Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Ticaret Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
544
Boyut :
13,5x19,5
Baskı :
7
ISBN/Ref :
9786052012741

Stok Durumu: Stokta var

55,00 TL

Detayları

KİTABIN KONU BAŞLIKLARI

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

§ 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ
I. TİCARET HUKUKU KAVRAMI VE TARİHÇESİ
III. TİCARET HUKUKUNUN SİSTEMLERİ
IV. TİCARET HUKUKUNUN ULUSLARARASI ALANDA DÜZENLENİŞİ
V. TÜRK TİCARET HUKUKUNUN GELİŞİMİ

§ 2. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI
I. GENEL OLARAK
II. TANIMI VE UNSURLARI
A. Gelir Sağlama Amacı
B. Devamlılık
C. Bağımsızlık
Ç. Amaçlanan Gelirin Esnaf İşletmesi İçin Öngörülen Sınırı Aşan Düzeyde Olması
III. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI
A. Merkez
B. Şube
1. Tanımı ve Unsurları
2. Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar
IV. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ
IV. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ
VI. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ

§ 3. TİCARİ İŞLER VE TİCARİ İŞ OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR
I. TİCARİ İŞ KRİTERLERİ
A. TTK. m.3’e Göre Ticari İşler
1. TTK.’da Düzenlenen Bütün Hususlar
2. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Bütün İşlem ve Fiiller
B. TTK. m.19’a Göre Ticari İşler
1. Ticari İş Karinesi
2. Taraflardan Biri İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler
II. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN ÖZEL SONUÇLAR
A. Ticari İşlerde Zamanaşımı
B. Ticari İşlerde Faiz
1. Faizin Çeşitleri
a. Niteliği Açısından Yapılan Faiz Ayrımı
aa. Kapital (Anapara) Faizi
bb. Temerrüt Faizi
b. Hesaplanması Bakımından Faiz
aa. Basit Faiz
bb. Mürekkep (Bileşik) Faiz
c. Kaynağı Açısından Faiz
aa. İradi (Sözleşme veya Akdi) Faiz
bb. Kanuni Faiz
d. Ticari Nitelikte Olup Olmamasına Göre Faiz (Ticari Faiz – Adi Faiz Ayrımı)
2. Ticari İşlerte Faizin Özellikleri
a. Sözleşmede Kararlaştırılmamış Olsa Dahi Faiz Yürütülmesi
b. Faiz Oranının Serbestçe Belirlenebilmesi
c. Mürekkep (Bileşik) Faiz veya Faize Faiz Yürütülmesi
ç. Temerrüt Faizinin İşlemeye Başlayacağı Tarih
C. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk Esası

§ 4. TİCARİ HÜKÜMLER VE UYUŞMAZLIKLARA UYGULANMASI
I. TİCARİ HÜKÜMLER
II. TİCARİ İŞTEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI
A. Emredici Hükümler
B. Sözleşme Hükümleri
C. Emredici Olmayan Ticari Hükümler
D. Ticari Örf ve Âdet
E. Genel Hükümler

§ 5. TİCARİ YARGI
I. TİCARİ DAVA TÜRLERİ
A. Mutlak (Salt) Ticari Davalar
1. TTK. m.4 f.1 b.a – f’da Sayılan İşlerden Doğan Davalar
2. Özel Düzenlemelerdeki Açık Hüküm Gereğince Mutlak Ticari
Sayılan Davalar
B. Havale, Saklama ve Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan Davalar
C. Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Olan Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar (Nispi Ticari Davalar)
II. TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER
III. YARGILAMA USULÜ

§ 6. TACİR VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI
I. TACİR SIFATININ KAZANILMASI
A. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması
1. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına ve Fiilen İşletilmeye Başlanması
2. Ticari İşletme Açmasına Rağmen Fiilen İşletmeye Başlamayan Gerçek Kişinin Tacir Sayılması
a. Fiilen İşletmeye Başlamadan Reklamlar Yapmak Suretiyle
b. Fiilen İşletmeye Başlamadan Ticaret Siciline Tescil ve TTSG.’de İlanıyla
c. Tacir Sayılmaya Bağlanan Sonuçlar
3. Gerçek Kişinin Tacir Gibi Sorumlu Olması
4. Küçük ve Kısıtlılara Ait Ticari İşletmelerde Tacir Sıfatı
5. Ticaretten Yasaklanan Kişilerin Tacir Sıfatları
B. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması
1. Ticaret Şirketleri
2. Ticari İşletme İşleten Dernekler
3. Ticari İşletme İşleten Vakıflar
4. Kendi Kuruluş Kanunları Gereğince Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kamu
Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşlar
C. Donatma İştiraki
II. TACİR OLMANIN SONUÇLARI (TACİR OLMAYA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR)
A. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma
B. İflasa Tabi Olma
C. Ticaret Siciline Kaydolma
Ç. Ticari Defterleri Tutma ve Saklama
D. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma
E. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme
F. Ücret ve Faiz İsteme
G. Ticari İş Karinesine Tabi Olma
H. Fatura Verme
I. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe
İ. Fatura ve Teyit Mektubuna Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Etme
J. Ticari Örf ve Âdetin Uygulanması
K. İhtar ve İhbarları Belirli Şekillerde Yapma
L. Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma
1. Kısım Kısım Yerine Getirilecek Satışlar
2. Alıcının Temerrüdü
3. Satılan veya Değişilen Malın Ayıplı Olması
M. Hapis Hakkından Yararlanmada Kolaylık
III. TACİR SIFATININ SON BULMASI

§ 7. ESNAF

§ 8. TİCARET SİCİLİ
I. TİCARET SİCİLİ ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ
II. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ (KAMUYA AÇIKLIK PRENSİBİ)
III. SİCİL İŞLEMLERİ
IV. TESCİL PROSEDÜRÜ
A. Tescil Çeşitleri
1. Talep Üzerine Tescil
2. Re’sen veya Bildirim Üzerine Tescil
B. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi
C. Sicil Müdürünün İncelemesinin Sonuçları
D. Muvakkat (Geçici) Tescil
V. TESCİLİN SONUÇLARI (SİCİLİN KAMUYA AÇIK OLMASININ SONUÇLARI)
A. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) ve İhdasi (Yaratıcı) Sonuçları
1. Tescilin İzhari (Açıklayıcı) Sonucu
2. Tescilin İhdasi (Kurucu) Sonucu
B. Tescilin Müspet (Olumlu) ve Menfi (Olumsuz) Sonucu
1. Tescilin Müspet (Olumlu) Sonucu
2. Tescilin Menfi (Olumsuz) Sonucu
VI. TİCARET SİCİLİNDEN DOĞAN SORUMLULUK
A. Hukuki Sorumluluk
B. Cezai Sorumluluk

§ 9. TİCARET UNVANI VE DİĞER TİCARİ ADLAR
I. TİCARET UNVANI
A. Ticaret Unvanının Şekli
1. Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanı
2. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı
a. Kollektif Şirket
b. Komandit Şirket
c. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler
3. Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler
4. Donatma iştiraki
C. Ticaret Unvanının Korunması
1. Hukuki Sorumluluk
2. Cezai Sorumluluk
II. İŞLETME ADI

§ 10. HAKSIZ REKABET
I. HAKSIZ REKABETİN TANIMI VE UNSURLARI
II. BAŞLICA HAKSIZ REKABET HÂLLERİ
III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI
A. Hukuki Sorumluluk
1. Hukuki Sorumluluğa İlişkin Davalar
a. Tespit Davası
b. Men Davası
c. Sonuçların Ortadan Kaldırılması Davası
ç. Maddi Tazminat Davası
d. Manevi Tazminat Davası
2. Davacı ve Davalılar
a. Davacılar
aa. Rakip
bb. Müşteriler
cc. Mesleki ve Ekonomik Birlikler
b. Davalılar
aa. Fail
bb. Çalıştıran (İstihdam Eden Kişi)
cc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları
3. Kararların İlanı
4. Zamanaşımı
B. Cezai Sorumluluk

§ 11. TİCARİ DEFTERLER
I. KAVRAM
II. TİCARİ DEFTER TUTMA VE ENVANTER ÇIKARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
A. Defter Tutma Yükümlülüğü ve Tabi Olduğu Esaslar
1. Defter Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı
2. Yükümlülüğün Konusu Olan Defterlerin Belirlenmesi
3. Defterlerin Tutulmasında Şekil Şartları
B. Envanter Çıkarmak Yükümlülüğü
III. AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARI
IV. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
A. Genel Esaslar
B. Saklamanın Gerçekleştirileceği Ortam
C. Saklama Süresi
Ç. Defter ve Belgelerin Zayi Olması
V. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDAKİ FONKSİYONU
A. Ticari Defterlerin İncelenmek Üzere İbrazı ve Teslimi
B. Ticari Defterlerin İspat Fonksiyonu
VI. KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN YETKİSİ

§12. CARİ HESAP
I. TANIMI, ŞEKLİ VE ESASLARI
II. CARİ HESAPTA BAKİYE
III. BAKİYENİN HACZİ
IV. CARİ HESABIN SONA ERMESİ
V. CARİ HESAPTA ZAMANAŞIMI

§ 13. TACİR YARDIMCILARI
I. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI
A. Ticari Temsilci
1. Tanımı
2. Hukuki Niteliği
3. Tayini
4. Temsil Yetkisinin Kapsamı
a. Yetki Kapsamına Dâhil İşlemler
b. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Doğal ve Kanuni Sınırlamaları
c. Temsil Yetkisinin Tacirin İradesi ile Sınırlandırılması
5. Ticari Temsilcinin Rekabet Yasağına Tabi Olması
6. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi
a. Azil ve İstifa
b. Ölüm ve Fiil Ehliyetinin Kaybı
c. İflas
ç. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi
B. Ticari Vekil
1. Tanım
2. Tayini
3. Yetkileri ve Sınırlandırılması
4. Rekabet Yasağı
5. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi
Ç. Pazarlamacı
1. Tanımı
2. Pazarlamacılık İlişkisinin Kurulması
3. Pazarlamacının Yükümlülükleri
4. Pazarlamacının Yetkileri
5. Pazarlamacılık İlişkisinin Sona Ermesi
II. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI
A. Simsar
1. Simsarın Tanımı ve Unsurları
2. Ücrete Hak Kazanma, Ücretin Miktarının Belirlenmesi ve Masrafların Ödenmesi
4. Simsarın Haklarını Kaybetmesi
5. Simsarlık İlişkisinin Sona Ermesi
B. Acente
1. Tanımı ve Unsurları
2. Acentenin Hakları
a. Tekel Hakkı
b. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı
c. Ücret ve Tahsil Komisyonu Hakkı
ç. Hapis Hakkı
3. Acentenin Temsil Yetkisinin Kapsamı
a. Beyanda Bulunma, Beyanları Kabul, Davacı ve Davalı Olabilme
b. Mal Bedellerini Kabul, Malları Teslim, Alacağın Yenilenmesi ve Alacağın Miktarının İndirilmesi
c. Sözleşme Yapma
ç. Acentenin Yetkisiz Temsilciliği
4. Acentenin Borç ve Yükümlülükleri
a. Rekabet Yasağı
b. Müvekkilinin İşlerini Görme ve Menfaatlerini Koruma
c. Haber Verme Yükümlülüğü
ç. Müvekkilinin Talimatlarına Uygun Hareket Etme
d. Önlemler Alma
e. Müvekkiline Ait Parayı Ödeme veya Teslim Etme
5. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi
a. Sona Erme Sebepleri
aa. Fesih
bb. Sürenin Dolması
cc. Ölüm, İflas ve Kısıtlanma
b. Sona Ermenin Sonuçları
aa. Genel Sonuçları
bb. Denkleştirme İstemi ve Rekabet Yasağı Anlaşması
aaa. Denkleştirme İstemi
bbb. Rekabet Yasağı Anlaşması
C. Alım Satım İşlerinde Komisyoncu
1. Tanımı ve Unsurları
2. Komisyoncunun Hakları
a. Masrafları, Avansları ve Faizleri İsteme Hakkı
b. Ücret İsteme Hakkı
c. Hapis ve Malı Açık Artırma İle Sattırma Hakları
ç. Komisyoncunun Kendisiyle İşlem Yapma Hakkı
3. Komisyoncunun Borçları
a. Bildirme ve Sigortalama Borcu
b. Özen Borcu
c. Bedel İle İlgili Müvekkilinin Talimatına Uyma Borcu
ç. Veresiye Satmama ve Teslim Almadan Ödememe Borcu
d. Garanti Borcu
4. Komisyonculuk Sözleşmesinin Sona Ermesi
5. Zamanaşımı
Ç. Taşıma İşleri Komisyoncusu

ŞİRKETLER HUKUKU

§ 1. ŞİRKET (ORTAKLIK) KAVRAMI, TANIMI VE TASNİFİ
I. ŞİRKET KAVRAMI
II. ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI
A. Tanım
B. Şirketin Unsurları
1. Kişi Unsuru (Ortak)
2. Sözleşme Unsuru
3. Müşterek (Ortak) Amaç Unsuru
4. Affectio Societatis Unsuru (Müşterek Amaç Doğrultusunda Aktif Çalışma İlkesi)
5. Sermaye Unsuru
IV. ŞİRKETLERİN TASNİFİ
A. Tüzel Kişiliği Bulunan Şirketler - Tüzel Kişiliği Bulunmayan Şirketler
B. Kişi Şirketleri – Sermaye Şirketleri
C. Sınırsız Sorumluluk Esasına Dayanan Şirketler – Sınırlı Sorumluluk Esasına Dayanan Şirketler
§ 2. ADİ ŞİRKET
I. KAVRAM
II. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU
A. Sözleşmesi ve Şekli
B. Sermayesi ve Zarara, Kazanca katılım
III. ADİ ŞİRKETİN İDARESİ
IV. ORTAKLAR ARASINDAKİ SORUMLULUK İLİŞKİSİ
V. ADİ ŞİRKETLERDE DENETİM
VI. ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ – ŞİRKETLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
VII. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ
VIII. ZAMANAŞIMI
§ 3. TİCARET ŞİRKETLERİNDE GENEL HÜKÜMLER
I. TİCARET ŞİRKETİ TÜRLERİ
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN EHLİYETLERİ
III. TİCARET ŞİRKETLERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER
IV. TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE
A. Genel Olarak
B. Ticaret Şirketlerine Getirilebilecek Sermayeler
C. Sermaye Koyma Borcu
D. Ortakların Faiz ve Ücret Talep Hakkı
V. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ YETKİSİ

§ 4. KOLLEKTİF ŞİRKETLER
I. KAVRAM
A. Genel Olarak
B. Tanım ve Unsurlar
II. KURULUŞU
A. Kollektif Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması ve Gerektiğinde Noter Tarafından Tasdik Edilmesi
B. Tescil ve İlan
III. İDARESİ TEMSİLİ VE DENETİMİ
A. İdaresi
B. Temsili
C. Denetimi
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETTEN ALACAKLI OLANLARIN HUKUKİ DURUMU
V. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ

§ 5. KOMANDİT ŞİRKETLER

§ 6. ANONİM ŞİRKETLER
I. Genel Olarak
II. Tanım ve Unsurları
A. Tanım
B. Unsurları
1. Ortak (Kişi) Unsuru
2. Esas Sözleşme Unsuru
3. Amaç ve Konu Unsuru
4. Ticaret Unvanı Unsuru
5. Sermaye Unsuru
6. Sınırlı Sorumluluk Unsuru
7. Tüzel Kişilik Unsuru
III. Anonim Şirketlerde Devletin Gözetimi
IV. Kuruluşu
V. Anonim Şirketin Organları
A. Yönetim Kurulu
1. Yönetim Kurulu Üyeliği
2. Yönetim Kurulunun Şirketi İdare ve Temsili
3. Yönetim Kurulu Toplantıları
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları
a. Hakları
b. Borçları
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
B. Genel Kurul
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
2. Genel Kurul Toplantıları
a. Toplantıya Katılacaklar
b. Toplantıya Çağrı
aa. Çağırmaya Yetkili Olanlar
bb. Çağrının Şekli ve Zamanı
cc. Çağrısız Genel Kurul
c. Toplantının Gündemi
d. Toplantının Yürütülmesi
e. Toplantı ve Karar Yetersayısı
aa. Kural
bb. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Aranan Özel Yeter Sayıları
3. Pay Sahibinin (Ortağın) Kişisel Hakları
4. Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı
a. İptali
aa. İptal Sebepleri
bb. İptal Davası Açabilecek Kişiler
b. Butlanı
VI. Anonim Şirketlerde Denetim
VII. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi
A. Genel Anlamda Esas Sözleşme Değişikliği
1. İzlenecek Usul ve Yeter Sayı
2. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı
3. Tescil
B. Esas Sözleşmenin Özel Değişiklikleri
1. Sermayenin Artırılması
2. Esas Sermayenin Azaltılması
VII. Anonim Şirketlerde Pay ve Sermaye Koyma Borcu
A. Pay
1. Genel Olarak
2. İmtiyazlı paylar
B. Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları
1. Pay Bedelini İfa Borcu
2. Pay Bedelinin İfa Edilmemesi ve Sonuçları
VIII. Pay Senetleri
A. Pay Senetlerinin Türleri ve Çıkartılabilmeleri İçin Gerekli Olan Koşullar
B. Pay Senetlerinin Devri
C. Pay Defteri
IX. Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı
A. İlke
B. Hesaplama Biçimi
C. Faiz Yasağı ve İstisnaları
D. Kazanç Payları
E. Geri Ödeme Yükümlülüğü
X. Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
A. Anonim Şirketin Sona Ermesi
1. Genel Olarak
2. Anonim Şirketin İrade Dışı Sona Erme (İnfisah) Halleri
a. Şirket Süresinin Sona Ermesi
b. İşletme Konusunun Gerçekleşmesiyle veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hâle Gelmesiyle
c. Esas Sözleşmede Öngörülmüş Herhangi Bir Sona Erme Sebebinin Gerçekleşmesiyle
ç. Esas Sermayenin Üçte İkisinin Kaybedilmesiyle
d. Anonim Şirket Merkezinin Yurt Dışına Nakli
3. Anonim Şirketin İradi Son Bulma Hali (İradi Fesih SebebiGenel Kurul Kararı ile Sona Erme)
4. Anonim Şirketin Mahkeme Kararı İle Son Bulma Halleri (Mahkeme Kararı ile Fesih Halleri)
a. Anonim Şirket Organlarından Birinin Eksikliği veya Genel Kurulun Toplanamaması
b. Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı İşlemlerde veya Faaliyette Bulunmak
c. Esas Sözleşmede Öngörülen Fesih sebeplerinden Birinin Gerçekleşmesi
ç. Kuruluşta Eksiklik ve Kanun Hükümlerine Aykırılık
d. Şirket Amacının Kanuna ve Ahlâka Aykırı Hale Gelmesi
e. Anonim Şirketin Haklı Sebeplerle Feshi
f. Anonim Şirketin İflas Yolu ile Sona Ermesi
B. Anonim Şirketin Tasfiyesi
1. Tasfiyeyi Yürüten(ler)
2. Tasfiye İşleri
3. Tasfiye Sonucu
a. Tasfiye Sonucunu Dağıtma
b. Defterlerin Saklanması
c. Şirketin Ticaret Unvanının Silinmesi

§ 7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER

§ 8. LİMİTED ŞİRKETLER
I. KAVRAM
II. TANIMI VE UNSURLARI
A. Tanımı
B. Unsurları
1. Ticaret Unvanı Unsuru
2. Esas Sermaye Unsuru
3. Kişi (Ortak) Unsuru
4. Ortaklarının Sorumluluğu Unsuru
a. Kural
b. İstisna
5. Amaç ve Konu Unsuru
6. Tüzel Kişilik Unsuru
III. KURULUŞU
A. Şirket Sözleşmesi
B. Kuruluş Anı
C. Tescil
IV. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
A. Genel Olarak Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi
B. Şirket Esas Sermayesinin Artırılması
C. Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması
V.LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYININ HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI
A. Kural
1. Pay Senetleri
2. Pay Defteri
B. Esas Sermaye Payının Geçişi
1. Devir
2. Esas Sermaye Payının Diğer Yollarla Geçişi
3. Devir ve Geçişin Tescili
VI. LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR PAYI
A. Kâr Payı Ve Yedek Akçeler
B. Faiz Yasağı Ve Hazırlık Dönemi Faizi
C. Haksız Alınan Kâr Paylarının Geri Verilmesi
VII. LİMİTED ŞİRKETİN KENDİ ESAS SERMAYE PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ
VIII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI
IX. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
X. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI
A. Genel Kurul
1. Yetkileri
2. Toplantıları
a. Çağrı ve Toplantı Usulü
b. Oy Hakkı, Hesaplanması ve Yoksunluk Halleri
c. Kararların Alınması, Geçersizliği
B. Müdürler
1. Atanması, Yetkileri, Karar Almaları
2. Müdürlerin Tabi Oldukları Yükümlülükler ve Sorumluluklar
a. Özen ve Bağlılık Yükümü, Rekabet Yasağı
b. Eşit İşlem Yapma Yükümlülüğü
3. Görevden Alınma, Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlandırılması
4. Limited Şirkete Ticari Temsilci ve Ticari Vekil Atanması
XI. LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKETTEN AYRILMA
A. Çıkma
B. Çıkarılma
XII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SONA ERME
XIII. ANONİM ŞİRKETLERE DAİR HÜKÜMLERİN LİMİTED ŞİRKETLERE UYGULANMASI

§ 9. KOOPERATİF ŞİRKETLER
I. GENEL OLARAK
II. TANIMI ve UNSURLARI
A. Tanımı
B. Unsurları
1. Ortak (Kişi) Unsuru
2. Esas Sözleşme Unsuru
3. Amaç Unsuru
4. Ticaret Unvanı Unsuru
5. Sermaye Unsuru
6. Sorumluluk Unsuru
a. Kural: Sınırlı Sorumluluk
b. İstisna: Sınırsız Sorumluluk
7. Tüzel Kişilik Unsuru
III. KOOPERATİF ŞİRKETİN KURULUŞU
A. Ana Sözleşmenin Hazırlanması ve Ticaret Sicili Müdürülüğünde Yetkilendirilmiş Personelin Önünde İmza Edilmesi
1. Anasözleşmenin Şekli ve Noter Tarafından Onaylanması
2. Ana Sözleşmenin İçeriği
a. Zorunlu Unsurlar
b. İhtiyari Unsurlar
B. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İzni
C. Şirketin Tescil ve İlanı
IV. ANASÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
V. KOOPERATİF ŞİRKETİN ORGANLARI
A. Genel Olarak
B. Genel Kurul
1. Genel Olarak
2. Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri
3. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması ve Karar Yetersayıları
a. Toplantıya Çağrılması
aa. Genel Olarak
bb. Toplantıya Çağırmaya yetkili Olanlar
b. Toplantının İcra Edilmesi, Gündeme Bağlılık İlkesi ve Karar Yetersayıları
aa. Toplantının İcra Edilmesi, Gündeme Bağlılık İlkesi
bb. Karar Yetersayıları
c. Kararların İptal Edilebilirliği
C. Yönetim Kurulu
1. Genel Olarak
2. Yönetim Kurulu Üyeliği
3. Yönetim ve Temsil Yetkisi ve Devri
a. Yönetim ve Temsil Yetkisi
b. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devri
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
Ç. Denetçiler
1. Genel Olarak Denetçiler ve Atanmaları
2. Görevleri
3. Sır Saklama Yükümlülükleri
VI. KOOPERATİFLERDE ORTAKLIK
A. Açık Kapı İlkesi ve İlkenin Sınırları
1. Açık Kapı İlkesi
2. Sınırları
a. Anasözleşme ile Sınırlama
b. Konut Yapı Kooperatiflerinde Sınırlama
c. Şirketten Çıkmanın Yasaklanması ve Tazminata Sebep Olması
B. Ortaklık Sıfatının Kazanılmasının Şartları, Ortaklık Sıfatının
Kazanılmasının Hukuki Görünümleri ve Ortaklık Sıfatının İspatı
1. Ortaklık Sıfatının Kazanılmasının Şartları
a. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak
b. Kooperatife Yazılı Başvuru Yapmak
2. Ortaklık Sıfatının Kazanılmasının Hukuki Görünümleri
a. Kurucu Ortak Olma
b. Kuruluştan Sonra Ortak Olma
c. Kooperatif Payını Devir Alarak Ortak Olma
ç. Miras yoluyla ortak olma
d. Görev veya Hizmet veya Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortak Olma
3. Ortaklık Sıfatının İspatı – Ortaklık Senedi
C. Ortakların Borçları ve Hakları
1. Hak ve Borçlara İlişkin Genel İlkeler
a. Kişisel Katkı İlkesi
b. Eşitlik İlkesi
2. Ortakların Borçları
a. Pay Bedelini ve Aidat Ödeme Etme Borcu
b. Ek Ödeme Yükümlülüğü
c. Sır Saklama Yükümlülüğü
ç. Kooperatif Borçlarından Sorumluluk
3. Ortakların Hakları
a. Katılım Sağlayan Hakları
aa. Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı
bb. Oy Kullanma ve Temsil Hakkı
b. Koruyucu Hakları
aa. Bilgi Alma Hakkı
bb. Genel Kurul Kararlarına Karşı İptal Davası Açma Hakkı ve Çıkarma Kararına Karşı Dava Açma Hakları
çç. Sorumluluk Davası Açma Hakkı
c. Malvarlığı Hakları
aa. Gelir Gider Farkı Üzerindeki Hakları
bb. Tasfiye Payı Üzerindeki hakları
cc. Taşınmaz Devrinde Şekil Şartından İstisna Tutulma Hakkı
Ç. Ortaklık Sıfatının Kaybı
1. Ortaklık Sıfatını Sona Erdiren Sebepler
a. Şirketten Çıkma
b. Şirketten Çıkarılma (İhraç)
c. Sermayeye Katılma Borcunun ve Diğer Ödemelerin İfa Edilmemesi Sebebiyle Ortaklık Sıfatının Kaybı
ç. Ortaklık Payının Devri
d. Ortağın Ölümü
e. Görev ve Hizmetin Bitmesi
f. Taşınmazın veya İşletmenin Devri
2. Ortaklık Sıfatının Son Bulmasının Hukuki Sonuçları
VII. KOOPERATİF ŞİRKETİN SONE ERMESİ ve TASFİYESİ
A. Sona Ermesi
B. Tasfiyesi

KIYMETLİ EVRAK HUKU

§ 1. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI
I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI
A. Tanımı
B. Unsurları
1. Senet
2. Hak
3. Senet ile Hakkın Kaynaşması
II. ÖZELLİKLERİ
A. Kıymetli Evrak Bir Borç Senedidir
B. Hak Hukuken Başkasına Devredilebilir Olmalıdır
C. Hak Nakden Değerlendirilebilen Bir Hak Olmalıdır
Ç. Hakla Senet Arasında Sıkı Bir Bağ Vardır
D. Soyutluk İlkesi Yürürlüktedir
E. Kıymetli Evrak Türleri Sınırlı Sayıda Düzenlenmiştir
F. Kıymetli Evrak Sıkı (Mevsuf-Ağırlaştırılmış) Şekil Şartlarına Bağlıdır
III. KIYMETLİ EVRAK TEORİLERİ (Kıymetli Evrakta Hakkın Doğumu)
A. Kreasyon (Yaratma) Teorisi
B. Sözleşme (Akit) Teorisi
C. Görünüşe Güven İlkesi ile Birleştirilmiş Sözleşme Teorisi
IV. KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ
A. Temsil Ettikleri Hakkın Türü Bakımından
1. Para Senetleri (Alacak Senetleri)
2. Pay Senetleri (Hisse Senetleri)
3. Emtia Senetleri
4. Eşya Hukuku Senetleri
B. Hakkın Senetten Önce Var Olup-Olmaması Bakımından
1. Kurucu (İhdas Edici) Senetler
2. Açıklayıcı (İzhari) Senetler
C. Devir Şekilleri Bakımından
1. Nama Yazılı Kıymetli Evrak
2. Emre Yazılı Kıymetli Evrak
3. Hâmile Yazılı Kıymetli Evrak
Ç. Düzenlenmelerine Sebep Olan Hukuki İşlemle İlişkileri Bakımından
1. Soyut (Sebepten Bağımsız-İlli Olmayan) Kıymetli Evrak
2. Somut (Sebebe Bağlı-İlli) Kıymetli Evrak
D. Kamu Güvenine Sahip Olup – Olmaması Bakımından Kıymetli Evrak
V. KIYMETLİ EVRAKIN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ (TAHVİLİ / DÖNÜŞTÜRÜLMESİ)
A. Kavram
B. Tür Değiştirme Çeşitleri
1. Kanun Gereği Tür Değişimi
2. İradi Tür Değişimi

§ 2. KIYMETLİ EVRAKTA SAVUNMA
I. GENEL OLARAK SAVUNMA KAVRAMI
II. KIYMETLİ EVRAK’TA SAVUNMA (DEF’İ VE İTİRAZ) TÜRLERİ
A. Senet Metninden Doğan Def’i ve İtirazlar
1. Senet Metninden Doğan Def’iler
2. Senet Metninden Doğan İtirazlar
B. Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Savunmalar
C. Kişisel (Şahsi) Savunmalar
§ 3. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ
I. TTK.’DAKİ DÜZENLENİŞİ VE İPTALE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
II. NAMA YAZILI KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ
III. HAMİLE YAZILI KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ
IV. EMRE YAZILI KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI SEBEBİYLE İPTALİ

§ 4. KAMBİYO SENETLERİ
I. KAMBİYO SENETLERİNİN HUKUKİ NİTELİKLERİ VE EKONOMİK FONKSİYONLARI
II. KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
III. POLİÇE
A. Poliçede Şekil Şartları
1. Poliçe Kelimesi
2. Kayıtsız, Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi Emri
3. Ödeyecek Kimsenin (Muhatabın) Ad ve Soyadı
4. Vade
a. Vade Türleri
aa. Belli Bir Günde Ödenecek Poliçeler
ab. Düzenlenme Tarihinden Belirli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçeler
ac. Görüldüğünde Ödenecek Poliçeler
aç. Görüldükten Belli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçeler
b. Vade ve Faiz Kaydı İlişkisi
5. Ödeme Yeri
6. Lehdar
7. Düzenlenme Tarihi ve Yeri
8. Düzenleyenin İmzası
B. İmzaların İstiklâli (Bağımsızlığı) Prensibi
C. Açık Poliçe (Açık Senet)
Ç. Poliçenin Cirosu
1. Cironun Hukuki Niteliği
2. Cironun Türleri
a. Biçim Yönünden
b. Amaç Yönünden Ciro Ayrımı
aa. Temlik Cirosu ve Fonksiyonları
aaa. Temlik Cirosu
bbb. Fonksiyonları
bb. Rehin Cirosu
cc. Tahsil Cirosu
D. Poliçede Kabul
1. Kavram
2. Şekli
3. Kabule Arz
a. İsteğe Bağlılık Kuralı
b. Kabul İçin Arzın Mümkün Olmadığı Hâller
c. Kabul İçin Arzın Mecburi Olduğu Haller
E. Poliçede Aval
F. Poliçede Ödeme
1. Ödeme İçin İbraz
2. Ödeme
a. Vadeden Önce Ödeme
b. Vadede Ödeme
3. Kısmi Ödeme ve Poliçe Bedelinin Tevdii
a. Kısmi Ödeme
b. Poliçe Bedelinin Tevdii
G. Poliçede Kabul Etmeme veya Ödememe Hâllerinde Müracaat (Başvuru) Hakları
1. Müracaat Hakkının Maddi ve Şekli Koşulları
2. Hâmilin Müracaat Hakkı
3. Ödeyen Kimsenin Müracaat Hakkı
H. Retret
I. Poliçede Araya Girme
İ. Poliçeden Doğan Talep Haklarında Zamanaşımı
J. Poliçede Sebepsiz Zenginleşme ve Karşılığın Devri
1. Poliçede Sebepsiz Zenginleşme Davası
2. Poliçede Karşılığın Devri
IV. BONO (EMRE YAZILI SENET)
A. Genel Olarak
B. Bono ve Tanımı
C. Bononun Şekli Şartları
1. Genel Olarak
2. Bononun Zorunlu Şekli Şartları
a- Türkçe Olarak Veya Senedin Yazılı Olduğu Dildeki Karşılığı Olarak Kullanılan “Bono” veya “Emre Yazılı Senet” Kelimesi
b- Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi Vaadi
c- Lehdar (Adı ve Soyadı veya Ticaret Unvanı)
ç- Düzenleme (Keşide) Tarihi
d- Düzenleyenin (Keşidecinin) İmzası
3. Bononun Alternatifli Zorunlu Şekli Şatları
a- Düzenleme Yeri
b- Ödeme yeri
4. Bononun İhtiyari Şekli Şartları
a- Vade ve Özelliği
b. Diğer İhtiyari Şekli Şartlar
aa. Yetki kaydı
bb. Muacceliyet kaydı
cc. Faiz kaydı
çç. Bedeli Nakden veya Malen Alınmıştır Kaydı
Ç. Bononun Düzenlemesi ve Tedavül Şekli
D. Bonoda Ehliyet ve Temsil ile Beyaz Bono ve Hatır Bonosu
1. Ehliyet
2. Temsil
3. Beyaz Bono ve Hatır Bonosu
D. Bononun Devri
1. Ciro
2. Bonoda Cironun Süresi
3. Cironun Şekli
a. Tam Ciro
b. Beyaz Ciro
F. Bono Bedelinin Yetkili Hâmil Tarafından Tahsil Edilmesi
G. Bono Bedelinin Ödenmesi
1.Genel Olarak
2. Nama Yazılı Bonolarda Bono Bedelinin Ödenmesi
3. Emre Yazılı Bonolarda Bono Bedelinin Ödenmesi
H. Bonoda Aval
I. Müracaat (Başvurma) Hakkı
1. Genel Olarak
2. Vadeden Önce Müracaat Hakkının Kullanılması
3. Müracaat Hakkının Kullanılması Halinde Yetkili Hâmilin Senet Borçlularından Talep Edebilecekleri
4. Hâmile Ödeme Yapan Kimsenin Müracaat Hakkının Kapsamı
5. Araya Girerek Ödeme
İ- Müracaat Hakkının Kullanılmasına İlişkin Zamanaşımı Süreleri ve Sebepsiz Zenginleşme Davası
1. Bonoda Zamanaşımı
2. Bonoda Sebepsiz Zenginleşme Davası
J. Bonoya da Uygulanacak Poliçe Hükümlerine Bakış
V. ÇEK
A. Kavram
B. Çek Düzenleme Koşulları ve Çeklerin Ayrımı
1. Çek Düzenleme Koşulları
2. Renklerine Göre Çeklerin Ayrımı
a. Genel Olarak
b.Tacir Çekleri
c. Tacir Olmayan Kişi Çekleri
ç. Hâmiline Çeklere İlişkin Renkler
aa. Tacir Hâmiline Çeklerin Renkleri
bb. Tacir Olmayan Kişi Hâmiline Çeklerin Renkleri
C. Çekte Şekil Şartları
1. Çek Kelimesi
2. Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Kayıtsız ve Şartsız Havale
3. Ödeyecek Kimsenin Ticaret Unvanı
4. Ödeme Yeri
5. Düzenlenme Tarihi
6. Düzenlenme Yeri
7. Düzenleyenin İmzası
8. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası
9. Karekodu
Ç. Çekte Şekil Şartlarının Özellikleri
1. Lehdarın Çekin Geçerlilik Şekil Şartı Olmaması
2. Yabancı Banka Tarafından Bastırılan Çeklerde Seri Numara ve Karekodu Unsurlarının Yokluğunun Çeki Geçersiz Kılmaması
3. Çekte Vade ve İbraz Süreleri
a. Çekte Vade Sorunu
b. İleri Düzenlenme Tarihli (Post Date) Çek
c. İbraz Süreleri
D. Çekin Devri
E. Çekte Ödeme ve Ödemenin Engellenmesi
1. Çekte Ödeme
2. Çizgili Çekin Ödenmesi
3. Çekten Cayma ile Ödemenin Engellenmesi
4. Ödemeden Kaçınma Hâlinde Hâmilin Hukuki Müracaat Hakları
a. Ödenmeme Keyfiyetinin Tespiti
b. Hukuki Sorumluluk ve Çekte Zamanaşımı
aa. Hukuki Sorumluluk
bb. Çekte Zamanaşımı
F. Poliçe Hükümlerine Yapılan Yollamalar
G. 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun İncelenmesi
1. ÇK.’nın Amacı
2. Bankanın Araştırma Yükümlülüğü, Çek Hesapları ve Çek Defterleri
3. İbraz, Ödeme, Çekin Karşılıksız Olduğunun Tespiti ve Gecikme Cezası
a. Karşılığının hiç bulunmaması halinde,
b. Karşılığının kısmen bulunması halinde,
4. Bankaların Bildirim Yükümlülüğü
5. Ceza Sorumluluğu, Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı
6. Etkin Pişmanlık ve Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması
7. Diğer Hükümler

§ 5. EMTİA SENETLERİ
I. KAVRAM
II. UMUMİ MAĞAZA
III. MAKBUZ SENEDİ (WARE RECEIPT) VE VARANT (WARRANT)

A. Makbuz Senedinin Geçerlilik Şekil Şartları
B. Varantın Şekil Şartları
C. Defter
Ç. Kısmi Senet
D. Ciro
1. Şekli
2. Hükümleri
E. Mallar Üzerinde Tasarruflar
1. Yapılamayacak İşlemler
2. Malın Geri Alınması
3. Sattırma Hakkı
a. Sattırma Şartları
b. Satış Bedeli
4. Müracaat Hakkı
5. Sigorta
F. Zamanaşımı
G. Makbuz Senedi ve Varantın Zıyaı ve İptali
Ticari İşletme Hukuku Örnek Test Soruları
Kıymetli Evrak Hukuku Örnek Test Soruları
Şirketler Hukuku Örnek Test Soruları
Yararlanılan Kaynaklar
Kavram Dizin

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153476
Yayın Tarihi 2019 Ekim
Barkod 9786052012741
ISBN 9786052012741
Yayınevi Umuttepe
Baskı Sayısı 7
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Şaban Kayıhan