Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Hakaret ve Şerefe Karşı Suçlar Bunlardan Doğan Tazminat ve İdari Yargı Kararları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
960
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786050505597

Stok Durumu: Stokta var

190,00 TL

Detayları

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, hakaret suçu ile bunlardan doğan tazminat davaları, iş sözleşmesinin feshi, disiplin hukukuna ilişkin sonuçlar, meslekten çıkarma cezası, sosyal medyada kullanılan tazminat ve ceza yaptırımını gerektiren söz ve davranışlar, mahkeme kararlarına karşı başvuru yolları çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Bir başka deyişle,  Anayasa ve idare hukukundan, özel hukuk ve ceza hukukuna ilişkin örnek kararlar ve hukuki görüşlerle multidisipliner bir çalışma oluşturulmuştur.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR5
KISALTMALAR7
I. HAKARET ve TEMEL KAVRAMLAR
A- Genel Olarak 29
a-      Tanım ve Kapsam29
b-      Uluslararası Hukuk Açısından: 30
c-      Anayasal Hak Olarak: 31
ç-5237 sayılı TCK’da yer alan diğer hakaret suçları (Özel Tahkir Suçları): 31
d-      Cezalandırma ve Tazminat Sorunu: 32
B- Tarihsel Süreçte Hakaret33
a- Genel Olarak 33
b- Türk Hukuk Tarihinde Hakaret34
C- Karşılaştırmalı Hukukta Hakaret Suçları 35
a- Genel Olarak35
b- Birleşik Krallık35
c- Fransa35
ç- Almanya37
d- İtalya38
e- Azerbaycan39
f- ABD39
II. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA
HAKARET
A- GENEL OLARAK41
B. SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER44
C. SUÇUN KONUSU47
Ç- SUÇUN UNSURLARI47
a- Genel Olarak47
b- Kanunilik (Tipiklik) Unsuru48
c- Suçun Maddi Unsurları49
aa- Hareket49
aaa- Somut Bir Fiil ya da Olgu Yükleme50
bbb- Sövmek Suretiyle Onur, Şeref ve Saygınlığa Yönelik Söz ya da Davranış54
1-Tanım54
2- Yakıştırmalar:55
3- Söz, resim, karikatür, jest, mimik, hareket:55
4- Çocuk, akıl hastası ya da hayvanların kullanılması: 59
5- İhmal suretiyle hakaret: 60
6- Kaba ve nezaketsiz davranışlar: 60
7- Diğer Kaba Ve Nezaketsizce Söz Ve
Davranışlar71
8- Yöresel Sözcükler:  75
9- Tokat Atma77
10- Beddua niteliğindeki Sözler:79
ccc- İsnadın Şeref ve Saygınlığı İncitici Olması82
ççç- İsnadın Mağdura Yüklenmesi ve Yöneltilmesi85
Ortaya Söylenen Sözler: 88
ddd- İsnadın Mağdurun Yokluğunda Yapılması Halinde
 İhtilât88
1- Sözle: 89
2- Yazıyla: 89
3- Telefon, radyo, internet yoluyla.89
eee- Mağduru hedef alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle
işlenmesi92
fff- Netice92
bb- Fail93
aaa- Gerçek kişiler93
bbb- Tüzel Kişiler94
ccc- Hayvanlar 95
ççç- Ceza Ehliyeti Olmayanlar 95
ddd- Yaşayan Kişiler96
eee- 5187 Sayılı Basın Kanunu ve Faillik97
fff- Kamu Görevlisi97
ggg- Yasama Sorumsuzluğu Kapsamındaki Kişiler98
cc- Mağdur98
aaa- Genel Olarak98
bbb- Akıl Hastaları ve Küçükler100
ccc- Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar100
ççç- Tüzel Kişilerin Suç Mağduru Olması102
ddd- Ölüler Açısından105
eee- Geçmişteki Hallerine Göre Mağdurlar106
fff- Mağdurun Kamu Görevlisi Olması108
ggg- Mağdurun Kurul Olması110
ğğğ-Mağdurun Belirli Olması110
hhh- Dolaylı Hakaret: 112
ııı- İhtilat öğesinin gerçekleşmesi açısından: 114
ç- Manevi Unsur114
d- Hukuka Aykırılık Unsuru120
aa- Genel Olarak120
bb- Hakkın Kullanılması121
aaa- Genel Olarak121
bbb- Eleştiri ve hakaret122
ccc-Haber verme Hakkı: 128
1- Genel Olarak128
2- Gerçeklik: 129
3- Güncellik: 129
4- Kamu Yararı:129
5- Biçim: 130
ççç- İfade Özgürlüğü131
1- Kanaat Sahibi Olma Özgürlüğü133
2- Bilgi ve kanaat açıklama özgürlüğü133
3- Radyo ve televizyon yayıncılığı136
4- İfade Özgürlüğünün Kısıtlanması139
5- İfade özgürlüğü ile görev ve sorumluluklar140
6- Şekil şartlarına, koşullara, sınırlamalara ve yaptırımlara uygun olarak ifade özgürlüğünün kullanılması142
7- İfade özgürlüğünün kullanımına meşru müdahale için üç koşul:146

7-1- Şekil şartı: 146

7-2- Konu şartı: 146

7-3- Gereklilik:146

7-3-1 Uygulamada ifade özgürlüğü150

7-3-2 İfade Özgürlüğü ve Ahlâk153

7-3-3 Başkalarının şöhret ve haklarının korunması ve ifade özgürlüğü154

7-3-4 İfade özgürlüğü ve yargı gücünün otorite ve tarafsızlığı156

7-3-5  6352 Sayılı Yasa ve İfade Özgürlüğü158
ddd- Şikâyet Hakkı ve Hakaret160
eee -Savunma Dokunulmazlığı161
cc- Kanun Hükmünün veya Amirin Emrinin Yerine
 Getirilmesi174
aaa- Kanun Hükmünü Yerine Getirme174
1- Soruşturma-Kovuşturma ve Denetime İlişkin Görev Yapanlar: 174
2- Suçları Bildirme Yükümlülüğü176
3- Şirketlerin Tasfiyesi: 176
bbb- Yetkili Merciin Emrini İfa177
çç- Mağdur Rızası178
D- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ181
a- İçtima181
aa- Gerçek İçtima181
bb- Bileşik Suç182
cc- Zincirleme Suç184
b- Teşebbüs187
c- İştirak190
E- SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ192
a- Genel Olarak192
b- Suçun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi (TCK m. 125/3-a), 193
aa- Genel Olarak 193
bb-Kamusal faaliyet194
cc- Faaliyete Katılma Şekli195
çç- Avukatların kamu görevlisi olması196
dd- Avukatların kamu görevlisi olması199
c- Suçun düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılması nedeniyle işlenmesi, (TCK m. 125/3-b)207
ç- Suçun kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi (TCK m. 125/3-c)210
d- Suçun alenen işlenmesi, TCK m. 125/4, 213
aa-Tanım213
bb- Suçun işlendiği yer: 214
cc- Gıyapta hakaret halinde215
çç- Aleniyet Hükümlerinin Uygulanması215
dd- Aleniyetin Tespiti: 215
ee- Basın-yayın yoluyla suçun işlenmesi218
ff- Sosyal medyada aleniyet219
gg- Kurul Halinde Çalışan Kamu Görevlilerine Hakaret219
F- CEZAYI HAFİFLETEN YA DA KALDIRAN HALLER220
a- Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi220
b- Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi226
aa- Genel Olarak 226
bb- Niteliği226
cc- Şartları226
aaa- Kasten Yaralama Eylemi226
bbb- Önce kasten yaralama eylemi gerçekleşmeli227
ccc- İlliyet Bağı227
ççç- Hakaret eylemi yaralama failine yönelmelidir.  228
c- Hakaret Suçunun Karşılıklı Olarak İşlenmesi233
aa- Genel Olarak: 233
bb- Şartları: 233
aaa- Karşılıklı Olarak İşlenen Suçların Sadece Hakaret Suçu Olması234
bbb- İlk Hakaret Eden Kişinin Haksız Olması234
ccc- Hakaretin Karşılıklı Olması235
G- DİĞER SUÇLARDA HAKSIZ TAHRİK OLARAK
HAKARET238
Ğ- HAKARET SUÇUNDA GERÇEĞİN İSPATI257
a- Genel Olarak257
b- Konusu suç teşkil eden isnatların ispatlaması260
c- Konusu suç teşkil etmeyen isnatlar263
I- SORUŞTURMA- KOVUŞTURMA-ZAMANAŞIMI270
a- Genel olarak270
b- Şikâyetçi Haklarının Hatırlatılmaması275
c- Hükümden Sonra Şikâyetten Vazgeçme275
ç- Uzlaşma276
d. Görevli Mahkeme277
e- Yaptırım 278
f- Yaptırım 279
aa- SEÇENEK YAPTIRIMLAR: 283
bb- TEKERRÜR HALİ284
İ- HAKARET SUÇUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 289
J- ZAMANAŞIMI290
K- MAHKEME KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI291
a- Olağan Kanun Yolları 291
aa- İtiraz291
bb- İstinaf304
cc-Temyiz306
b- OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI309
aa- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı İtirazı309
bb- Kanun Yararına Bozma309
c- YARGILAMANIN YENİLENMESİ310
ç-BAM CUMHURİYET SAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ 311
d-BİREYSEL BAŞVURU 311
aa- Giriş311
e- BİREYSEL BAŞVURU313
aa- Tanım313
bb- Hukuki Niteliği314
cc- Konu315
aaa- Anayasa'da düzenlenen hak ve özgürlükler316
bbb- AİHS ile Anayasa’da düzenlenen temel hak ve
hürriyetler317
çç- Amaca Uygun Yorum318
ee- Kapsam Farklılığı319
ff- Mağdur/başvuran/hakkı ihlal edilen 320
gg- Yetki321
f- ULUSLARARASI BAŞVURU YOLU AİHM339
III. HAKARET VE SÖVME SUÇUNUN MUHATABA ULAŞMASI AÇISINDAN GERÇEKLEŞME ŞEKİLLERİ341
A. Huzurda (Yüze Karşı) Hakaret341
B. Huzura Eşit Sayılan Araçların Vasıtalarla Hakaret344
C- Telefonla Hakaret ve Yakın Suçlar Yargıtay Kararları347
Ç- Gıyapta (Yoklukta) Hakaret360
D- Toplu ve Dağınık İhtilat361
E- Basın Yoluyla Hakaret365
a- Eser Sahibi367
b- Sorumlu Müdürün Bağlı Bulunduğu Yetkili367
c- Yayımcı ve Basımcının Sorumluluğu367
aa- Haberin gerçek ve güncel olması373
bb - Kamu yararı ve haberin kamuyu ilgilendirmesi376
cc- Ölçülülük (Olay ile olayın aktarılışı arasında fikri bağ
bulunması)378
ç- Basın Yoluyla İşlenen Hakaret Suçlarında Usûl Hükümleri379
F- İnternet Kanalıyla Hakaret Suçunun İşlenmesi382
a- İçerik Sağlayıcının Sorumluluğu387
b- Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri387
c- Erişim Sağlayıcının Yükümlülükleri387
G– Televizyon Yayınlarıyla Hakaret393
a- 2954 Sayılı TRT Kanunu Uyarınca Sorumluluk393
b- 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun394
Ğ- Sporda Hakaret395
IV. KİŞİLERİN HATIRASINA HAKARET (TCK M. 130)
A- Genel Olarak398
B- Ölülerin Hatırasına Hakaret398
C- Ölüleri Tahkir398
V. DİĞER HAKARET SUÇLARI
(ÖZEL TAHKİR SUÇLARI)
A- HALKI AŞAĞILAMA401
a. Genel Olarak401
b- Korunan Hukuki Değer402
c- Suçun Maddi Unsurları402
aa- Fail402
bb- Mağdur402
cc- Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı402
ç- Manevi Unsur409
d- Hukuka Aykırılık 410
e- Suçun Özel Görünüş Biçimleri410
aa- Teşebbüs410
bb- İştirak410
cc- İçtima410
f- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı411
aa- Soruşturma411
bb- Yaptırım411
cc- Zamanaşımı411
B- CUMHURBAŞKANINA HAKARET412
a- Genel Olarak412
b- Korunan Hukuki Değer412
c- Suçun Maddi Unsurları 412
aa- Fail412
bb- Mağdur412
cc- Fiil412
ç- Manevi Unsur413
d- Suçun Özel Görünüş Şekilleri418
aa- Teşebbüs418
bb- İştirak419
cc- İçtima419
e- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı419
aa-Soruşturma419
bb- Yaptırım419
cc- Zamanaşımı420
C- DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ
AŞAĞILAMA420
a- Genel Olarak 420
b- Korunan Hukuki Değer423
c- Suçun Maddi Unsurları423
aa- Fail423
bb- Mağdur423
cc- Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı42
ç- Manevi Unsur424
d- Suçun Özel Görünüş Biçimleri424
aa- Teşebbüs424
bb- İştirak425
cc- İçtima425
e- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı425
aa- Soruşturma425
bb- Yaptırım425
cc- Zamanaşımı425
D- TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA
SUÇU426
a- Korunan Hukuki Değer427
b- Suçun Maddi Unsurları427
aa- Fail427
bb- Mağdur427
cc- Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı428
c- Manevi Unsur428
ç- Suçun Özel Görünüş Biçimleri428
aa- Teşebbüs428
bb- İştirak428
cc- İçtima428
d- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı428
aa- Soruşturma428
bb- Yaptırım429
cc- Zamanaşımı429
E- ATATÜRK'E HAKARET448
a- Genel Olarak448
b-. Korunan Hukuki Değer449
c- Suçun Maddi Unsurları449
aa- Fail449
bb- Mağdur449
cc- Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı449
ç- Manevi Unsur450
d- Suçun Özel Görünüş Biçimleri450
aa- Teşebbüs450
bb- İştirak450
cc- İçtima450
e- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı450
aa- Soruşturma450
bb- Yaptırım450
cc- Zamanaşımı450
VI. İSPAT
A- SIKI İSPAT USÛLÜ455
B- SERBEST İSPAT USÛLÜ455
C- İSPAT KÜLFETİ457
a- Non bis in idem ilkesinde ispat külfeti458
b- Yargıtay uygulamasında bazı suçlarda yazılı delille ispat458
c- Duruşma Tutanağı İspat Gücü458
Ç- İSPATIN NİSBİLİĞİ458
D- İSPAT ÇEŞİTLERİ464
a- Doğrudan doğruya ve önemli olgularla ispat464
b- Belirtilerle İspat466
c- Bazı Hususların İspatının Gerekmemesi466
ç- Hakimin mesleki bilgisine ilişkin olgular467
E- ŞÜPHEYİ AŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ467
F- İSPAT YASAKLARI469
a- Delil Yasakları469
aa- Delil Değerlendirme Yasakları469
bb- Dışlama Kuralı470
b- Ceza Yargılamasında Görüntü ve Ses Kasetlerinin Delil
Olması474
aa- Kaydı yapan kişinin özel şahıs olması474
aaa- Kayıt eyleminin suç teşkil edip etmemesi474
bbb- Kayıt yapanın faaliyet içinde yer alması475
c- Tanık Beyanları476
G- İLETİŞİMİN TESPİTİ-KAYDA ALINMASI-DELİL
NİTELİĞİ478
a- Genel Olarak478
b- Önleme Amaçlı Dinleme489
c- Adlİ Denetleme480
aa- Denetleme Şartları480
bb- Mobil Telefonun Yerinin Tespit Edilmesi481
cc- Gizlilik482
çç- Tedbirin Sona Ermesi ve İlgiliye Bildirim482
dd- İletişimin Denetlenmesine Yönelik Yasal Sınırlar482
ee- Amaca Bağlılık ve Tesadüfen Elde Edilen Deliller484
ff- Mağdur İletişim Tespiti ve Konuşmaların Mağdur Tarafından Kaydedilmesi484
aaa- Mağdur İletişim Tespiti484
bbb- Mağdurla İletişim Kurmuş Kişiler Açısından486
ccc- İletişimin Bizzat Mağdur Tarafından Kaydedilmesi487
1- Kasıt Açısından487
2- CMK 217/2 Anlamında Hukuka Uygun Delil Olduğu Yaklaşımı487
3- Meşrû müdafaa TCK 25/1487
g- Uygulamada Mağdurların Telefon Konuşmalarına Karşı Davranışları488
VII. HAKARET SUÇLARINDA SAVUNMA
A- İnkâr491
a- Aktif İnkâr492
b- Pasif inkâr 496
B- Tevilli İkrar497
C- İkrar497
VIII. DOSYA İNCELEME
A- İddianame499
B - Müşteki beyanları 501
C - Sanık ifadesi501
Ç- Tanık Beyanları 501
D- Olay tutanakları 502
E- Mesaj tespit tutanakları 502
F- Mobese kayıtları- Video kayıtları 502
G- Mağdur tarafından iletişimin kayda alınması502
IX. UYGULAMADA HAKARET9 SUÇLARI AÇISINDAN
SORUNLAR
A- İddİaname problemleri503
a- İddianamenin iadesinden kaynaklanan sorunlar503
b- Müştekinin görev belgesinin bulunmaması503
c- Sanığın özellikle yabancı uyruklu olması halinde onaylı kimlik belgelerinin ve adli sicil kayıtlarının konulmaması503
ç- Tek olayla ilgili farklı farklı mahkemelerde dava açılması,
mükerrer dava. 503
d- Salt müşteki beyanıyla kamu davası açılması ve "hazırlık
aşamasında şüpheden müşteki yararlanır" yaklaşımı,504
e- Hazırlık delillerinin toplanmaması,504
aa-Hakarete ilişkin sözlerin kısaltılması:504
bb- Suçla ilgisi olmayan sözlerin iddianame metnine
alınması505
cc-Hakarete konu sözün iddianame metninde hiç yer
almaması505
çç-Suç tarihinin tam olarak belirtilmemesi505
dd- Teselsül eylemlerinde ilk eylemin ve sonraki eylemlerin
 açıkça belirtilmemesi505
ee-Aleniyet506
ff-Haksız tahrik hükümleri506
gg-Telefon konuşmalarının delil niteliği507
X. DÜZELTME VE CEVAP HAKKI
A- GENEL OLARAK508
B- Özel Radyo ve Televizyonlarda Cevap ve Düzeltme Hakkı511
a- 6112 sayılı yasanın 18. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:511
b- Kişiye hakaret içeren yayınlarda:512
C- YAZILI BASINDA DÜZELTME VE CEVAP HAKKI514
a- DÜZELTME VE CEVABIN YAYINLANMAMASI (5187 sayılı kanun m. 18)516
b- DÜZELTME VE CEVABIN GEREĞİ GİBİ
YAYINLANMA- MASI517
Ç- 2954 TRT KANUNU'NDA DÜZELTME VE CEVAP
HAKKI521
D- 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlen- mesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun525
a- Tekzip Bakımından Ortak Özellikler527
b- Mahkemelerin Yetkisi527
c- Tekzip Metninin Hiç Yazılmaması Gereği Gibi Y
ayımlanmaması528
F- ERİŞİMİN ENGELLENMESİ528
a- Adli Mercilerin Kararıyla Erişimin Engellenmesi529
b- FORUM ve SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ531
c- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek 4. maddesi gereğince Erişimin Engellenmesi532
ç- AİHM Kararlarında İletişimin Denetlenmesi534
XI. ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA
KARŞI SUÇLAR
A- HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL537
a- Genel Olarak 537
b- Hukuki Yarar539
c- Suçun Maddi Unsurları 539
aa- Suçun Faili539
bb- Suçun Mağduru 540
cc- Hareket 540
ç- Suçun Manevi Unsuru 548
d- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı549
aa- Soruşturma: 549
bb- Yaptırım550
B- KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLEN-MESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU551
a- GENEL OLARAK 551
b- HUKUKİ YARAR552
c- SUÇUN MADDİ UNSURLARI552
aa- Suçun Konusu:552
bb- Suçun faili: 552
cc- Suçun mağduru: 552
dd- Hareket: 552
ç- SUÇUN MANEVİ UNSURU553
d- HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 553
e- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ553
aa- Teşebbüs: 553
bb- İştirak: 553
cc- İçtima: 553
f- SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI554
aa- Soruşturma Kovuşturma554
bb- Görevli Mahkeme554
cc- Yaptırım554
çç- Zamanaşımı554
C- ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL554
a- GENEL OLARAK 556
aa- Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu560
bb- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu562
cc- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu563
çç- Diğer Yasalarda Özel Hayat564
b- SUÇUN KONUSU568
c- SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER568
ç- SUÇUN MADDİ UNSURLARI 569
aa- Fail569
cc- Hareket570
aaa- Gizliliğin İhlâl Edilmesi TCK 134/1, 1. cümle570
bbb- Gizliliğin Görüntü veya Seslerin Kayda Alınması Suretiyle İhlâli TCK 134/1, 2. Cümle
(Kaydetme Suçu)570
ccc- Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etme,
 (TCK m. 134/2) 574
d- NETİCE VE NEDENSELLİK BAĞI 580
e- SUÇUN MANEVİ UNSURU 580
f- HUKUKA AYKIRILIK 582
g- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ587
h- SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA592
D- KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ595
a- Genel Olarak595
b- Suçla korunan hukuki değer603
c- Suçun hukuki konusu603
ç- Suçun Maddi Unsurları 607
aa- Suçun Faili607
bb- Suçun Mağduru607
cc- Hareket607
d- Suçun Manevi Unsuru611
e- Hukuka Aykırılık611
aa- Rıza612
bb- Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi612
f- Suçun Özel Görünüş Şekilleri613
aa- Teşebbüs613
bb- İştirak614
cc- İçtima614
g- Kovuşturma, görevli mahkeme, suçun yaptırımı ve dava
 zamanaşımı615
aa- Kovuşturma615
bb- Görevli mahkeme616
cc- Suçun yaptırımı616
çç- Dava zamanaşımı616
E- VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME YA DA ELE GEÇİRME SUÇU616
a- Genel Olarak616
b- Suçla Korunan Hukuki Değer617
c- Suçun Maddi Unsurları 617
aa- Hareket617
bb- Fail618
cc- Mağdur 618
ç- Suçun Manevi Unsuru 618
d- Hukuka Aykırılık Unsuru618
e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 622
aa- Teşebbüs622
bb- İştirak622
cc- İçtima622
f- Kovuşturma, görevli mahkeme, suçun yaptırımı ve dava
zamanaşımı624
aa- Kovuşturma624
bb- Görevli mahkeme624
cc- Suçun yaptırımı624
çç- Dava zamanaşımı625
dd- SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 625
aaa - Kamu görevlisi tarafından, görevin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi625
bbb - Belirli bir meslek ya da sanatın verdiği kolaylıktan istifade edilmek suretiyle işlenmesi626
ee- VERİLERİ YOK ETMEME SUÇU626
XII. DİSİPLİN SUÇLARI ve HAKARET
A- Ahlâka Aykırı Hareketler631
a-125/C Aylıktan kesme cezası gerektiren, "ı" alt bendi:631
b-125/B Kınama cezası gerektiren "ı" alt bendi:631
B- Keyfi ve Sert Muamele632
a- 125/D Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren "ı" alt bendi:632
b- 125/C Aylıktan kesme cezasını gerektiren "ı" bendi:632
C- İftira632

1- 125/C Aylıktan kesme cezasını gerektiren "ı" bendi
Ç- Yalan yere tanıklık ve yemin632
D- ÖRNEK DANIŞTAY KARARLARI633
XIII. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU
A- GENEL OLARAK666
B- HAKSIZ FİİL UNSURLARI666
a- Hukuka Aykırı Fiil666
aa- Fiil666
bb- Hukuka Aykırılık666
cc- Hukuka Uygunluk Sebepleri667
çç - Özel hukuka uygunluk nedenleri668
b- Zarar668
aa- Genel Olarak668
bb- Zararın ispatı669
cc- Zararın Türleri670
aaa- Maddi ve manevi zarar 670
bbb- Mal varlığı zararı – şahıs varlığı zararı671
ccc- Manevi Zarar671
ççç- Fiili zarar- Yoksun Kalınan Kâr-Normatif Zarar673
ddd- Diğer kişisel varlık zararları:674
eee- Doğrudan doğruya zarar:674
fff-Yansıma Yoluyla Zarar Nedeniyle Tazminat675
c- İlliyet Bağı676
aa- Genel Olarak676
bb- Uygun İlliyet Bağı Teorisi:676
ç- Kusur677
aa- Kasıt:677
bb- Ağır ihmal: 677
cc- Hafif ihmal: 678
çç- Kusurun derecesi ve önemi:678
C- HAKSIZ FİİLİN HÜKÜM VE SONUÇLARI678
a- Zarar ve Miktarı678
b- Tazminatın Hesaplanması679
aa- Saldırının ağırlığı: 680
bb- Kusurun ağırlığı: 680
XIV- BASIN SUÇLARINDA MANEVİ TAZMİNAT
A- Basın yoluyla kişilik haklarının saldırıya uğramasında manevi tazminat şartları:682
a- Öze ilişkin koşullar683
b- Görünür Gerçeklik683
c- Güncellik688
ç- Kamu Yararı ve Toplumsal İlgi
XV- CEZA DAVASINDA ŞİKÂYETTEN VAZGEÇMEVE
TAZMİNAT                     691
XVI. HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ
BİRBİRİNE ETKİSİ
A- GENEL OLARAK693
B- HER İKİ HUKUK DALI AÇISINDAN ETKİLEYİCİ
HUSUSLAR694
a- Ceza Mahkemesi Beraat Kararı694
b- Kusur, Yaş, Temyiz Gücü695
c- Zamanaşımı697
ç- Delil Değerlendirmesi700
d- İspat Yükü703
e- Hukuk Mahkemesi Yaş Düzeltme Kararı704
f- Hukuk Mahkemesi Sahtelik Davası705
g- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması705
ğ- Yargılamanın Yenilenmesi ve İadesi706
h- Bekletici Mesele707
j- Uzlaşma709
XVII. SOSYAL MEDYADA HAKARET-İFTİRA-
TEHDİT-TACİZ
A- Genel Olarak 713
B- Haber Verme Hakkı713
C- Görünür Gerçeklik715
Ç- Hukuka Uygunluk Nedenleri 716
a- Kanun Hükmünün veya Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi716
aa- Kanun Hükmünü Yerine Getirme716
bb- Yetkili Merciin Emrini İfa717
b- Meşru Savunma719
c- Hakkın Kullanılması720
ç- Mağdur Rızası721
D- Manevi Unsur ve Görünür Gerçeklik İlkesi722
E- İfade Özgürlüğü723
F- Eleştiri Hakkı 725
XVIII. DİĞER HUKUK DALLARINDA HAKARET
A- Mobbing756
a- ULUSLARARASI BELGELERDE MOBBİNG760
b- TÜRKİYE’DE MOBBİNG ÇALIŞMALARI VE HUKUK761
c- Mevzuat: 762
aa- 1982 Anayasası: 762
bb- 4721 sayılı TMK 763
cc- 4857 sayılı İş Kanunu763
aaa- Genel Olarak763
bbb- Mobbing Hükümleri764
çç- 6098 sayılı TBK766
dd- 5237 sayılı TCK767
ee- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu767
ç- Diğer Mevzuatta: 768
d- İspat: 769
B- Boşanma Davalarında Hakaret770
a- Genel Olarak 770
b- Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle TMK m. 162 Gereğince
 Boşanma770
aa- Hayata kast: 771
bb- Pek Kötü Davranışlar: 772
cc- Onur Kırıcı Davranışlar: 773
c- Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma ve Hakaret778
aa- Genel Olarak 778
bb- Küçültücü davranmak779
aaa- Alay etmek780
bbb- Aşağılamak783
ccc- Küçük düşürmek787
ççç- Tükürmek789
ddd- Küçümsemek789
eee- Başkalarıyla karşılaştırmak792
fff- Dedikodu çıkarmak794
ggg- İftira Etmek795
ğğğ- Beğenmemek795
hhh- Hırsızlık yapmak795
jjj- Suçlayıcı Davranmak795
cc- Sevgisiz davranmak796
çç- Baskıcı Davranmak800
dd- İlgisiz Davranmak800
ee- Dışlayıcı Davranmak801
ff- Duygusal şiddet içeren benzer davranışlar801
hh- Görsel Şiddetle evlilik birliğinin sarsılması801
aaa- Özel hayata ve hayatın gizli alanına müdahale801
bbb- Günlük Yazıları803
ccc- Kayıtlar803
ççç- Boşanmada tazminat ve nafaka805
ddd- Yoksulluk Nafakası: 809
C- Nişanın Bozulmasından Doğan Manevi Tazminat809
D- İş Sözleşmesinin Hakaret Nedeniyle Feshi819
a- Genel Olarak 819
b- Haklı Nedenle Fesih820
c- İşçinin İşveren Aleyhine Söylemlerde Bulunması halinde fesih824
ç- İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, (İş Kanunu m. 25/II-d825
d- İşverenin İşçi Aleyhine Söylemlerde Bulunması halinde fesih827
e- İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa. 828
XIX. YARGITAY HUKUK DAİRELERİNİN HAKARETE
 İLİŞKİN
ÖRNEK KARARLARI830
XX. SONUÇ943
KAYNAKÇA945
kavram Dizini958

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153591
Yayın Tarihi 2020 Nisan
Barkod 9786050505597
ISBN 9786050505597
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Gökhan Taneri