Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Prof. Dr. Füsun Sokullu - Akıncı' ya Armağan - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası - Cilt: LXXI Sayı: 1 (2 Cilt - Takım)

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
1497
Boyut :
16,5 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9781111162078

Stok Durumu: Stokta var

90,00 TL

Detayları

İçindekiler

Sözbaşı VII
Ön Söz Yerine Türk Ceza Hukuku Reformu IX
Prof. Dr. Adem Sözüer
Anı Yazısı XXXI
Av. İlknur (Özkazan) Numanoğlu
Füsun Sokullu İçin Laudatio XXXIII
Prof. Dr. Rona Serozan
Bir Sınıf Arkadaşının Anılarıyla, Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı’yı “Emeritus Profesör”lüğe Uğurlarken XXXV
Prof. Dr. Durmuş Tezcan
Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı’nın Özgeçmişi XXXVII
Yayınları XXXIX

Kamu Hukuku
Ötanazi 3
Araş. Gör. Esra Alan Akcan
Aile İçi Şiddet 27
Merve Akın
Zimmet Suçu 43
Araş. Gör. Volkan Aslan
Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Şiddet: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama 67
Prof. Dr. Serpil Aytaç Dr. Salih Dursun
Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Hırsızlık Suçunun Hüküm ve Sonuçları 79
Yasemin Baba
Üniversite Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık Davranışı 107
Prof. Dr. Nuran Bayram - Müslüm Saylı
Onarıcı Adalet’e Genel Bir Bakış 117
Araş. Gör. Abdullah Batuhan Baytaz
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Kredi Düzenine Aykırılıktan Doğan Kabahatler 131
Araş. Gör. Elif Bekar

Ceza Muhakemesinde Davaya Katılma 157
Akın Boyacı
When Youth Combine Drugs and Violence: An Explosive Cocktail 177
Serge Brochu, Ph.D.
Tutuklama Uygulamasında Sorunlar 193
Prof. Dr. Nur Centel
Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı 207
Araş. Gör. Murat Çakır
Çeşitli Görünümleriyle Uluslararası Suç Kavramı: Dar ve Geniş Anlamda Uluslararası Suçlar Ve Türk Hukuku 229
Yard. Doç. Dr. Olgun Değirmenci
Ceza Sorumluluğunu Azaltan Bir Neden Olarak Haksız Tahrik 267
Yard. Doç. Dr. Burcu Demren Dönmez
The Bosphorus Case: A Critical Analysis of the European Court of Justice and the European Court of Human Rights Decisions 295
Araş. Gör. Zeynep Elibol
Kamu Görevlisi Olmayan Sağlık Mesleği Mensuplarının Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi Suçu (TCK md. 210/2) 331
Araş. Gör. Rahime Erbaş
Yirmi Birinci Yüzyılda, Birleşmiş Milletler'in “Hukuk Devleti” ve “Hukukun Üstünlüğü” Yaklaşımı ve Bunun Uluslararası Hukuk Bakımından Yeri ve Değeri 353
Yard. Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK md. 220) 381
Araş. Gör. Aykut Ersan
30. Yaşında BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi: (1982- 2012) 409
Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 511
Araş. Gör. Mehmet Gödekli
Danıştay Kararlarından Hareketle İdari Yargı Kararlarının İmkânsızlık Nedeniyle Uygulanamadığı Haller 547
Hasan Gök
Bilge Köyü Katliamının, Nefret Suçları Bağlamında Değerlendirilmesi 559
M. Burak Gönültaş
Unintended Consequences of Crime Prevention 567
P. N. Grabosky
Çocukların Kaçırılması Ve Alıkonulması Suçu (TCK m. 234) 589
Doç. Dr. Recep Gülşen

Hileli İflas Suçu 607
Araş. Gör. Sertaç Işıka
Ceza Adaleti Açısından Hapis Cezası ve Rehabilitasyon İlişkisi 625
Prof. Dr. Yasemin Işıktaç
Türk Ceza Hukukunda Zimmet Suçu 639
Araş. Gör. Rezzan İtişgen
Osmanlı Hukukunda Evlilik Akdi ve Söz Konusu Akdin 1869 Tarihli Tabiiyyet-i Osmaniyye Kanunnamesine Göre Osmanlı Tabiiyyetine Etkisi 673
Araş. Gör. Sezen Kama
Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu 709
Araş. Gör. Mahmut Kaplan
Yazılı Haber Medyasında Suçun Temsili 731
Doç. Dr. Hakan Karakehya
Mevduat ve Katılım Fonu Sahiplerinin Geri Alma Haklarının Engellenmesi Suçu 745
Araş. Gör. Melik Kartal
Türk Ceza Kanunu m. 301'in İfade Özgürlüğü
Bağlamında Değerlendirilmesi: Aihm'in Akçam Kararı Neler
Düşündürüyor? 757
Araş. Gör. Tuba Kelep
The Technology of Control: The Role of Technical
Development in Exercising Social Control 777
Prof. Dr. Habil. Klara Kerezsi
Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz Ve İstismara Karşı
Önleyici Eğitim Çalışmaları 785
Ebru Kır
Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma (TCK m. 87/4) 801
Prof. Dr. Mahmut Koca - Doç. Dr. İlhan Üzülmez
Cinsel Saldırı Suçu (TCK md. 102) 815
Araş. Gör. Gülşah Korkusuz
Türk Ceza Kanununda Yer Alan Bilişim Alanındaki
Suçlar ve Karşılaşılan Sorunların Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi 855
Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu
Polis ve Mağdur İlişkisi 891
Araş. Gör. Kerem Osmanoğlu
Sevgili Füsun İçin Bir Anı ve İskoç Jürisinin Karar Seçenekleri 919
Prof. Dr. Esin Örücü

Küreselleşmenin Uluslararası Hukuka Etkileri 927
Yard. Doç. Dr. Osman Nuri Özalp

İdari Kolluk - Adli Kolluk 947
Prof. Emeritus Dr. İl Han Özay
Küreselleşme Sonrası Hukuk Devleti: Mit mi, Gerçeklik mi? 963
Prof. Dr. Mehmet Tevfik Özcan
Institutions in the Greek Legal Order Promoting the Best
Interest of the Child and the Principle of Education 1003
Prof. Dr. Angelika Pitsela Anastassia Giagkou
Uluslararası İnsancıl Hukuk Perspektifinden Vatandaşlık:
Geleneksel Sonuçların Dönüşümü 1021
Yard. Doç. Dr. Meltem Sarıbeyoğlu
Toplumsal Norm ve Ceza Yaptırımının Doğası Üzerine 1051
Erkan Sarıtaş
Adli Kontrol 1109
Prof. Dr. Doğan Soyaslan
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Yargı Görevi
Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs Suçu (TCK m. 277) 1119
Araş. Gör. Cem Şenol
Türk Ceza Kanunu’nda Çevrenin Kasten ve Taksirle
Kirletilmesi Suçları 1147
Yard. Doç. Dr. Serdar Talas
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Kişisel Verilerin
Kaydedilmesi Suçu ile İlgili Bazı Gözlemler 1159
Prof. Dr. Durmuş Tezcan
Risk Odaklı Suç Önleme: Alternatif Bir Yaklaşım 1165
Dr. Tuba Topçuoğlu
Siber Savaş Hukuku ve Uygulanma Sorunsalı 1177
Araş. Gör. Şeyda Türkay
Sigortacının Kanuni Halefiyeti Müessesinin İdarenin Sorumluluğu Alanında Uygulanması 1229
Doç. Dr. Melikşah Yasin
Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme 1243
Araş. Gör. Esra Yılmaz Eren
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Eziyet Suçu 1273
Doç. Dr. Handan Yokuş SevükUluslararası Karşılaştırmalar Işığında Parlamenterlere
Tanınan Güvenceler ve Yasama Dokunulmazlığı Sorununun
Değerlendirilmesi 1291
Doç. Dr. Cüneyt Yüksel
Intelligence Surveillance of Wire Communications under Turkish Law 1313
Yard. Doç. Dr. Saadet Yüksel

Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK m.280) 1327
Prof. Dr. Hamide Zafer

Özel Hukuk

Ana ve Babanın Çocuk Mallarını Kullanma Hakkı 1355
Yard. Doç. Dr. Ömer Çınar
Edinilmiş Mal Rejimini Tasfiyesi, Mirasın Paylaşılması,
Tenkis Hakkı 1365
Prof. Dr. Şeref Ertaş
Arabulucunun Rolü Kolaylaştırıcı Ve Değerlendirici
Arabuluculuk 1369
Yard. Doç. Dr. Seda Özmumcu
Ortaklık Mevzuatı Açısından Türkiye Cumhuriyeti
Uyrukluğundaki Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa
Birliği Hukuk Düzeninde Açabilecekleri Davalar 1391
Araş. Gör. Sercan Reçber
Rotterdam Kuralları’nın “Hacim Sözleşmeleri”ne İlişkin
Hükmüyle (m. 80) Gelen Sözleşme Özgürlüğü: Yeni Bir Dönem midir
Yoksa Lahey Kuralları Öncesine Dönüş müdür? 1429
Yard. Doç. Dr. Ecehan Yeşilova Aras
Kredi (Ticari Alacak) Sigortasında Sigortacının Kanuni
Halefiyeti için TTK m. 1472 Hükmü Elverişli midir? 1449
Yard. Doç. Dr. Ecehan Yeşilova Aras

Çeviri

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Sonuçların
Manipülasyonuna, Özellikle Şikeye Karşı Sporun Doğruluğunun
Teşviki Hakkında BK/TAVS (2011)10 Sayılı Tavsiye Kararı 1461
Çev.: Araş. Gör. Büşra Demiral
Avrupa Ülkelerinde Ceza Hukuku: Spor Sonuçlarının
Manipülasyonuyla – Şikeyle Mücadele 1471
Carlo Chiaromonte
Çev.: Yard. Doç. Dr. Selman Dursun

Karar Analizi

Karar Analizi Tehlike Suçları - Zarar Suçları Arasındaki İlişkinin İçtima Kuralları Kapsamında Değerlendirilmesi 1479
Araş. Gör. Muhammed Demirel
Karar İncelemesi Kan Gütme Saikiyle ve Canavarca Hisle Kasten Öldürme Suçu 1489
Cengiz Otacı


Ek Bilgi

Ürün Kodu 140484
Yayın Tarihi 2013 Haziran
Barkod 9781111162078
ISBN 9781111162078
Yayınevi Legal
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Yazar Belirtilmemiş