Mektubuna İtiraz 37
4. Ticarî Defterlerle İspatlama 38
5. İhtilafların Ticarî Dava Konusu Olması 38
6. Ticari Satış ve Mal değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma 38
a. Kısmî İfa 38
b. Alacaklının Temerrüdü 39
c. Satılan Malın Ayıplı Olması 39
7. Hapis Hakkının Kullanılması Konusunda Özel Hükümlere Tabi Olma 40
VII. ESNAF 40
§6. TİCARET SİCİLİ 40
§7. TİCARET UNVANI 43
I. TİCARET UNVANININ YAPISI 44
II. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI 44
A. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı 44
B. Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı 45
1. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı 45
a. Kollektif ve Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanı 45
b. Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve Kooperatiflerin Ticaret Unvanı 46
2. Diğer Tüzel Kişi Tacirlerin Ticaret Unvanı 46
3. Donatma İştirakinin Ticaret Unvanı 47
4. Şubelerin Ticaret Unvanı 47
5. Adi Şirketlerin Ticaret Unvanı 47
III. TİCARET UNVANININ DEVAMLILIĞI 47
IV. TİCARET UNVANININ KORUNMASI 48
§8. İŞLETME ADI 49
§9. MARKA 50
I. MARKANIN TANIMI 50
II. MARKA TÜRLERİ 51
III. MARKANIN TESCİLİ 52
A. Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler 52
1. Mutlak Red Nedenleri 53
2. Nispi Red Nedenleri 54
B. Tescil Başvurusu ve Başvuruya İtiraz 56
C. Tescil 57
IV. MARKAYLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER 57
V. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 59
VI. MARKANIN İPTALİ 60
VII. MARKANIN SONA ERMESİ 61
VIII. MARKA HAKKININ KORUNMASI 61
§10. HAKSIZ REKABET 64
I. HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN AMACI VE TEMEL İLKELERİ 64
II. HAKSIZ REKABET TEŞKİL EDEN BAŞLICA HALLER 65
A. Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlar ve Ticarî Uygulamalar 65
B. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme 66
C. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma 67
D. Ticaret Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek ve Yararlanmak 67
E. İş Şartlarına Uymamak 67
F. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak 67
III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI 68
A. Hukukî Sorumluluk 68
B. Cezaî Sorumluluk 70
§11. REKABET SINIRLAMALARI HUKUKU 71
I. GENEL AÇIKLAMA 71
II. YASAKLANAN FAALİYETLER 72
A. Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler 72
B. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 72
C. Birleşme ve Devralmalar 72
III. REKABET KURULU’NUN İNCELEME VE ARAŞTIRMA USULÜ 73
§12. TİCARÎ DEFTERLER 74
I. TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER 75
A. Yevmiye Defteri 76
B. Defteri Kebir 76
C. Envanter Defteri 77
D. Pay Defteri 77
E. Yönetim Kurulu Karar Defteri 77
F. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 77
II. DEFTERLERİN TUTULMASI USULÜ 78
III. DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI 81
IV. DEFTERLERİN İNCELENMESİ 81
V. TİCARÎ DEFTERLERİN İSPAT FONKSİYONU 82
A. Aleyhe Delil Olma 82
B. Lehe Delil Olma 83
§13. CARİ HESAP 83
I. CARİ HESABIN KAPSAMI 84
II. ANLAŞMA SÜRESİ VE HESAP DEVRESİ 85
III. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 86
IV. BAKİYENİN HACZİ 87
V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ 87
§14. TACİR YARDIMCILARI 88
I. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI 90
A. Ticarî Temsilci 90
1. Yetkilerinin Kapsamı 91
2. Yetkilerinin Sınırlandırılması 93
3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 94
a. Azil ve İstifa 94
b. Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybı ve İflas 94
c. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi 95
B. Ticarî Vekil 95
C. Pazarlamacı 96
II. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI 98
A. Simsar 98
B. Acente 99
1. Tanımı ve Unsurları 99
2. Temsil Yetkisi 100
3. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Denkleştirme Tazminatı 101
C. Komisyoncu 103
D. Taşıma İşleri Komisyoncusu 103
İkinci Bölüm
ŞİRKETLER HUKUKU
§1. GENEL BİLGİLER 105
I. ŞİRKET KAVRAMI 105
II. ŞİRKETİN UNSURLARI 106
A. Sözleşme Unsuru 106
B. Kişi Unsuru 107
C. Sermaye Unsuru 108
D. Ortak Amaç Unsuru 108
E. Aktif İşbirliği Unsuru (Affectio Societatis) 109
III. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI 109
A. Tüzel Kişiliğe Sahip Olup Olmamalarına Göre Şirketler 109
B. Düzenlendikleri Kanun Açısından Şirketler 110
1. Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Şirket 110
2. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Şirketler 110
a. Kollektif Şirketler 110
b. Komandit Şirketler 110
c. Anonim Şirketler 111
d. Limited Şirketler 111
3. Kooperatifler Kanunu’nda Düzenlenen Şirket 112
4. Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler 112
C. Şahıs ve Sermaye Unsurunun Ağırlığı Açısından Şirketler 112
1. Şahıs Şirketleri 112
2. Sermaye Şirketleri 113
D. Sermaye Yapılarına Göre Şirketler 114
E. Ortakların Sorumluluğu Açısından Şirketler 115
1. Doğrudan–Dolaylı Sorumluluk 116
2. Sınırlı–Sınırsız Sorumluluk 116
3. Adi–Müteselsil Sorumluluk 117
§2. ADİ ŞİRKET 120
I. ADİ ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 120
II. ADİ ŞİRKET VE TÜZEL KİŞİLİK 120
III. ADİ ŞİRKETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 121
IV. HUSUSİ (GİZLİ) ŞİRKET 121
V. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU 122
VI. ADİ ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 123
A. Sermaye Koyma Borcu 123
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı 124
C. Adi Şirket Kararları 125
D. Adi Şirketin Yönetimi 125
1. İtiraz Hakkı 126
2. Yöneticilerin Hak ve Yükümlülükleri 127
3. Yönetim Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlanması 127
E. Adi Şirketin Denetimi 128
F. Rekabet Yasağı 128
G. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 129
VII. ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ 130
VIII. ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 130
IX. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ 131
A. Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri (İnfisah Sebepleri) 131
1. Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi 131
2. Sürenin Dolması 131
3. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Payının Haczedilmesi 132
B. İradi Sona Erme Sebepleri (Fesih Sebepleri) 132
1. Ortakların İradesiyle Şirketin Sona Ermesi 132
2. Hâkimin İradesiyle Şirketin Sona Ermesi 133
X. ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ 133
XI. ZAMANAŞIMI 134
§3. TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 135
I. GENEL OLARAK 135
II. TÜZEL KİŞİLİK, YERLEŞİM YERİ VE EHLİYET 135
III. SERMAYE KOYMA BORCU 136
IV. ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI 138
V. ZAMANAŞIMI VE YARGILAMA USULÜ 138
VI. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ 139
VII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BÖLÜNMESİ 143
VIII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ 144
IX. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 146
X. ŞİRKETLER TOPLULUĞU 147
XI. İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 152
XII. KURULLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA TOPLANMASI 153
XIII. TİCARET BAKANLIĞI’NIN TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME VE DENETLEME YETKİSİ 154
§4. KOLLEKTİF ŞİRKET 154
I. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 154
A. Ticarî İşletme İşletmek Amacı 155
B. Ticaret Unvanı 155
C. Kişi Unsuru 155
D. Tüzel Kişilik 155
E. Sınırsız Sorumluluk 156
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU 156
III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 158
A. Sermaye Koyma Borcu 158
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı 159
C. Ortaklık Kararları 160
D. Şirketin Yönetimi 160
E. Şirketin Denetimi 162
F. Rekabet Yasağı 162
G. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 163
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TEMSİLİ 165
A. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 166
B. Temsil Yetkisinin Kaldırılması 166
V. KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 167
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ 167
A. İnfisah Sebepleri 167
1. Amacın Gerçekleşmesi veya İmkânsız Hale Gelmesi 167
2. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Payının Paraya Çevrilmesi 168
3. Şirket Sözleşmesinde Yazılı Sürenin Dolması 168
4. Şirketin İflasına Karar Verilmesi 168
5. Şirket Sermayesinin Tamamen veya Kısmen Kaybedilmesine Rağmen Gerekli Tedbirlerin Alınmaması 169
6. Şirketin Diğer Bir Şirketle Birleşmesi 169
B. Fesih Sebepleri 169
1. Ortakların Oybirliğiyle Şirketin Feshine Karar Vermeleri 169
2. Ortaklardan Birisinin Şirket Sözleşmesinde Kendisine Tanınan Fesih Hakkını Kullanması 169
3. Belirsiz Süreli Şirket Sözleşmesinin Ortaklar Tarafından Feshedilmesi 170
4. Ortaklardan Birinin Şahsi Alacaklısının Şirketin Feshini İhbar Etmesi 170
5. Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Mahkemenin Haklı Sebeple Şirketin Feshine Karar Vermesi 170
6. Ortakların Şirketin Tescili Konusunda Talepte Bulunmamaları 171
7. Bir Ortağın Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmemesi 171
8. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması 171
VII. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ 171
§5. KOMANDİT ŞİRKET 172
I. GENEL OLARAK 172
II. KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 173
III. KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU 175
IV. KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 176
A. Sermaye Koyma Borcu 176
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı 177
C. Ortaklık Kararları 178
D. Şirketin Yönetimi 178
E. Şirketin Denetimi 179
F. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 180
G. Rekabet Yasağı 180
V. KOMANDİT ŞİRKETİN TEMSİLİ 181
VI. KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 181
VII. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ 184
A. İnfisah Sebepleri (Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri) 184
B. Fesih Sebepleri (İradi Sona Erme Sebepleri) 185
VIII. KOMANDİT ŞİRKETİN TASFİYESİ 185
§6. ANONİM ŞİRKET 186
I. GENEL OLARAK 186
II. ANONİM ŞİRKETLERİN TÜRLERİ 186
III. ANONİM ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 187
A. Tanımı 187
B. Unsurları 188
1. Ortakların Sayısı ve Nitelikleri 188
2. Amaç ve Konu 188
3. Sermaye 188
a. Asgari Sermaye Miktarı 189
b. Sermayenin Paylara Bölünmesi 190
4. Tüzel Kişilik ve Ehliyet 191
5. Şirketin Sorumluluğu 191
6. Ortakların Sorumluluğu 191
IV. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI 192
A. Esas Sözleşmenin Hazırlanması 192
1. Kurucular 192
2. Esas Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu Kayıtlar 193
3. Ön–şirket 195
B. Sözleşmedeki İmzaların Noter Tarafından Onaylanması veya Sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalanması 195
C. Bazı Durumlarda Ticaret Bakanlığı’ndan İzin Alınması 196
D. Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil Edilmesi ve Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması 196
E. Kuruluş Belgeleri 198
1. Esas Sözleşme 198
2. Değerleme Raporları 198
3. Kuruluşla İlgili Sözleşmeler 199
F. Payların Kuruluşta Halka Arz Edilmesi 199
G. Kuruluştan Dolayı Fesih Davası 200
H. Tescilden Önce Yapılan İşlem ve Taahhütlerden Dolayı Sorumluluk 200
I. Kanuna Karşı Hile 201
V. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI 202
A. Genel Olarak 202
B. Yönetim Kurulu 203
1. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 203
a. Yönetim Hakkının Kullanılması 205
aa. Yönetim Kurulu Toplantıları 205
aaa. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları 206
bbb. Kararların Geçerliliği 207
bb. Yönetim Yetkisinin Devri 208
b. Temsil Yetkisinin Kullanılması 209
aa. Temsil Yetkisinin Kapsamı 210
bb. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 211
cc. Temsil Yetkisinin Devri 213
2. Yönetim Kurulu Üyeliği 213
a. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kazanılması 213
aa. Genel Kurul Tarafından Seçilme 213
bb. İlk Esas Sözleşme ile Atanma 214
cc. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Atanma 215
dd. Yönetim Kurulu Tarafından Seçilme 215
b. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 216
aa. Gerçek veya Tüzel Kişi Olmak 216
bb. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak 216
cc. Seçilme Engellerinin Bulunmaması 216
dd. Tescil ve İlân 217
c. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi 217
d. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları 217
aa. Kişisel Nitelikteki Haklar 218
bb. Malî Nitelikteki Haklar 219
aaa. Huzur Hakkı 219
bbb. Ücret 220
ccc. İkramiye 220
ddd. Prim 220
eee. Kazanç Payı 220
e. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri 221
aa. Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü 221
bb. Rekabet Yasağı 222
cc. Bazı Görüşmelere Katılma Yasağı 223
dd. Şirketle İşlem Yapma Yasağı 224
ee. Şirkete Borçlanma Yasağı 224
ff. Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Yükümlülükler 225
gg. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimine İlişkin Yükümlülükler 226
f. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 226
C. Genel Kurul 227
1. Genel Kurulun Yetkileri 228
2. Genel Kurul Toplantıları 229
a. Olağan Genel Kurul Toplantıları 229
b. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 230
3. Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı Bulunan Kişiler 230
4. Pay Sahiplerinin Genel Kurulda Temsil Edilmesi 231
5. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması 232
a. Toplantıya Çağırmaya Yetkili Kişiler 233
aa. Yönetim Kurulu 233
bb. Tasfiye Memurları 233
cc. Pay Sahipleri 233
dd. Azınlık 234
b. Toplantı Gündemi 234
c. Çağrının Şekli 236
6. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları 236
a. Olağan (Basit) Nisap 236
b. Ağırlaştırılmış Nisap 237
aa. Şirket Sermayesinin En Az %50’sini Oluşturan Pay Sahiplerinin Hazır Bulunması 237
bb. Şirket Sermayesinin En Az %75’ini Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oy Vermesi 238
cc. Şirket Sermayesinin Tamamını Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oy Vermesi 238
c. Halka Açık Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları 239
d. Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsalarında İşlem Gören Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları 241
7. Genel Kurul Toplantılarının Yürütülmesi 241
8. Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü 242
a. Yokluk 242
b. Butlan 243
c. İptal 244
aa. İptal Sebepleri 244
aaa. Kanuna Aykırılık 244
bbb. Esas Sözleşmeye Aykırılık 244
ccc. Dürüstlük Kuralına Aykırılık 245
bb. İptal Davası Açmaya Yetkili Kişiler 245
aaa. Pay Sahipleri 245
bbb. Yönetim Kurulu 246
ccc. Yönetim Kurulu Üyeleri 246
cc. Dava Açma Süresi ve Yetkili Mahkeme 247
dd. İptal Davası Açılmasının Sonuçları 247
VI. ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİ 248
A. Bağımsız Denetime Tâbi Olmayan Anonim Şirketlerin Denetimi 248
B. Bağımsız Denetime Tâbi Anonim Şirketlerin Denetimi 249
1. Denetimin Konusu 250
2. Denetim Yaptırmak Zorunda Olan Şirketler 251
3. Denetimi Yapacak Kişi ve Kuruluşlar 252
4. Denetçi Olamayacak Kişiler 252
5. Denetçilerin Seçilmesi 254
6. Denetçilerin Görevden Alınması 254
7. Denetçinin Denetim Sözleşmesini Feshetmesi 255
8. Denetim Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi ve Denetim Raporunun Hazırlanması 256
a. Olumlu Görüş Yazısı 257
b. Sınırlandırılmış Olumlu Görüş Yazısı 258
c. Olumsuz Görüş Yazısı 258
d. Kaçınma Yazısı 259
VII. ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK 259
A. Sorumluluk Hâlleri 260
1. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması 260
2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi 260
3. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk 262
4. Halktan Para Toplamak 263
5. Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 263
6. Denetçilerin Sorumluluğu 264
a. Denetçilerin Genel Olarak Sorumluluğu 264
b. Denetçilerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu 264
B. Sorumluluk Davasının Tarafları 266
1. Davacılar 266
2. Davalılar 267
C. Sorumluluk Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme 267
D. Sorumluluktan Kurtulma 268
1. İbra 268
2. Zamanaşımı 269
E. Anonim Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluk 269
VIII. ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 270
A. Sermayenin Artırılması 271
1. Sermayenin Artırılmasına İlişkin Aşamalar 272
2. Sermayenin Artırılması Türleri 273
a. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 273
b. Yeni Sermaye Taahhüdü Suretiyle Sermaye Artırımı 274
c. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 275
aa. Tanımı 275
bb. Şartları 276
aaa. Esas Sözleşmede Hüküm Bulunması 276
bbb. Değiştirme ve Alım Hakkına Sahip Olan Kişilerin Yazılı Beyanda Bulunmaları 276
ccc. Artırılacak Sermayeye İlişkin Olarak İhraç Edilen Pay Senetlerinin Öncelikli Olarak Pay Sahiplerine Önerilmesi 277
ddd. Yönetim Kurulu Tarafından Beyanname Düzenlenmesi 278
eee. Esas Sözleşmenin Uygun Duruma Getirilmesi ve Tescil 278
3. Sermaye Artırımlarında Rüçhan Hakkının Kullanılması 279
B. Sermayenin Azaltılması 281
IX. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ 284
A. Pay Kavramı 284
1. Pay Çeşitleri 285
a. Pay Senedine Bağlanıp Bağlanmamasına Göre Pay Çeşitleri 285
aa. Çıplak Paylar 285
bb. Pay Senedine Bağlanmış Paylar 285
aaa. Nama Yazılı Pay Senetleri 286
bbb. Hamiline Yazılı Pay Senetleri 287
b. İmtiyazlı Olup Olmamasına Göre Pay Çeşitleri 287
c. Oy Hakkına Sahip Olup Olmamasına Göre Pay Çeşitleri 289
2. Payın Devri ve Payın Devrinin Sınırlandırılması 290
a. Payın Devri 290
b. Payın Devrinin Sınırlandırılması 292
aa. Bedelleri Tamamen Ödenmemiş Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması 292
bb. Borsada Kote Edilmemiş Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması 292
cc. Borsada Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması 294
dd. Sınırlamaların Etkisiz Hale Geldiği Durumlar 295
B. Pay Sahipliği 296
1. Pay Sahipliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi 298
a. Pay Sahipliğinin Kazanılması 298
b. Pay Sahipliğinin Kaybedilmesi 299
aa. Payın Ortadan Kalkması 299
bb. Payın Devri 299
cc. Ortaklıktan Çıkma 300
dd. Ortaklıktan Çıkarılma 300
ee. Pay Sahipliğini Sona Erdiren Diğer Haller 302
c. Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi 302
aa. İvazsız İktisap 303
bb. İvazlı İktisap 303
aaa. İvazlı Bir Şekilde İktisap Edilebilecek Pay Miktarının Esas veya Çıkarılmış Sermayenin %10’unu Aşmaması 304
bbb. Payların İktisabı Konusunda Genel Kurulun Yönetim Kurulunu Yetkilendirmesi 305
ccc. Payların İktisabından Sonra Kalan Şirket Net Aktifinin Belirli Bir Miktarın Üzerinde Olması 305
ddd. Payların Bedellerinin Tamamen Ödenmiş Olması 305
cc. Anonim Şirketin Kendi Paylarını Yakın ve Ciddi Bir Kaybın Önlenmesi Amacıyla İktisap Etmesi 305
dd. Anonim Şirketin Kendi Paylarını İktisap Edebilmesine İlişkin İstisnalar 306
ee. Anonim Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Hakların Kullanılması 307
2. Pay Sahiplerinin Hakları 307
a. Niteliklerine Göre Pay Sahiplerinin Hakları 308
aa. Malvarlıksal Haklar 308
aaa. Kâr Payı Hakkı 308
bbb. Hazırlık Dönemi Faizi 309
ccc. Tasfiye Payı Hakkı 309
bb. Kişisel Haklar 309
aaa. Genel Kurula Katılma Hakkı 310
bbb. Oy Hakkı 310
ccc. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 311
ddd. Özel Denetim İsteme Hakkı 312
eee. Eşit İşlemi Talep Etme Hakkı 313
b. Kullanılış Şekillerine Göre Pay Sahiplerinin Hakları 313
aa. Bireysel Haklar 314
bb. Azınlık Hakları 315
aaa. Olumlu Azınlık Hakları 316
bbb. Olumsuz Azınlık Hakları 317
cc. Çoğunluk Hakları 317
3. Pay Sahiplerinin Yükümlülükleri 318
a. Sermaye Koyma Borcu 318
aa. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 319
aaa. Ayni Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 319
bbb. Nakdi Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 320
bb. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 321
b. İkincil Yükümlülükler 321
c. Şirkete Borçlanmaya İlişkin Sınırlamalar 322
X. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ 323
A. İnfisah Sebepleri 323
1. İşletme Konusunun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi 323
2. Sürenin Dolması 323
3. Şirket Sermayesinin 2/3’ü Yitirilmesine Rağmen Kanunda Öngörülen Tedbirlerin Alınmaması 324
4. Anonim Şirketin Bir Başka Şirketle Birleşmesi 324
5. Anonim Şirketin İflası 324
6. Esas Sözleşmede Öngörülmüş Herhangi Bir İnfisah Sebebinin Gerçekleşmesi 324
B. Fesih Sebepleri 325
1. Genel Kurul Tarafından Fesih Kararı Alınması 325
2. Kanunen Zorunlu Organların Mevcut Olmaması veya Genel Kurulun Sürekli Olarak Toplanamaması 325
3. Azınlık Tarafından Haklı Sebeple Fesih Davası Açılması 325
4. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması 326
5. Kanunlarda Öngörülen Diğer Sebeplerin Gerçekleşmesi 326
XI. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ 326
§7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET 328
I. GENEL OLARAK 328
II. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 328
III. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU 330
IV. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 331
A. Sermaye Koyma Borcu 331
B. Şirketin Yönetimi ve Temsili 331
C. Şirketin Denetimi 332
D. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 332
E. Rekabet Yasağı 332
V. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 333
VI. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 333
§8. LİMİTED ŞİRKET 334
I. GENEL OLARAK 334
II. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI 334
III. LİMİTED ŞİRKETİN UNSURLARI 335
A. Ortakların Sayısı ve Nitelikleri 335
B. Sermaye 335
1. Asgari Sermaye Miktarı 335
2. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 336
3. Esas Sermaye Payı 336
C. Ticaret Unvanı 337
D. Konu ve Amaç 337
E. Tüzel Kişilik ve Ehliyet 338
F. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu 338
IV. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU 338
A. Sözleşmenin Hazırlanması 339
B. Ön–şirket 340
C. Sözleşmedeki İmzaların Noter Tarafından Onaylanması veya Sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürlüğünde Yetkilendirilmiş Personelin Huzurunda İmzalanması 340
D. Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil ve İlan Edilmesi 340
E. Kuruluştan Dolayı Fesih Davası 342
F. Kuruluş Aşamasındaki Masraf ve Taahhütlerden Dolayı Sorumluluk 343
V. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI 343
A. Genel Kurul 343
1. Genel Kurulun Yetkileri 344
2. Genel Kurul Toplantıları 346
a. Olağan Karar Nisabı 347
b. Ağırlaştırılmış Karar Nisabı 347
3. Genel Kurul Kararların Butlanı ve İptali 350
B. Müdürler 350
1. Müdürlerin Nitelikleri 351
2. Müdürlerin Yönetime İlişkin Görev ve Yetkileri 351
3. Müdürlerin Temsile İlişkin Görev ve Yetkileri 352
4. Müdürlerin Yükümlülükleri 353
a. Özen Yükümlülüğü 353
b. Bağlılık Yükümlülüğü 353
c. Rekabet Yasağı 353
d. Şirkete Borçlanma Yasağı 354
e. Ortaklara Eşit Şartlar Altında İşlem Yapma Yükümlülüğü 354
f. Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Yükümlülükler 355
5. Müdürlerin Görevden Alınması ve Yetkilerinin Sınırlandırılması 355
6. Müdürlerin Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 357
VI. LİMİTED ŞİRKETLERİN DENETİMİ 357
VII. LİMİTED ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK 358
VIII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 358
A. Genel Nitelikteki Sözleşme Değişiklikleri 359
1. Genel Nisap 359
2. Özel Nisap 359
B. Özel Nitelikteki Sözleşme Değişiklikleri 360
1. Esas Sermayenin Artırılması 360
2. Esas Sermayenin Azaltılması 361
IX. ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 362
A. Ortaklık Sıfatının Kazanılması 362
1. Esas Sermaye Payının Devralınması 362
a. Devir Sözleşmesi 363
b. Devrin Onaylanması 363
2. Esas Sermaye Payının Miras, Mal Rejimi ve İcra Yoluyla Kazanılması 365
3. Esas Sermaye Paylarının Geçişinin Tescil Edilmesi 365
4. Limited Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisap Etmesi 366
B. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi 366
1. Ortaklıktan Çıkma 367
2. Ortaklıktan Çıkmaya Katılma 367
3. Ortaklıktan Çıkarılma 368
4. Ayrılma Akçesi 369
X. ORTAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 369
A. Ortakların Hakları 369
1. Katılma Hakları 369
2. Koruyucu Haklar 370
3. Malvarlıksal Haklar 370
a. Kâr Payı Hakkı 371
b. Tasfiye Payı Hakkı 371
c. Rüçhan Hakkı 372
d. Sorumluluğun ve Edimlerin Genişletilmesi Halinde Veto Hakkı 372
4. Azınlık Hakları 373
B. Ortakların Yükümlülükleri 373
1. Sermaye Borcunu Ödeme Yükümlülüğü 373
2. Ek Ödeme Yükümlülüğü 374
3. Yan Edim Yükümlülüğü 375
4. Bağlılık Yükümlülüğü 376
5. Rekabet Yasağı 376
6. Şirkete Borçlanma Yasağı 377
XI. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 377
A. Ortakların Şirkete Karşı Sorumluluğu 377
B. Ortakların Limited Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 377
XII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 378
A. Sona Erme Sebepleri 378
1. Şirket Sözleşmesinde Yazılı Sebeplerin Gerçekleşmesi 378
2. Genel Kurulun Fesih Kararı Alması 378
3. Şirketin İflasının Açılması 379
4. Kanunda Öngörülen Diğer Sona Erme Sebeplerinin Gerçekleşmesi 379
5. Zorunlu Organların Uzunca Bir Süredir Mevcut Olmaması veya Genel Kurulun Toplanamaması 379
6. Şirketin Feshi Açısından Haklı Sebeplerin Bulunması 379
7. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması 380
B. Limited Şirketin Tasfiyesi 380
XIII. LİMİTED ŞİRKETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 380
Üçüncü Bölüm
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
§1. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI 383
§2. ÇEŞİTLİ AÇILARDAN KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ 385
I. SEBEBE BAĞLI OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 385
II. KURUCU VEYA AÇIKLAYICI OLMALARINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 386
III. SENET İÇERİSİNDE BULUNAN HAK YÖNÜNDEN KIYMETLİ EVRAK 386
A. Alacak Senetleri 386
B. Eşya Hukuku Senetleri 386
C. Ortaklık Hukuku Senetleri 387
IV. YATIRIM AMACI TAŞIYIP TAŞIMAMALARINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 388
A. Pay Senetleri 389
B. İntifa Senetleri 389
C. Tahviller 389
D. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri 389
V. KAMU GÜVENLİĞİNİN OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 390
VI. DEVİR ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN KIYMETLİ EVRAK 390
A. Nama Yazılı Senetler 391
1. Nama Yazılı Senetlerin Devri 392
2. Nama Yazılı Senetlerde Def’iler 392
3. Eksik Nama Yazılı Senetler 393
B. Emre Yazılı Senetler 394
1. Emre Yazılı Senetlerin Devri 394
2. Emre Yazılı Senetlerde Def’iler 395
a. Geçersizlik Def’ileri (Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Def’iler) 395
aa. Ticaret Kanunu’nda Yer Alan İradeye İlişkin Geçersizlik Def’ileri 395
aaa. Ehliyetsizlik 395
bbb. Sahte İmza 396
ccc. Yetkisiz Temsil 396
ddd. Tahrifat 397
bb. Kambiyo Sözleşmesinin Bulunmadığı Def’isi 397
cc. İsnat Def’ileri 398
b. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler 398
c. Kıymetli Evraka Özgü Olmayan Devirlerde Söz Konusu Olan Def’iler 399
d. Şahsi Def’iler 400
C. Hamiline Yazılı Senetler 400
1. Hamiline Yazılı Senetlerin Devri 401
2. Hamiline Yazılı Senetlerde Def’iler 401
§3. SENEDİN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ (TAHVİL) 402
§4. İBRAZ VE TEŞHİS SENETLERİ 402
§5. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ 404
I. NAMA VE HAMİLİNE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ 405
II. EMRE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ 406
§6. KAMBİYO SENETLERİ 410
I. KAMBİYO SENETLERİYLE İLGİLİ KAVRAMLAR 410
A. Kambiyo Sözleşmesi 410
B. Kambiyo Taahhüdü 411
C. Kambiyo Ehliyeti 412
D. Kambiyo Senetlerinde İmza ve Temsil 414
E. İmzaların Bağımsızlığı İlkesi 414
F. Hatır Senedi 414
II. POLİÇE 415
A. Poliçenin Şekil Şartları 415
1. Zorunlu Şekil Şartları 415
a. Poliçe Kelimesi 415
b. Belirli Bir Meblağın Kayıtsız Şartsız Ödenmesi Emri 415
c. Muhatabın Adı ve Soyadı 416
d. Lehdarın Adı ve Soyadı 417
e. Düzenleme Tarihi 417
f. Düzenleme Yeri 417
g. Ödeme Yeri 418
h. Düzenleyenin İmzası 418
2. İhtiyari Kayıtlar 419
a. Vade 419
b. Diğer Kayıtlar 420
3. Poliçe Üzerine Konulamayacak Kayıtlar 420
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar 420
b. Poliçeyi Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar 420
B. Açık Poliçe ve Eksik Poliçe 422
C. Poliçede Nüsha ve Suretler 424
D. Senet Metninde Değişiklikler 424
E. Poliçenin Kabulü 425
1. Kabul İçin İbrazın Mümkün Olmadığı Haller 427
a. Görüldüğünde Vadeli Poliçelerde 427
b. Düzenleyenin Kabule Arzı Yasakladığı Hallerde 427
2. Kabul İçin İbrazın Zorunlu Olduğu Haller 428
a. Görüldüğünden Belirli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçelerde 428
b. Düzenleyen veya Cirantaların Kabul İçin İbrazı Zorunlu Tuttukları Hallerde 428
c. Adresli ve Yerleşim Yerli Poliçelerde 429
F. Yerleşim Yerli ve Adresli Poliçe 431
G. Poliçenin Cirosu 431
1. Cironun Fonksiyonları 432
a. Temlik Fonksiyonu 433
b. Teşhis Fonksiyonu 433
c. Teminat Fonksiyonu 433
2. Şekil Açısından Ciro Çeşitleri 433
3. Konusu Bakımından Ciro Çeşitleri 434
a. Temlik Cirosu 434
b. Tahsil Cirosu 435
c. Rehin Cirosu 436
4. Ciro Zinciri 437
H. Aval 437
I. Poliçede Ödeme 440
İ. Kabul Etmeme ve Ödememe Hallerinde Müracaat Haklarının Kullanılması 443
1. Poliçenin Borçluları 443
2. Kabul Etmemeden Dolayı Sorumluluk 443
3. Ödememeden Dolayı Sorumluluk 444
4. Müracaat Hakkının Doğumu İçin Gerekli Olan Şartlar 445
a. Muhatabın Kabulden Kaçınması 445
b. Ödemenin Tehlikeye Düşmesi 446
c. Ödememe 446
5. Kabul Etmeme Protestosu 447
6. Ödememe Protestosu 448
7. Protesto Düzenlenmesi Gerekmeyen Haller 449
a. Kanuni Muafiyet 449
aa. İflas Kararı 449
bb. Mücbir Sebep 450
b. İradi Muafiyet 450
8. İhbar 451
9. Müracaat Hakkının Kapsamı 452
a. Hamilin Müracaat Hakkının Kapsamı 452
b. Ödeyen Kişinin Müracaat Hakkının Kapsamı 452
10. Retret 453
11. Müracaat Hakkının Kaybedilmesi 453
12. Araya Girme 455
a. Araya Girme Suretiyle Kabul 455
b. Araya Girme Suretiyle Ödeme 456
J. Zamanaşımı 456
K. Sebepsiz Zenginleşme 458
L. Poliçe Karşılığının Devri 460
M. Emre Yazılı Havale 461
III. BONO 461
A. Bononun Şekil Şartları 462
1. Zorunlu Şekil Şartları 462
a. Bono veya Emre Yazılı Senet Kelimesi 462
b. Belirli Bir Meblağı Kayıtsız ve Şartsız Ödeme Vaadi 462
c. Lehdarın Adı ve Soyadı 462
d. Düzenleme Tarihi 462
e. Düzenleme Yeri 463
f. Ödeme Yeri 463
g. Senedi Düzenleyenin İmzası 463
2. İhtiyari Kayıtlar 463
a. Vade 464
b. Diğer Kayıtlar 464
3. Bono Üzerine Konulamayacak Kayıtlar 464
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar 465
b. Bonoyu Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar 465
B. Bonoya Uygulanacak Poliçe Hükümleri 467
C. Emre Yazılı Ödeme Vaadi 467
IV. ÇEK 468
A. Çek Düzenlenebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar 469
1. Anlaşma 469
2. Karşılık 470
B. Çekin Şekil Şartları 470
1. Zorunlu Şekil Şartları 470
a. Çek Kelimesi 470
b. Belirli Bir Meblağın Ödenmesi Konusunda Kayıtsız Şartsız Havale 471
c. Çeki Ödeyecek Bankanın Ticaret Unvanı 471
d. Ödeme Yeri 471
e. Düzenleme Tarihi 472
f. Düzenleme Yeri 472
g. Düzenleyenin İmzası 473
h. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası 473
ı. Karekod 473
2. Çek Kanunu'nda Düzenlenen Şekil Şartları 474
3. İhtiyari Kayıtlar 474
4. Çek Üzerine Konulamayacak Kayıtlar 475
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar 476
b. Çeki Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar 476
C. Çeklerde Nüsha ve Suretler 478
D. Çekin Devri 478
E. İbraz Süreleri 479
F. Ödeme 481
G. Çekten Cayma 482
H. Çekte Başvuru Hakkının Kullanılması 483
1. Ödenmeme Durumunun Tespiti 484
2. Başvuru Hakkının Kapsamı 485
I. Zamanaşımı 486
İ. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek 486
J. Çek Türleri 487
1. Çizgili Çek 487
2. Teyitli Çek 487
3. Çekin Vize Edilmesi 487
4. Garantili Çek (Çek Kartı) 488
5. Nakden Ödenmesi Yasaklanan Çek (Mahsup Çeki) 488
6. Banka Çeki 488
7. Seyahat Çekleri ve Posta Çekleri 489
K. Karşılıksız Çek 489
1. Unsurları 489
2. Bankanın Sorumluluğu 490
3. Karşılıksız Çek Düzenlenmesinin Sonuçları 491
EK 1: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ekinde Yer Alan (I) ve (II) Sayılı Listeler 495
Yararlanılan Kaynaklar 499
Kavram Dizini 502

Ek Bilgi

Ürün Kodu 157148
Yayın Tarihi 2021 Eylül
Barkod 9789750270758
ISBN 9789750270758
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 11
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Aytekin Çelik