Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
520
Boyut :
13x19
Baskı :
10
ISBN/Ref :
9789750262425

Stok Durumu: Stokta var

53,00 TL

Detayları

Kitap, hukuk fakülteleri dışında ticaret hukuku derslerine yer veren fakülte ve yüksekokul öğrencilerine ve meslek sınavlarına hazırlanan kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu sebeple kitap içerisinde akademik tartışmalara ve dipnotlara yer verilmemiş, konular olabildiğince sade, anlaşılır ve özet şekilde anlatılmıştır.

Kitapta; "Ticarî İşletme Hukuku", "Şirketler Hukuku" ve "Kıymetli Evrak Hukuku" derslerine ilişkin bilgilere de yer verilmektedir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Ticari İşletme Hukuku
Şirketler Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku

İçindekiler

Önsöz VII
Kısaltmalar xxxvii
BİRİNCİ BÖLÜM
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
§1. TİCARÎ İŞLETME 1
I. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI 1
A. İktisadî Faaliyet 2
B. Süreklilik 2
C. Bağımsızlık 2
D. Kapasite 2
II. TİCARİ İŞLETMENİN MALVARLIĞI 3
III. TİCARÎ İŞLETMELERDE MERKEZ VE ŞUBE 3
IV. TİCARÎ İŞLETMEYE İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER 5
A. Ticarî İşletmenin Devri 5
B. Ticarî İşletme Rehni 7
1. Genel Açıklama 7
2. Rehnin Tarafları 7
3. Rehin Sözleşmesinin Şekli ve Rehnin Kuruluşu 8
4. Rehnin Kapsamı 8
5. Rehnin Hükümleri 10
6. Rehnin Sona Ermesi 11
§2. TİCARÎ İŞ 12
I. GENEL AÇIKLAMA 12
A. Ticaret Kanunu’nda Düzenlenmiş İşler 12
B. Bir Ticarî İşletmeyle İlgili Olan İşlem ve Fiiller 12
C. Bir Taraf İçin Ticarî İş Niteliğine Haiz Olan Sözleşmeler (Yayma Kriteri) 13
II. TİCARÎ İŞ KARİNESİ 13
III. BİR İŞİN TİCARÎ OLMASININ SONUÇLARI 14
A. Teselsül Karinesi 14
B. Ticarî İşlerde Faiz 15
1. Faizin Tanımı ve Türleri 15
2. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri 16
C. Ticarî İşlerde Zamanaşımı 17
§3. TİCARÎ HÜKÜMLER 17
§4. TİCARÎ YARGI 18
I. MUTLAK TİCARÎ DAVALAR 18
II. NİSPÎ TİCARÎ DAVALAR 20
III. BİR TİCARÎ İŞLETMEYLE İLGİLİ OLAN BAZI DAVALAR 20
IV. TİCARÎ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER 21
§5. TACİR 22
I. GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATI 22
A. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Şartları 22
B. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi 24
II. TÜZEL KİŞİLERİN TACİR SIFATI 24
A. Ticaret Şirketleri 24
B. Amacına Varmak İçin Ticarî İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar 25
C. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşların Tacir Olabilme Şartları 26
III. DONATMA İŞTİRAKİ 26
IV. HAKİM TEŞEBBÜS 27
V. TACİR GİBİ SORUMLU OLANLAR 27
VI. TACİR SIFATININ SONUÇLARI 27
A. Tacirin Kendi Sıfatına Bağlı Olarak Tabi Olduğu Hükümler 28
1. İflâsa Tabi Olma 28
2. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma 29
3. Ticari İşletmesini Ticaret Siciline Kaydettirme 29
4. Ticarî Defter Tutma ve Envanter Çıkarma 29
5. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma 29
6. Basiretli Bir İşadamı Gibi Hareket Etme 29
7. Ticarî Örf ve Adetlere Tabi Olma 30
8. Ticarî İş Karinesine Tabi Olma 30
9. Ücret ve Faiz İsteme 30
10. Ücret ve Cezaların İndirilmesini İsteyememe 31
11. Tacir Çeki Kullanma 31
12. Ticarî İşletmeyle İlgili Bazı Belgeleri Kanuna Uygun Bir Şekilde Düzenleme 31
13. Ticarî İşletmeyle İlgili Belgelerin Kopyasını Saklama 32
B. Her İki Tarafı Tacir Olan Ticarî İşlere Uygulanacak Hükümler 32
1. Kanunî İhtar ve İhbar Şekillerine Uyma 32
2. Fatura Verme ve Faturaya İtiraz 33
3. Teyit Mektubu ve Teyit Mektubuna İtiraz 34
4. Ticarî Defterlerle İspatlama 35
5. İhtilafların Ticarî Dava Konusu Olması 35
6. Ticari Satış ve Mal değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma 35
a. Kısmî İfa 35
b. Alacaklının Temerrüdü 36
c. Satılan Malın Ayıplı Olması 36
7. Hapis Hakkının Kullanılması Konusunda Özel Hükümlere Tabi Olma 37
VII. ESNAF 37
§6. TİCARET SİCİLİ 37
§7. TİCARET UNVANI 40
I. TİCARET UNVANININ YAPISI 41
II. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI 41
A. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı 41
B. Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı 42
1. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı 42
a. Kollektif ve Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanı 42
b. Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve Kooperatiflerin Ticaret Unvanı 43
2. Diğer Tüzel Kişi Tacirlerin Ticaret Unvanı 43
3. Donatma İştirakinin Ticaret Unvanı 44
4. Şubelerin Ticaret Unvanı 44
5. Adi Şirketlerin Ticaret Unvanı 44
III. TİCARET UNVANININ DEVAMLILIĞI 44
IV. TİCARET UNVANININ KORUNMASI 45
§8. İŞLETME ADI 46
§9. MARKA 47
I. MARKANIN TANIMI 47
II. MARKA TÜRLERİ 48
III. MARKANIN TESCİLİ 49
A. Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler 49
1. Mutlak Red Nedenleri 49
2. Nispi Red Nedenleri 51
B. Tescil Başvurusu ve Başvuruya İtiraz 52
C. Tescil 53
IV. MARKAYLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER 54
V. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 56
VI. MARKANIN İPTALİ 57
VII. MARKANIN SONA ERMESİ 58
VIII. MARKA HAKKININ KORUNMASI 58
§10. HAKSIZ REKABET 61
I. HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN AMACI VE TEMEL İLKELERİ 61
II. HAKSIZ REKABET TEŞKİL EDEN BAŞLICA HALLER 62
A. Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlar ve Ticarî Uygulamalar 62
B. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme 63
C. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma 63
D. Ticaret Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek ve Yararlanmak 64
E. İş Şartlarına Uymamak 64
F. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak 64
III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI 64
A. Hukukî Sorumluluk 64
B. Cezaî Sorumluluk 67
§11. REKABET SINIRLAMALARI HUKUKU 67
I. GENEL AÇIKLAMA 67
II. YASAKLANAN FAALİYETLER 68
A. Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler 68
B. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 68
C. Birleşme ve Devralmalar 69
III. REKABET KURULU’NUN İNCELEME VE ARAŞTIRMA USULÜ 69
§12. TİCARÎ DEFTERLER 71
I. TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER 71
A. Yevmiye Defteri 73
B. Defteri Kebir 73
C. Envanter Defteri 73
D. Pay Defteri 73
E. Yönetim Kurulu Karar Defteri 74
F. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 74
II. DEFTERLERİN TUTULMASI USULÜ 74
III. DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI 78
IV. DEFTERLERİN İNCELENMESİ 78
V. TİCARÎ DEFTERLERİN İSPAT FONKSİYONU 79
A. Aleyhe Delil Olma 79
B. Lehe Delil Olma 80
§13. CARİ HESAP 80
I. CARİ HESABIN KAPSAMI 81
II. ANLAŞMA SÜRESİ VE HESAP DEVRESİ 82
III. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 83
IV. BAKİYENİN HACZİ 84
V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ 84
§14. TACİR YARDIMCILARI 85
I. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI 87
A. Ticarî Temsilci 87
1. Yetkilerinin Kapsamı 88
2. Yetkilerinin Sınırlandırılması 90
3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 91
a. Azil ve İstifa 91
b. Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybı ve İflas 91
c. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi 91
B. Ticarî Vekil 92
C. Pazarlamacı 93
II. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI 95
A. Simsar 95
B. Acente 96
1. Tanımı ve Unsurları 96
2. Temsil Yetkisi 97
3. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Denkleştirme Tazminatı 98
C. Komisyoncu 99
D. Taşıma İşleri Komisyoncusu 100
İKİNCİ BÖLÜM
ŞİRKETLER HUKUKU
§1. GENEL BİLGİLER 101
I. ŞİRKET KAVRAMI 101
II. ŞİRKETİN UNSURLARI 102
A. Sözleşme Unsuru 102
B. Kişi Unsuru 103
C. Sermaye Unsuru 103
D. Ortak Amaç Unsuru 104
E. Aktif İşbirliği Unsuru (Affectio Societatis) 104
III. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI 105
A. Tüzel Kişiliğe Sahip Olup Olmamalarına Göre Şirketler 105
B. Düzenlendikleri Kanun Açısından Şirketler 105
1. Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Şirket 105
2. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Şirketler 106
a. Kollektif Şirketler 106
b. Komandit Şirketler 106
c. Anonim Şirketler 107
d. Limited Şirketler 107
3. Kooperatifler Kanunu’nda Düzenlenen Şirket 107
4. Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler 107
C. Şahıs ve Sermaye Unsurunun Ağırlığı Açısından Şirketler 108
1. Şahıs Şirketleri 108
2. Sermaye Şirketleri 108
D. Sermaye Yapılarına Göre Şirketler 109
E. Ortakların Sorumluluğu Açısından Şirketler 111
1. Doğrudan–Dolaylı Sorumluluk 111
2. Sınırlı–Sınırsız Sorumluluk 112
3. Adi–Müteselsil Sorumluluk 112
§2. ADİ ŞİRKET 115
I. ADİ ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 115
II. ADİ ŞİRKET VE TÜZEL KİŞİLİK 115
III. ADİ ŞİRKETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 116
IV. HUSUSİ (GİZLİ) ŞİRKET 116
V. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU 117
VI. ADİ ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 118
A. Sermaye Koyma Borcu 118
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı 119
C. Adi Şirket Kararları 119
D. Adi Şirketin Yönetimi 120
1. İtiraz Hakkı 121
2. Yöneticilerin Hak ve Yükümlülükleri 122
3. Yönetim Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlanması 122
E. Adi Şirketin Denetimi 123
F. Rekabet Yasağı 123
G. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 123
VII. ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ 124
VIII. ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 125
IX. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ 125
A. Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri (İnfisah Sebepleri) 126
1. Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi 126
2. Sürenin Dolması 126
3. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Payının Haczedilmesi 126
B. İradi Sona Erme Sebepleri (Fesih Sebepleri) 127
1. Ortakların İradesiyle Şirketin Sona Ermesi 127
2. Hâkimin İradesiyle Şirketin Sona Ermesi 127
X. ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ 128
XI. ZAMANAŞIMI 129
§3. TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 129
I. GENEL OLARAK 129
II. TÜZEL KİŞİLİK, YERLEŞİM YERİ VE EHLİYET 130
III. SERMAYE KOYMA BORCU 131
IV. ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI 132
V. ZAMANAŞIMI VE YARGILAMA USULÜ 133
VI. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ 133
VII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BÖLÜNMESİ 137
VIII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ 139
IX. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 141
X. ŞİRKETLER TOPLULUĞU 142
XI. İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 146
XII. KURULLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA TOPLANMASI 147
XIII. TİCARET BAKANLIĞI’NIN TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME VE DENETLEME YETKİSİ 148
§4. KOLLEKTİF ŞİRKET 149
I. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 149
A. Ticarî İşletme İşletmek Amacı 149
B. Ticaret Unvanı 149
C. Kişi Unsuru 149
D. Tüzel Kişilik 150
E. Sınırsız Sorumluluk 150
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU 150
III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 152
A. Sermaye Koyma Borcu 152
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı 153
C. Ortaklık Kararları 154
D. Şirketin Yönetimi 154
E. Şirketin Denetimi 156
F. Rekabet Yasağı 156
G. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 157
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TEMSİLİ 159
A. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 160
B. Temsil Yetkisinin Kaldırılması 160
V. KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 161
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ 161
A. İnfisah Sebepleri 161
1. Amacın Gerçekleşmesi veya İmkânsız Hale Gelmesi 161
2. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Payının Paraya Çevrilmesi 162
3. Şirket Sözleşmesinde Yazılı Sürenin Dolması 162
4. Şirketin İflasına Karar Verilmesi 162
5. Şirket Sermayesinin Tamamen veya Kısmen Kaybedilmesine Rağmen Gerekli Tedbirlerin Alınmaması 163
6. Şirketin Diğer Bir Şirketle Birleşmesi 163
B. Fesih Sebepleri 163
1. Ortakların Oybirliğiyle Şirketin Feshine Karar Vermeleri 163
2. Ortaklardan Birisinin Şirket Sözleşmesinde Kendisine Tanınan Fesih Hakkını Kullanması 163
3. Belirsiz Süreli Şirket Sözleşmesinin Ortaklar Tarafından Feshedilmesi 163
4. Ortaklardan Birinin Şahsi Alacaklısının Şirketin Feshini İhbar Etmesi 164
5. Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Mahkemenin Haklı Sebeple Şirketin Feshine Karar Vermesi 164
6. Ortakların Şirketin Tescili Konusunda Talepte Bulunmamaları 164
7. Bir Ortağın Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmemesi 165
8. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması 165
VII. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ 165
§5. KOMANDİT ŞİRKET 166
I. GENEL OLARAK 166
II. KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 166
III. KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU 168
IV. KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 170
A. Sermaye Koyma Borcu 170
B. Kâr ve Zararın Paylaşımı 170
C. Ortaklık Kararları 171
D. Şirketin Yönetimi 172
E. Şirketin Denetimi 173
F. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 173
G. Rekabet Yasağı 174
V. KOMANDİT ŞİRKETİN TEMSİLİ 174
VI. KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 175
VII. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ 177
A. İnfisah Sebepleri (Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri) 177
B. Fesih Sebepleri (İradi Sona Erme Sebepleri) 178
VIII. KOMANDİT ŞİRKETİN TASFİYESİ 179
§6. ANONİM ŞİRKET 179
I. GENEL OLARAK 179
II. ANONİM ŞİRKETLERİN TÜRLERİ 180
III. ANONİM ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 181
A. Tanımı 181
B. Unsurları 181
1. Ortakların Sayısı ve Nitelikleri 181
2. Amaç ve Konu 181
3. Sermaye 182
a. Asgari Sermaye Miktarı 183
b. Sermayenin Paylara Bölünmesi 183
4. Tüzel Kişilik ve Ehliyet 184
5. Şirketin Sorumluluğu 184
6. Ortakların Sorumluluğu 185
IV. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI 185
A. Esas Sözleşmenin Hazırlanması 185
1. Kurucular 186
2. Esas Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu Kayıtlar 186
3. Ön–şirket 188
B. Sözleşmedeki İmzaların Noter Tarafından Onaylanması veya Sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalanması 188
C. Bazı Durumlarda Ticaret Bakanlığı’ndan İzin Alınması 189
D. Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil Edilmesi ve Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması 189
E. Kuruluş Belgeleri 191
1. Esas Sözleşme 191
2. Değerleme Raporları 191
3. Kuruluşla İlgili Sözleşmeler 192
F. Payların Kuruluşta Halka Arz Edilmesi 192
G. Kuruluştan Dolayı Fesih Davası 192
H. Tescilden Önce Yapılan İşlem ve Taahhütlerden Dolayı Sorumluluk 193
I. Kanuna Karşı Hile 194
V. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI 195
A. Genel Olarak 195
B. Yönetim Kurulu 196
1. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 196
a. Yönetim Hakkının Kullanılması 197
aa. Yönetim Kurulu Toplantıları 198
aaa. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları 199
bbb. Kararların Geçerliliği 200
bb. Yönetim Yetkisinin Devri 201
b. Temsil Yetkisinin Kullanılması 202
aa. Temsil Yetkisinin Kapsamı 202
bb. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 203
cc. Temsil Yetkisinin Devri 205
2. Yönetim Kurulu Üyeliği 205
a. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kazanılması 205
aa. Genel Kurul Tarafından Seçilme 206
bb. İlk Esas Sözleşme ile Atanma 206
cc. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Atanma 207
dd. Yönetim Kurulu Tarafından Seçilme 207
b. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 208
aa. Gerçek veya Tüzel Kişi Olmak 208
bb. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak 208
cc. Seçilme Engellerinin Bulunmaması 208
dd. Tescil ve İlân 209
c. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi 209
d. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları 209
aa. Kişisel Nitelikteki Haklar 210
bb. Malî Nitelikteki Haklar 211
aaa. Huzur Hakkı 211
bbb. Ücret 212
ccc. İkramiye 212
ddd. Prim 212
eee. Kazanç Payı 212
e. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri 213
aa. Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü 213
bb. Rekabet Yasağı 214
cc. Bazı Görüşmelere Katılma Yasağı 215
dd. Şirketle İşlem Yapma Yasağı 216
ee. Şirkete Borçlanma Yasağı 216
ff. Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Yükümlülükler 217
gg. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimine İlişkin Yükümlülükler 218
f. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 218
C. Genel Kurul 219
1. Genel Kurulun Yetkileri 219
2. Genel Kurul Toplantıları 220
a. Olağan Genel Kurul Toplantıları 221
b. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 221
3. Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı Bulunan Kişiler 222
4. Pay Sahiplerinin Genel Kurulda Temsil Edilmesi 223
5. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması 224
a. Toplantıya Çağırmaya Yetkili Kişiler 225
aa. Yönetim Kurulu 225
bb. Tasfiye Memurları 225
cc. Pay Sahipleri 225
dd. Azınlık 226
b. Toplantı Gündemi 227
c. Çağrının Şekli 228
6. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları 228
a. Olağan (Basit) Nisap 229
b. Ağırlaştırılmış Nisap 229
aa. Şirket Sermayesinin En Az %50’sini Oluşturan Pay Sahiplerinin Hazır Bulunması 230
bb. Şirket Sermayesinin En Az %75’ini Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oy Vermesi 230
cc. Şirket Sermayesinin Tamamını Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oy Vermesi 231
c. Halka Açık Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları 231
d. Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsalarında İşlem Gören Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları 234
7. Genel Kurul Toplantılarının Yürütülmesi 234
8. Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü 235
a. Yokluk 235
b. Butlan 236
c. İptal 237
aa. İptal Sebepleri 237
aaa. Kanuna Aykırılık 237
bbb. Esas Sözleşmeye Aykırılık 238
ccc. Dürüstlük Kuralına Aykırılık 238
bb. İptal Davası Açmaya Yetkili Kişiler 238
aaa. Pay Sahipleri 238
bbb. Yönetim Kurulu 239
ccc. Yönetim Kurulu Üyeleri 240
cc. Dava Açma Süresi ve Yetkili Mahkeme 240
dd. İptal Davası Açılmasının Sonuçları 240
VI. ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİ 241
A. Bağımsız Denetime Tâbi Olmayan Anonim Şirketlerin Denetimi 241
B. Bağımsız Denetime Tâbi Anonim Şirketlerin Denetimi 242
1. Denetimin Konusu 243
2. Denetim Yaptırmak Zorunda Olan Şirketler 244
3. Denetimi Yapacak Kişi ve Kuruluşlar 245
4. Denetçi Olamayacak Kişiler 245
5. Denetçilerin Seçilmesi 247
6. Denetçilerin Görevden Alınması 247
7. Denetçinin Denetim Sözleşmesini Feshetmesi 248
8. Denetim Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi ve Denetim Raporunun Hazırlanması 249
a. Olumlu Görüş Yazısı 250
b. Sınırlandırılmış Olumlu Görüş Yazısı 251
c. Olumsuz Görüş Yazısı 251
d. Kaçınma Yazısı 252
VII. ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK 252
A. Sorumluluk Hâlleri 253
1. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması 253
2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi 253
3. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk 255
4. Halktan Para Toplamak 256
5. Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 256
6. Denetçilerin Sorumluluğu 257
a. Denetçilerin Genel Olarak Sorumluluğu 257
b. Denetçilerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu 258
B. Sorumluluk Davasının Tarafları 259
1. Davacılar 259
2. Davalılar 260
C. Sorumluluk Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme 261
D. Sorumluluktan Kurtulma 261
1. İbra 261
2. Zamanaşımı 262
E. Anonim Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluk 262
VIII. ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 263
A. Sermayenin Artırılması 264
1. Sermayenin Artırılmasına İlişkin Aşamalar 265
2. Sermayenin Artırılması Türleri 266
a. Yeni Sermaye Taahhüdü Suretiyle Sermaye Artırımı 266
b. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 267
c. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 268
aa. Tanımı 268
bb. Şartları 268
aaa. Esas Sözleşmede Hüküm Bulunması 269
bbb. Değiştirme ve Alım Hakkına Sahip Olan Kişilerin Yazılı Beyanda Bulunmaları 269
ccc. Artırılacak Sermayeye İlişkin Olarak İhraç Edilen Pay Senetlerinin Öncelikli Olarak Pay Sahiplerine Önerilmesi 270
ddd. Yönetim Kurulu Tarafından Beyanname Düzenlenmesi 271
eee. Esas Sözleşmenin Uygun Duruma Getirilmesi ve Tescil 271
3. Sermaye Artırımlarında Rüçhan Hakkının Kullanılması 272
B. Sermayenin Azaltılması 274
IX. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ 277
A. Pay kavramı 277
1. Pay Çeşitleri 277
a. Pay Senedine Bağlanıp Bağlanmamasına Göre Pay Çeşitleri 277
aa. Çıplak Paylar 277
bb. Pay Senedine Bağlanmış Paylar 278
aaa. Nama Yazılı Pay Senetleri 278
bbb. Hamiline Yazılı Pay Senetleri 279
b. İmtiyazlı Olup Olmamasına Göre Pay Çeşitleri 279
c. Oy Hakkına Sahip Olup Olmamasına Göre Pay Çeşitleri 281
2. Payın Devri ve Payın Devrinin Sınırlandırılması 282
a. Payın Devri 282
b. Payın Devrinin Sınırlandırılması 284
aa. Bedelleri Tamamen Ödenmemiş Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması 284
bb. Borsada Kote Edilmemiş Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması 284
cc. Borsada Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması 286
dd. Sınırlamaların Etkisiz Hale Geldiği Durumlar 287
B. Pay Sahipliği 288
1. Pay Sahipliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi 290
a. Pay Sahipliğinin Kazanılması 290
b. Pay Sahipliğinin Kaybedilmesi 291
aa. Payın Ortadan Kalkması 291
bb. Payın Devri 291
cc. Ortaklıktan Çıkma 292
dd. Ortaklıktan Çıkarılma 292
ee. Pay Sahipliğini Sona Erdiren Diğer Haller 294
c. Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi 294
aa. İvazsız İktisap 295
bb. İvazlı İktisap 295
aaa. İvazlı Bir Şekilde İktisap Edilebilecek Pay Miktarının Esas veya Çıkarılmış Sermayenin %10’unu Aşmaması 296
bbb. Payların İktisabı Konusunda Genel Kurulun Yönetim Kurulunu Yetkilendirmesi 296
ccc. Payların İktisabından Sonra Kalan Şirket Net Aktifinin Belirli Bir Miktarın Üzerinde Olması 297
ddd. Payların Bedellerinin Tamamen Ödenmiş Olması 297
cc. Anonim Şirketin Kendi Paylarını Yakın ve Ciddi Bir Kaybın Önlenmesi Amacıyla İktisap Etmesi 297
dd. Anonim Şirketin Kendi Paylarını İktisap Edebilmesine İlişkin İstisnalar 298
ee. Anonim Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Hakların Kullanılması 299
2. Pay Sahiplerinin Hakları 299
a. Niteliklerine Göre Pay Sahiplerinin Hakları 299
aa. Malvarlıksal Haklar 299
aaa. Kâr Payı Hakkı 299
bbb. Hazırlık Dönemi Faizi 300
ccc. Tasfiye Payı Hakkı 301
bb. Kişisel Haklar 301
aaa. Genel Kurula Katılma Hakkı 301
bbb. Oy Hakkı 301
ccc. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 302
ddd. Özel Denetim İsteme Hakkı 303
eee. Eşit İşlemi Talep Etme Hakkı 304
b. Kullanılış Şekillerine Göre Pay Sahiplerinin Hakları 305
aa. Bireysel Haklar 305
bb. Azınlık Hakları 306
aaa. Olumlu Azınlık Hakları 308
bbb. Olumsuz Azınlık Hakları 308
cc. Çoğunluk Hakları 309
3. Pay Sahiplerinin Yükümlülükleri 309
a. Sermaye Koyma Borcu 310
aa. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 310
aaa. Ayni Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 311
bbb. Nakdi Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 311
bb. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 312
b. İkincil Yükümlülükler 313
c. Şirkete Borçlanmaya İlişkin Sınırlamalar 313
X. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ 314
A. İnfisah Sebepleri 314
1. İşletme Konusunun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi 314
2. Sürenin Dolması 315
3. Şirket Sermayesinin 2/3’ü Yitirilmesine Rağmen Kanunda Öngörülen Tedbirlerin Alınmaması 315
4. Anonim Şirketin Bir Başka Şirketle Birleşmesi 315
5. Anonim Şirketin İflası 315
6. Esas Sözleşmede Öngörülmüş Herhangi Bir İnfisah Sebebinin Gerçekleşmesi 316
B. Fesih Sebepleri 316
1. Genel Kurul Tarafından Fesih Kararı Alınması 316
2. Kanunen Zorunlu Organların Mevcut Olmaması veya Genel Kurulun Sürekli Olarak Toplanamaması 316
3. Azınlık Tarafından Haklı Sebeple Fesih Davası Açılması 316
4. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması 317
5. Kanunlarda Öngörülen Diğer Sebeplerin Gerçekleşmesi 317
XI. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ 317
§7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET 319
I. GENEL OLARAK 319
II. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 319
III. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU 320
IV. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 321
A. Sermaye Koyma Borcu 321
B. Şirketin Yönetimi ve Temsili 322
C. Şirketin Denetimi 323
D. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler 323
E. Rekabet Yasağı 323
V. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 324
VI. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 324
§8. LİMİTED ŞİRKET 325
I. GENEL OLARAK 325
II. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI 325
III. LİMİTED ŞİRKETİN UNSURLARI 325
A. Ortakların Sayısı ve Nitelikleri 325
B. Sermaye 326
1. Asgari Sermaye Miktarı 326
2. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi 326
3. Esas Sermaye Payı 327
C. Ticaret Unvanı 328
D. Konu ve Amaç 328
E. Tüzel Kişilik ve Ehliyet 328
F. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu 329
IV. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU 329
A. Sözleşmenin Hazırlanması 329
B. Ön–şirket 331
C. Sözleşmedeki İmzaların Noter Tarafından Onaylanması veya Sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürlüğünde Yetkilendirilmiş Personelin Huzurunda İmzalanması 331
D. Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil ve İlan Edilmesi 331
E. Kuruluştan Dolayı Fesih Davası 333
F. Kuruluş Aşamasındaki Masraf ve Taahhütlerden Dolayı Sorumluluk 334
V. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI 334
A. Genel Kurul 334
1. Genel Kurulun Yetkileri 335
2. Genel Kurul Toplantıları 336
a. Olağan Karar Nisabı 337
b. Ağırlaştırılmış Karar Nisabı 337
3. Genel Kurul Kararların Butlanı ve İptali 338
B. Müdürler 339
1. Müdürlerin Nitelikleri 339
2. Müdürlerin Yönetime İlişkin Görev ve Yetkileri 340
3. Müdürlerin Temsile İlişkin Görev ve Yetkileri 341
4. Müdürlerin Yükümlülükleri 341
a. Özen Yükümlülüğü 341
b. Bağlılık Yükümlülüğü 342
c. Rekabet Yasağı 342
d. Şirkete Borçlanma Yasağı 342
e. Ortaklara Eşit Şartlar Altında İşlem Yapma Yükümlülüğü 343
f. Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Yükümlülükler 343
5. Müdürlerin Görevden Alınması ve Yetkilerinin Sınırlandırılması 344
6. Müdürlerin Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 344
VI. LİMİTED ŞİRKETLERİN DENETİMİ 345
VII. LİMİTED ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK 345
VIII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 346
A. Genel Nitelikteki Sözleşme Değişiklikleri 347
1. Genel Nisap 347
2. Özel Nisap 347
B. Özel Nitelikteki Sözleşme Değişiklikleri 348
1. Esas Sermayenin Artırılması 348
2. Esas Sermayenin Azaltılması 349
IX. ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 350
A. Ortaklık Sıfatının Kazanılması 350
1. Esas Sermaye Payının Devralınması 350
a. Devir Sözleşmesi 350
b. Devrin Onaylanması 351
2. Esas Sermaye Payının Miras, Mal Rejimi ve İcra Yoluyla Kazanılması 353
3. Esas Sermaye Paylarının Geçişinin Tescil Edilmesi 353
4. Limited Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisap Etmesi 354
B. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi 354
1. Ortaklıktan Çıkma 354
2. Ortaklıktan Çıkmaya Katılma 355
3. Ortaklıktan Çıkarılma 355
4. Ayrılma Akçesi 357
X. ORTAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 357
A. Ortakların Hakları 357
1. Katılma Hakları 357
2. Koruyucu Haklar 358
3. Malvarlıksal Haklar 358
a. Kâr Payı Hakkı 358
b. Tasfiye Payı Hakkı 359
c. Rüçhan Hakkı 359
d. Sorumluluğun ve Edimlerin Genişletilmesi Halinde Veto Hakkı 360
B. Ortakların Yükümlülükleri 360
1. Sermaye Borcunu Ödeme Yükümlülüğü 360
2. Ek Ödeme Yükümlülüğü 361
3. Yan Edim Yükümlülüğü 362
4. Bağlılık Yükümlülüğü 363
5. Rekabet Yasağı 364
6. Şirkete Borçlanma Yasağı 364
XI. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 364
A. Ortakların Şirkete Karşı Sorumluluğu 364
B. Ortakların Limited Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 365
XII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 365
A. Sona Erme Sebepleri 365
1. Şirket Sözleşmesinde Yazılı Sebeplerin Gerçekleşmesi 365
2. Genel Kurulun Fesih Kararı Alması 366
3. Şirketin İflasının Açılması 366
4. Kanunda Öngörülen Diğer Sona Erme Sebeplerinin Gerçekleşmesi 366
5. Zorunlu Organların Uzunca Bir Süredir Mevcut Olmaması veya Genel Kurulun Toplanamaması 366
6. Şirketin Feshi Açısından Haklı Sebeplerin Bulunması 367
7. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması 367
B. Limited Şirketin Tasfiyesi 367
XIII. LİMİTED ŞİRKETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 367
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
§1. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI 369
§2. ÇEŞİTLİ AÇILARDAN KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ 370
I. SEBEBE BAĞLI OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 370
II. KURUCU VEYA AÇIKLAYICI OLMALARINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 371
III. SENET İÇERİSİNDE BULUNAN HAK YÖNÜNDEN KIYMETLİ EVRAK 372
A. Alacak (Para) Senetleri 372
B. Eşya Hukuku Senetleri 372
C. Ortaklık Hukuku Senetleri 373
IV. YATIRIM AMACI TAŞIYIP TAŞIMAMALARINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 373
A. Pay Senetleri 374
B. İntifa Senetleri 374
C. Tahviller 375
D. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri 375
V. KAMU GÜVENLİĞİNİN OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK 375
VI. DEVİR ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN KIYMETLİ EVRAK 376
A. Nama Yazılı Senetler 376
1. Nama Yazılı Senetlerin Devri 377
2. Nama Yazılı Senetlerde Def’iler 378
3. Eksik Nama Yazılı Senetler 378
B. Emre Yazılı Senetler 379
1. Emre Yazılı Senetlerin Devri 380
2. Emre Yazılı Senetlerde Def’iler 380
a. Geçersizlik Def’ileri (Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Def’iler) 380
aa. Ticaret Kanunu’nda Yer Alan İradeye İlişkin Geçersizlik Def’ileri 381
aaa. Ehliyetsizlik 381
bbb. Sahte İmza 381
ccc. Yetkisiz Temsil 381
ddd. Tahrifat 382
bb. Kambiyo Sözleşmesinin Bulunmadığı Def’isi 382
cc. İsnat Def’ileri 382
b. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler 383
c. Kıymetli Evraka Özgü Olmayan Devirlerde Söz Konusu Olan Def’iler 383
d. Şahsi Def’iler 384
C. Hamiline Yazılı Senetler 385
1. Hamiline Yazılı Senetlerin Devri 385
2. Hamiline Yazılı Senetlerde Def’iler 385
§3. SENEDİN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ (TAHVİL) 386
§4. İBRAZ VE TEŞHİS SENETLERİ 387
§5. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ 388
I. NAMA VE HAMİLİNE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ 388
II. EMRE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ 390
§6. KAMBİYO SENETLERİ 391
I. KAMBİYO SENETLERİYLE İLGİLİ KAVRAMLAR 392
A. Kambiyo Sözleşmesi 392
B. Kambiyo Taahhüdü 392
C. Kambiyo Ehliyeti 392
D. Kambiyo Senetlerinde İmza ve Temsil 394
E. İmzaların Bağımsızlığı İlkesi 394
F. Hatır Senedi 394
II. POLİÇE 395
A. Poliçenin Şekil Şartları 395
1. Zorunlu Şekil Şartları 395
a. Poliçe Kelimesi 395
b. Belirli Bir Meblağın Kayıtsız Şartsız Ödenmesi Emri 395
c. Muhatabın Adı ve Soyadı 396
d. Lehdarın Adı ve Soyadı 397
e. Düzenleme Tarihi 397
f. Düzenleme Yeri 397
g. Ödeme Yeri 398
h. Düzenleyenin İmzası 398
2. İhtiyari Kayıtlar 398
a. Vade 399
b. Diğer Kayıtlar 400
3. Poliçe Üzerine Konulamayacak Kayıtlar 400
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar 400
b. Poliçeyi Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar 400
B. Açık Poliçe ve Eksik Poliçe 400
C. Poliçede Nüsha ve Suretler 401
D. Senet Metninde Değişiklikler 402
E. Poliçenin Kabulü 402
1. Kabul İçin İbrazın Mümkün Olmadığı Haller 405
a. Görüldüğünde Vadeli Poliçelerde 405
b. Düzenleyenin Kabule Arzı Yasakladığı Hallerde 405
2. Kabul İçin İbrazın Zorunlu Olduğu Haller 405
a. Görüldüğünden Belirli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçelerde 405
b. Düzenleyen veya Cirantaların Kabul İçin İbrazı Zorunlu Tuttukları Hallerde 406
c. Adresli ve Yerleşim Yerli Poliçelerde 406
F. Yerleşim Yerli ve Adresli Poliçe 408
G. Poliçenin Cirosu 408
1. Cironun Fonksiyonları 409
a. Temlik Fonksiyonu 410
b. Teşhis Fonksiyonu 410
c. Teminat Fonksiyonu 410
2. Şekil Açısından Ciro Çeşitleri 410
3. Konusu Bakımından Ciro Çeşitleri 411
a. Temlik Cirosu 411
b. Tahsil Cirosu 412
c. Rehin Cirosu 413
4. Ciro Zinciri 414
H. Aval 414
I. Poliçede Ödeme 417
İ. Kabul Etmeme ve Ödememe Hallerinde Müracaat Haklarının Kullanılması 420
1. Poliçenin Borçluları 420
2. Kabul Etmemeden Dolayı Sorumluluk 420
3. Ödememeden Dolayı Sorumluluk 421
4. Müracaat Hakkının Doğumu İçin Gerekli Olan Şartlar 422
a. Muhatabın Kabulden Kaçınması 422
b. Ödemenin Tehlikeye Düşmesi 423
c. Ödememe 423
5. Kabul Etmeme Protestosu 424
6. Ödememe Protestosu 425
7. Protesto Düzenlenmesi Gerekmeyen Haller 426
a. Kanuni Muafiyet 426
aa. İflas Kararı 426
bb. Mücbir Sebep 426
b. İradi Muafiyet 427
8. İhbar 428
9. Müracaat Hakkının Kapsamı 429
a. Hamilin Müracaat Hakkının Kapsamı 429
b. Ödeyen Kişinin Müracaat Hakkının Kapsamı 429
10. Retret 430
11. Müracaat Hakkının Kaybedilmesi 430
12. Araya Girme 432
a. Araya Girme Suretiyle Kabul 432
b. Araya Girme Suretiyle Ödeme 433
J. Zamanaşımı 433
K. Sebepsiz Zenginleşme 435
L. Poliçe Karşılığının Devri 437
M. Emre Yazılı Havale 438
III. BONO 438
A. Bononun Şekil Şartları 439
1. Zorunlu Şekil Şartları 439
a. Bono veya Emre Yazılı Senet Kelimesi 439
b. Belirli Bir Meblağı Kayıtsız ve Şartsız Ödeme Vaadi 439
c. Lehdarın Adı ve Soyadı 439
d. Düzenleme Tarihi 439
e. Düzenleme Yeri 440
f. Ödeme Yeri 440
g. Senedi Düzenleyenin İmzası 440
2. İhtiyari Kayıtlar 440
a. Vade 440
b. Diğer Kayıtlar 441
3. Bono Üzerine Konulamayacak Kayıtlar 441
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar 441
b. Bonoyu Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar 442
B. Bonoya Uygulanacak Poliçe Hükümleri 442
C. Emre Yazılı Ödeme Vaadi 443
IV. ÇEK 443
A. Çek Düzenlenebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar 444
1. Anlaşma 445
2. Karşılık 445
B. Çekin Şekil Şartları 445
1. Zorunlu Şekil Şartları 445
a. Çek Kelimesi 446
b. Belirli Bir Meblağın Ödenmesi Konusunda Kayıtsız Şartsız Havale 446
c. Çeki Ödeyecek Bankanın Ticaret Unvanı 446
d. Ödeme Yeri 447
e. Düzenleme Tarihi 447
f. Düzenleme Yeri 448
g. Düzenleyenin İmzası 448
h. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası 448
ı. Karekod 449
2. Çek Kanunu'nda Düzenlenen Şekil Şartları 449
3. İhtiyari Kayıtlar 450
4. Çek Üzerine Konulamayacak Kayıtlar 451
a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar 451
b. Çeki Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar 451
C. Çeklerde Nüsha ve Suretler 452
D. Çekin Devri 452
E. İbraz Süreleri 453
F. Ödeme 455
G. Çekten Cayma 456
H. Çekte Başvuru Hakkının Kullanılması 457
1. Ödenmeme Durumunun Tespiti 458
2. Başvuru Hakkının Kapsamı 459
I. Zamanaşımı 460
İ. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek 460
J. Çek Türleri 461
1. Çizgili Çek 461
2. Teyitli Çek 461
3. Çekin Vize Edilmesi 462
4. Garantili Çek (Çek Kartı) 462
5. Nakden Ödenmesi Yasaklanan Çek (Mahsup Çeki) 462
6. Banka Çeki 463
7. Seyahat Çekleri ve Posta Çekleri 463
K. Karşılıksız Çek 463
1. Unsurları 463
2. Bankanın Sorumluluğu 464
3. Karşılıksız Çek Düzenlenmesinin Sonuçları 465
EK 1: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ekinde Yer Alan (I) ve (II) Sayılı Listeler 469
Yararlanılan Kaynaklar 473
Kavram Dizini 477

Ek Bilgi

Ürün Kodu 154534
Yayın Tarihi 2020 Eylül
Barkod 9789750262425
ISBN 9789750262425
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 10
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Aytekin Çelik