Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Temel Hukuk Bilgisi Temel Hukuk Bilgisi

Temel Hukuk Bilgisi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
504
Boyut :
13x19
Baskı :
11
ISBN/Ref :
9789750261695

Stok Durumu: Stokta var

54,00 TL

Detayları

Toplum halinde yaşayan insanların, birbirleriyle ve toplumla olan ilişkileri sonucunda, sosyal hayatı düzenleyen din, ahlak, görgü kuralları ortaya çıkmıştır. Ancak bunların müeyyideleri manevi olduğu için toplumsal düzeni sağlamada yetersiz kalmışlardır. Bunun üzerine, aykırı gelenlere devlet desteğiyle kimi maddi müeyyidelerin uygulanabildiği hukuk düzeni ve bu düzeni sağlayan hukuk kuralları ortaya çıkmıştır.

Kitap iki kısma ayrılmıştır. "Hukuka Giriş" başlığı altındaki ilk kısımda; toplumsal düzeni sağlayan din, ahlak, görgü ve hukuk kuralları, hukukun amaçları ve unsurları, çeşitli anlamları, pozitif hukukun kaynakları, hukuk sistemleri, hukuk kurallarının anlam, zaman ve yer bakımından uygulanması, kanunlaştırma ve iktibas, hukuk kurallarının sınıflandırılması gibi konulara yer verilmiştir.

İkinci kısımda ise "Hukukun Temel Kavramları" başlığı altında; herkesin bilmesi gereken hak, hukuki olay, fiil ve işlemler, gerçek ve tüzel kişiler, yerleşim yeri, hısımlık, ad ve korunması, aile, miras, eşya, sorumluluk ve yargı teşkilatı gibi temel hukuk kavramlarına yer verilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Hukuka Giriş
Toplum Düzenini Sağlayan Kurallar
Pozitif Hukukun Kaynakları
Hukuk Kurallarının Uygulanması
Kanunlaştırma
Hukuk Sistemleri
Hukuk Kurallarının Sınıflandırılması
Hukukun Temel Kavram ve Kurumları
Hak
Hukuki Olay, Fiil ve İşlemler
Kişi ve Kişilik
Aile, Miras, Eşya Kavramları
Sorumluluk
Yargı Teşkilatı

İçindekiler

Onbirinci Baskıya Önsöz 5
Beşinci Baskıya Önsöz 7
Kısaltmalar 29
Birinci Kısım:
HUKUKA GİRİŞ
Bölüm 1
TOPLUM DÜZENİ VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR
I. TOPLUMSAL HAYAT 33
II. TOPLUM HAYATINI DÜZENLEYEN KURALLAR 34
A. Din Kuralları 34
B. Ahlâk Kuralları 35
C. Görgü Kuralları 37
D. Hukuk Kuralları 38
1. Kavram ve Tanım 38
2. Hukuk Kuralları ile Toplum Hayatını Düzenleyen Diğer Kurallar Arasındaki Farklılıklar ve İlişkiler 39
a. Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında 40
b. Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında 41
c. Görgü (Nezaket) Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında 43
3. Hukuk Kuralının Unsurları 45
a. Düzenleme Konusu 45
b. İrade (Emir) 46
c. Yaptırım (Müeyyide) 46
ca. Ceza Hukukunda 48
cb. İdare Hukukunda 50
cc. Özel Hukukta 51
4. Hukuk Kuralının Özellikleri 55
a. Genellik 55
b. Soyutluk 55
c. Süreklilik 56
5. Hukuk Kurallarının Niteliklerine Göre Ayrımı 56
a. Emredici Hukuk Kuralları 57
b. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları 58
c. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları 59
d. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları 60
III. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI 60
A. Pozitif (Müspet) Hukuk 61
B. Mevzu Hukuk 61
C. Tabi (Doğal, İdeal) Hukuk 62
D. Objektif Hukuk – Sübjektif Hukuk 63
E. Maddî Hukuk – Usul Hukuku 64
F. Hukuk Bilimi 65
G. Hukuk Tarihi 65
H. Hukuk Felsefesi 66
I. Hukuk Sosyolojisi 66
İ. Karşılaştırmalı Hukuk 67
J. Hukuk Dogmatiği 67
K. Hukuk Siyaseti 67
L. Adli Tıp 68
M. Adalet Psikolojisi 68
IV. HUKUKUN AMAÇLARI 68
A. Dirlik ve Düzeni Sağlama 68
B. Hukuki Güvenliği Sağlama 69
C. Adaleti Sağlama 70
D. Yeniliklere ve Değişimlere Uyum Sağlayacak Tedbirleri Alma 73
V. HUKUK KURALLARININ OLUŞUMUNA TEORİK YAKLAŞIM: HUKUK OKULLARI 74
A. Doğal Hukuk Okulu 74
B. Sosyolojik Hukuk Okulu 75
C. Tarihçi Hukuk Okulu 76
D. Analitik Hukuk Okulu 76
Bölüm 2
POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI
I. ASLİ KAYNAKLAR 80
A. Yazılı Kaynaklar 80
1. Anayasa 81
2. Kanunlar 88
3. Uluslararası Anlaşmalar 92
4. Kanun Gücünde Olan Diğer Kaynaklar 95
5. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 98
a. Olağan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 98
b. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 99
6. Yönetmelikler (=Talimatnameler) 99
B. Örf ve Adet Hukuku 100
1. Örf ve Adet Hukukunun Unsurları 101
2. Örf ve Âdetin Türleri 103
3. Örf ve Âdetin Tespiti 104
4. Örf ve Âdetin Önemi 104
II. YARDIMCI KAYNAKLAR 106
A. Yargı (Mahkeme) Kararları 107
B. Bilimsel Görüşler (Doktrin=Öğreti) 109
III. HÂKİMİN HUKUK YARATMASI 111
A. Hakimin Hukuk Yaratması Kavramı 111
B. Hukuk Yaratma Yetkisinin Kullanım Alanı: Hukukta Boşluk 112
C. Hukukta Boşlukların Giderilmesi 115
IV. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ 115
Bölüm 3
HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI
I. ANLAM BAKIMINDAN 119
A. Yorum Türleri 120
1. Yasama Yorumu 120
2. Yargı Yorumu 121
3. Bilimsel Yorum 122
B. Yorum Metotları 122
1. Lafzî (Deyimsel) Yorum Metodu 123
2. Tarihsel Yorum Metodu 123
3. Mantıkî Yorum Metodu 124
4. Kavramcı Yorum Metodu 125
5. Menfaatler İçtihadı Metodu 126
6. Fonksiyonel Yorum Metodu 126
7. İdeal Bir Muhatabın Araştırılması Metodu 127
8. Sistematik Yorum Metodu 127
C. Hukuk Kurallarının Uygulanmasında Mantık Kuralları 128
1. Kıyas 129
2. Evleviyet (Öncelik) 130
3. Aksi ile Kanıt 131
II. ZAMAN BAKIMINDAN 132
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi 133
1. Açık Hüküm Varsa 133
2. Açık Hüküm Yoksa 134
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması 134
1. Kanunların Yürürlükten Kalkması 134
a. Sürenin Dolması ile Yürürlükten Kalkma 134
b. Başka Bir Kanunla Yürürlükten Kalkma 135
c. Anayasa Mahkemesi’nce İptal 135
2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yürürlükten Kalkması 136
3. Yönetmeliklerin Yürürlükten Kalkması 136
C. Hukuk Kurallarının Çatışması 137
D. Kanunların Geçmişe Yürümesi 138
1. Kural: Kanunlar Geçmişe Yürümez 138
2. Kanunların Geçmişe Yürümemesi Kuralının İstisnaları 138
a. Özel Hukuk Alanında 139
b. Kamu Hukuku Alanında 140
III. YER BAKIMINDAN 142
A. Mülkîlik (Yersellik, Ülkesellik) İlkesi 142
B. Kişisellik (Şahsilik) İlkesi 142
Bölüm 4
KANUNLAŞTIRMA VE İKTİBAS
I. TANIM 145
II. KANUNLAŞTIRMANIN AMACI VE SEBEPLERİ 146
III. KANUNLAŞTIRMA METODLARI 148
A. Somut Olay Metodu 148
B. Soyut Kural Metodu 149
IV. KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ 149
A. Batıda 149
B. Türkiyede 151
1. Osmanlı Devleti Döneminde 151
a. Anayasa Hukuku Alanında 152
b. Ceza Hukuku Alanında 152
c. Ticaret Hukuku Alanında 153
ç. Medenî Hukuk Alanında 153
d. Yargılama Hukuku Alanında 154
e. Değerlendirme 154
2. Cumhuriyet Döneminde 154
a. Anayasa Hukuku Alanında 155
b. Medenî Hukuk Alanında 156
c. Yargılama (Usul) Hukuku Alanında 156
d. Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında 157
Bölüm 5
HUKUK SİSTEMLERİ
I. KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ 160
II. ANGLO–SAKSON SİSTEMİ 162
A. Özellikleri 162
B. Kara Avrupası Sisteminden Farklı Yönleri 163
III. İSLAM HUKUK SİSTEMİ 164
A. Kavram 164
B. Kaynakları 165
1. Kuran–ı Kerim 165
2. Sünnet 165
3. İcma 166
4. Kıyas 166
IV. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ 167
Bölüm 6
HUKUK KURALLARININ SINIFLANDIRILMASI
I. SINIFLANDIRMANIN ÖNEMİ 169
II. KAMU HUKUKU–ÖZEL HUKUK AYRIMI 170
A. Ayrımın Ölçütleri 171
B. Ayrımı Reddeden Görüşler 173
C. Uygulamada Kamu Hukuku–Özel Hukuk Ayrımı 174
III. HUKUKUN SINIFLANDIRILMASI 175
A. Kamu Hukuku 175
1. Anayasa Hukuku 176
2. İdare Hukuku 177
3. Ceza Hukuku 180
4. Milletlerarası Hukuk (Devletler Genel Hukuku) 182
5. Vergi Hukuku 185
6. Sosyal Güvenlik Hukuku 187
7. Maden Hukuku 189
8. Çevre Hukuku 190
9. Genel Kamu Hukuku 191
10. Yargılama Usulü Hukuku 191
a. Anayasa Yargısı 192
b. Ceza Yargısı (Criminal Procedure Law) 193
c. İdari Yargı ve Vergi Yargısı 194
B. Özel Hukuk 194
1. Medeni Hukuk 195
2. Ticaret Hukuku 197
3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku 200
C. Karma Hukuk 201
1. Medeni Yargılama Hukuku 202
2. Noterlik Hukuku 203
3. İş Hukuku 204
4. Hava Hukuku 205
5. Bankacılık Hukuku 206
6. Sermaye Piyasası Hukuku 207
7. Toprak Hukuku 207
8. İmar Hukuku 208
9. Devletler Özel Hukuku 209
10. Tıp Hukuku 211
11. Tüketici Hukuku 211
12. Bilişim Hukuku 212
13. Rekabet Hukuku 213
İkinci Kısım:
HUKUKUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI
Bölüm 7
HAK
I. TANIM 217
A. İrade Teorisi 217
B. Menfaat Teorisi 218
C. Karma Teori 218
II. İNSAN HAKLARI (HUMAN RIGHTS) 219
A. Kavram, Tanım ve Nitelikleri 219
B. İnsan Haklarının Türleri 221
1. Kişi Hakları ve Ödevleri 221
2. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Ödevler 222
3. Siyasi Hak ve Ödevler 223
C. İnsan Haklarının Düzenlenmesi 223
1. Önleyici Sistem 223
2. Düzeltici Sistem 224
D. İnsan Haklarının Sınırlanması, Kullanılmasının
Durdurulması, Kötüye Kullanılmaması 225
1. İnsan Haklarının Sınırlanması 225
2. İnsan Haklarının Kötüye Kullanılmaması 225
3. İnsan Haklarının Durdurulması 226
E. İnsan Haklarının Korunması 226
1. Milli Düzeyde 227
2. Uluslararası Düzeyde 228
a. Birleşmiş Milletler Düzeyinde 229
b. Bölgesel Düzeyde 231
III. ÖZEL HAKLAR 236
A. Niteliklerine Göre 237
1. Mutlak Haklar 237
a. Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar 238
b. Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar 240
2. Nispî Haklar 241
B. Konularına Göre 243
C. Devredilip Devredilememelerine Göre 245
D. Amaçlarına Göre 246
1. Yenilik Doğuran Haklar 246
2. Alelâde Haklar 247
E. Bağımsız veya Başka Bir Hakka Bağlı Olmalarına Göre 248
IV. HAKLARIN KAZANILMASI 248
A. Aslen Kazanılması 249
B. Devren Kazanılması 249
C. Hakların Tesisen Kazanılması 250
D. Hakların Kazanılmasında İyiniyet 251
1. Kavram ve Şartları 251
2. İyiniyetin Korunması 253
3. İyiniyetin İspatı 253
4. İyiniyetin Etkisi 254
5. İyiniyetin Korunduğu Başlıca Haller 254
a. Aile Hukukunda 254
b. Miras Hukukunda 255
c. Eşya Hukukunda 255
ca. Taşınırlar Üzerinde 255
cb. Taşınmazlar Üzerinde 256
d. Borçlar Hukukunda 259
V. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ 260
A. Hukukî Olaylarla Kaybı 260
B. Hakkın Hukuki Fiillerle Kaybı 262
C. Hukuki İşlemlerle Kaybı 263
VI. DÜRÜST DAVRANMA İLKESİ 264
A. İlkenin Uygulama Alanı 264
1. Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesinde 264
2. Kanunların Yorumlanmasında 265
3. Hukukî İşlemlerde 265
B. Hakkın Kötüye Kullanılması 268
1. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Şartları 269
2. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları 270
VII. HAKLARIN KORUNMASI 271
A. Devlet Eli ile Korunması 271
1. Talep Hakkı 271
2. Dava Hakkı 273
a. Dâva Çeşitleri 273
b. Dâvada İspat 275
c. Dâvaya Karşı Savunma Yolları 279
d. Cebrî İcra Yolu (İcra ve İflas Hukuku) 281
B. Hakkın Hak Sahibi Tarafından Korunması 282
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa) 282
2. Zaruret Hali 283
3. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma 284
Bölüm 8
HUKUKİ OLAY, FİİL VE İŞLEMLER
I. HUKUKİ OLAYLAR 287
II. HUKUKÎ FİİLLER 288
A. Hukuki Fiil Kavramı 288
B. Hukuki Fiil Türleri 289
1. Hukuka Aykırı Fiiller 289
2. Hukuka Uygun Fiiller 289
III. HUKUKÎ İŞLEMLER 291
A. Hukuki İşlem Kavramı ve Unsurları 291
1. Kurucu Unsurlar 292
2. Geçerlik Unsurları 293
3. Etkinlik Unsurları 294
B. Hukuki İşlemin Sakatlığı ve Çeşitleri 294
1. İrade ile Açıklanması Arasındaki Kasıtlı Uygunsuzluk 294
2. İrade ile Açıklanması Arasında Kasıtlı Olmayan Uygunsuzluk 298
a. Hata (Yanılma) 298
b. Hile (Aldatma) 299
c. Tehdit – İkrah (Korkutma) 299
d. Hata (Yanılma), Hile (Aldatma) ve Tehdidin (Korkutmanın) Hükmü 300
C. Hukuki İşlemlerin Türleri 300
1. Tarafların Sayısı Bakımından 301
a. Tek Taraflı Hukukî İşlemler (Unilateral Transactions) 301
b. İki ve Çok Taraflı Hukukî İşlemler 301
2. Hüküm ve Sonuçlarını Doğurdukları Ana Göre 306
3. İvazlı ve İvazsız İşlemler 307
4. Malvarlığına Yaptıkları Etkilere Göre 307
5. Sebebe Bağlı Olan ve Olmayan İşlemler 308
a. Sebebe Bağlı İşlemler 308
b. Sebebe Bağlı Olmayan İşlemler 309
6. Kamu Hukuku İşlemleri 310
a. Yasama İşlemleri 310
b. Yargısal İşlemler 311
c. İdarî İşlemler 312
Bölüm 9
KİŞİ VE KİŞİLİK
I. GERÇEK KİŞİLER (REAL PERSONS) 316
A. Kişiliğin Başlangıcı 317
B. Kişiliğin Sona Ermesi 318
1. Ölüm Karinesi 318
2. Gaiplik 319
C. Kişilerin Ehliyetleri 321
1. Hak Ehliyeti 321
2. Fiil Ehliyeti 322
a. Fiil Ehliyetinin Şartları 323
aa. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak 323
ab. Ergin olmak 324
ac. Kısıtlı olmamak 326
b. Fiil Ehliyetinin Kapsamı 326
c. Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişiler 327
ca. Tam Ehliyetliler 327
cb. Sınırlı Ehliyetliler 327
cc. Sınırlı Ehliyetsizler 328
cd. Tam Ehliyetsizler 329
II. TÜZEL KİŞİLER 330
A. Tüzel Kişiliğin Başlangıcı 331
1. Serbest Kuruluş Sistemi 331
2. İzin (Müsaade) Sistemi 332
3. Tescil Sistemi 333
B. Tüzel Kişilerin Türleri 333
1. Yapılarına Göre 333
a. Kişi Toplulukları 333
b. Mal Toplulukları 334
2. Tabi Oldukları Hukuka Göre 334
a. Kamu Tüzel Kişileri 334
b. Özel Hukuk Tüzel Kişileri 337
3. Amaçları Bakımından 338
4. Kuruluş Tarzları ve Faaliyet Konuları Bakımından 338
C. Tüzel Kişiliğin Ehliyetleri 339
1. Hak Ehliyeti 339
2. Fiil Ehliyeti 339
D. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 340
1. Sona Erme Şekilleri 340
a. İnfisah (Dağılma) 341
b. Fesih (Dağıtılma) 341
2. Sona Eren Tüzel Kişiliğin Mallarının Durumu 342
a. Tasfiye 342
b. Tahsis 342
E. Dernekler ve Vakıflar 343
1. Dernekler 343
2. Vakıflar 346
III. KİŞİLERİN HISIMLARI 348
A. Kan Hısımlığı 348
1. Altsoy – Üstsoy Hısımlığı 348
2. Yansoy Hısımlığı 349
3. Kan Hısımlığının Derecesi 349
B. Sözleşmeye Dayanan Hısımlık 349
1. Kayın Hısımlığı 350
2. Evlatlık İlişkisinden Doğan Hısımlık 350
C. Hısımlık İlişkisinin Hukuki Sonuçları 351
IV. KİŞİLERİN ADLARI (İSİMLERİ) VE KORUNMASI 351
A. Ad Çeşitleri 352
1. Öz Ad 352
2. Soy Adı 353
3. Zorunlu Olmayan Diğer Adlar 354
4. Ticaret Unvanı 354
5. İşletme Adı 355
6. Tüzel Kişilerin Adları 355
B. Adın Değiştirilmesi 355
C. Adın Korunması 356
D. Adın Düzeltilmesi 357
V. KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ 358
A. Yerleşim Yerinin Tabi Olduğu İlkeler 359
B. Gerçek Kişilerin Yerleşim Yeri 359
C. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri 361
Bölüm 10
ÂİLE KAVRAMI
I. NİŞANLANMA 365
II. EVLENME 367
A. Evliliğin Şartları 367
1. Esasa ilişkin Şartlar 367
2. Şekle ilişkin Şartlar 370
a. Evlenme İradesinin Bizzat Açıklanması 370
b. Resmî Şekil 371
B. Evliliğin Genel Hükümleri 371
C. Evlilik Birliğinin Korunması 373
D. Eşlerin Mallarının Yönetimi 374
E. Evliliğin Sona Ermesi 377
1. Ölüm ve Gaiplik 377
2. Evlenmenin Geçersizliği 377
3. Evlenmenin Hükümsüzlüğü 378
4. Boşanma 380
a. Boşanmanın Sebepleri 380
b. Boşanmanın Hukukî Sonuçları 381
III. SOYBAĞI 382
A. Tanım ve Çeşitleri 382
B. Evlat Edinme 383
C. Soybağının Hükümleri 384
IV. VESAYET 386
Bölüm 11
MİRAS KAVRAMI
I. MİRASÇILAR 392
A. Kanuni Mirasçılık 392
B. İradî (Mansup) Mirasçılık 393
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 395
III. MİRASIN GEÇİŞİ 396
IV. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU 396
Bölüm 12
EŞYA KAVRAMI
I. TAPU SİCİLİ 399
A. Kavram 399
B. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler 400
C. Tapu Sicilinin Unsurları 401
D. Tapu Sicili İşlemleri 402
1. Kayıt 402
2. Tescil 402
a. Tescilin Sebebe Dayanması 403
b. Tescil Talebi 403
c. Tescilin Hükmü 404
3. Şerh 404
4. Beyanlar 405
II. ZİLYETLİK 406
A. Zilyetliğin Unsurları 406
B. Zilyetliğin konusu 407
C. Zilyetliğin Türleri 407
D. Zilyetliğin Kazanılması 408
E. Zilyetliğin Korunması 408
1. Savunma Hakkı 408
2. Zilyetliği Koruyan Davalar 408
3. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması 409
4. Zilyetliğin Hak Karinesi Olarak Korunması (Taşınır Davası) 410
F. İade ile Yükümlü Zilyedin Sorumluluğu 411
III. MÜLKİYET 412
A. Malikin Mülkiyet Hakkından Doğan Yetki ve Ödevleri 412
1. Malikin Yetkileri 412
2. Malikin Ödevleri 414
B. Konusu ve Kapsamı 415
1. Bütünleyici Parça 415
2. Eklenti 416
3. Mülkiyetin Türleri 417
a. Tek Mülkiyet 417
b. Ortak Mülkiyet 417
4. Taşınmaz Mülkiyeti 420
5. Taşınır Mülkiyeti 424
IV. SINIRLI AYNİ HAKLAR 426
A. İrtifak Hakları 426
B. Rehin Hakları 428
1. Taşınmaz Rehni 428
a. İpotek 430
b. İrad Senedi 432
c. İpotekli Borç Senedi 433
2. Taşınır Rehni 433
a. Teslime Bağlı Rehin 434
b. Hapis Hakkı 434
Bölüm 13
SORUMLULUK
I. HUKUKİ SORUMLULUK 437
A. Medeni Hukukta 437
1. Kaynakları Bakımından 438
a. Kanunî Sorumluluk 438
b. Hukukî İşlemlerden Kaynaklanan Sorumluluk 438
c. Haksız Fiil Sorumluluğu 439
ca. Kusura Dayanan Sorumluluk 439
bb. Kusursuz Sorumluluk 442
2. Hukukî Sonuçları Bakımından 445
a. Kişilik Varlığı ile Sorumluluk 445
b. Malvarlığı ile Sorumluluk 446
ba. Sınırsız Sorumluluk 446
bb. Sınırlı Sorumluluk 447
B. İdare Hukukunda 448
1. İdarenin Kusura Dayanan Sorumluluğu 448
a. Hizmet Kusuru 449
b. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller 450
c. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı 451
2. Kusursuz Sorumluluk 451
II. CEZAİ SORUMLULUK 452
A. Kavram 452
B. Cezai Sorumluluğun Şartları 454
III. CUMHURBAŞKANI’NIN, CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARININ VE BAKANLARIN SORUMLULUĞU 455
A. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu 455
1. Siyasi sorumluluğu 455
2. Cezai Sorumluluğu 457
B. Cumhurbaşkanı Yardımcılarının ve Bakanların Sorumluluğu 458
1. Cumhurbaşkanına Karşı Sorumluluğu 458
2. Cezai Sorumluluğu 458
Bölüm 14
YARGI VE TEŞKİLATI
I. YARGI FONKSİYONU VE YETKİSİ 461
II. YARGI SİSTEMLERİ 462
A. Yargı Birliği Sistemi 463
B. İdari Yargı Sistemi 463
C. Karma Sistem 463
III. YARGI YOLLARI 463
A. Anayasa Yargısı 464
1. Soyut Norm Denetimi 464
2. Somut Norm Denetimi (Def’i Yolu) 464
3. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Niteliği 465
4. Yüce Divan Denetimi 466
5. Bireysel Başvuru Yolu 466
B. Disiplin Mahkemeleri 467
C. Adli Yargı 468
1. İlk Derece Mahkemeleri 468
a. Ceza Yargısı ve Ceza Mahkemeleri 469
b. Medeni Yargılama ve Hukuk Mahkemeleri 471
2. Bölge Adliye Mahkemeleri 472
3. Yargıtay 474
D. İdari Yargı 476
1. Temyiz Yeri: Danıştay 476
2. Bölge İdare Mahkemeleri 478
3. İdare ve Vergi Mahkemeleri 479
E. Seçim Yargısı ve Yüksek Seçim Kurulu 481
F. Hesap Yargısı ve Sayıştay 481
G. Uyuşmazlık Mahkemesi 482
Kaynakça 483
Kavramlar Dizini 489

Ek Bilgi

Ürün Kodu 154526
Yayın Tarihi 2020 Eylül
Barkod 9789750261695
ISBN 9789750261695
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 11
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Halil Kalabalık