Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Şirketler Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
724
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
13
ISBN/Ref :
9786050508437

Stok Durumu: Stokta var

150,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

YAZAR HAKKINDA ..............................................................................................VII

13. BASKI İÇİN ÖN SÖZ ................................................................................................XI

12. BASKI İÇİN ÖN SÖZ ..............................................................................................XII

11. BASKI İÇİN ÖN SÖZ .............................................................................................XIV

KISATMALAR CETVELİ ..........................................................................................XLIII

BAŞLARKEN .........................................................................................XLVII

Birinci Bölüm

GENEL OLARAK ŞİRKETLER HUKUKU VE

BU KONUDA YAPILAN AYIRIMLAR

§ 1 – GENEL OLARAK ŞİRKETLER HUKUKU............................................1

§ 2 – “ŞİRKET”İN UNSURLARI....................................................................3

I. GENEL OLARAK ..........................................................................................3

II. UNSURLAR ..................................................................................................5

A

– Kişi ..................................................................................................5

B

– Sözleşme ..................................................................................................8

C

– Sermaye ................................................................................................10

D

– Ortak Amaç...........................................................................................16

E

– Ortak Amaç İçin Faal Katılım (Affectio Societatis)......................17

§ 3 – ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDAKİ TASNİFLER.........................18

I. DÜZENLENDİĞİ YERE GÖRE .............................................................18

II. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLUP OLMAMASINA GÖRE..........................20

III. ORTAKLARIN ŞİRKET İÇİNDEKİ KONUMLARINA GÖRE.....22

A

– Genel Olarak.........................................................................................22

B

– Şahıs ve Sermaye Şirketleri (Karşılaştırmalı) ...................................22

IV. SERMAYE YAPILARINA GÖRE.............................................................34

A

– Esas = Muayyen = Sabit Sermayeli Şirketler...................................34

B

– Değişir Sermayeli Şirketler.................................................................35

C

– Basit Sermayeli Şirketler.....................................................................36

D

– Kayıtlı Sermayeli Şirketler..................................................................37

1. Genel Olarak ..............................................................................37

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Girme Koşulları.........................38

3. TTK’ya Tâbi Halka Kapalı Anonim Şirketlerde...................47

4. Sistemin Özü ve Avantajı..........................................................48

Şirketler Hukuku

XVI

5. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kurulu

Kararlarına Karşı İptal Davası Açma Hakkı .........................51

E – Şarta Bağlı (Şartlı) Sermaye................................................................... 55

V. ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE OLAN BORCU NEDENİYLE

ORTAKLARA BAŞVURULUP BAŞVURULAMAYACAĞINA VE

BAŞVURULABİLECEKSE SORUMLULUĞUN DERECESİNE

GÖRE...........................................................................................................................56

A – Sınırlı- Sınırsız Sorumluluk................................................................ 56

B – Doğrudan (I. Dereceden) – Dolaylı (2. Dereceden)

Sorumluluk............................................................................................ 60

C – Adi - Müteselsil Sorumluluk.............................................................. 61

İkinci Bölüm

ADİ ORTAKLIK

§ 4 – GENEL OLARAK ADİ ORTAKLIK.................................................... 63

§ 5 – ADİ ORTAKLIĞIN ÖZELLİKLERİ................................................... 69

I. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLMAMASI ve SONUÇLARI........................... 69

II. ORTAKLAR ve ORTAKLARIN TACİR SIFATI................................... 71

III. İŞLEVLERİ ................................................................................................ 71

IV. KONUSU ve AMACI................................................................................... 72

§ 6 – ADİ ORTAKLIĞIN KURULUŞU........................................................ 73

§ 7 – ADİ ORTAKLIĞIN İŞLEYİŞİ.............................................................. 74

I. İÇ İLİŞKİ ................................................................................................ 74

A – Sermaye Koyma Borcu....................................................................... 75

B – Kâra Katılma- Zararı Paylaşma.......................................................... 76

C – Ortaklık Kararları ................................................................................ 78

D – Şirketin Yönetimi................................................................................. 79

1. Genel Olarak Şirketin Yönetimi ile İdare Hak

ve Yetkisinin Kazanılması......................................................... 79

2. İdare Hak ve Yetkisinin Kullanımı.......................................... 79

3. Yönetim Yetkisinin Kapsamı

(Olağan ve Olağanüstü İşler) .................................................. 81

İçindekiler

XVII

4. İdare Hak ve Yetkisinin Geri Alınması/

Sınırlandırılması......................................................................... 82

E – Yöneticilerin Hak ve Yükümlülükleri............................................... 84

1. Genel Olarak .............................................................................. 84

2. Haklar........................................................................................... 84

3. Yükümlülükler............................................................................. 85

F – Rekabet Yasağı...................................................................................... 86

G – Ortaklar Arasında Değişiklik (Yeni Ortak Girmesi,

Çıkma, Çıkarılma)............................................................................... 87

1. Yeni Ortak Girmesi ve Alt Katılım.......................................... 87

2. Çıkma ve Çıkarılma ................................................................... 88

II. DIŞ İLİŞKİ ................................................................................................ 93

A – Genel Olarak......................................................................................... 93

B – Temsil ................................................................................................ 94

1. Dolaylı Temsil ............................................................................ 94

2. Doğrudan Temsil........................................................................ 94

3. Yetkisiz Temsil............................................................................ 95

C – Sorumluluk ve Malvarlığı Rejimi...................................................... 96

1. Sorumluluk.................................................................................. 96

2. Malvarlığı Rejimi........................................................................ 97

III. SONA ERME ................................................................................................ 98

A – Kendiliğinden Sona Erme (İnfisah)................................................. 98

B – İradî Sona Erme (Fesih)...................................................................101

1. Taraf İradesi İle ........................................................................101

2. Mahkeme Kararı İle ................................................................102

IV. SONA ERMENİN SONUÇLARI...........................................................103

A – Genel Olarak (Tasfiye).....................................................................103

B – Zamanaşımı.........................................................................................104

Üçüncü Bölüm

TİCARET ŞİRKETLERİ TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDA

UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLER

§ 8 – TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDAKİ GENEL HÜKÜMLER..... 109

I. GENEL OLARAK......................................................................................109

Şirketler Hukuku

XVIII

II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ ...................................110

A – Tüzel Kişilik ve Sonuçları.................................................................110

B – Tacir Sıfatı............................................................................................111

C – Yeni TTK ile Ultra Vires İlkesini Kaldırılmıştır............................111

D – Sınırlı Sorumluluk İlkesine Getirilmiş Bir İstisna:

“Perdenin Kaldırılması Teorisi”......................................................113

III. TİCARET ŞİRKETLERİNDE ŞİRKET İLE ORTAKLAR

ARASINDAKİ MUHTELİF İLİŞKİLER HAKKINDAKİ

HÜKÜMLER ..............................................................................................115

A – Katılma Payı........................................................................................115

1. Genel Olarak ............................................................................115

2. Sermaye Taahhüdü ile İlgili Özellikler ve İstisnaî

Hükümler...................................................................................117

3. Şirketin Sermaye Taahhüdü ile İlgili Sahip

Olduğu Haklar..........................................................................128

B – Faiz ve Ücret İsteme ..........................................................................129

C – Ortakların Kişisel Alacaklıları..........................................................131

1. Genel Olarak ............................................................................131

2. Şahıs Şirketi Ortağının Şahsî Alacaklısının Durumu .......132

3. Sermaye Şirketinin Ortağının Şahsî Alacaklısının Durumu....133

D – Zamanaşımı.........................................................................................135

E – Ticaret Bakanlığı’nın Ticaret Şirketleri ile İlgili

Düzenleme ve Denetleme Yetkisi ..................................................135

Dördüncü Bölüm

KOLLEKTİF ŞİRKET

§ 9 – KOLLEKTİF ŞİRKET.........................................................................139

I. GENEL OLARAK......................................................................................139

II. TANIM ve UNSURLAR...........................................................................139

A – Tanım ..............................................................................................139

B – Unsurlar ..............................................................................................140

1. Ticarî İşletme İşletmek............................................................140

2. Sermaye......................................................................................140

İçindekiler

XIX

3. Ticaret Unvanı..........................................................................140

4. Ortakların Sadece Gerçek Kişilerden Oluşması................140

5. Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sınırsız,

Müteselsilen ve II. Dereceden Sorumlu Olması................141

6. Tüzel Kişilik...............................................................................141

III. KURULUŞU ..............................................................................................141

A – Genel Olarak.......................................................................................141

B – Kuruluş Aşamaları..............................................................................142

1. Şirket Sözleşmenin Hazırlanması..........................................142

2. Sözleşmenin Resmî Onaydan Geçirilmesi..........................142

3. Tescil ve İlân..............................................................................143

IV. KURULUŞTAN ÖNCEKİ DÖNEME AİT SORUMLULUK........144

A – TTK m. 12/3’ün Uygulama Alanı...................................................144

B – Yazılı Sözleşmeden Önceki Safha...................................................144

C – Yazılı Sözleşmenin Yapılmasından Sonraki Aşama.....................145

D – Tescil ve İlandan Sonraki Aşama.....................................................145

§ 10 – KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ....................................................147

I. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER..............................................147

A – Genel Olarak.......................................................................................147

B – Sermaye Koyma Borcu.....................................................................147

C – Kârı Paylaşım- Zarara Katılım Esasları............................................148

D – İdare Hak ve Yetkisi...........................................................................149

1. Kazanılması ve Kullanımı.......................................................149

2. Tek Ortağın Şirket Sözleşmesi ile İdareci Seçilmesi..........150

3. İdare Yetkisinin Kısıtlanması ve/veya Geri Alınması........150

4. İdare İşlerinin Sınırı ve Kapsamı

[Olağan ve Olağanüstü İşlemler]..........................................151

5. Rekabet Yasağı..........................................................................152

6. Denetim.....................................................................................154

II. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER ve TEMSİL.....................154

A – Genel Olarak.......................................................................................154

B – Temsil Yetkisinin Kazanılması ve Kaybedilmesi..........................155

C – Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması...........................155

1. Kapsamı......................................................................................155

Şirketler Hukuku

XX

2. Sınırlandırılması: Sınırlandırmanın Sınırı: Birlikte

Temsil veya Şube İşleri ...........................................................156

D – Temsil Yetkisinin Kullanılmasının Sonuçları ...............................157

III. ŞİRKET ve ORTAKLARIN SORUMLULUĞU..................................158

A – Kural: Şirketin Birinci Dereceden Sorumluluğu.........................158

B – İstisna: Ortakların Sorumluluğu ve Koşulları..............................158

1. Şirkete Karşı Yapılan İcra Takibinin Semeresiz Kalması..158

2. Şirketin Herhangi Bir Nedenle Sona Ermesi......................158

3. Şirket Aleyhine Alınan Mahkeme Kararı (İlâm) ...............159

C – Ortakların İstisnaen Birinci Derece Sorumlu Olduğu Haller...159

D – Kollektif Şirket Ortaklarının İflâsı..................................................160

1. Genel Olarak ve Koşulları.......................................................160

2. İlamlı İcra Takibi Sonucu (Takipsiz İflâs) ..........................160

3. İlamsız İcra Takibi Sonucu (Takipli İflâs) ..........................161

IV. ORTAKLAR ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER.................................162

A – Yeni Ortak Girmesi............................................................................162

1. Genel Olarak ............................................................................162

2. Ortağın Ölümü ........................................................................162

B – Ortağın Ayrılması...............................................................................163

C – Ortağın Çıkarılması...........................................................................164

D – Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları..................................................166

1. Genel Olarak ............................................................................166

2. Zamanaşımı...............................................................................167

V. SONA ERME ve TASFİYE.......................................................................169

A – Genel Olarak.......................................................................................169

B – Kendiliğinden Sona Erme (İnfisah)...............................................169

C – İradî Sona Erme..................................................................................170

1. Ortakların İradesi.....................................................................170

2. Mahkeme Kararı İle.................................................................170

3. Ortağın Kişisel Alacaklısının Tek Taraflı Feshi...................171

D – Şirketin Tasfiyesi................................................................................173

1. Genel Olarak.............................................................................173

2. Tasfiye Memurları....................................................................173

İçindekiler

XXI

Beşinci Bölüm

KOMANDİT ŞİRKET

§ 11 – GENEL OLARAK KOMANDİT ŞİRKET.........................................177

I. TANIM ..............................................................................................177

II. UNSURLAR ..............................................................................................177

III. KURULUŞ ..............................................................................................178

IV. İÇ İLİŞKİLER ..............................................................................................178

V. DIŞ İLİŞKİLER ve SORUMLULUK......................................................180

VI. SONA ERME ..............................................................................................181

VII. KOLLEKTİF, KOMANDİT, LİMİTED VE SERMAYESİ

PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER

BAKIMINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

KURULLARLA İLİGİLİ ORTAK NOKTA.........................................182

Altıncı Bölüm

ANONİM ŞİRKET

§ 12 – GENEL OLARAK ANONİM ŞİRKET...............................................183

I. GENEL OLARAK......................................................................................183

II. KAVRAM ve TANIM.................................................................................185

III. UNSURLAR ..............................................................................................186

A – Unvan ..............................................................................................186

B – Sermayesi ve (Esas) Sermayenin Özellikleri: Belirlilik

(Muayyenlik) ve Paylara Bölünme.................................................186

1. Belirli (Muayyen) Sermaye İlkesi .........................................186

2. Sermayenin Paylara Bölünmesi ve Bununla İlgili

Değişik Sonuçlar ......................................................................188

C – Tüzel Kişilik.........................................................................................202

D – Şirket Tüzel Kişiliğinin Borçlarından Tüm Malvarlığı

İle Sınırsız Sorumluluğu...................................................................202

E – Ortakların (Şirkete Karşı) Sınırlı Sorumluluğu ..........................203

F – Şirketin Konusu..................................................................................204

G – Kurucu Sayısı......................................................................................204

Şirketler Hukuku

XXII

H – Sermaye Miktarı (Esas ve Kayıtlı Sermaye)..................................204

IV. ANONİM ŞİRKETLERE HÂKİM OLAN İLKELER.......................205

A – Çoğunluk İlkesi..................................................................................205

B – Sınırlı Sorumluluk ve Malvarlığının Korunması İlkesi...............206

C – Devletin İlgilenmesi ve Denetlemesi İlkesi...................................208

D – Yabancı Bir Malvarlığının İşletilmesi İlkesi...................................209

E – Kamuyu Aydınlatma İlkesi...............................................................210

F – Kurumsal Yönetim İlkesi..................................................................211

G – Eşit İşlem İlkesi ..................................................................................211

H – Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı...................................213

I – Pay Devrinin Serbestliği İlkesi.........................................................214

J – Emredici Hükümler İlkesi ...............................................................216

§ 13 – KURULUŞ ..............................................................................217

I. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU......................................................217

A – Genel Olarak ve Türleri....................................................................217

B – Kurucular, Kurucuların Sayısı ve Nitelikleri.................................218

C – Kuruluş İşlemleri................................................................................221

1. Esas Sözleşme ve İçeriği..........................................................221

2. Noter Onayı- veya Ticaret Sicili Aşaması ve

Ön-Anonim Şirket ..................................................................230

3. Kurucular Beyanı......................................................................232

4. Sermaye Taahhüdü ile İlgili Bazı Özellikler........................232

5. İşlem Denetçisi Raporu..........................................................234

6. Kuruluş Belgeleri......................................................................234

7. Gerekiyorsa Bakanlık İzni.......................................................234

8. Tescil ve İlân ile Tescilin Sonuçları.......................................236

II. HALKA ARZ TAAHHÜDÜ....................................................................238

A – Türk Ticaret Kanunu’nun 346. Maddesinin Sistemi ..................238

B – Sermaye Piyasası Kanunu’nun Sistemi .........................................240

III. KURULUŞTAKİ SAKATLIKLAR ve FESİH DAVASI.......................241

IV. KURULUŞTAN ÖNCEKİ PAY TAAHHÜDÜNÜN DEVRİ..........242

V. KURULUŞTAN ÖNCEKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN

SORUMLULUK ve MASRAFLAR........................................................242

VI. KURULUŞTAN DOĞAN SORUMLULUK........................................245

İçindekiler

XXIII

VII. KURULUŞ FORMALİTELERİNİN ARKADAN

DOLANILMASI ve KANUNA KARŞI HİLE .....................................246

A – Genel Olarak.......................................................................................246

B – Koşulları...............................................................................................246

C – Yaptırım ...............................................................................................248

Yedinci Bölüm

ANONİM ŞİRKETTE İŞLEYİŞ VE ORGANLAR

§ 14 – GENEL OLARAK ..............................................................................249

§ 15 – YÖNETİM KURULU (YK)................................................................253

I. GENEL OLARAK.....................................................................................253

II. SEÇİM, ATAMA ve GÖREVİN SONA ERMESİ..............................254

A – Genel Olarak, Süre, Seçilme Koşulları, Ehliyet ve Belli Pay

Gruplarının Temsili..........................................................................254

1. Genel Olarak............................................................................254

2. Süre............................................................................................255

3. Ehliyet ve Seçilme Koşulları..................................................255

4. Belli Pay Gruplarının Temsili ...............................................257

B – Üyelik Sıfatının Kazanılma Yolları-Kural: Genel Kurul

Seçimi (GK).......................................................................................259

1. Ana Kural .................................................................................259

2. İstisnalar....................................................................................259

C – Üyelik Sıfatının Kaybedilmesi ve Yapılması Gereken İşlemler.263

1. Genel Olarak ...........................................................................263

2. Kendiliğinden Kaybetme.......................................................263

3. İradî Kaybetme........................................................................263

4. Mahkeme Kararı ile Kaybetme.............................................265

5. Yapılması Gereken İşlemler...................................................266

III. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ,

TOPLANMASI ve KARAR ALMASI...................................................268

A – Genel Olarak .....................................................................................268

B – Toplantı ve Karar Yetersayısı ile Çalışma Esasları......................269

Şirketler Hukuku

XXIV

1. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı ..............................................269

2. Elektronik Ortamdaki Toplantılar ile Sirküler Karar ......269

3. Yönetim Kurulu Kararlarının Diğer Geçerlilik

Koşulları ve Temsil .................................................................270

C – Yönetim Kurulu Kararlarının Sakatlığı.........................................271

1. Genel Olarak ...........................................................................271

2. İptal ...........................................................................................272

3. Butlan ........................................................................................272

IV. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV ve YETKİLERİ....275

A – İdare Hak ve Yetkisi..........................................................................275

1. Genel Olarak ...........................................................................275

2. Yönetimin Devri......................................................................275

B – Temsil Yetkisi.....................................................................................277

1. Genel Olarak ve Temsil Yetkisinin Kullanılması...............277

2. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması................281

3. Temsil Yetkisinin Devredilmesi ve Murahhaslara

Bırakılması................................................................................285

4. Temsil Yetkisinin Kullanımının Sonuçları..........................286

C – Sermaye Piyasası Kanunu’nda Yönetim Kurulu..........................287

V. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAK ve

YÜKÜMLÜLÜKLERİ..............................................................................288

A – Hakları (İdarî ve Malî Haklar) .......................................................288

1. Genel Olarak ...........................................................................288

2. Bilgi Alma Hakkı.....................................................................288

3. Mali Haklar ..............................................................................289

B – Borçları .............................................................................................293

1. Özen ve Sadakat Borcu..........................................................293

2. Müzakereye Katılmama Yükümlülüğü................................293

3. Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık Durumundaki

Yükümlülükler .........................................................................294

4. Şirket Paylarını Edinmeme Yükümlülüğü..........................298

5. Ortaklıkla İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı......298

6. Rekabet Yasağı.........................................................................302

İçindekiler

XXV

§ 16 – MÜDÜRLER .............................................................................307

§ 17 – ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM............................................307

I. GENEL OLARAK.....................................................................................307

II. HESAP DENETÇİSİ.................................................................................309

A – Genel Olarak ve Denetimin Konusu.............................................309

B – Denetçi Olma Koşulları ve Denetçi Olmaya Engel Durumlar...312

C – Denetçinin Seçimi, Görevden Alınması, Denetçinin

Sözleşmeyi Feshi...............................................................................314

1. Seçimi .......................................................................................314

2. Görevden Alınması.................................................................316

D – Denetçinin Görevleri, Hak ve Yükümlülükleri............................317

1. İbraz Yükümü-Bilgi Alma ......................................................317

2. Denetim Raporu Verme ve Görüş Yazıları.........................318

3. Tarafsızlık ve Sır Saklama Yükümü .....................................320

4. Sorumluluk ..............................................................................321

§ 18 – GENEL KURUL (GK).......................................................................321

I. GENEL OLARAK.....................................................................................321

II. GENEL KURULUN TOPLANMASI (Olağan ve Olağanüstü)......323

A – Toplantıya Davete Yetkili Olanlar..................................................324

1. Yönetim Kurulu.......................................................................324

2. Azınlık .......................................................................................324

3. Tasfiye Memurları...................................................................326

4. Pay Sahipleri.............................................................................326

B – Davetin Şekli ve İçeriği.....................................................................328

1. Genel Olarak............................................................................328

2. Şekil, İçerik ve Gündem.........................................................328

3. Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olan Pay Sahipleri.........330

C – Çağrısız Genel Kurul........................................................................331

D – Tek Ortaklı Anonim Şirketlerdeki Durum ile Elektronik

Ortamdaki Genel Kurullar .............................................................332

III. GENEL KURUL TOPLANTISININ YÜRÜTÜLMESİ .................335

A – Toplantı Yeri.......................................................................................335

B – Toplantıya Katılım, Oy Hakkının Sahibi ve Hazır Bulunanlar

Listesinin Oluşturulması.................................................................335

Şirketler Hukuku

XXVI

1. Genel Olarak ...........................................................................335

2. Hazır Bulunanlar Listesi ve Oy Hakkının Sahibi..............337

C – Toplantı ve Karar Yetersayısı...........................................................340

1. Basit Nisap (Oran)..................................................................340

2. Ağırlaştırılmış Nisaplar (Oranlar).......................................341

D – Genel Kurulda Görüşmelerin Yapılması, Sonuçlanması ve

Yapılması Gereken Usulî İşlemler .................................................352

E – Kararların Etkisi ................................................................................352

F – Özel Durumlar ..................................................................................353

IV. PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURULDA KİŞİSEL

HAKLARINI KULLANMASI................................................................353

A – Genel Olarak ve Sıfatın Kanıtlanması...........................................353

B – Oy Hakkı.............................................................................................355

1. Kazanılması ve Doğumu........................................................355

2. Kullanılması .............................................................................358

3. Oy Hakkından Yoksunluk Hâlleri........................................365

4. Yetkisiz Katılım ve Oy Hakkı ile İlgili Hükümleri

Dolanma....................................................................................366

C – Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı..............................367

D – Özel Denetim İsteme Hakkı...........................................................367

E – Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesini İsteme Hakkı .........368

V. GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ............368

A – Genel Olarak.....................................................................................368

B – Genel Kurul Kararlarının Sakatlık Nedenleri..............................368

1. Yokluk........................................................................................368

2. Butlan.........................................................................................370

3. İptal Edilebilirlik......................................................................372

C – İptal Davasının Tarafları.....................................................................373

1. Davacı Olabilecekler...............................................................373

2. Davalı.........................................................................................379

D – İptal Davasının Dayanakları............................................................379

1. Kanuna Aykırılık.....................................................................379

2. Esas Sözleşmeye Aykırılık......................................................382

3. Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırılık................................382

İçindekiler

XXVII

E – Dava ile İlgili Usul ............................................................................385

1. Yetkili ve Görevli Mahkeme .................................................385

2. Süre ............................................................................................385

3. Teminat Yatırılması ve Tazminat Sorumluluğu.................386

4. Davaların Birleştirilmesi ve Diğer Usul Sorunları.............386

F – Davanın Sonuçları.............................................................................387

§ 19 – ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİPLERİNE

İLİŞKİN BAZI HAKLAR...................................................................390

I. ÇOĞUNLUK HAKLARI........................................................................390

II. BİREYSEL HAKLAR................................................................................390

III. AZINLIK HAKLARI................................................................................390

A – Genel Olarak......................................................................................390

B – Olumsuz Azınlık Hakları ................................................................390

C – Olumlu Azınlık Hakları...................................................................392

IV. MÜKTESEP ve VAZGEÇİLMEZ HAKLAR......................................398

Sekizinci Bölüm

ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SAHİPLİĞİ VE

MENKUL KIYMETLER

§ 20 – PAY .....................................................................................................401

I. GENEL OLARAK PAY..............................................................................401

II. PAY KAVRAMININ İFADE ETTİĞİ ANLAMLAR...........................402

A – Belirli Sermayeyi Oluşturması Açısından.....................................402

B – Pay Sahipliği Mevkii ve Pay Sahiplerinin Hak ve

Yükümlülükleri Açısından................................................................402

C – Pay Senedi ile İlişkisi Bakımından .................................................404

III. KAZANMA ve KAYBETME....................................................................408

IV. ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSE/HİSSE

SENETLERİNİ KAZANIM-REHİN ile KENDİ PAYLARINI

TAAHHÜT YASAĞI.................................................................................408

Şirketler Hukuku

XXVIII

A – Şirketin Kendi Paylarını Edinme veya Rehin Olarak

Kabul Etme Yasağı ve İstisnaları......................................................408

1. Genel Olarak ve Koşullar .......................................................408

2. İstisnalar ....................................................................................410

3. Sonuçlar .....................................................................................411

B – Şirketin Kendi Payını Taahhüt Yasağı ...........................................412

V. PAY SAHİBİNİN HAK ve BORÇLARI.................................................412

A – Haklar ..............................................................................................412

1. Kâr Payı .....................................................................................412

2. Tasfiye Payı................................................................................415

3. Oy Hakkı....................................................................................416

4. Rüçhan (Öncelik) Hakkı........................................................416

5. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı................................................421

6. Özel Denetim İsteme Hakkı...................................................425

B – Borçlar ..............................................................................................429

1. Sermaye Koyma ve Taahhüt Edilen Sermayeyi

İfa Borcu.....................................................................................429

2. Sadakat Borcu...........................................................................435

§ 21 – ANONİM ŞİRKETTE MENKUL KIYMETLER................................435

I. GENEL OLARAK ......................................................................................435

II. PAY SENETLERİ .......................................................................................436

A – Genel Olarak ve Türleri....................................................................436

1. Hâmiline Yazılı Pay Senetleri.................................................437

2. Nama Yazılı Pay Senetleri.......................................................438

B – Anonim Şirkette Pay Devri...............................................................439

1. Çıplak Payların Devri..............................................................440

2. Senede Bağlanmış Payların Devri.........................................441

C – Pay/Pay Senetleri Üzerindeki Diğer Hukukî İşlemler

(Rehin ve İntifa Hakkı).....................................................................466

D – Pay Defteri ..........................................................................................467

E – Pay Senetleri İle İlgili Değişik Olasılıklar (Payların

Dönüştürülmesi, Pay Senedinin Çıkarılma Zamanı

ve Senetlerin Şekli) ...........................................................................469

İçindekiler

XXIX

F – İmtiyazlı Pay/Pay Senetleri ve İmtiyaz Sistemi............................470

1. Genel Olarak ve Koşullar........................................................470

2. Oyda İmtiyaz ............................................................................473

3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu.....................................474

III. İLMÜHABERLER......................................................................................476

IV. İNTİFA SENETLERİ.................................................................................477

V. BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME

HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER....................................481

A – Genel Kurul Kararıyla.......................................................................481

B – Yönetim Kurulu Kararıyla................................................................481

C – Sınır ..............................................................................................481

Dokuzuncu Bölüm

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ile

SERMAYE ARTIRIMI-AZALTIMI

§ 22 – ESAS SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE SERMAYE

ARTIRIMI-AZALTIMI......................................................................483

I. GENEL OLARAK......................................................................................483

II. SERMAYENİN ARTIRILMASI/AZALTILMASI.............................484

A – Sermayenin Artırılması.....................................................................484

1. Genel Olarak, Türleri ve Ortak İlkeler ................................484

2. Esas Sermaye Sisteminde........................................................485

3. Kayıtlı Sermaye Sisteminde....................................................486

4. TTK’nın Getirdiği Yeni Bir Kurum: Şarta

Bağlı Sermaye Artırımı............................................................487

5. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı.......................................489

B – Sermayenin Azaltılması ...................................................................491

1. Genel Olarak ve Koşullar........................................................491

2. Alacaklılara Çağrı ....................................................................492

3. Kararların Yerine Getirilmesi.................................................492

Şirketler Hukuku

XXX

Onuncu Bölüm

ANONİM ŞİRKETİN FİNANSAL TABLOLARI ve YEDEK AKÇELER

§ 23 – FİNANSAL TABLOLAR VE YEDEK AKÇELER..............................493

I. FİNANSAL TABLOLAR .........................................................................493

II. YEDEK AKÇE .............................................................................................493

A – Genel Olarak.......................................................................................493

B – Türleri ..................................................................................................494

1. Kanunî Yedek Akçe..................................................................494

2. İhtiyarî Yedek Akçeler.............................................................495

On Birinci Bölüm

ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKÎ SORUMLULUK

§ 24 – ANONİM ŞİRKETLERDE SORUMLULUK....................................497

I. GENEL OLARAK......................................................................................497

II. SORUMLULUK NEDENLERİ..............................................................497

A – Genel Olarak.......................................................................................497

B – Belge ve Beyanlarda Kanuna Aykırılık...........................................498

C – Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme

Yetersizliğinin Bilinmesi...................................................................499

D – Ayınlara ve Devralınan İşletmelere Değer

Belirlenmesinde Yolsuzluklar..........................................................499

E – Halktan Para Toplama.......................................................................500

III. SORUMLU OLANLAR............................................................................500

A – Kurucular, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler

ve Tasfiye Memurları ........................................................................500

1. Genel Olarak ve Kusurun İspatı Sorunu .............................500

2. Sorumlulukla İlgili Temel Noktalar .....................................502

3. Doğrudan Zarar-Dolaylı Zarar Ayırımı................................506

B – Denetçinin Sorumluluğu .................................................................514

IV. TESELSÜL ve BAŞVURU........................................................................514

İçindekiler

XXXI

V. SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER

VE DAVA İLE İLGİLİ USUL KURALLARI.........................................517

A – Sorumluluğu Kaldıran Nedenler....................................................517

1. İbra .............................................................................................517

2. Zamanaşımı...............................................................................520

B – Usul.......................................................................................................520

VI. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KAMU

BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU................................................521

On İkinci Bölüm

ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ

§ 25 – ANONİM ŞİRKETİN SON BULMASI..............................................525

I. GENEL OLARAK......................................................................................525

II. SONA ERME NEDENLERİ....................................................................525

1. Organların Eksikliği...........................................................................526

2. Haklı Nedenlerle Fesih.....................................................................526

III. SONA ERMENİN SONUÇLARI...........................................................527

IV. TASFİYE ......................................................................................................527

A – Genel Olarak ......................................................................................527

B – Tasfiye Memurları..............................................................................527

1. Atanma, Görevden Alınması ve Aktifleri

Satma Yetkisi........................................................................ 527

2. Yetkilerin Kapsamı, Devri, Kullanım

Şekli ve Sonuçları.....................................................................528

C – Tasfiyenin Yürütülmesi ....................................................................529

1. İlk Envanter ve Bilânço...........................................................529

2. Alacaklıların Çağrılması ve Korunması ..............................529

3. Tasfiyeye İlişkin Diğer İşler....................................................529

4. Tasfiye Artığının Dağıtılması.................................................531

5. Şirket Unvanının Sicilden Silinmesi ....................................531

6. Uygulanacak Diğer Hükümler ..............................................531

D – Ek Tasfiye ve Tasfiyeden Dönülmesi .............................................531

Şirketler Hukuku

XXXII

On Üçüncü Bölüm

LİMİTED ŞİRKET

§ 26 – GENEL OLARAK LİMİTED ŞİRKET..............................................533

II. TANIM ve UNSURLAR...........................................................................534

A – Tanım ..............................................................................................534

B – Unsurlar ..............................................................................................534

1. Kişi Unsuru................................................................................534

2. Ticaret Unvanı..........................................................................535

3. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu.............................................535

4. Sermaye Sistemi (Esas Sermaye)..........................................535

5. Konu Unsuru.............................................................................537

III. ŞİRKETİN KURULUŞU...........................................................................537

A – Genel Olarak.......................................................................................537

B – Kuruluş Aşamaları..............................................................................538

1. Yazılı Şirket Sözleşmesi ve Sözleşmenin İçeriği .................538

2. Resmî Onay...............................................................................540

3. Sermaye Taahhüdü ile İlgili Bazı Özellikler........................541

4. Bakanlık İzni..............................................................................542

5. Tescil ve İlân .................................................................................................542

6. Kuruluştaki Sakatlıklar ve Fesih................................................................542

§ 27 – LİMİTED ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ VE ORGANLAR...........................543

I. GENEL OLARAK......................................................................................543

II. GENEL KURUL .........................................................................................543

A – Genel Olarak ve Yetkileri .................................................................543

B – Çağrı ve Toplantı İle İlgili Özel Düzenlemeler............................545

1. Genel Olarak.............................................................................545

2. Genel Kurulda Yetersayılar ....................................................545

3. Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı.......................................548

III. MÜDÜR/MÜDÜRLER............................................................................548

A – Genel Olarak.......................................................................................548

B – Müdür Sıfatını Kazanma, Birden Fazla Müdürün Durumu......548

1. Genel Olarak ............................................................................549

İçindekiler

XXXIII

2. Birden Fazla Müdür Olması Durumu..................................549

C – Müdürlerin Görevleri, Yetkileri ve Yükümlülükleri....................549

1. Genel Olarak ............................................................................549

2. Özen ve Sadakat Borcu, Rekabet Yasağı ile

Eşit İşlem Yükümü ..................................................................550

3. Temsil Yetkisi (Kapsam, Sınırlandırma,

Görevden Alma).......................................................................550

4. Diğer Görev ve Yetkiler ..........................................................551

D – Sorumluluk..........................................................................................551

IV. DENETİM ..............................................................................................552

§ 28 – LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIK SIFATI, ORTAKLARIN HAK,

BORÇ VE SORUMLULUKLARI.......................................................552

I. ESAS SERMAYE PAYLARI, PAY SAHİPLİĞİ ve PAY DEFTERİ.....552

A – Genel Olarak ......................................................................................552

B – Kazanma..............................................................................................553

C – Pay Defteri ..........................................................................................553

II. PAY SAHİPLİĞİ KONUSUNDA DEĞİŞİK OLASILIKLAR.........553

A – Esas Sermaye Payının Geçiş Hâlleri...............................................553

1. Genel Olarak.............................................................................553

2. Esas Sermaye Payının Devri...................................................554

3. Birden Fazla Ortağa Ait Esas Sermaye Payı........................556

B – Paylar Üzerinde Rehin ve İntifa Hakkı ..........................................556

C – Esas Sermaye Payının İadesi ve Ortağın İbrası Yasağı................557

III. ORTAKLIK SIFATININ KAYBEDİLMESİ..........................................557

A – Esas Sermaye Payının Devri.............................................................557

B – Çıkma ..............................................................................................558

C – Çıkarılma.............................................................................................558

1. Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Nedenlerle ....................558

2. Mahkeme Kararı İle ................................................................559

3. Ayrılma Akçesi .........................................................................559

IV. ORTAKLARIN HAK ve BORÇLARI....................................................560

A – Haklar ..............................................................................................560

Şirketler Hukuku

XXXIV

1. Kâr Payı (ve Yedek Akçe ile İlişkisi) ve

Hazırlık Dönemi Faizi ............................................................560

2. Tasfiye Payı ve Yeni Payları Alma Hakkı..............................561

3. Genel Kurula Katılma ve Oy Hakkı......................................561

4. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı................................................562

5. İptal Davası Açma Hakkı........................................................563

6. Şirketin Feshini İsteme ...........................................................563

7. Esas Sermaye Payının Devri, Çıkma Hakkı.........................563

B – Borçlar ..............................................................................................563

1. Sermaye Taahhüdünü Yerine Getirme ................................563

2. Sır Saklama, Bağlılık Yükümü ve Rekabet Yasağı...............564

V. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU .......................................................565

A – Genel Olarak.......................................................................................565

B – İstisnalar ..............................................................................................565

1. TTK’dan Kaynaklı Olanlar: Ek Ödeme Yükümlülüğü

ve Yan Edim Yükümlülüğü.....................................................565

2. Vergi Mevzuatından Kaynaklı İstisna

(Kamu Borçlarından Sorumluluk).......................................567

VI. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI EDİNMESİ ....................................568

§ 29 – LİMİTED ŞİRKETTE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ...................569

I. GENEL OLARAK......................................................................................569

II. SERMAYE ARTIRIMI veya AZALTIMI...............................................569

A – Sermaye Artırımı ve Rüçhan Hakkı ...............................................569

B – Sermaye Azaltımı...............................................................................570

§ 30 – ANONİM ŞİRKETE YAPILAN ATIFLAR........................................570

§ 31 – LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ..............................................571

I. SONA ERME NEDENLERİ....................................................................571

II. SONA ERMENİN SONUÇLARI...........................................................571

İçindekiler

XXXV

On Dördüncü Bölüm

TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (BİRLEŞME,

BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME)

§ 32 – GENEL OLARAK ..............................................................................575

§ 33 – BİRLEŞME ..............................................................................578

I. GENEL OLARAK......................................................................................578

II. İLKELER, BİRLEŞME TÜRLERİ ve GEÇERLİ BİRLEŞMELER...... 578

A – Türleri ve İlkeler ...............................................................

Ek Bilgi

Ürün Kodu 156252
Yayın Tarihi 2021 Nisan
Barkod 9786050508437
ISBN 9786050508437
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 13
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Tamer Bozkurt