Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Şirketler Hukuku Genel Esaslar

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9786050507812

Stok Durumu: Stokta var

100,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ......................................................................................... VII

ÖNSÖZ.................................................................................................................................. IX

İçİndekİler.................................................................................................................... XI

KISALTMALAR CETVELİ........................................................................................ XLV

KAYNAKÇA.................................................................................................................. XLIX

 

BİRİNCİ BÖLÜM

§ 1- ŞİRKETLER HUKUKUNUN HUKUKUMUZDAKİ YERİ

 

I) ...... genel olarak.................................................................................................... 1

II) ..... KİŞİLER HUKUKU VE ŞİRKET......................................................................... 1

III).... BORÇLAR HUKUKU VE ŞİRKET..................................................................... 3

IV).... EŞYA HUKUKU VE ŞİRKET............................................................................... 6

 

§ 2- ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

 

I) ...... TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN
DÜZENLENMESİ.................................................................................................... 9

A) ŞİRKET KAVRAMI......................................................................................... 10

1)    Kişi Birliği Olarak Şirketler............................................................................. 10

a)   Genel Kabul Gören Sisteme Göre Kişi Birliği Olarak Şirket..................... 10

b)   Tek Ortaklı Şirketler.................................................................................. 11

c)   Asgari Ortak Sayısı Hakkında Özel Düzenlemeler.................................... 12

2)    Sözleşme......................................................................................................... 12

a)   Şirket Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti..................................................... 12

b)   Tek Ortaklı Şirketlerin Hukuki Niteliği..................................................... 13

c)   Şirket Sözleşmesinin Tarafları................................................................... 14

aa)    Şirket Sözleşmesine Taraf Olanlar..................................................... 14

bb)   Tarafların Ehliyeti.............................................................................. 14

aaa)    Gerçek Kişilerin Ehliyeti......................................................... 14

bbb)   Tüzel Kişilerin Ehliyeti............................................................ 15

d)   Şirket Sözleşmesinin Şekli........................................................................ 15

3)    Ortak Amaca (Müşterek Gayeye) Erişme Niyeti............................................. 16

4)    Müşterek Amaç Uğruna Birlikte Çalışma Niyeti (Affectio Societatis)............ 17

B)  ŞİRKETLER HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK........................................... 18

1) Tüzel Kişiliği Olan Şirketler............................................................................... 18

2)    Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketler..................................................................... 20

II) ..... İRADENİN OLUŞTURULMASI......................................................................... 20

A) TİCARET ŞİRKETLERİNDE İRADENİN OLUŞTURULMASI............. 20

1)    Organ Kavramı................................................................................................ 21

a)   Genel Olarak Ticaret Şirketlerinde Organ.................................................. 21

aa)    Geniş Anlamda Organ....................................................................... 21

bb)   Dar Anlamda Organ.......................................................................... 21

aaa)    Şeklî Organ............................................................................. 21

bbb)   Fiilî Organ.............................................................................. 22

b)   Ticaret Şirketlerinde Organ Kavramı Tayininde Başvurulacak Esaslar...... 23

aa)    Şekli Kıstas........................................................................................ 23

aaa)    Organın Kanun Koyucu Tarafından Belirlenmesi................... 23

bbb)   Organın Kuruluş Belgelerinde Belirlenmesi............................ 24

ccc)    Organların Yetkili Makamlarca Tayini.................................... 24

bb)   Maddi Kıstas..................................................................................... 24

2)    Organlarda İradenin Oluşumu......................................................................... 25

a)   Toplantıya Davet (“Çağrı”)........................................................................ 26

b)   Toplantı Yeter Sayısı (Toplantı Nisabı)..................................................... 26

c)   Karar Yeter Sayısı (Karar Nisabı).............................................................. 26

aa)    Karar Yeter Sayısı Çeşitleri............................................................... 27

aaa)    Oy Birliği (İttifak)................................................................... 27

bbb)   Oy Çokluğu (Ekseriyet).......................................................... 27

(1)  Adi Çoğunluk (Nispî Ekseriyet)....................................... 27

(2)  Mutlak Çoğunluk (Salt Ekseriyet).................................... 27

(3)  Nitelikli Çoğunluk (Mevsuf Ekseriyet)............................ 28

bb)   Oy Verme.......................................................................................... 28

cc)    Oylarda Eşitlik................................................................................... 28

d)   Kararların Etkileri...................................................................................... 29

B) TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN ŞİRKETLERDE İRADENİN
OLUŞTURULMASI.......................................................................................... 29

 

İKİNCİ BÖLÜM

§ 3- ADİ ŞİRKET

 

GİRİŞ.............................................................................................................................. 31

I) ...... ADİ ŞİRKETLERİN TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA
DÜZENLENMESİ.................................................................................................. 32

II) ..... ADİ ŞİRKETLERİN TİCARET ŞİRKETLERİ BAKIMINDAN
ÖNEMİ...................................................................................................................... 33

III) ... ADİ ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI..................................................... 33

A) ADİ ŞİRKETİN TANIMI................................................................................. 34

B)  UNSURLARI...................................................................................................... 35

1)    Kişi Unsuru..................................................................................................... 35

2)    Şirket Sözleşmesi............................................................................................ 37

a)   Adi Şirket Sözleşmesinin Hukuki Niteliği................................................. 38

b)   Sözleşmenin Tarafları ve Katılma Ehliyeti................................................. 39

aa)    Sözleşmenin Tarafları........................................................................ 39

bb)   Tarafların Sözleşmeye Katılma Ehliyeti............................................. 39

c)   Sözleşmenin Şekli..................................................................................... 41

3)    Ortak Amaç..................................................................................................... 43

a)   Genel Olarak............................................................................................. 43

b)   Ortak Amacın Niteliği............................................................................... 43

aa)    Amacın İktisadi Olması..................................................................... 44

bb)   Adi Şirketin Ticari İşletme İşletmek Amacıyla Kurulup
Kurulamayacağı................................................................................. 44

4)    Ortak Amaç Uğruna Birlikte Çaba (Affectio Societatis)................................. 45

5)    Katılma Payı Koyma Yükümlülüğü................................................................. 46

a)   Katılma Payının Mahiyeti.......................................................................... 47

b)   Katılma Payının İfası ve İfa Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi........ 49

aa)    Katılma Payının İfası......................................................................... 49

bb)   Katılma Payının İfa Edilmemesi......................................................... 50

IV).... ADİ ŞİRKEtin TÜZEL KİŞİLİğinin olmaması.................................. 50

A)  GENEL OLARAK.............................................................................................. 50

B)  ADİ ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN OLMAMASININ
HUKUKİ SONUÇLARI.................................................................................... 51

1)    Hukuki İşlemlerde Taraf Olma Ehliyeti........................................................... 51

2)    Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İcra İflâs Kanununa Göre Taraf Ehliyeti.... 51

3)    Şirket Malvarlığı Üzerindeki Hak Sahipliği.................................................... 52

4)    Sorumluluk..................................................................................................... 52

5)    Haksız Fiilden Sorumluluk............................................................................. 53

6)    Ticaret Unvanı................................................................................................. 53

7)    Defter Tutma................................................................................................... 54

8)    Vergi............................................................................................................... 54

9)    Yerleşim Yeri.................................................................................................. 54

10)  Tâbiiyet........................................................................................................... 55

V)...... UYGULAMADA ADİ ŞİRKET........................................................................... 56

A)  KURULUŞ ORTAKLIĞI.................................................................................. 56

B)  GİZLİ ŞİRKET.................................................................................................. 57

C)  ADİ ŞİRKET TEMELİNE DAYALI SÖZLEŞME İLİŞKİLERİ............... 57

VI).... ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN BİRBİRLERİYLE VE
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ................................................................ 57

A)  GENEL OLARAK.............................................................................................. 57

1)    Ortaklar Arasındaki İlişkinin Hukuki Mahiyeti............................................... 58

2)    Ortakların Sadakat ve Özen Yükümü.............................................................. 58

a)   Özen Yükümünün Kapsamı...................................................................... 58

b)   Özen Yükümüne Aykırı Davranmanın Müeyyidesi.................................. 59

3)    Eşitlik İlkesi.................................................................................................... 60

4)    Ortaklık Hak ve Borçlarının Devri.................................................................. 60

B)  ADİ ŞİRKETLERDE İÇ İLİŞKİ..................................................................... 61

1)    Mali Nitelikteki İlişkiler.................................................................................. 61

a)   Katılma Payı.............................................................................................. 61

b)   Kazanç ve Zarara Katılma.......................................................................... 61

aa)    Kazanç ve Zarar Kavramı................................................................... 62

bb)   Yönetici Ortağın Hesapları Çıkarması............................................... 62

cc)    Kazanç ve Zararın Paylaştırılması...................................................... 63

aaa)    Kazanç ve Zararın Sözleşme Hükümlerine veya Karara
Göre Paylaştırılması................................................................ 63

bbb)   Kanun Gereğince Paylaşma.................................................... 64

c)   Tasfiye Payı/Ayrılma Payı......................................................................... 65

d)   Ücret-Faiz İsteme ve Masrafı Talep Hakkı................................................ 65

2)    Şahsi Nitelikteki İlişkiler................................................................................. 66

a)   Adi Şirketlerde Yönetim Hakkı................................................................. 66

aa)    Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Hukuki Mahiyeti........................ 66

bb)   Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Kapsamı..................................... 67

aaa)    Olağan İşlerde Yönetim Yetkisi.............................................. 67

bbb)   Olağanüstü İşlerde Yönetim Yetkisi....................................... 68

cc)    Yönetim Hakkının Kazanılması......................................................... 69

dd)   Yönetim Hakkının Kaybedilmesi ve Sınırlandırılması....................... 70

aaa)    Sözleşmeyle Verilen Yönetim Hakkının Geri Alınması
veya Sınırlandırılması............................................................. 70

bbb)   Kararla Verilen Yönetim Hakkının Geri Alınması veya
Sınırlandırılması...................................................................... 71

ee)    Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Kullanılması............................... 71

aaa)    Yönetim Hakkının Kullanılması Usulü................................... 71

bbb)   İtiraz........................................................................................ 72

b)   Adi Şirketlerde İnceleme Hakkı................................................................. 72

c)   Adi Şirketlerde Rekabet Yasağı................................................................. 73

aa)    Rekabet Yasağının Hukuki Mahiyeti................................................. 73

bb)   Rekabet Yasağının Kapsamı.............................................................. 74

cc)    Rekabet Yasağına Aykırılığın Yaptırımı............................................ 74

dd)   Zamanaşımı....................................................................................... 75

C)  ADİ ŞİRKETLERDE DIŞ İLİŞKİ.................................................................. 75

1)    Adi Şirketlerde Temsil.................................................................................... 75

a)   Adi Şirketlerde Temsilci Sıfatının Kazanılması.......................................... 76

b)   Adi Şirketlerde Temsil Yetkisinin Sona Ermesi........................................ 76

c)   Adi Şirketlerde Temsil Yetkisinin Kapsamı............................................... 76

d)   Temsilin Sonuçları..................................................................................... 77

2)    Adi Şirketin ve Ortakların Borç ve Taahhütlerden Sorumluluğu..................... 77

a)   Adi Şirketin Sorumluluğu......................................................................... 77

b)   Ortakların Sorumluluğu............................................................................. 77

D)  ŞİRKETE YENİ ORTAK ALINMASI VE PAYIN DEVRİ........................ 78

1)    Şirkete Yeni Ortak Alınması........................................................................... 79

2)    Ortaklık Payının Devri Suretiyle Şirkete Yeni Ortak Alınması....................... 79

a)   Ortaklık Payının Devri Suretiyle Şirkete Yeni Ortak Alınmasının
Şartları....................................................................................................... 79

aa)    Ortaklık payını devreden ile devralan arasında, ortaklık
payının kısmen veya tamamen devredilmesine ilişkin bir
“devir sözleşmesinin” yapılması........................................................ 80

bb)   Ortaklık payının kısmen veya tamamen devri suretiyle şirkete
yeni ortak alınmasında oybirliğinin aranması..................................... 80

b)   Ortaklık Payının Devri Suretiyle Yeni Ortağın Şirkete Girmesinin
Usulü......................................................................................................... 81

3)    Alt Katılım....................................................................................................... 82

E)  ÇIKMA VE ÇIKARILMA............................................................................... 82

1.    Genel Olarak................................................................................................... 82

2.    Çıkma.............................................................................................................. 83

a)   Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkma.................................................... 83

b)   Kanundan doğan çıkma hâlleri................................................................... 83

aa)    Diğer ortakların rızasıyla çıkma......................................................... 83

bb)   Kanun gereğince çıkma...................................................................... 83

aaa)    Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması................................. 83

bbb)   Kısıtlanması............................................................................ 84

ccc)    İflâsı........................................................................................ 84

ddd)   Tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi........ 84

eee)    Ortağın ölmesi........................................................................ 85

3.    Çıkarılma......................................................................................................... 85

a)   Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkarılma............................................... 85

b)   Kanunda öngörülen sebeplerle çıkarılma................................................... 86

aa)    Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması........................................... 86

bb)   Ortağın kısıtlanması........................................................................... 86

cc)    Ortaklardan birinin iflâsı.................................................................... 86

dd)   Bir ortağın tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya
çevrilmesi.......................................................................................... 87

ee)    Ortaklardan birinin ölümü................................................................. 87

4.    Çıkma ve Çıkarılma Sebebiyle Ortaklık Sıfatının Sona Erdiği An.................. 87

a)   Çıkmanın hüküm ifade ettiği an................................................................. 87

aa)    Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkmanın hüküm ifade
ettiği an.............................................................................................. 88

bb)   Kanunda öngörülen sebeplerle çıkmanın hüküm ifade ettiği an......... 88

b)   Çıkarılmanın hüküm ifade ettiği an............................................................ 89

aa)    Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkarılmanın hüküm ifade
ettiği an.............................................................................................. 89

bb)   Kanunda öngörülen sebeplerle çıkarılmanın hüküm ifade
ettiği an.............................................................................................. 89

5)    Çıkan/Çıkarılan Ortağın Sorumluluğu............................................................. 89

a)   Çıkma veya çıkarılmanın sorumluluk üzerine genel etkileri....................... 90

b)   Çıkma ve çıkarılmada özel hâller............................................................... 90

aa)    Çıkan veya çıkarılan ortağın şirketin muaccel olan ve olmayan
borçlarından sorumluluğu.................................................................. 90

bb)   Çıkan veya çıkarılan ortağın borçtan kurtarılması veya güvence
verilmesi............................................................................................ 90

aaa)    Çıkan veya çıkarılan ortağın borçtan kurtarılması................... 91

bbb)   Çıkan veya çıkarılan ortağa güvence verilmesi........................ 92

6)    Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları.................................................................... 92

a)   Çıkma ve çıkarılmanın yönetim ve temsil yetkisi üzerine etkileri............... 93

b)   Çıkma veya çıkarılma hâlinde ortaklık payının tasfiyesi............................ 93

aa)    Ayrılan ortağın ortaklık payının diğer ortaklara geçmesi................... 93

bb)   Tasfiye payının tespiti ve ödenmesi................................................... 94

c)   Malvarlığının yetersizliği........................................................................... 95

d)   Tamamlanmamış işler................................................................................ 95

IX).... ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ........................................................................ 96

A)  SONA ERME SEBEPLERİ.............................................................................. 96

1)    İnfisah (Dağılma) Sebepleri............................................................................ 97

a)   Kanunda öngörülen infisah sebepleri......................................................... 97

aa)    Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi
veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesi.................................... 97

bb)   Ortaklardan birinin ölmesi ve sözleşmede ortaklığın
mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm olmaması............... 98

cc)    Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm
bulunmaması halinde bir ortağın kısıtlanması, iflâsı veya
tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi.................... 99

aaa)    Ortağın kısıtlanması................................................................ 99

bbb)   Ortağın iflâsı......................................................................... 100

ccc)    Ortağın tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya
çevrilmesi.............................................................................. 100

dd)   Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin sona ermesi.................... 101

b)   Sözleşmede öngörülen infisah sebepleri.................................................. 101

2)    Fesih Sebepleri.............................................................................................. 102

a)   Kanunda öngörülen fesih hâlleri.............................................................. 102

aa)    Ortakların alacağı kararla fesih........................................................ 102

bb)   Kanunda tanınan feshi ihbar hakkının kullanılmasıyla şirketin
sona erdirilmesi............................................................................... 103

aaa)    Kanundan doğan feshi ihbar hakları...................................... 103

(1)  Şirketin belirsiz süreli olması hâlinde ortaklara
tanınan feshi ihbar hakkı................................................. 103

(2)  Şirketin ortaklardan birinin ömrü boyunca sürmek
üzere kurulması hâlinde ortaklara tanınan feshi ihbar
hakkı............................................................................... 103

bbb)   Kanundan doğan feshi ihbar hakkının kullanılması............... 104

b)   Şirket sözleşmesinde öngörülen fesih hakkı............................................ 104

c)   Mahkeme kararıyla (haklı sebeplerle) fesih............................................. 105

B)  ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI................................ 106

1)    Sona ermenin şirketin yönetimine etkisi........................................................ 107

2)    Adi Şirketin Tasfiyesi................................................................................... 108

a)   Tasfiye kavramı....................................................................................... 108

b)   Tasfiye hâlinin şirkette meydana getirdiği değişiklikler........................... 108

c)   Tasfiye hâline uygulanacak hükümler...................................................... 108

d)   Tasfiye görevlileri.................................................................................... 109

aa)    Tasfiye görevlilerinin hak ve yetkileri.............................................. 110

aaa)    Tasfiye görevlilerinin hakları................................................ 110

bbb)   Tasfiye görevlilerinin yetkileri.............................................. 111

bb)   Tasfiye görevlisi sıfatının sona ermesi............................................. 111

aaa)    Tasfiye görevlisi sıfatının sona erme sebepleri...................... 112

(1)  Azil................................................................................. 112

(2)  İstifa............................................................................... 112

(3)  Diğer sona erme sebepleri.............................................. 112

bbb)   Tasfiye görevlisi sıfatının sona ermesinin duyurulması........ 112

e)   Tasfiye işlemleri...................................................................................... 112

aa)    Tasfiyeye başlanmadan evvel alınması gereken tedbirler ve
yapılması gereken işlemler............................................................... 113

bb)   Dış tasfiye....................................................................................... 114

cc)    İç Tasfiye......................................................................................... 114

dd)   Kapanış hesabının hazırlanması....................................................... 115

f)    Tasfiyenin Kapanışı................................................................................. 115

3)    Şirketin Tasfiyesinin Üçüncü Kişilere Karşı Etkisi........................................ 116

x)..... ZAMANAŞIMI...................................................................................................... 117

A)  ADİ ŞİRKETLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE
ZAMANAŞIMI................................................................................................ 117

B)  ADİ ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE
ZAMANAŞIMI................................................................................................ 117

1)    Adi Şirkette Ortaklar Arasındaki İlişkilerde Zamanaşımı Süresi................... 117

2)    Adi Şirkette Ortaklar Arasındaki İlişkilerde Zamanaşımı Süresinin
Başlaması...................................................................................................... 118

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

§ 4- TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN
GENEL HÜKÜMLER

 

GİRİŞ........................................................................................................................... 121

I)....... TİCARET ŞİRKETİ KAVRAMI...................................................................... 121

II)..... TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜRLERİ...................................................... 122

A)  ŞAHIS ŞİRKETLERİ..................................................................................... 123

B)  SERMAYE ŞİRKETLERİ............................................................................. 123

C)  KOOPERATİF ŞİRKET................................................................................. 124

III).... TÜZEL KİŞİLİK................................................................................................. 125

A)  TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI.......................................................... 125

B)  TÜZEL KİŞİLİK KAZANMANIN SONUÇLARI..................................... 125

1)    Bağımsız Malvarlığı...................................................................................... 125

2)    Ticaret Unvanı............................................................................................... 125

3)    Yerleşim Yeri (Merkez)................................................................................ 126

4)    Tabiiyet......................................................................................................... 126

5)    Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti.......................................................................... 127

6)    Organların Hukuka Aykırı Fiillerinden Sorumluluk..................................... 128

IV).... TİCARET ŞİRKETLERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER............... 128

V)...... TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE................................................... 129

A)  SERMAYE KOYMA BORCU...................................................................... 129

1)    Katılma Payı Olarak Taahhüt Edilebilecek Değerler...................................... 129

a)   Taşınırlar................................................................................................. 130

b)   Taşınmazlar............................................................................................. 131

c)   Kişisel Emek ve Ticari İtibar.................................................................... 132

d)   Ticari İşletme........................................................................................... 132

e)   Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer
haklar....................................................................................................... 133

f)    Para ve Alacaklarla İlgili Hükümler......................................................... 133

aa)    Paranın Sermaye Olarak Konulması................................................ 133

bb)   Alacak............................................................................................. 133

2)    Katılma Payı Borcunun Yerine Getirilmesini İsteme Hakkı.......................... 134

3)    Temerrüt Faizi............................................................................................... 135

4)    Faiz ve Ücret Alma Hakkı............................................................................. 135

B)  SERMAYE KOYMA BORCUNDA KABUL GÖREN
KARİNELER................................................................................................... 136

VI).... ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI................................................ 136

A)  ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE ORTAKLARIN KİŞİSEL
ALACAKLILARI............................................................................................ 136

B)  SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ORTAKLARIN KİŞİSEL
ALACAKLILARI............................................................................................ 136

VII)... ZAMANAŞIMI...................................................................................................... 137

 

§ 5- TİCARET BAKANLIĞININ DÜZENLEME VE
DENETLEME YETKİSİ

 

I) ...... TİCARET BAKANLIĞININ DÜZENLEME YAPMA YETKİSİ............ 139

II)..... TİCARET BAKANLIĞININ DENETLEME YETKİSİ............................. 139

A)  TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN DENETİMİN
AMACI............................................................................................................. 140

B)  DENETİM İLKELERİ................................................................................... 140

C)  DENETİME KONU İŞLEMLER.................................................................. 140

D)  DENETİM USULÜ......................................................................................... 141

E)  DENETİM RAPORLARI............................................................................... 142

1)    Teftiş Raporu................................................................................................ 142

2)    Soruşturma Raporu....................................................................................... 142

3)    İnceleme Raporu........................................................................................... 142

III).... FESİH DAVASI AÇMA YETKİSİ................................................................... 143

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

§ 6- KOLLEKTİF ŞİRKET

 

I)....... Kollektif Şirket Kavramı................................................................. 145

II)..... Kollektif Şirketin Özellikleri.................................................. 146

A)  Ticari İşletme İşletmek Amacıyla Kurulması................ 146

B)  Ticari İşletmenin Ticaret Unvanı Altında
İşletilmesi................................................................................................. 147

C)  Ortaklarının Gerçek Kişi Olması.............................................. 147

D)  Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sınırsız
ve Müteselsil Sorumlu Olması................................................... 147

E)  Tüzel Kişilik............................................................................................. 148

III).... Kollektif Şirketin Kuruluşu......................................................... 148

A)  Şirket Sözleşmesi................................................................................. 149

1)    Şirket Sözleşmesinin Şekli............................................................................ 149

2)    Şirket Sözleşmesinin İçeriği.......................................................................... 149

a)   Şirket sözleşmesinde bulunması gereken zorunlu kayıtlar....................... 149

aa)    Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları..... 149

bb)   Şirketin kollektif olduğu.................................................................. 150

cc)    Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.................................................... 150

dd)   Şirketin işletme konusu................................................................... 150

ee)    Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği katılma
payının belirtilmesi.......................................................................... 151

ff)    Şirketi temsile yetkili kimselerin belirtilmesi.................................... 151

b)   Şirket sözleşmesine ihtiyari olarak konulabilecek kayıtlar....................... 151

3)    Şirket Sözleşmesinin İmzalanması................................................................ 151

B)  Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürü
yahut Yardımcısı Huzurunda İmzalanması veya
Sözleşmedeki İmzaların Noterce Onaylanması............ 152

C)  Ticaret Siciline Tescil ve İlân.................................................... 153

1)    Tescil............................................................................................................. 153

a)   Tescil Başvurusuna Yetkili Kişiler.......................................................... 153

b)   Tescili Talep Süresi................................................................................. 154

2)    İlân................................................................................................................ 154

3)    Tescilin ve İlânın Hükmü.............................................................................. 154

IV).... Kollektif Şirketin Kuruluşunda Eksiklik veya
Sakatlık............................................................................................................ 154

A)  Tescil Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemiş
Olması........................................................................................................... 155

B) Şirket Sözleşmesinin Kanuni Şekilde Yapılmaması
veya Sözleşmeye Konması Zorunlu Olan
Kayıtlardan Birinin veya Bazılarının Eksik
yahut Geçersiz Olması..................................................................... 155

V)...... Kollektif Şirketin Ehliyeti........................................................... 156

VI).... Kollektif Şirketlerde Ortakların Bi birleriyle
ve Şirketin Üçüncü Kişilerle İlişkileri................................. 157

A)  Genel Olarak........................................................................................... 157

1)    Ortaklar Arasındaki İlişkilerin Mahiyeti........................................................ 157

2)    Ortakların Sadakat ve Özen Yükümü............................................................ 157

3)    Eşitlik İlkesi.................................................................................................. 158

4)    Ortaklık Hak ve Borçlarının Devri................................................................ 158

B)  Kollektif Şirketlerde İç İlişki.................................................. 159

1)    Mali Nitelikteki İlişkiler................................................................................ 159

a)   Sermaye Koyma Borcu............................................................................ 159

b)   Kâr Payı Hakkı ve Zarara Katılma........................................................... 159

aa)    Finansal Tablonun Çıkartılması....................................................... 159

cc)    Zarara Katılma................................................................................. 160

dd)   Kâr ve Zararın Paylaştırılması.......................................................... 160

aaa)    Kâr ve Zararın Sözleşme Hükümlerine veya Karara
Göre Paylaştırılması.............................................................. 160

bbb)   Kâr ve Zararın Paylaştırıcı Tarafından Paylaştırılması........... 160

ccc)    Kanun Gereğince Paylaşma.................................................. 160

cc)    Kâr ve Zararın Paylaştırılmasına İtiraz............................................. 160

c)   Tasfiye Payı/Ayrılma Payı....................................................................... 161

d)   Ücret-Faiz İsteme ve Masrafı Talep Hakkı.............................................. 162

2)    Şahsi Nitelikteki İlişkiler............................................................................... 162

a)   Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkı....................................................... 162

aa)    Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkının Hukuki Mahiyeti.............. 163

bb)   Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkının Kapsamı............................ 163

cc)    Yönetim Hakkının Kazanılması....................................................... 163

dd)   Yönetim Hakkının Kaybedilmesi ve Sınırlandırılması..................... 164

ee)    Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkının Kullanılması...................... 165

aaa)    Yönetim Hakkının Kullanılması Usulü................................. 165

bbb)   İtiraz...................................................................................... 165

b)   Kollektif Şirketlerde Denetim ve Bilgi Edinme Hakkı............................. 166

c)   Kollektif Şirketlerde Rekabet Yasağı....................................................... 167

aa)    Rekabet Yasağının Hukuki Mahiyeti............................................... 167

bb)   Rekabet Yasağının Kapsamı............................................................ 167

cc)    Rekabet Yasağının Yaptırımı........................................................... 168

dd)   Zamanaşımı..................................................................................... 168

C)  Kollektif Şirketlerde Dış İlişki................................................ 168

1)    Kollektif Şirketlerin Temsili.......................................................................... 169

a)   Kollektif Şirketlerde Temsilci Sıfatının Kazanılması................................ 169

b)   Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Kaldırılması................................ 169

c)   Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Geri Alınması............................ 171

d)   Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Kapsamı..................................... 171

e)   Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması......................... 171

2)    Kollektif Şirketin ve Ortaklarının Şirketin Borç ve Taahhütlerinden
Dolayı Sorumluluğu...................................................................................... 172

a)   Kollektif Şirket Tüzel Kişiliğinin Sorumluluğu........................................ 172

b)   Ortakların Sorumluluğu........................................................................... 172

aa)    Ortakların Sorumluluğunun Esasları............................................... 172

bb)   Ortakların İkinci ve Birinci Dereceden Sorumluluğu....................... 173

aaa)    Şirkete Karşı İcra Takibinin Semeresiz Kalması.................... 174

bbb)   Şirketin Sona Ermesi............................................................ 174

ccc)    Şirketin İflâsı........................................................................ 174

VII)... Kollektif Şirketlerde OY HAKKI VE Karar......................... 175

A)  Kollektif Şirketlerde Oy Hakkı................................................ 175

B)  Kollektif Şirketlerde Karar...................................................... 176

1)    Karar Yetersayısı........................................................................................... 176

a)   Kanunda Öngörülen Karar Yetersayıları.................................................. 176

b)   Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Karar Yetersayıları.............................. 177

2)    Kararların İptali............................................................................................. 177

VIII).. Kollektif Şirketlerde Ortaklar Arasında
Değişiklik........................................................................................................ 177

a)  Şirkete Yeni Ortak Alınması......................................................... 177

b)  Payın Devri................................................................................................. 178

IX).... Çıkma ve Çıkarılma.................................................................................. 179

a) Ortağın İrade Beyanına Bağlı Olarak Şirketten
Çıkması ve Çıkarılması..................................................................... 179

1)    Ortağın Şirketten Çıkması............................................................................. 179

a)   Sözleşme Hükümlerine Göre Çıkma....................................................... 179

b)   Sözleşmede Hüküm Bulunmayan Hâllerde Çıkma.................................. 180

2)    Ortağın Şirketten Çıkarılması........................................................................ 180

a)   Sözleşmede Öngörülen Sebeplerle Çıkarılma.......................................... 180

b)   Kanunda Öngörülen Çıkarılma Sebepleri................................................ 180

aa)    Ortağın İflâsı Hâlinde Çıkarılma...................................................... 180

bb)   Ortağın Şahsi Alacaklısının Şirketin Feshini İstemesi Üzerine
Çıkarılma......................................................................................... 181

cc)    Süresiz Şirketlerde Şirketin Feshini Talep Eden Ortağın
Çıkarılması...................................................................................... 181

dd)   Ortağın Haklı Sebeplerle Çıkarılması.............................................. 181

c)   Çıkarılma Kararına İtiraz.......................................................................... 182

b)  Ortağın Mahkeme Kararıyla Çıkarılması......................... 182

1)    Haklı Sebeple Çıkarılma Kararı Alınamaması Hâlinde Ortağın
Mahkeme Kararıyla Çıkarılması.................................................................... 182

2)    İki Ortaklı Kollektif Şirkette Ortağın Mahkeme Kararıyla Çıkarılması.......... 183

c)  Çıkma ve Çıkarılmanın Hükümleri.......................................... 183

1)    Çıkma ve Çıkarılmanın Ticaret Unvanına Etkisi............................................ 183

2)    Çıkma ve Çıkarılmanın Ortaklar Arasındaki İlişkilere Etkisi......................... 184

a)   Çıkma ve Çıkarılmanın Ortaklık Sıfatını Sona Erdirmesi........................ 184

b)   Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Tasfiye Payını Talep Hakkı...................... 184

3)    Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Sorumluluğu.................................................. 185

a)   Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Sorumluluğunun Esasları......................... 185

b)   Tamamlanmamış İşler.............................................................................. 185

X) ..... KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ ve TASFİYE......................... 185

a) Kollektif Şirketin Sona Ermesi.................................................. 186

1)    Kollektif Şirketlerin İnfisahı (Kendiliğinden Sona Ermesi)........................... 186

a)   Kanunda Öngörülen İnfisah Sebepleri..................................................... 186

aa)    Şirket sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya
gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesi.......................................... 187

bb)   Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda
bir hüküm olmaması hâlinde ortaklardan birinin ölmesi.................. 187

cc)    Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm
yoksa bir ortağın kısıtlanması, iflâsı veya tasfiyedeki payının
cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi................................................. 187

dd)   Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin sona ermesi.................... 188

ee)    Şirketin iflâsı................................................................................... 188

ff)    Sermayenin tamamının veya üçte ikisinin kaybı.............................. 188

gg)   Kollektif şirketin diğer bir şirketle birleşmesi.................................. 188

b)   Sözleşmede Öngörülen İnfisah Sebepleri................................................ 189

2)    Kollektif Şirketlerin Feshi............................................................................. 189

a)   Kanunda Öngörülen Fesih Sebepleri....................................................... 189

aa)    Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması......................................... 189

bb)   Belirsiz süreli kollektif şirketlerde ortakların fesih hakkı................. 190

cc)    Ortakların kararıyla fesih................................................................. 190

b)   Sözleşmede Öngörülen Fesih Sebepleri.................................................. 191

3)    Kollektif Şirketlerin Mahkeme Kararıyla Sona Ermesi.................................. 191

a)   Kollektif Şirketlerin Haklı Sebeple Mahkeme Kararıyla Sona
Erdirilmesi............................................................................................... 191

b)   Kollektif Şirketlerin Kuruluşundaki Tescil ve İlân Merasimine
Aykırılık Nedeniyle Mahkeme Kararıyla Fesih....................................... 192

c)   Kollektif Şirket Ortaklarının Şahsi Alacaklılarının Talebi Üzerine
Mahkeme Kararıyla Fesih........................................................................ 193

b) Kollektif Şirketin Tasfiyesi......................................................... 193

1)    Tasfiyenin Şirket İlişkileri Üzerindeki Etkileri.............................................. 193

a)   Tüzel Kişiliğin Ehliyeti............................................................................ 194

b)   Ticaret Unvanı......................................................................................... 194

c)   Defter Tutma........................................................................................... 194

2)    Tasfiyenin Ortaklar Arasındaki İlişkilere Etkisi............................................ 194

3)    Tasfiye Memurları......................................................................................... 195

a)   Tasfiye Memurlarının Seçimi/Atanması ve Görevden Alınması.............. 195

aa)    Tasfiye Memurlarının Seçimi veya Atanması.................................. 195

bb)   Tasfiye Memurlarının Görevden Alınması...................................... 196

b)   Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkisi...................................................... 196

c)   Tasfiye Memurlarının Yükümlülükleri.................................................... 197

aa)    Koruma tedbirleri almak.................................................................. 197

bb)   Defter Tutmak................................................................................. 197

cc)    Son bilançoyu çıkarmak.................................................................. 197

d)   Tasfiye Memurlarının Hakları................................................................. 198

4)    Tasfiye İşlemleri ve Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi.......................................... 198

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

§ 7- ADİ KOMANDİT ŞİRKET

 

I........ TANIM VE UNSURLARI................................................................................... 199

A) TANIM.............................................................................................................. 199

B) UNSURLARI................................................................................................... 199

1.    Kişi (Şahıs)................................................................................................... 199

2.    Ticari İşletme İşletmek.................................................................................. 200

3.    Ortakların Sorumluluğu................................................................................ 200

4.    Ticaret Unvanı............................................................................................... 200

5.    Tüzel Kişilik.................................................................................................. 200

II. ..... İŞLEYİŞ................................................................................................................. 201

A. İÇ İŞLEYİŞ...................................................................................................... 201

1)    Mali İlişkiler.................................................................................................. 201

a)   Sermaye Koyma Borcu............................................................................ 201

b)   Kâr ve Zarara Katılma.............................................................................. 201

c)   Tasfiye Payı............................................................................................. 201

2)    Şahsi İlişkiler................................................................................................ 202

a)   Yönetim Yetkisi...................................................................................... 202

b)   İtiraz Hakkı......................................................

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155807
Yayın Tarihi 2021 Şubat
Barkod 9786050507812
ISBN 9786050507812
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hayrettin Çağlar, Mehmet Özdamar, Rıza Ayhan