Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Sağlık Hizmetlerinin Özel Hukuk Kişileri Tarafından Yürütülmesi

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
576
Boyut :
16,5 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051522869
İçindekiler :
Lexpera Tam Metin Bağlantısı :

Stok Durumu: Stokta var

69,44 TL

Detayları

Son zamanlarda hukukçuların büyük ilgi göstermeye başladığı bir alan olan sağlık hukukunun bir parçası olan sağlık hizmeti ve onun özel hukuk kişileri tarafından yürütülmesinin hukuksal çerçevesini ele alan bu çalışma, hem teorik hem de uygulamaya yön verecek bir bakış açsısıyla yazılmıştır. Zira sağlık hukukunun popülaritesi ile sağlık hizmetinin hukuki boyutuyla irdelenişi arasında - özellikle idare hukuku açısından - doğru orantı olduğunu söylemek zordur. Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu idarenin sorumluluğu alanında gerçekleştirilmiştir. Bu eser, idare ile sağlık hizmeti sunucusu arasındaki birincil ilişkiye odaklanan kapsamlı ilk çalışma olma özelliğini bünyesinde taşımaktadır. Çalışmanın ilk bölümü, sağlık hizmetinin hukuksal çerçevesini çizmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sağlık hizmeti, ister idare tarafından ister özel hukuk kişisi tarafından yürütülsün, bu bölümde otaya konulan ilke ve kurallar tüm hizmet sunucuları, idare ve hatta yasa koyucu açısından geçerli olacaktır. İkinci bölümde ise, sağlık hizmetlerinin, özel hukuk kişileri tarafından yürütüldüğü veya yürütülmesi muhtemel yöntemleri ve bunların hukuksal çerçevesi üzerinde durulmuştur. Sağlık hizmetlerinin dinamik, sürekli gelişen ve değişen yapısı ile bu alandaki kuralların genellikle idarenin düzenlemeleriyle şekillenmesi nedeniyle devamlı surette gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerinin takibi eserin yazım sürecinde karşılaşılan en büyük zorluk olmuştur. Örneğin, sağlık hizmetinin ruhsat usulüyle yürütülmesinin temel hukuki dayanağı olarak Kasım 2012'de yürürlüğe konulan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği, Şubat 2014'te bütünüyle yürürlükten kaldırılmış; yöntemin hukuki çerçevesi bu değişiklikten önemli ölçüde etkilenmiştir. Yine, tezin jüriye teslimi ile basımı arasındaki süreçte 'kamu özel işbirliği' yöntemine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı yayınlanmış ve kararda yöntemin hukuki niteliğine ilişkin önemli tespitlere yer verilmiştir. Bu nedenle eserin güncel bir nitelik taşıması açısından, Anayasa Mahkemesinin 6428 sayılı "Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un anayasaya uygunluğunu denetlediği bu kararı çalışmaya eklenmiştir.

GİRİŞ
Birinci Bölüm
Sağlığın Hukuksal Rejimi
Birinci Kısım
SAĞLIK ve SAĞLIK HAKKI
I. Sağlık Kavramı
II. Sağlık Hakkı
A. Ulusal ve Uluslararası Hukuk Metinlerinde Sağlık Hakkı
1. Anayasal Bir Hak Olarak Sağlık Hakkı
2. Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sağlık Hakkı
B. Sağlık Hakkı'nın Unsurları
1. Mevcudiyet
2. Erişilebilirlik
3. Kabul Edilebilirlik
4. Kalite
C. Devletin Sağlık Hakkından Doğan Yükümlülüğü
1. Negatif Yükümlülük: Saygı Duyma
2. Pozitif Yükümlülük: Koruma ve Yerine Getirme
D. Devletin Sağlık Hakkından Doğan Yükümlülüğünün Sınırı
İkinci Kısım
SAĞLIK HİZMETİ
I. Sağlık Hizmeti Kavramı
A. 5510 Sayılı Kanun'a Göre Sağlık Hizmeti
B. 224 Sayılı Kanun'a Göre Sağlık Hizmeti
1. Tıbbi Müdahale Kavramı
2. Tıbbi Faaliyet Kavramı
II. Sağlık Hizmetinin Hukuki Niteliği
A. Anayasal Kamu Hizmeti Olarak Sağlık Hizmeti
B. Sağlık Kamu Hizmetinin İdarenin Diğer Faaliyetleriyle Karşılaştırılması
III. Sağlık Hizmetlerinin Temel İlkeleri
A. Süreklilik ve Düzenlilik
1. Süreklilik
B. Uyarlama (Değişkenlik)
1. Uyarlamanın Sınırı
C. Eşitlik
1. Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Planların Hukuki Niteliği
2. Devlet Hizmeti Uygulaması
D. Meccanilik (Parasızlık)
Üçüncü Kısım
SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNCE YÜRÜTÜLMESİNİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ
I. Özel Hukuk Kişilerince Yürütülen Sağlık Hizmetlerinin Hukuki Durumu
A. Özel Hukuk Kişilerince Yürütülen Sağlık Hizmetinin Hukuki Niteliği
B. Sağlık Hizmetinin Hukuki Niteliği Karşısında Özel Hukuk Kişilerinin Anayasal Konumu
1. Anayasa'nın 56'ıncı Maddesi Çerçevesinde Değerlendirme
2. Anayasa'nın 48'inci Maddesi Çerçevesinde Değerlendirme
II. Sağlık Hizmetinin Serbestleştirilmesi, Özelleştirilmesi ve Özel Hukuk Kişilerince Yürütülmesi Kavramları
A. Serbestleştirme
1. Serbestleştirme Kavramı
2. Sağlık Hizmetinin Serbestleştirilmesi
3. Sağlık Hizmetinin Serbestleştirilmesinde Rol Oynayan Dinamikler
B. Özelleştirme
C. Özel Hukuk Kişilerince Yürütülme
Sağlık Hizmetlerinin Özel Hukuk Kişilerince Yürütülmesi Yöntemleri
Birinci Kısım
SAĞLIK HİZMETLERİNİN İDARENİN TEK TARAFLI YETKİLENDİRMESİ SURETİYLE ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNCE YÜRÜTÜLMESİ: RUHSAT USULÜ
I. Sağlık Hizmetinin Ruhsat Usulüyle Özel Hukuk Kişilerince Yürütülebilmesinin Şartları
A. Faaliyetin Sağlık Hizmeti Niteliği Taşıması
B. Sağlık Hizmetinin Ruhsat Usulüyle Yürütülmesinin Hukuki Dayanağının Bulunması
1. Yasal Düzenlemeyle Hukuki Çerçevesi Belirlenen Sağlık Hizmetleri
2. Düzenleyici İşlemlerle Hukuki Çerçevesi Belirlenen Sağlık Hizmetleri
3. Muayenehanelerin Hukuki Durumu
C. Hak Sahibi Olmak
1. Hakkın Veriliş Usulü
2. ‘Hak Sahibi Olma'nın Hukuki Niteliği
D. Yeterlilik Standartlarının Sağlanması
1. Standartların Tespit Edilmesi
2. Standartların Tespitinin Sınırı
E. Talep Şartı
F. Talebin Değerlendirilmesi
G. Hizmet Sunumu Konusunda Yetkilendirilme
II. Ruhsatın Bedele Bağlanması
A. Anayasa Mahkemesinin Ruhsatın Bedele Bağlanması Hakkındaki Görüşü
B. Bedelin Hukuki Niteliği ve Miktarının Belirlenmesi
C. Ruhsat Bedeli Dışında Ayrı Bir Bedel Daha İstenip İstenemeyeceği Sorunu
III. Ruhsat Usulüyle Yürütülen Faaliyetin Denetimi
A. Denetimin Hukuki Dayanağı
B. Denetimin Sonuçları ve Yaptırımlar
1. Yaptırımlar Arasında Ayrım Yapılması
2. Yaptırım Uygulanmasının Usulü
3. Yaptırıma Karşı Başvuru Yolları ve Süresi
IV. Ruhsat Usulünün Sona Ermesi
A. Doğal Yoldan Sona Erme
B. Kişinin İradesiyle Sona Erme
C. İdare Tarafından Sona Erdirilme
İkinci Kısım
SAĞLIK HİZMETİNİN İDARENİN SÖZLEŞMELERİYLE YÜRÜTÜLMESİ USULLERİ
I. Kamu Hizmetlerinin Sözleşmeyle Özel Hukuk Kişilerine Gördürülmesi
II. Sağlık Hizmetinin İmtiyaz ve Yap-İşlet-Devret Usulüyle Yürütülmesi Sorunu
A. Danıştay'ın Yaklaşımı
B. Sağlık Hizmetinin İmtiyaz Sözleşmesinin Konusu Oluşturması
C. Sağlık Hizmetinin İmtiyaz Usulüyle Yürütülmesinin Pozitif Dayanağı
D. Sağlık Hizmeti Yap-İşlet-Devret Yöntemiyle Yürütülebilir mi?
III. Özelleştirme Usulü
A. Özelleştirmenin Genel Hukuksal Çerçevesi
B. Özelleştirmenin Hukuki Rejimi
C. Özelleştirme Yöntemlerinin Sağlık Hizmeti Açısından Uygulanabilirliği
1. Satış
2. Kiralama
3. İşletme Hakkının Verilmesi
4. Mülkiyetin Gayrı Ayni Hakların Tesisi
5. Gelir Ortaklığı Modeli ve İşin Gereğine Uygun Sair Hukuki Tasarruflar
IV. Hizmet Alımı Yöntemi
A. Hizmet Alımı Kavramı ve Hukuki Niteliği
B. Hizmet Alımı Yönteminin Hukuksal Çerçevesi
1. Hizmet Alımının Hukuki Dayanağı
2. Hizmet Alımının Konusu
3. Hizmet Alımı Kararının Verilmesi
4. Hizmet Alımının İdareleri ve Niteliklerin Belirlenmesi
5. Hizmet Alınacak Tarafın Belirlenmesi Usulü
6. Hizmet Alımı Sözleşmesinin İmzalanması
7. Hizmet Alımı Sözleşmesinin Hukuki Rejimi
V. Kamu-Özel İş Birliği Modeli
A. KÖİ Kavramı
B. KÖİ'nin Hukuki Niteliği
C. KÖİ'nin Hukuksal Çerçevesi
1. KÖİ Sözleşmesinin İmzalanmadan Önceki Hazırlık Aşaması
2. KÖİ'nin Sözleşme Aşaması
3. Sözleşmenin Sona Ermesi
D. Yeni Bir İşbirliği Modeli: Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastane Birlikteliği (Afiliasyon)
SONUÇ
KAYNAKÇA

Ek Bilgi

Ürün Kodu 144380
Yayın Tarihi 2015 Ekim
Barkod 9786051522869
ISBN 9786051522869
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Hüseyin Melih Çakır