Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Şematik Ticari İşletme Hukuku Şematik Ticari İşletme Hukuku

Şematik Ticari İşletme Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
128
Boyut :
16x24
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789750263835

Stok Durumu: Stokta var

22,00 TL

Detayları

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1 ila 123'ncü maddeleri arasında düzenlenen başlangıç hükümleri ile ticari işletmeye ilişkin hükümler bu kitapta incelenmiştir. Bu kitap, ticari işletme hukuku dersini, öğrenciler için kolaylaştırmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştır.

Klasik ders kitaplarından farklı olarak, tamamen öğrencinin zihninde kavramları ve konu akışını canlandırmayı amaçlayan şemalar ve tablolarla oluşturulan bu kitap, ticaret hukuku dersine çalışmayı kolaylaştırmakta hatta eğlenceli hale getirmektedir. Konuların, şemalar, tablolar ve kısa cümlelerle ele alındığı bu kitap, konuların ayrıntılarına girilmeden, en can alıcı bilgilerin akılda tutulmasını hedeflemektedir.

Bu kitap hukuk fakültesi öğrencileri için tamamlayıcı ve yardımcı kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca ticari işletme hukuku konularını içeren sınavlara girenlerin, konuları bir bütün halinde zihinlerinde canlandırmak suretiyle öğrenmelerine yardımcı olacak niteliktedir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Sistemler
Ticaret Hukukunu Düzenleyen Temel Kanunlar
Ticari İşletme
Ticari İşletmenin Rehni
Ticari İş ve Tabi Olduğu Hükümler
Ticari Yargı
Tacir Kavramı ve Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları
Ticaret Sicili
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
Marka
Haksız Rekabet
Ticari Defterler
Cari Hesap

İÇİNDEKİLER

İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Cetveli  13
I. TİCARET HUKUKUNUN DÜZENLENMESİNDE SİSTEMLER  15
II. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEYEN TEMEL KANUNLAR  15
III. TİCARİ İŞLETME  17
A. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI  17
B. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI  17
C. TİCARİ İŞLETMENİN YAPISI  18
D. TİCARİ İŞLETMENİN ORGANİZASYON NİTELİĞİ  18
E. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  18
F. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ–ŞUBE  19
G. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ  20
IV. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ  23
A. UYGULANACAK HÜKÜMLER  23
B. REHNİN KONUSU  23
C. REHNİN KURULMASI  24
D. REHNİN KAPSAMI  25
E. REHNİN DİĞER SİCİLLERE BİLDİRİLMESİ  25
F. REHİN VERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  26
G. REHİN ALANIN HAKLARI  26
H. REHNİN SONA ERMESİ  26
I. REHİN İLİŞKİSİNDEN DOĞAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME  27
V. TİCARİ İŞ VE TÂBİ OLDUĞU HÜKÜMLER  29
A. TİCARİ İŞ  29
B. TİCARİ İŞ KARİNESİ  29
C. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR  29
1. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk  30
2. Ticari İşlerde Faiz  30
3. En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Hukuki Akıbeti  31
4. Ticari İşlerde Zamanaşımı  31
D. TİCARİ HÜKÜMLER  32
VI. TİCARİ YARGI  33
A. TİCARİ DAVALAR  33
B. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME  33
C. TİCARİ DAVALARDA DELİLLER VE UYGULANACAK USUL  34
D. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK  34
VII. TACİR KAVRAMI VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  35
A. TACİR  35
1. Tacir Sıfatı  35
a. Gerçek Kişi Tacir  35
aa. Ticari İşletmenin Mevcut Olması  36
ab. Ticari İşletmenin Faaliyette Olması  36
ac. Ticari İşletmenin Kendi Adına Faaliyette Olması  37
b. Tüzel Kişi Tacirler  38
ba. Ticaret Şirketleri  38
bb. Ticari İşletme İşleten Dernekler  39
bc. Ticari İşletme İşleten Vakıflar  39
bd. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan İşletmeler  40
c. Özel Durumlar  41
2. Tacir Sıfatının Kaybı  42
a. Gerçek Kişi Tacirlerde  42
b. Tüzel Kişi Tacirlerde  42
c. Özel Durumlar  43
B. TACİR OLMANIN SONUÇLARI  43
1. İflâsa Tâbi Olma  43
2. Ticaret Siciline Kaydolma  44
3. Odalara Kaydolma  45
4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma  45
5. Ticari İş Karinesine Tâbi Olma  45
6. Ticari Örf ve Âdete Tâbi Olma  46
7. Ticari Defter Tutma  46
8. Basiretli İş Adamı Gibi Davranma  46
9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı  48
10. Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe  48
11. Fatura Düzenleme  49
12. Faturaya İtiraz  50
13. Teyit Mektubuna İtiraz  52
14. İhbar ve İhtarların Belli Şekillerde Yapılması  52
15. Hapis Hakkında Sağlanan Kolaylıklar  54
16. Ticari Satış ve Trampa Hakkındaki Özel Hükümlerden Faydalanma veya Bunlara Tâbi Olma  55
a. Kısmi İfa Durumu  55
b. Alacaklı Temerrüdü Durumu  56
c. Ayıplı Mal Teslimi Hâli  56
C. ESNAFLARA UYGULANABİLECEK TİCARİ HÜKÜMLER  57
VIII. TACİR YARDIMCILARI  59
A. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  59
1. Ticari Temsilci  59
a. Atanması  59
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı  60
c. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılabileceği Hâller  60
d. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  60
2. Ticari Vekil  61
a. Atanması  61
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması  61
c. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  62
3. Pazarlamacı  63
a. Atanması  63
b. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları  64
B. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  64
1. Simsar (Tellal)  64
a. Simsarın Borçları  65
b. Simsarın Hakları  66
c. Simsarlık Sözleşmesinin Sona Ermesi  67
2. Acente  67
a. Unsurları  67
b. Acentenin Yetkileri  69
c. Acentenin Hak ve Borçları  69
ca. Acentenin Hakları  69
cb. Acentenin Borçları  70
d. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi  71
e. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları  72
ea. Denkleştirme Talebi  72
eb. Tek Satıcılık ve Franchise Sözleşmelerinde Denkleştirme Talebi  72
ec. Denkleştirme Bedelinin Hesaplanması  73
f. Zamanaşımı  74
3. Komisyoncu  74
a. Borçları  75
b. Hakları  76
IX. TİCARET SİCİLİ  79
A. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI  79
1. Ticaret Sicil Müdürlüğünün Kuruluşu  79
2. Teşkilat  79
B. SİCİL İŞLEMLERİ  80
1. Sicil İşlemlerinin Yapılışı  80
2. Sicil Müdürünün İnceleme Görevi  81
3. Red Kararına İtiraz  81
4. Geçici Kayıt  82
C. ALENİYET (AÇIKLIK)  82
D. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ  83
1. İşleme İlişkin Etkisi  83
2. Üçüncü Kişiler Bakımından Etkisi  83
E. SİCİLE GÜVEN İLKESİ  83
X. TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI  85
A. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI  86
1. Çekirdek  86
a. Gerçek Kişi Tacirler (TTK m. 41)  86
b. Adi Şirket  86
c. Kollektif Şirket (TTK m. 42/1)  86
d. Komandit Şirket (TTK m. 42/2)  87
e. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler (TTK m. 43)  87
f. Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişiler (TTK m. 44/1)  87
g. Donatma İştiraki (TTK m. 44/2)  88
2. Ek  88
B. İŞLETME ADININ OLUŞTURULMASI  89
XI. MARKA  91
A. KAVRAM  91
B. İŞLEVİ  91
C. TÜRLERİ  92
D. TESCİLİ  92
1. Tescilin Yapılışı  94
2. Marka Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri  95
3. Markayla İlgili Hukuki İşlemler  95
4. Marka Hakkının Sona Ermesi  96
5. Marka Hakkının Korunması  96
XII. HAKSIZ REKABET  99
A. TANIM VE UNSURLAR  99
B. BAŞLICA HAKSIZ REKABET ÖRNEKLERİ (TTK m. 55)  99
C. HAKSIZ REKABETİN YAPTIRIMLARI  101
1. Cezai Yaptırımlar  101
2. Hukuki Yaptırımlar  102
a. Açılabilecek Davalar  102
b. Davacı Sıfatı  103
c. Davalı Sıfatı  103
d. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası  103
e. Zamanaşımı (TTK m. 60)  103
XIII. TİCARİ DEFTERLER  105
A. TİCARİ DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR  105
B. TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER  106
C. DEFTER TUTULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ  108
1. Tutulması Sırasındaki Usul  108
2. Saklama Yükümlülüğü  109
3. Defterlerin Zayi Olma Durumu  109
D. TİCARİ DEFTERLERİN ONAYI  110
E. TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ  111
F. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK KULLANILMASI  112
1. Sahibi Lehine Delil Olarak Kullanılması  112
2. Sahibi Aleyhine Delil Olarak Kullanılması  114
XIV. CARİ HESAP  117
A. GENEL OLARAK  117
B. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLEN VEYA GEÇİRİLEMEYEN ALACAKLAR  118
1. Cari Hesaba Geçirilebilen Alacaklar  118
2. Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar  119
C. CARİ HESAPTA SÜRELER  120
1. Sözleşme Süresi  120
2. Hesap Devresi  120
D. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ  121
1. Alacağın Yenilenmesi  121
2. Tarafların Alacaklı ve Borçlu Sıfatı  121
3. Faiz  122
E. BAKİYENİN KABULÜ  122
F. BAKİYENİN HACZİ  123
G. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  124
H. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI  124
Kavramlar Dizini  125

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155094
Yayın Tarihi 2020 Ekim
Barkod 9789750263835
ISBN 9789750263835
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar İdil Nur Gürbüz Gökberk, M. Fatih Cengil, Ömer Korkut