Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Şematik Ticari İşletme Hukuku Şematik Ticari İşletme Hukuku

Şematik Ticari İşletme Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
136
Boyut :
16x24
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9789750272752

Stok Durumu: Stokta var

27,00 TL

Detayları

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1 ila 123'ncü maddeleri arasında düzenlenen başlangıç hükümleri ile ticari işletmeye ilişkin hükümler bu kitapta incelenmiştir. Bu kitap, ticari işletme hukuku dersini, öğrenciler için kolaylaştırmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştır.

Klasik ders kitaplarından farklı olarak, tamamen öğrencinin zihninde kavramları ve konu akışını canlandırmayı amaçlayan şemalar ve tablolarla oluşturulan bu kitap, ticaret hukuku dersine çalışmayı kolaylaştırmakta hatta eğlenceli hale getirmektedir. Konuların, şemalar, tablolar ve kısa cümlelerle ele alındığı bu kitap, konuların ayrıntılarına girilmeden, en can alıcı bilgilerin akılda tutulmasını hedeflemektedir.

Bu kitap hukuk fakültesi öğrencileri için tamamlayıcı ve yardımcı kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca ticari işletme hukuku konularını içeren sınavlara girenlerin, konuları bir bütün halinde zihinlerinde canlandırmak suretiyle öğrenmelerine yardımcı olacak niteliktedir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Sistemler
Ticaret Hukukunu Düzenleyen Temel Kanunlar
Ticari İşletme
Ticari İşletmenin Rehni
Ticari İş ve Tabi Olduğu Hükümler
Ticari Yargı
Tacir Kavramı ve Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları
Ticaret Sicili
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
Marka
Haksız Rekabet
Ticari Defterler
Cari Hesap

İçindekiler

Önsöz 5
Kısaltmalar Cetveli 13
I. TİCARET HUKUKUNUN DÜZENLENMESİNDE SİSTEMLER 15
II. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEYEN TEMEL KANUNLAR 15
III. TİCARİ İŞLETME 17
A. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI 17
B. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI 17
C. TİCARİ İŞLETMENİN YAPISI 18
D. TİCARİ İŞLETMENİN ORGANİZASYON NİTELİĞİ 18
E. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 19
F. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ–ŞUBE 19
G. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ 20
IV. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ 23
A. UYGULANACAK HÜKÜMLER 23
B. REHNİN KONUSU 23
C. REHNİN KURULMASI 24
D. REHNİN KAPSAMI 25
E. REHNİN DİĞER SİCİLLERE BİLDİRİLMESİ 25
F. REHİN VERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 26
G. REHİN ALANIN HAKLARI 26
H. REHNİN SONA ERMESİ 26
I. REHİN İLİŞKİSİNDEN DOĞAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME 27
V. TİCARİ İŞ VE TÂBİ OLDUĞU HÜKÜMLER 29
A. TİCARİ İŞ 29
B. TİCARİ İŞ KARİNESİ 29
C. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR 30
1. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk 30
2. Ticari İşlerde Faiz 30
3. En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Hukuki Akıbeti 32
4. Ticari İşlerde Zamanaşımı 32
D. TİCARİ HÜKÜMLER 32
VI. TİCARİ YARGI 35
A. TİCARİ DAVALAR 35
B. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME 35
C. TİCARİ DAVALARDA DELİLLER VE UYGULANACAK USUL 36
D. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK 36
VII. TACİR KAVRAMI VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 37
A. TACİR 37
1. Tacir Sıfatı 37
a. Gerçek Kişi Tacir 37
aa. Ticari İşletmenin Mevcut Olması 38
ab. Ticari İşletmenin Faaliyette Olması 38
ac. Ticari İşletmenin Kendi Adına Faaliyette Olması 39
b. Tüzel Kişi Tacirler 40
ba. Ticaret Şirketleri 40
bb. Ticari İşletme İşleten Dernekler 41
bc. Ticari İşletme İşleten Vakıflar 41
bd. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan İşletmeler 42
c. Özel Durumlar 44
2. Tacir Sıfatının Kaybı 45
a. Gerçek Kişi Tacirlerde 45
b. Tüzel Kişi Tacirlerde 45
c. Özel Durumlar 46
B. TACİR OLMANIN SONUÇLARI 46
1. İflâsa Tâbi Olma 46
2. Ticaret Siciline Kaydolma 47
3. Odalara Kaydolma 48
4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma 48
5. Ticari İş Karinesine Tâbi Olma 49
6. Ticari Örf ve Âdete Tâbi Olma 49
7. Ticari Defter Tutma 49
8. Basiretli İş Adamı Gibi Davranma 50
9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı 51
10. Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe 51
11. Fatura Düzenleme 52
12. Faturaya İtiraz 53
13. Teyit Mektubuna İtiraz 55
14. İhbar ve İhtarların Belli Şekillerde Yapılması 56
15. Hapis Hakkında Sağlanan Kolaylıklar 57
16. Ticari Satış ve Trampa Hakkındaki Özel Hükümlerden Faydalanma veya Bunlara Tâbi Olma 58
a. Kısmi İfa Durumu 59
b. Alacaklı Temerrüdü Durumu 59
c. Ayıplı Mal Teslimi Hâli 60
C. ESNAFLARA UYGULANABİLECEK TİCARİ HÜKÜMLER 61
VIII. TACİR YARDIMCILARI 63
A. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI 63
1. Ticari Temsilci 63
a. Atanması 63
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı 64
c. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılabileceği Hâller 64
d. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 64
2. Ticari Vekil 65
a. Atanması 65
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 65
c. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 67
3. Pazarlamacı 67
a. Atanması 68
b. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları 68
B. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI 68
1. Simsar (Tellal) 68
a. Simsarın Borçları 69
b. Simsarın Hakları 70
c. Simsarlık Sözleşmesinin Sona Ermesi 71
2. Acente 71
a. Unsurları 71
b. Acentenin Yetkileri 73
c. Acentenin Hak ve Borçları 73
ca. Acentenin Hakları 73
cb. Acentenin Borçları 74
d. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi 75
e. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları 76
ea. Denkleştirme Talebi 76
eb. Tek Satıcılık ve Franchise Sözleşmelerinde Denkleştirme Talebi 77
ec. Denkleştirme Bedelinin Hesaplanması 77
f. Zamanaşımı 78
3. Komisyoncu 79
a. Borçları 79
b. Hakları 80
4. Taşıma İşleri Komisyoncusu 82
a. Unsurları 82
b. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları 83
c. Gönderenin Borçları 83
d. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları 84
e. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu 84
f. Zamanaşımı 85
IX. TİCARET SİCİLİ 87
A. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI 87
1. Ticaret Sicil Müdürlüğünün Kuruluşu 87
2. Teşkilat 87
B. SİCİL İŞLEMLERİ 88
1. Sicil İşlemlerinin Yapılışı 88
2. Sicil Müdürünün İnceleme Görevi 89
3. Red Kararına İtiraz 89
4. Geçici Kayıt 90
C. ALENİYET (AÇIKLIK) 90
D. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ 91
1. İşleme İlişkin Etkisi 91
2. Üçüncü Kişiler Bakımından Etkisi 91
E. SİCİLE GÜVEN İLKESİ 91
X. TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI 93
A. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI 94
1. Çekirdek 94
a. Gerçek Kişi Tacirler (TTK m. 41) 94
b. Adi Şirket 94
c. Kollektif Şirket (TTK m. 42/1) 94
d. Komandit Şirket (TTK m. 42/2) 95
e. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler (TTK m. 43) 95
f. Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişiler (TTK m. 44/1) 95
g. Donatma İştiraki (TTK m. 44/2) 96
2. Ek 96
B. İŞLETME ADININ OLUŞTURULMASI 97
XI. MARKA 99
A. KAVRAM 99
B. İŞLEVİ 99
C. TÜRLERİ 100
D. TESCİLİ 100
1. Tescilin Yapılışı 102
2. Marka Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 103
3. Markayla İlgili Hukuki İşlemler 103
4. Marka Hakkının Sona Ermesi 104
5. Marka Hakkının Korunması 104
XII. HAKSIZ REKABET 107
A. TANIM VE UNSURLAR 107
B. BAŞLICA HAKSIZ REKABET ÖRNEKLERİ (TTK m. 55) 107
C. HAKSIZ REKABETİN YAPTIRIMLARI 109
1. Cezai Yaptırımlar 109
2. Hukuki Yaptırımlar 110
a. Açılabilecek Davalar 110
b. Davacı Sıfatı 111
c. Davalı Sıfatı 111
d. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası 111
e. Zamanaşımı (TTK m. 60) 111
XIII. TİCARİ DEFTERLER 113
A. TİCARİ DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR 113
B. TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 114
C. DEFTER TUTULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 116
1. Tutulması Sırasındaki Usul 116
2. Saklama Yükümlülüğü 117
3. Defterlerin Zayi Olma Durumu 117
D. TİCARİ DEFTERLERİN ONAYI 118
E. TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ 119
F. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK KULLANILMASI 120
1. Sahibi Lehine Delil Olarak Kullanılması 120
2. Sahibi Aleyhine Delil Olarak Kullanılması 122
XIV. CARİ HESAP 125
A. GENEL OLARAK 125
B. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLEN VEYA GEÇİRİLEMEYEN ALACAKLAR 126
1. Cari Hesaba Geçirilebilen Alacaklar 126
2. Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar 127
C. CARİ HESAPTA SÜRELER 127
1. Sözleşme Süresi 127
2. Hesap Devresi 128
D. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 128
1. Alacağın Yenilenmesi 128
2. Tarafların Alacaklı ve Borçlu Sıfatı 129
3. Faiz 130
E. BAKİYENİN KABULÜ 130
F. BAKİYENİN HACZİ 131
G. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 132
H. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI 132
Kaynaklar 133
Kavramlar Dizini 135

Ek Bilgi

Ürün Kodu 157402
Yayın Tarihi 2021 Ekim
Barkod 9789750272752
ISBN 9789750272752
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar İdil Nur Gürbüz Gökberk, M. Fatih Cengil, M. Zahid Doğanay, Mehmet Durdu, Ömer Korkut