Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ( TCK. m.200,221 )

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
140
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786056422331

Stok Durumu: Stokta var

23,15 TL

Detayları

İcra ve İflâs Kanunu
İcra ve İflâs Kanunu’nun Tatbikatına Dair Nizamname
İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği
İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik
Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik
Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
İflâs İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği Uyarınca İcra ve İflâs İşlerinde Kullanılması Zorunlu Olan Basılı Örnekler

İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat’a ilişkin olarak hazırlanan mevzuat derlemesinin üçüncü baskısının tükenmesi ve mevzuatta yenilik ve değişiklik getiren yeni kanun ve yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi dolayısıyla dördüncü baskı hazırlanmıştır.


 • 2004 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu'nu Değiştiren ve Ek Düzenlemeler Getiren Kanunlar
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • İCRA VE İFLÂS KANUNU
 • BİRİNCİ BAP
 • TEŞKİLÂT VE MUHTELİF HÜKÜMLER
 • -Md. -Sayfa
 • İcra Daireleri-: -1-3
 • İflâs Daireleri-: -2-5
 • İcra İflâs Dairelerinin Birleştirilmesi-: -3-5
 • İcra Mahkemesi-: -4-5
 • Sorumluluk-: -5-6
 • Zimmet-: -6-6
 • Zarar ve Ziyan Dâvasının Zamanaşımı-: -7-6
 • Tutanaklar-: -8-7
 • Elektronik İşlemler-: -8/a-7
 • Paranın Ödenmesi ve Değerli Eşyanın Muhafazası-: -9-8
 • İş Görmekten Memnuiyet-: -10-9
 • İcra Mahkemesi Hakiminin Reddi-: -10/a-10
 • İcra Mahkemesi Hâkiminin Reddi-: -10/a-10
 • Memnu İşler-: -11-11
 • İcra Dairesine Ödeme-: -12-11
 • Gözetim ve Denetim-: -13-11
 • Birinci Teftiş-: -13/a-12
 • Tüzük, Yönetmelik ve Yargıtay Kararları-: -14-12
 • Harçlar-: -15-13
 • Şikâyet ve Şartlar-: -16-13
 • Şikâyet Üzerine Yapılacak Muameleler-: -17-14
 • Yargılama Usulleri-: -18-14
 • Müddetler
 • Başlaması ve Bitmesi-: -19-15
 • Müddetlerin Değiştirilmemesi-: -20-15
 • İcra Tebliğleri-: -21-15
 • İcranın Durdurulması-: -22-16
 • Kanundaki Istılahlar-: -23-16
 • İKİNCİ BAP
 • İLÂMLARIN İCRASI
 • I. -PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLARHAKKINDA İLÂMLARIN İCRASI
 • Taşınır Teslimi-: -24-18
 • Çocuk Teslimi-: -25-19
 • Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlâmınİcrası-: -25/a-20
 • Çocuk Teslimine ve Çocukla Kişisel İlişkiKurulmasına Dair İlâmların İcrasında UzmanBulundurulması-: -25/b-20
 • Taşınmaz Tahliye ve Teslimi
 • 1 - Borçlunun Elinde İse-: -26-20
 • 2 - Taşınmaz Üçüncü Şahıs Elinde İse-: -27-21
 • Taşınmaz Davalarında Hükümlerin Tapu SicilDairesine Tebliği-: -28-22
 • Taşınmaz Hakkındaki Hükümden SonraYedin Tebeddülü-: -29-22
 • Bir İşin Yapılmasına veya YapılmamasınaDair Olan İlâmlar-: -30-23
 • İrtifak Haklarına Mütedair İlâmlar-: -31-24
 • Gemilere ve Bunlarla İlgili Aynî Haklara İlişkinİlâmların İcrası-: -31/a-24
 • II. -PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİİLÂMLARIN İCRASI
 • İcra Emri ve Muhtevası-: -32-26
 • İcranın Geri Bırakılması-: -33-28
 • İlâmın Zamanaşımına Uğradığı İddiası-: -33/a-29
 • III. -MÜŞTEREK HÜKÜMLER
 • İcranın Nereden İsteneceği-: -34-30
 • Takibin Başlaması-: -35-30
 • İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Mühlet-: -36-30
 • İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre-: -36-31
 • Haciz veya İflâs İstemek Yetkisi-: -37-32
 • İlâm Mahiyetini Haiz Belgeler-: -38-32
 • Zamanaşımı-: -39-33
 • İcranın İadesi-: -40-33
 • Umumî Hükümler-: -41-34
 • ÜÇÜNCÜ BAP
 • İLÂMSIZ TAKİP
 • I. -TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI
 • Para Borcu ve Teminat İçin Takip-: -42-35
 • İflâsa Tâbi Şahıslar Hakkındaki Takip-: -43-35
 • Ticareti Terk Edenler-: -44-35
 • Rehin ve İpotekle Temin Edilmiş Alacaklar-: -45-37
 • Haciz Yoliyle Takip
 • 1 - Umumîyetle-: -46-37
 • 2 - Hukuku Amme Borçları-: -47-38
 • Zabıt ve Müsadere Edilen Eşyanın ParayaÇevrilmesi-: -48-38
 • Rehin Karşılığı Ödünç Verenler-: -49-38
 • II. -YETKİ
 • Yetki ve İtirazları-: -50-38
 • III. -TATİLLER VE TALİKLER
 • Tatiller
 • 1 - Bütün Borçlular Hakkında-: -51-39
 • 2 - Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü Hâlinde-: -52-39
 • 3 - Terekenin Borçlarında-: -53-40
 • 4 - Tutukluluk ve Hükümlülük Halinde-: -54-40
 • 5 - Askerlik Halinde-: -54/a-41
 • 6 - Borçlunun Ağır Hastalığı Halinde-: -55-41
 • Talikın Müddetlerin Cereyanına Tesiri-: -56-41
 • IV. -İCRA TEBLİĞLERİ
 • İcra Tebliğleri-: -57-42
 • V. -TAKİP TALEBİ
 • Takip Talebi ve Muhtevası-: -58-42
 • Takip Masrafları-: -59-44
 • VI. -ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ
 • 1 - Ödeme Emri ve Muhtevası-: -60-44
 • 2 - Ödeme Emrinin Tebliği-: -61-45
 • İtiraz
 • 1 - Süresi ve Şekli-: -62-46
 • 2 - İtiraz Sebepleri-: -63-47
 • 3 - Alacaklıya Verilecek Nüsha-: -64-47
 • 4 - Gecikmiş İtiraz-: -65-48
 • 5 - İtirazın Hükmü-: -66-49
 • 6 - İtirazın Hükümden Düşürülmesi
 • a) İtirazın İptali-: -67-49
 • b) İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması-: -68-50
 • c) İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması-: -68/a-52
 • Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun VadeliKredi Şeklinde İşleyen Kredilerde İtirazın KesinOlarak Kaldırılması-: -68/b-54
 • İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasının Hükümleri-: -69-55
 • Karar ve Müddet-: -70-56
 • İcra Mahkemesinin Karariyle Takibin Talik veyaİptali-: -71-57
 • Menfi Tesbit ve İstirdat Dâvaları-: -72-57
 • Hususi Hükümler-: -73-59
 • DÖRDÜNCÜ BAP
 • HACİZ YOLİYLE TAKİP
 • I. -MAL BEYANI
 • Beyanın Muhteviyatı-: -74-60
 • Beyan Mecburiyeti Müddeti, Başlangıcı-: -75-60
 • Hapis ile Tazyik-: -76-60
 • Sonradan Kazanılan veya Ziyadeleşen MallarınBeyanı-: -77-61
 • II. -HACİZ
 • Haciz
 • 1 - Talep Müddeti-: -78-61
 • 2 - Hacze Başlama Müddeti-: -79-62
 • Haciz Yapan Memurun Yetkisi-: -80-62
 • Zabıta Memurlariyle Muhtarların Vazifeleri-: -81-63
 • Haczi Caiz Olmıyan Mallar ve Haklar-: -82-63
 • Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler-: -83-65
 • Önceden Yapılan Anlaşmalar-: -83/a-66
 • Yavrulu Hayvanların Haczi-: -83/b-66
 • Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi-: -83/c-66
 • Yetişmemiş Mahsullerin Haczi-: -84-66
 • Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi-: -85-67
 • Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri-: -86-68
 • Kıymet Takdiri-: -87-68
 • Mahcuz Malları Muhafaza Tedbirleri
 • 1 - Taşınırlar Hakkında-: -88-69
 • 2 - Alacaklar ve Üçüncü Şahıs ElindeHaczedilen Mallar Hakkında-: -89-71
 • 3 - Diğer Haklar İçin-: -90-73
 • 4 - Taşınmazlar Hakkında-: -91-73
 • I-Taşınmaz Haczinin Şumulü
 • II-Alacakları Rehinle Sağlanmış AlacaklılarınMahfuz Hakları
 • III-İdare ve İşletme-: -92-74
 • Mahsullerin Toplanması, Borçlunun Hakkı-: -93-75
 • İştirak Hâlinde Tasarruf Edilen Mallar-: -94-75
 • Mahcuz Malların Muhafazası Masrafları-: -95-76
 • İstihkak İddiasına İtiraz
 • A - Borçlunun Zilyedliği
 • 1 - Hazırlık Safhası-: -96-77
 • 2 - Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası-: -97-77
 • İstihkak Dâvalarında Mülkiyet Karinesi-: -97/a-80
 • 3 - Çalınmış ve Zayi Olmuş Şeyler-: -98-81
 • B - Üçüncü Şahsın Zilyetliği-: -99-81
 • Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili-: -100-82
 • Önce İcrası Lâzım Gelen Merasime LüzumOlmaksızın İştirak-: -101-83
 • Haciz Tutanağı Tanzimi-: -102-84
 • Davet-: -103-84
 • Hacze İştirak Hâlinde Davet-: -104-85
 • Borç Ödemeden Aciz Vesikası-: -105-85
 • III. -PARAYA ÇEVİRME
 • 1 - Satış Talebi
 • Talep İçin Müddetler-: -106-85
 • Talep Hakkı-: -107-86
 • Muvakkat Haciz Hâlinde-: -108-86
 • Satışın Tatili-: -109-86
 • Haczin Kalkması-: -110-87
 • Taksitle Ödeme-: -111-87
 • 2 - Taşınırların Satışı
 • Müddetler-: -112-88
 • Vaktinden Evvel Satış-: -113-88
 • Artırma Hazırlık Tedbirleri-: -114-88
 • İhalenin Yapılması-: -115-90
 • İkinci Artırma-: -116-91
 • Altın ve Gümüş Eşya-: -117-91
 • Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale FarklarınınTahsili Sureti-: -118-91
 • Pazarlık Suretiyle Satış-: -119-92
 • Ödeme Yerine Alacakların Devri-: -120-92
 • Paraya Çevirmenin Diğer Tarzı İştirak HâlindeMülkiyet Hisseleri-: -121-93
 • Aile Mal Ortaklığı-: -122-93
 • 3 - Taşınmazların Satışı
 • Satış Müddeti-: -123-94
 • Artırma Şartları
 • 1 - Şartnamenin Açık Bulundurulması-: -124-94
 • 2 - Münderecatı-: -125-95
 • Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililereİhtar-: -126-95
 • Ayrıca Tebliğler-: -127-97
 • Mükellefiyetlerin Listesi-: -128-97
 • Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet-: -128/a-98
 • İhale-: -129-99
 • Ödeme Usulü-: -130-100
 • Ödeme Müddeti İçinde Taşınmazın İdaresi-: -131-100
 • Sonradan Tesis Edilen Taşınmaz MükellefiyetleriVe İpotekli ve Mahcuz TaşınmazlarınKiralanmasında Hüküm-: -132-101
 • İhalenin Feshi ve Farkının Tahsili-: -133-101
 • İhalenin Neticesi ve Feshi-: -134-102
 • Tescil İçin Tapuya Tebliğ ve Zorla Çıkarma-: -135-104
 • Taşınmazların Satışına İlişkin HükümlerinGemilere Uygulanması-: -136-105
 • Aile Yurtları-: -137-105
 • 4 - Paranın Paylaştırılması
 • Paraların Paylaştırılması Zamanı, Masraflar veVekalet Ücreti-: -138-105
 • İcra Dairesinin Tamamlama Hacizleri-: -139-106
 • Sıra Cetveli-: -140-106
 • Cetvel Suretlerinin Tebliği-: -141-107
 • Cetvele İtiraz-: -142-107
 • Teminat Karşılığı Ödeme-: -142/a-107
 • Borç Ödemeden Aciz Vesikası-: -143-108
 • Senedin Geri Verilmesi ve İlâmın İcrası Vesikası-: -144-109
 • Paranın Paylaştırılmasına İlişkin HükümlerinGemilere Uygulanması-: -144/a-110
 • BEŞİNCİ BAP
 • REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLİLE TAKİP
 • I. -TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
 • Takip Talebi-: -145-111
 • Ödeme Emri-: -146-111
 • Ödeme Emrine İtiraz-: -147-112
 • II. -İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
 • Takip Talebi-: -148-112
 • Adres Gösterme Zorunluluğu-: -148/a-112
 • 1 - İcra Emri-: -149-113
 • İcranın Geri Bırakılması-: -149/a-113
 • 2 - Ödeme Emri-: -149/b-114
 • Ödeme Emrine İtiraz-: -150-115
 • İtirazın İncelenmesi Usulü ve Hükümleri-: -150/a-115
 • Kiracılara Haber Verme-: -150/b-116
 • Tapu İdaresine Haber Verme-: -150/c-117
 • Satış Hazırlıkları-: -150/d-117
 • III. -MÜŞTEREK HÜKÜMLER
 • Paraya Çevirme Müddeti-: -150/e-117
 • Muvakkat Rehin Açığı Belgesi-: -150/f-118
 • Paraya Çevirme Usulü-: -150/g-118
 • Alacağın veya Rehnin İlâmla Tesbit EdilmişOlması-: -150/h-118
 • Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun VadeliKredi Şeklinde İşleyen Nakdi Kredileri ve GayriNakdi Kredileri Teminen Alınan İpotekler-: -150/ı-119
 • Paylaştırma-: -151-120
 • Rehin Açığı Belgesi-: -152-120
 • İpotekli Alacakta Alacaklının Gaip Bulunmasıveya Borcu Almaktan İmtinaı-: -153-121
 • Rehnin Paraya Çevrilmesine İlişkin HükümlerinGemilere Uygulanması-: -153/a-121
 • ALTINCI BAP
 • İFLÂS YOLİYLE TAKİP
 • I. -YETKİ
 • İflâs Takiplerinde Yetkili Merci-: -154-123
 • II. -İFLÂS YOLİYLE ADİ TAKİP
 • Ödeme Emri ve Münderecatı-: -155-123
 • İflâs Talebi ve Müddeti-: -156-124
 • Talebin Geri Alınması ve Yenilenmesi-: -157-124
 • Yargılama Usulü-: -158-124
 • Muhafaza Tedbirleri-: -159-125
 • Masrafların Peşin Verilmesi-: -160-126
 • Defter Tutulması
 • 1 - Usulü-: -161-126
 • 2 - Neticeleri-: -162-126
 • 3 - Devam Müddeti-: -163-127
 • Yargıtaya Müracaat-: -164-127
 • Kanun Yollarına Başvurma-: -164-127
 • İflâs Tarihi-: -165-128
 • İflâs Kararının Tebliği ve İlânı-: -166-129
 • III. -KAMBİYO SENETLERİ ÇEK, POLİÇE VEEMRE MUHARRER SENET HAKKINDAKİHUSUSİ TAKİP USULLERİ
 • Takibin Kabulü Şartları-: -167-129
 • A) Haciz Yolu ile Takip
 • Ödeme Emri-: -168-131
 • a) Borca İtiraz-: -169-131
 • İtirazın İncelenmesi-: -169/a-132
 • b) İmzaya İtiraz-: -170-134
 • Borçlunun Kambiyo Hukuku BakımındanŞikâyeti-: -170/a-135
 • Uygulanacak Diğer Hükümler-: -170/b-136
 • B) İflâs Yolu ile Takip
 • Ödeme Emri-: -171-136
 • İtiraz veya Şikâyet-: -172-137
 • İflâs Dâvası
 • a) İtiraz veya Şikâyet Olunmaması-: -173-137
 • b) İtiraz veya Şikâyet Olunması-: -174-138
 • c) İstirdat Dâvası-: -175-138
 • d) Uygulanacak Hükümler-: -176-139
 • C) Müşterek Hükümler
 • Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler-: -176/a-139
 • Birden Fazla Borçlu Bulunması-: -176/b-139
 • IV. -DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS HALLERİ
 • Evvelce Takibe Hacet Kalmaksızın İflâs
 • A - Alacaklının Talebi-: -177-140
 • B - Borçlunun Müracaatiyle-: -178-140
 • Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflâsı-: -179-141
 • Erteleme Tedbirleri-: -179/a-142
 • Erteleme Kararının Etkileri-: -179/b-142
 • Reddolunan Miraslar-: -180-143
 • Usul-: -181-144
 • V. -İFLÂSIN KALDIRILMASI
 • İflâsın Kaldırılması-: -182-144
 • Reddolunmuş Bir Miras TasfiyesininDurdurulması-: -183-145
 • YEDİNCİ BAP
 • İFLÂSIN HUKUKÎ NETİCELERİ
 • I. -BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLÂSINNETİCELERİ
 • İflâs Masası-: -184-146
 • Rehinli Mallar ve Üretime Yönelik Yerler-: -185-146
 • İhtiyaten veya İcraen Haczedilen Şeyler-: -186-147
 • İptal Dâvasına Tâbi Haklar-: -187-147
 • Bedelinin Tahsili İçin Verilmiş Emre veyaHamiline Muharrer Senetler-: -188-148
 • Başkasına Ait Malın Satış Bedeli-: -189-148
 • Satıcının Geri Alma Hakkı-: -190-148
 • Müflisin Tasarrufa Ehliyetsizliği ve PoliçeÖdenmesi Hükümleri-: -191-149
 • Müflise Ödeme-: -192-149
 • Takibin Durması ve Düşmesi-: -193-149
 • Hukuk Dâvalarının Tatili-: -194-150
 • II. -ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLÂSINTESİRLERİ
 • Müflisin Borçlarının Muacceliyet Kesbetmesi-: -195-150
 • Faiz-: -196-151
 • Şarta Muallâk Alacaklar-: -197-151
 • Mevzuu Para Olmıyan Alacakların ParayaÇevrilmesi-: -198-152
 • Tamam Olmuş Satışların İfası-: -199-152
 • Takas-: -200-152
 • Takasa İtiraz-: -201-153
 • Müflisin Kefil Olduğu Borçlar-: -202-153
 • Müşterek Borçluların Bir Zamanda İflâsı-: -203-153
 • Müflisle Birlikte Borçlu Tarafından BorcunKısmen Ödenmesi-: -204-154
 • Kollektif Şirketin ve Gayrimahdut MesuliyetliŞeriklerin İflâsı-: -205-154
 • Adi ve Rehinli Alacakların Sırası-: -206-155
 • Sıralar Arasındaki Münasebet-: -207-157
 • SEKİZİNCİ BAP
 • İFLÂSIN TASFİYESİ
 • I. -MASANIN TEŞKİLİ
 • Defter Tanzimi-: -208-158
 • Müflisin Vazifeleri-: -209-158
 • Teminat Tedbirleri-: -210-159
 • Haczi Caiz Olmıyan Eşya Hakkında-: -211-159
 • Üçüncü Şahıslara Ait Mallar-: -212-159
 • Taşınmazlar Üzerinde Üçüncü Şahısların Hakları-: -213-160
 • Kıymet Takdiri-: -214-160
 • Defterin Müflis Tarafından Tanınması-: -215-160
 • Müflisin Mükellefiyetleri-: -216-160
 • Tasfiyenin Tatili-: -217-161
 • II. -ALACAKLILARI DAVET
 • Basit Tasfiye-: -218-161
 • Adi Tasfiye ve İflâsın Açılmasının İlânı-: -219-162
 • Reddedilen Miraslarda Alacaklıları Davet-: -220-163
 • III. -MASANIN İDARESİ
 • İlk Alacaklılar Toplanması-: -221-163
 • Toplantı veya Karar Nisabının Oluşmaması-: -222-164
 • İflâs İdaresi ve İflâs Dairesinin Vazifeleri-: -223-164
 • Toplanmada Verilen Kararlar-: -224-166
 • Kararlar Aleyhine Müracaat-: -225-166
 • İflâs İdaresinin Vazifesi-: -226-166
 • İflâs İdaresinin Vazife ve Mes’uliyeti-: -227-167
 • Üçüncü Şahısların İstihkak İddiaları-: -228-168
 • Masa Alacaklarının Tahsili, Müstacel Satış-: -229-168
 • IV. -ALACAKLARIN TAHKİKİ VESIRALARIN TAYİNİ
 • İddia Edilen Alacakların Tetkiki-: -230-169
 • Tapu Siciline Yazılı Alacaklar-: -231-169
 • Alacaklılar Sıra Cetvelinin Müddet ve Şekli-: -232-169
 • Reddedilen Alacaklar-: -233-170
 • Alacaklılar Sıra Cetveli, İlân ve İhbar-: -234-170
 • Sıra Cetveline İtiraz ve Neticeleri-: -235-171
 • Geç Kalan Müracaatlar-: -236-171
 • V. -MASANIN TASFİYESİ
 • İkinci Alacaklılar Toplanması-: -237-172
 • İkinci Alacaklılar Toplanmasının Yetkisi-: -238-172
 • Toplantı ve Karar Nisabının Oluşmaması-: -239-173
 • Yeniden Alacaklılar Toplanması-: -240-173
 • Malların Paraya Çevrilmesi Usulü-: -241-173
 • Artırmanın İlânı-: -242-174
 • Artırma ve İhale-: -243-174
 • Artırma Suretiyle Satışın Şartları-: -244-175
 • Münazaalı Hakların Talep Eden AlacaklılaraTemliki-: -245-175
 • Aile Yurtları-: -246-175
 • VI. -PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
 • Pay Cetveli ve Son Hesap-: -247-175
 • İflâs Masrafları ve Masanın Borçları-: -248-176
 • Pay Cetvelinin İflâs Dairesine Bırakılması-: -249-176
 • Dağıtma-: -250-176
 • Borç Ödemeden Aciz Vesikası-: -251-177
 • Muvakkat Dağıtmalar-: -252-177
 • Kaydettirilmemiş Alacaklar-: -253-178
 • VII. İFLÂSIN KAPANMASI
 • Nihai Rapor ve Kapanma Kararı-: -254-178
 • İflâs Kapandıktan Sonra-: -255-179
 • İflâsın Tasfiyesi Müddeti-: -256-179
 • DOKUZUNCU BAP
 • İHTİYATÎ HACİZ
 • İhtiyatî Haciz Şartları-: -257-180
 • İhtiyatî Haciz Kararı-: -258-180
 • İhtiyatî Hacizde Teminat-: -259-181
 • İhtiyatî Haciz Kararının Muhtevası-: -260-182
 • İhtiyatî Haciz Kararının İcrası-: -261-182
 • Zabıt Tutma ve Haciz Tutanağının Tebliği-: -262-183
 • Borçlu Tarafından Gösterilecek Teminat-: -263-183
 • İhtiyatî Haczi Tamamlıyan Merasim-: -264-184
 • İhtiyatî Haciz Kararına İtiraz ve Temyiz-: -265-185
 • İhtiyatî Haczin Kaldırılması-: -266-186
 • İhtiyatî Hacizde İflâs Yolu ile Takip-: -267-186
 • İcrai Hacizlere İştirak-: -268-187
 • ONUNCU BAP
 • KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VEKİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
 • Adi Kira ve Hasılat Kiraları İçin Ödeme Emrive İtiraz Müddeti-: -269-188
 • İtiraz Etmemenin Sonuçları-: -269/a-189
 • İtiraz ve Kaldırılması Usulü-: -269/b-189
 • Kira Akdi Dışındaki İtirazlar ve Tahliye-: -269/c-190
 • Kıyasen Uygulanacak Maddeler-: -269/d-190
 • Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması-: -270-190
 • Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı-: -271-191
 • Mukavelename ile Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
 • 1 - Tahliye Emri ve Münderecatı-: -272-191
 • 2 - Tahliye ve Teslim-: -273-192
 • İtiraz
 • 1 - Müddet ve Şekli-: -274-192
 • 2 - İtirazın Kaldırılması-: -275-193
 • Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunursa-: -276-193
 • ONBİRİNCİ BAP
 • İPTAL DÂVASI
 • İptal Dâvası ve Dâvacılar-: -277-195
 • İvazsız Tasarrufların Butlanı-: -278-195
 • Acizden Dolayı Butlan-: -279-196
 • Zarar Verme Kastından Dolayı İptal-: -280-196
 • İptal Dâvalarında Yargılama Usulü-: -281-197
 • İptal Dâvasında Dâvalı-: -282-198
 • İadenin Şumulü-: -283-198
 • Hak Düşürücü Müddet-: -284-199
 • ONİKİNCİ BAP
 • KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VEKOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLAYENİDEN YAPILANDIRILMASI
 • I. -ADİ KONKORDATO
 • Konkordato Talebi-: -285-200
 • Konkordato Talebinin Nazara Alınması Şartları-: -286-201
 • Mühlet-: -287-201
 • Mühletin İlânı-: -288-203
 • Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları-: -289-203
 • Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları-: -290-204
 • Defter Tutulması ve Rehinli Malların KıymetininTakdiri-: -291-205
 • Alacaklıları Davet ve Alacakların Bildirilmesi-: -292-205
 • Alacaklılar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti-: -293-206
 • Alacaklıların Toplanması-: -294-206
 • Müşterek Borçlulara Karşı Haklar-: -295-206
 • Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi-: -296-207
 • Konkordatonun Kabulü İçin LâzımgelenEkseriyet-: -297-207
 • Konkordatonun Tasdikı-: -298-208
 • Rehinli Taşınır veya Taşınmazın ParayaÇevrilmesinin Ertelenmesi-: -298/a-209
 • Temyize Müracaat-: -299-210
 • Kanun Yollarına Başvurma-: -299-210
 • Tasdikın İlânı-: -300-211
 • Konkordatonun Reddinden Sonra İflâs veİhtiyatî Haciz-: -301-211
 • İtirazlı Alacaklar Hakkında Dâva-: -302-212
 • Konkordatonun Hükümleri-: -303-212
 • Konkordatonun Neticelenmiyen TakiplerÜzerine Tesiri-: -304-213
 • Nizalı Alacaklılara Ait Paralar-: -305-213
 • Konkordato Haricinde Yapılan Vaitler-: -306-213
 • Konkordatonun Alacaklılardan BirininMüracatiyle Onun Hakkında Feshi-: -307-214
 • Konkordatonun Tamamen Feshi-: -308-214
 • II. -İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO
 • Şartları ve Hükümleri-: -309-215
 • III. -MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLEKONKORDATO
 • Genel Olarak-: -309/a-215
 • Zorunlu İçeriği-: -309/b-216
 • Tasdikin Sonuçları-: -309/c-216
 • Konkordato Tasfiye Memurlarının HukukîDurumu-: -309/ç-217
 • Paylaştırmaya Katılacak AlacaklılarınBelirlenmesi-: -309/d-217
 • Paraya Çevirme-: -309/e-218
 • Rehinli Taşınmazlar-: -309/f-218
 • Taşınır Rehinleri-: -309/g-219
 • Tahsili Güç ve İhtilâflı Hakların AlacaklılaraDevri-: -309/ğ-219
 • Paraların Paylaştırılması-: -309/h-220
 • Rehin Açığı-: -309/ı-220
 • Tevdi-: -309/i-221
 • Faaliyet Raporu-: -309/j-221
 • Hukukî İşlemlerin İptali-: -309/k-221
 • Uygulanacak Ortak Hükümler-: -309/l-222
 • IV. SERMAYE ŞİRKETLERİ VEKOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLAYENİDEN YAPILANDIRILMASI
 • Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma-: -309/m-222
 • Yeniden Yapılandırma Projesi-: -309/n-223
 • Başvuruya Eklenecek Belgeler-: -309/o-224
 • Başvuru Üzerine ve Ara Dönemde MahkemeceYapılacak İşlem ve Alınacak Tedbirler-: -309/ö-225
 • Başvurunun Mahkemece İncelenmesi veKanun Yolları-: -309/p-226
 • Kararın Sonuçları-: -309/r-227
 • Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Feshi-: -309/s-228
 • Uzlaşma Yoluyla Yeniden YapılandırmaProjesinin Tadili-: -309/ş-228
 • Uzlaşma Yoluyla Yeniden YapılandırmaProjesinin İhlâli ve Muhtelif Hükümler-: -309/t-229
 • Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri-: -309/u-230
 • Yönetmelik-: -309/ü-231
 • ONÜÇÜNCÜ BAP
 • TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLÂS
 • I. -TAKSİRATLI İFLÂS
 • Taksiratlı İflâs Halleri-: -310-232
 • II. -HİLELİ İFLÂS
 • Hileli İflâs Halleri-: -311-233
 • ONDÖRDÜNCÜ BAP
 • İTİBARIN YERİNE GELMESİ
 • İtibarın Yerine Gelmesi
 • A - Hileli Müflis-: -312-235
 • B - Taksiratlı Müflis-: -313-235
 • C - Adi Müflis-: -314-235
 • İlân-: -315-236
 • Ölümden Sonra İtibarın Yerine Gelmesi-: -316-236
 • ONBEŞİNCİ BAP
 • FEVKALÂDE HÂLLERDEMÜHLET VE TATİL
 • I. -FEVKALÂDE MÜHLET
 • Bu Babın Tatbiki Şartları-: -317-237
 • Fevkalâde Mühletin Kabulü, Borçlunun Dilekçesi-: -318-237
 • İcra Mahkemesince Yapılacak Tetkikler-: -319-238
 • Temyize Müracaat-: -320-238
 • İstinaf Yoluna Başvurma-: -320-238
 • Defter Tanzimi, Komiser-: -321-239
 • Kararın Tebliği-: -322-239
 • Neticeler, Takipler ve Müddetler-: -323-239
 • Borçlunun Tasarruf Hakları
 • A - Umumiyetle-: -324-240
 • B - Yetkili Makam Tarafından Alınan HususiTedbirler Hakkında-: -325-240
 • Fevkalâde Mühlete Tâbi Olmıyan Alacaklar-: -326-241
 • Uzatma-: -327-241
 • Refi-: -328-242
 • Fevkalâde Mühlet İzinde Kondordato veYeniden Mühlet Verilmemesi-: -329-244
 • İflâsın Ertelenmesi ile İlişki-: -329/a-244
 • II. -FEVKALÂDE HÂLLERDE TATİL
 • İcra Takiplerinin Durdurulması Hâlleri-: -330-244
 • ONALTINCI BAP
 • CEZAÎ HÜKÜMLER
 • Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle MevcudunuEksilten Borçluların Cezası-: -331-245
 • Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Veren VeyaVaziyetinin Fenalığını Bilerek AğırlaştıranBorçlunun Cezası-: -332-246
 • İflâs ve Konkordato İşlerinde Hususi MenfaatTemin Edenlerin Cezası-: -333-246
 • Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu-: -333/a-247
 • Konkordatoda veya Sermaye Şirketleri İleKooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla YenidenYapılandırılmasında Yetkili Kimseleri HatayaDüşüren Ya Da Konkordato veya Uzlaşma YoluylaYeniden Yapılandırma Koşullarına UymayanBorçlunun Cezası-: -334-247
 • Konkordato Komiserinin Sorumluluğu-: -334/a-248
 • Kiracının Cezalandırılacağı Hâller-: -335-248
 • Müflisin Mallarını Vermeyenler Hakkındaki Cezalar-: -336-248
 • Kendisine Teslim Edilen Malları VermeyenlerHakkındaki Cezalar-: -336/a-249
 • Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi-: -337-249
 • Ticareti Terk Edenlerin Cezası-: -337/a-249
 • Hakikata Muhalif Beyanda Bulunanların Cezası-: -338-250
 • Beyandan Sonra Mal ve Kazançta Olan TezayüdüBildirmeyen Borçlunun Cezası-: -339-251
 • Borçlunun Ödeme Şartını İhlali Hâlinde Ceza-: -340-251
 • Çocuk Teslimi Emrine Muhalefetin Cezası-: -341-252
 • İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaz VeyaGemiye Tekrar Girenlerin Cezası-: -342-252
 • 30 ve 31 İnci Maddeler Hükmüne MuhalefetEdenlerin Cezası-: -343-252
 • Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası-: -344-253
 • Hükmî Şahısların Muamelelerinde KimlerinCeza Göreceği-: -345-253
 • Sermaye Şirketlerinin İflâsını İstemekMecburiyetinde Olanların Cezası-: -345/a-253
 • Artırmadan Çekilme-: -345/b-254
 • Görev ve Birleştirilme Yasağı-: -346-254
 • Şikâyet Süresi-: -347-254
 • Yetki-: -348-254
 • Yargılama Usulü-: -349-255
 • Duruşma-: -350-255
 • Tahkikat-: -351-256
 • Karar-: -352-256
 • Ceza Kararnamesi-: -352/a-256
 • (Mülga)--352/b-256-
 • İtiraz-: -353-256
 • İstinaf Yoluna Başvurma-: -353-257
 • Davanın ve Cezanın Düşmesi ile CezaVerilemeyecek Hâller-: -354-258
 • ONYEDİNCİ BAP
 • HUSUSÎ HÜKÜMLER
 • Maaş ve Ücretlerin Kesilmesinde Usul-: -355-259
 • Yukarıdaki Maddeye Riayet EtmeyenlerHakkında Hükümler-: -356-259
 • Cumhuriyet Savcılığınca Takip-: -357-260
 • Üçüncü Şahsa Bırakılan Mallar-: -358-260
 • İcra Dairelerinin Muhabereleri-: -359-260
 • Haczedilen Malların İstinabe Suretiyle Satışı-: -360-260
 • Fazla Verilen Paranın Geri Alınması-: -361-261
 • Emanetler Hakkında Zamanaşımı-: -362-261
 • TEMYİZ VE SON MADDELER
 • Temyizi Kabil Kararlar, Kötü Niyetle TemyizHalinde Yapılacak İşlem-: -363-261
 • Kanun Yollarına Başvurma ve Son Maddeler
 • İstinaf Yoluna Başvurma ve İncelenmesi-: -363-263
 • Temyiz-: -364-264
 • Temyiz Yoluna Başvurma ve İncelenmesi-: -364-265
 • İcra Mahkemesinin Temyiz Talebini Reddetmesi-: -365-266
 • İstinaf Dilekçesinin Reddi-: -365-266
 • Yargıtay Kararları-: -366-267
 • Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları-: -366-268
 • Borçlunun Mevcudu Hakkında Malûmat VermekMecburiyeti-: -367-269
 • İlga Edilen Kanunlar-: -368-269
 • Geçici Maddeler
 • Geçici Madde-: -1-270
 • Geçici Madde-: -2-271
 • Geçici Madde-: -3-271
 • Geçici Madde-: -4-271
 • Geçici Madde-: -5-271
 • Geçici Madde-: -6-275
 • Geçici Madde-: -7-275
 • Geçici Madde-: -8-276
 • Geçici Madde-: -9-276
 • Geçici Madde-: -10-276
 • Geçici Madde-: -11-276
 • Meriyet Zamanı-: -369-277
 • Kanunu İcraya Memur Olanlar-: -370-277
 • Kanuna İşlenemeyen Geçici Maddeler
 • 18/02/1965 Tarihli ve 538 Sayılı KanununGeçici Maddeleri
 • Geçici Madde-: -1-278
 • Geçici Madde-: -2-278
 • Geçici Madde-: -3-278
 • Geçici Madde-: -4-278
 • Geçici Madde-: -5-278
 • Geçici Madde-: -6-278
 • 06/06/1985 Tarihli ve 3222 Sayılı KanununGeçici Maddesi-: --279
 • 09/11/1988 Tarihli ve 3494 Sayılı KanununGeçici Maddesi-: --280
 • 08/06/2000 Tarihli ve 4578 Sayılı KanununGeçici Maddesi-: -1-281
 • 17/07/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanunun104. Maddesi-: -104-281
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • İCRA VE İFLÂS KANUNUİLEİLGİLİ MEVZUAT
 • --Sayfa
 • İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına DairNizamname---285
 • İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği---300
 • İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra KâtiplerininSınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği---370
 • Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin UzlaşmaYoluyla Yeniden Yapılandırılmasına DairYönetmelik---396
 • Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği AdaletBakanlığı Depo ve Garajlarının ÇalıştırılmasınaDair Yönetmelik---421
 • Adalet Bakanlığına Ait Depo ve GarajlardaMuhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin AlınacakÜcret Tarifesi Hakkında Tebliğ---431
 • İflâs İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı TarifesiHakkında Tebliğ---435
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun---439
 • Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun---507
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ UYARINCAİCRA VE İFLÂS İŞLERİNDE KULLANILMASI ZORUNLU OLAN BASILI ÖRNEKLER
 • ZORUNLU OLAN BASILI ÖRNEKLER-: -513
 • KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ-: -569
 • Ek Bilgi

  Ürün Kodu 142172
  Yayın Tarihi 2014 Temmuz
  Barkod 9786056422331
  ISBN 9786056422331
  Yayınevi Digesta
  Baskı Sayısı 1
  Cilt Tipi Sert Kapak
  Kağıt Türü Kitap Kağıdı
  Yazarlar Memet Dilsiz, Zafer İçer