Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
345
Boyut :
17 x 24,5 cm
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9786051467252

Stok Durumu: Stokta var

75,00 TL

Detayları

"Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 02 Haziran 2010 tarihinde doktora tezi olarak savunulan bu çalışma, ikinci basıda bu niteliğine saygı gösterilerek güncellenmeye çalışılmıştır. Bu anlamda tezin kabul edilen şekline uygun olarak esaslı değişiklikler yapılmaksızın, sadece iki bası arasındaki zaman zarfında konuyla ilgili yapılan yasal değişiklikler, yeni bilimsel çalışmalar ve yargı kararları gözden geçirilerek eserde değerlendirilmiştir.
İlk basıdan bugüne, uygulamanın TCK 23. maddeye yüklediği anlam ve vardığı sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, kanuni değişikle amaçlanan şekilde (aşağıda incelenen bazı yerinde kararlar dışında) objektif sorumluluğun önüne geçilemediği söylenebilir. Her ne kadar -kalp krizi vakıaları- olarak adlandırılabilecek olay türlerinde bir neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç değil taksirle öldürme suçu tartışma konusu olsa da Yargıtay’ın genel tavrı eleştiriye açıktır. Bunun kanımızca iki nedeni vardır; öncelikle Yargıtay özellikle maktulün kavga sırasında veya sonrasında kalp krizi geçirerek öldüğü olaylarda, taksirle öldürme suçu bakımından nedensellik bağını tespit etmekle yetinip objektif isnadiyet (beşeri nedensellik) teorisinin cezai sorumluluğu sınırlandıran kriterlerini uygulamamaktadır. Halbuki yasal düzenlemenin kaynağı olan Alman Ceza Hukukunda baskın görüş ve Alman Federal Mahkemesi bu teoriyle (doğrudan nedensellik bağlantısı) özellikle hükmedebilirlik kriteri ve riskin yükseltilmesi yaklaşımı ile cezai sorumluluğun gereksiz yere genişlemesinin önüne geçmektedirler. İlgili hukuk kültürünün uygulama ve doktrinindeki birikim dikkate alınmaksızın başka bir ceza kanunundan hüküm ithal etmek, tek başına yasal düzenlemeden beklenen amaca hizmet etmez. Belki de en azından taksirle hareket etme koşulundan daha önemli olan nokta, bu kriterlerin somut olaya doğru şekilde uygulanmasıdır. İkinci olarak ise sübjektif isnadiyetin koşulu olarak özel neticenin fail için öngörebilir olup olmadığı incelenmeksizin öngörülebilirliğin sadece maktulün hastalığının fail tarafından bilinip bilinmemesine indirgenmesidir. -En azından taksirle hareket etme- ifadesi de uygulamayı aynı eylem bütünü içinde hem kast hem de taksir sorgulaması yapmaya zorlayarak, maddenin işlevinin zayıflamasına neden olmaktadır. Bunun için taksir ifadesi yerine neticenin öngörülebilirliğine vurgu yapılması, objektif sorumluluğun önüne geçmekte daha işlevsel olacak ve teorik olarak suç genel teorisine de uygun olacaktır. Bu husustaki değerlendirmeler için çalışmanın özellikle -Maddenin Lafzî Yorumu ve Özellikle -en azından taksirle hareket etme ifadesi- ve -Mağdurun Özel Durumunun Neticeye Neden Olması- başlıkları altındaki açıklamalarına bakılmalıdır. Bu eleştirilerin yanı sıra 2012 yılı sonrasında Yargıtay’ın doğrudan nedensellik kavramına , objektif isnadiyete atıf yapan , nedensellik bağlantısının ve hastalığın bilinmesinin tek başına yeterli olmacayacağı yönündeki kararları olumlu gelişmeler olarak sayılabilir.
Ayrıca aradan geçen beş yıllık zaman zarfında ceza hukukuna dair pozitif hukuktaki -değişim dalgaları- neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçları da etkilemiştir. Bu değişikliklerden kısaca söz etmek gerekirse, göçmen kaçakçılığı suçunda suçun mağdurların hayatı bakımından bir tehlike oluşturması suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış şekli olarak düzenlenmiştir (TCK m. 79/2); cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçlarında suç sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması, suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış şekli olmaktan çıkarılmış ve cinsel saldırı suçunda cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hali bir neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç şekli olarak düzenlemiştir (TCK m. 102/4). Hırsızlık ve mala zarar verme suçlarında, bu suçların işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâli bir neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç şekli olarak düzenlenmiştir (TCK m. 142/5; m. 152/3). Bu değişiklikler genel hatlarıyla aşağıda ilk bölümde değerlendirilmiş ve yerindelikleri sorgulanmıştır. Ancak bu değişikliklere rağmen hala neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçların son tahlilde birer kasıtlı suç tipi olduklarına ilişkin genel hüküm değişikliği yapılmamış olması eleştirilebilir.
Aslında ilk basının önsözünde bilgi verilmesi gerekirken ihmal ettiğimiz bir husus, kitabın karşılaştırmalı hukuk inceleme yöntemini izah etmektir. Kitabın yazımında ağırlıklı olarak Alman ve Türk doktrini, yargı kararları ayrı başlıklar altında incelenmek yerine birlikte değerlendirilmiştir. Bunun nedeni çalışmanın konusunu teşkil eden TCK m. 23’ün hemen hemen aynı şekilde Al. CK. 18’den alınmış olmasıdır. Ceza hukuku kültürümüze yabancı olan bir formülasyon içeren m. 23’ü kaynağı olan Alman hukuk kültürünü inceleyerek anlamlandırmaya çalıştık. Bunun yanında İtalya, İspanya, Fransa, İsviçre, Avusturya ve Rusya CK. ’ları hakkında kısaca bilgi verilmeye çalışılmıştır." (Önsözden)İçindekiler

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
 • 1. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ KAVRAMI, BENZER KAVRAMLARDAN FARKI, TEMEL KOŞULLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ ve ÇEŞİTLERİ-1
 • I. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ KAVRAMI-1
 • II. -BENZER KAVRAMLARDAN FARKI-5
 • A. -Kastın Aşılması Kavramından Farkı-5
 • B. -Kast Taksir Kombinasyonları Kavramından Farkı-6
 • III. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER-8
 • A. -Genel Olarak-8
 • B. -Bağımsız Suç Tipi Olduğu Görüşü-9
 • C. -Nitelikli Hal Olduğu Görüşü-10
 • D. -Kusur Çeşidi Olduğu Görüşü-12
 • E. -Bileşik Suç Olduğu Görüşü-13
 • F. -Objektif Cezalandırabilme Şartı Olduğu Görüşü-14
 • G. -Cezanın Belirlenmesi Aracı Olduğu Görüşü-15
 • H. -Yargıtay Uygulaması-15
 • I. -Değerlendirme-18
 • IV. -TEMEL KOŞULLARI-21
 • A. -Genel Olarak-21
 • B. -Kanuni Düzenleme-21
 • C. -Kasıtlı Temel Suç Tipi-24
 • D. -Temel Suç Tipine Bağlı Olarak Meydana Gelen Özel Netice-27
 • V. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARIN ÇEŞİTLERİ-28
 • A. -Gerçek ve Görünüşte Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Ayrımı-28
 • B. -Özel Neticenin Niteliğine Göre Yapılan Ayrım-31
 • 1. -Zarar Neticesi Öngörenler-31
 • 2. -Tehlike Neticesi Öngörenler-31
 • 2. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ-33
 • I. -GENEL OLARAK-33
 • II. -İSLAM HUKUKUNDA-33
 • III. -Kilise Hukuku ve Roma Hukuku-34
 • A. --Versari in re illicita- Öğretisi-34
 • B. --Dolus indirectus- Öğretisi-36
 • C. --Culpa dolo Determinata- Öğretisi-38
 • IV. -SUÇ GENEL TEORİSİNDEKİ GELİŞİM SÜRECİNİN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARA ETKİSİ-39
 • V. -TÜRK CEZA HUKUKUNDAKİ GELİŞİM SÜRECİ-43
 • A. -765 sayılı Türk Ceza Kanunu-43
 • 1. -Genel Olarak-43
 • 2. -Genel Hüküm Olarak 765 s. TCK m. 45-43
 • 3. -Kastın Aşılması Suretiyle Adam Öldürme Cürmü (765 s. TCK m. 452)-44
 • 4. -Kastın Aşılması Suretiyle Adam Öldürme Cürmünün Hafifletici Sebepleri (765 s. TCK m. 452/2)-46
 • a. -Genel Olarak-46
 • b. -Failin Fiilinden Önce Mevcut Olup da Failce Bilinmeyen Hallerin Birleşmesi-47
 • c. -Failin İradesi Dışında ve Öngörülmesi Mümkün Olmayan Sebeplerin Eklenmesi-47
 • 5. -Kastın Aşılması Suretiyle Müessir Fiil (765 s. TCK m. 458)-48
 • B. -Türk Ceza Kanunu Tasarılarındaki Düzenlemeler-49
 • C. -5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-50
 • 1. -Genel Hüküm Olarak TCK m. 23-50
 • a. -Maddenin Sistematik Yorumu-50
 • b. -Maddenin Lafzî Yorumu ve Özellikle -en azından taksirle hareket etme- İfadesi-51
 • c. -Maddenin Amaçsal Yorumu-55
 • 2. -Özel Hükümlerde Yer Alan Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar-56
 • 3. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARIN ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNU VE SINIRLANMA EĞİLİMİ-59
 • I. -ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNU-59
 • A. -Genel Olarak-59
 • B. -Anayasa Aykırılık İddialarının Dayanak Noktaları-59
 • C. -Anayasa Mahkemesi Kararlarında Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar-61
 • 1. -TCK m. 23 Hakkında Verilen Karar-61
 • 2. -Özel Hükümlerde Yer Alan Düzenlemeler Hakkında Verilen Kararlar-64
 • D. -Değerlendirme-65
 • II. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARI SINIRLAMA EĞİLİMİ-71
 • A. -Genel Olarak-71
 • B. -Alman Federal Mahkemesi’nin Görüşü-72
 • C. -Doktrinde İleri Sürülen Görüşler-72
 • D. -Değerlendirme-76
 • 4. -KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM-77
 • I. -ALMANYA-77
 • II. -İTALYA-79
 • A. -Kanuni Düzenlemeler-79
 • B. -Değerlendirme-81
 • III. -İSPANYA-83
 • A. -Kanuni Düzenlemeler-83
 • B. -Değerlendirme-85
 • IV. -FRANSA-86
 • V. -İSVİÇRE-87
 • VI. -AVUSTURYA-88
 • VII. -RUSYA-89
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARDA ÖZEL NETİCENİN FAİLE OBJEKTİF VE SÜBJEKTİF OLARAK YÜKLENEBİLİRLİĞİ
 • 1. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAMIŞ SUÇ İLE OBJEKTİF SORUMLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ-91
 • I. -OBJEKTİF SORUMLULUK KAVRAMI-91
 • II. -HUKUKİ ESASI-92
 • III. -OBJEKTİF SORUMLULUĞUN KOŞULLARI-94
 • IV. -OBJEKTİF SORUMLULUĞUN KARŞITI OLARAK KUSUR İLKESİ-95
 • V. -OBJEKTİF SORUMLULUK ÇEŞİTLERİ-99
 • A. -Genel Olarak-99
 • B. -Failin Kendi Fiilinden Kaynaklanan Objektif Sorumluluk-100
 • C. -Başkasının Fiilinden Kaynaklanan Objektif Sorumluluk-101
 • VI. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARDA OBJEKTİF SORUMLULUKTAN OBJEKTİF VE SÜBJEKTİF YÜKLENEBİLİRLİĞE GEÇİŞ-102
 • A. -Genel Olarak-102
 • B. -Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Kavramı-103
 • C. -Objektif ve Sübjektif Yüklenebilirlik Ayrımı-104
 • 2. -ÖZEL NETİCENİN FAİLE OBJEKTİF ANLAMDA YÜKLENEBİLİRLİĞİ-107
 • I. -HAREKET KAVRAMI-107
 • II. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARDA HAREKETİN YERİ-109
 • A. -Türk Ceza Kanunu Genel Hükümlerin Yorumlanması-109
 • B. -Özel Hükümlerin Yorumlanması-112
 • C. -Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda İhmali ve İcrai Hareket Ayrımı-113
 • III. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARDA NETİCE-116
 • A. -Netice Kavramı-116
 • B. -Neticeli Suç Şekli Suç Ayrımı-117
 • C. -Zarar Neticesi ve Tehlike Neticesi Ayrımı-117
 • D. -Temel Suç Tipine İlişkin Netice-122
 • E. -Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Özel Netice-123
 • 1. -Genel Olarak-123
 • 2. -Temel Suç Tipine Ait Neticenin Ağırlaşmış Şekli Olan Özel Netice-123
 • 3. -Temel Suç Tipine Ait Neticeden Farklı Olan Özel Netice-124
 • IV. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARDA NEDENSELLİK BAĞI, OBJEKTİF İSNADİYET VE DOĞRUDAN NEDENSELLİK TEORİLERİ-124
 • A. -Nedensellik Bağlantısı-124
 • 1. -Genel Olarak-124
 • 2. -Nedensellik Teorisini Açıklayan Teoriler-125
 • a. -Şart Teorisi (Şartların Eşitliği Teorisi)-125
 • b. -Uygun Sebep Teorisi-127
 • c. -Hukuki Önem (Karma) Teorisi-129
 • d. -Yasal Koşul Öğretisi-129
 • e. -Değerlendirme-129
 • 3. -Nedensellik Türleri ve Ortaya Çıkan Sorunlar-130
 • 4. -Temel Suç Tipinde Nedensellik Bağı-131
 • 5. -Temel Suç Tipi ile Özel Netice Arasındaki Nedensellik Bağı-131
 • 6. -Nedensel Akışta Sapma ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar-132
 • B. -Objektif İsnadiyet Teorisi-134
 • 1. -Genel Olarak-134
 • 2. -Objektif İsnadiyet Kriterleri-136
 • a. -Genel Olarak-136
 • b. -Riskin Hukuken Önemli Derecede Yükseltilmiş Olması-137
 • c. -Neticenin Normun Koruma Alanı Dışında Gerçekleşmiş Olması-140
 • d. -Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinde Eksiklik Bulunmaması-141
 • e. -Neticeye Failin Hükmedebilir Olması (Hükmedebilirlik)-142
 • aa. -Atipik Nedensel Gelişmenin Söz Konusu Olması-143
 • bb. -Mağdur veya Üçüncü Kişinin Neticeye Neden Olması-144
 • aaa. -Genel Olarak-144
 • bbb. -Mağdurun Neticeye Neden Olması-145
 • aaaa. -Mağdurun Hareketinin Nedensel Akışa Eklenmesi-146
 • bbbb. -Mağdurun Özel Durumunun Neticeye Neden Olması-150
 • cc. -Üçüncü Kişinin Hareketinin Neticeye Neden Olması-159
 • aaa. -Üçüncü Kişinin Kasıtlı Hareketi-160
 • bbb. -Üçüncü Kişinin Taksirli Hareketi-160
 • dd. -Değerlendirme-162
 • aaa. -Mağdurun Hareketi Bakımından-162
 • bbb. -Üçüncü Kişinin Hareketi Bakımından-166
 • C. -Doğrudan Nedensellik Teorisi-167
 • 1. -Genel Olarak-167
 • 2. -Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Doğrudan Nedensellik-167
 • a. -Kavram-167
 • b. -Gelişim Süreci-169
 • c. -Hukuki Esası-172
 • aa. -Tipe Uygunluğun Bir Parçası Olarak Kabul Eden Görüş-172
 • bb. -Nedensellik Bağlantısı Olarak Kabul Eden Görüş-173
 • cc. -Objektif İsnadiyetin Bir Parçası Olarak Kabul Eden Görüş-174
 • d. -Teorinin İçeriği: Failin Hareketinin Özel Tehlikeliliği Şartı-175
 • aa. -Soyut Tehlikenin Varlığı-176
 • bb. -Somut Tehlikenin Varlığı-177
 • cc. -Temel Suç Tipine Özgü (mündemiç) Tehlikenin Varlığı-178
 • dd. -Tehlike Kastının Varlığının Aranması Gerektiğini Savunan Görüş-181
 • ee. -Değerlendirme-181
 • D. -Hareketin Ölüme Yol Açabilirliği Teorisi (=Letalitat/Letahality)-183
 • 1. -Genel Olarak-183
 • 2. -Teorinin Doktrindeki Savunucuları ve Eleştiriler-184
 • a. -Geilen-184
 • b. -Hirsch-185
 • c. -Teorinin Eleştirisi-187
 • 3. -Değerlendirme-187
 • 3. -ÖZEL NETİCENİN FAİLE SÜBJEKTİF ANLAMDA YÜKLENEBİLİRLİĞİ-189
 • I. -SÜBJEKTİF YÜKLENEBİLİRLİK VE İLGİLİ KAVRAMLAR-189
 • A. -Sübjektif Yüklenebilirlik Kavramı-189
 • B. -Kusur ve Kusurluluk Kavramları-190
 • C. -Kusurluluk ve Haksızlık Kavramları-192
 • D. -Haksızlık Bilinci ve Kast Kavramları-193
 • II. -TEMEL SUÇ TİPİ AÇISINDAN SÜBJEKTİF YÜKLENEBİLİRLİK-194
 • A. -Kasten İşlenen Temel Suç Tipi-194
 • 1. -Kast-194
 • a. -Genel Olarak-194
 • b. -Kastın Hukuki Niteliği-195
 • aa. -Kastı Kusur Şekli Olarak Kabul Eden Psikolojik Teori-195
 • bb. -Kastı Haksızlık Şekli Olarak Kabul Eden Normatif Görüş-196
 • cc. -Kastın Çifte Fonksiyonu Teorisi-196
 • dd. -Değerlendirme-198
 • c. -Kastın Bilme ve İsteme Unsurları-200
 • 2. -Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçun Temel Suç Kısmında Yer Alan Kast-202
 • B. -Taksirle İşlenen Temel Suç Tipi-205
 • III. -ÖZEL NETİCENİN FAİLE SÜBJEKTİF YÜKLENEBİLİRLİĞİ-206
 • A. -Özel Neticeye Taksirle Neden Olunması-206
 • 1. -Taksir-206
 • a. -Tanımı ve Ceza Hukukundaki İşlevi-206
 • b. -Taksirin Hukuki Niteliği-207
 • aa. -Taksiri Kusur Şekli Olarak Kabul Eden Psikolojik Teori-207
 • bb. -Taksiri Haksızlık Çeşidi Olarak Kabul Eden Normatif Teori-207
 • cc. -Taksirin Çifte Fonksiyonu Teorisi-208
 • c. -Taksirin Unsurları-209
 • aa. -Kanuni Düzenleme-209
 • bb. -Neticeye Sebep Olunmuş Olması-210
 • cc. -Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlali-210
 • dd. -Suç Tipinin Sübjektif Olarak Öngörülebilir Olması-212
 • d. -Taksirin Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlardaki Yeri-215
 • e. -Taksir Karinesi Görüşü-217
 • f. -Değerlendirme-218
 • 2. -Ağır Taksire Dayalı Sübjektif Yüklenebilirlik-221
 • a. -Genel Olarak-221
 • b. -Ağır Taksir Kavramı-222
 • c. -Ağır Taksirin Unsurları-225
 • d. -Ağır Taksir Unsuruna İlişkin Eleştiriler-227
 • e. -Değerlendirme-230
 • B. -Özel Neticeye Bilinçli Taksirle Neden Olunması-234
 • C. -Özel Neticeye Doğrudan ve Olası Kastla Neden Olunması-236
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARA İLİŞKİN DİĞER SORUNLAR
 • 1. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARDA HUKUKA AYKIRILIK-239
 • I. -GENEL OLARAK-239
 • II. -KANUN HÜKMÜNÜ YERİNE GETİRME KAPSAMINDA İŞLENEN FİİLLER-240
 • III. -MEŞRU SAVUNMA KAPSAMINDA İŞLENEN FİİLLER-242
 • IV. -HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI KAPSAMINDA İŞLENEN FİİLLER-245
 • 2. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ - HATA İLİŞKİSİ-249
 • 3. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ - KAZA VE TESADÜF İLİŞKİSİ-253
 • 4. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARDA TEŞEBBÜS SORUNU-254
 • I. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARIN TEŞEBBÜSE UYGUNLUĞU-254
 • A. -Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Teşebbüs-255
 • 1. -Genel Olarak-255
 • 2. -Teşebbüsü Mümkün Gören Görüş-256
 • 3. -Teşebbüsü Mümkün Görmeyen Görüş-257
 • a. -Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçların Birer Taksirli Suç Olduğu Görüşü-257
 • b. -Teşebbüs Düzenlemesine Dayanan Görüş-258
 • c. -Hareketin Ölüme Yol Açabilirliği Teorisine Dayanan Görüş-259
 • 4. -Değerlendirme-259
 • a. -Objektif İsnadiyet Teorisine Dayalı Değerlendirme-259
 • b. -Kanunun Genel ve Özel Hükümlerinin Yorumlanması Dayalı Değerlendirme-260
 • aa. -Temel Suç Tipine İlişkin Fiili Esas Alan Düzenlemeler-261
 • bb. -Temel Suç Tipi Sonucunda Ortaya Çıkan Özel Neticeyi Esas Alan Düzenlemeler-262
 • cc. -Temel Suç Tipinin İşlenişi Sırasında Ortaya Çıkan Özel Neticeyi Esas Alan Düzenlemeler-264
 • B. -Ağırlaşmış Neticeye Teşebbüs-265
 • 1. -Genel Olarak-265
 • a. -Temel Suç Tipinin Tamamlandığı Durumlar-266
 • b. -Temel Suç Tipinin de Tamamlanamadığı Durumlar-266
 • 2. -Değerlendirme-266
 • II. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇTA ETKİN PİŞMANLIK-269
 • III. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇTAN GÖNÜLLÜ VAZGEÇME-270
 • A. -Temel Suç Tipinden Gönüllü Vazgeçme-271
 • B. -Özel Neticenin Gerçekleşmesinin Gönüllü Olarak Engellenmesi-273
 • 5. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARA İŞTİRAK-275
 • I. -ÖN MESELE: KASTEN İŞLENEN BİR FİİLİN VARLIĞI-275
 • II. -BAĞLILIK KURALI VE NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARA İŞTİRAK-278
 • III. -ÖZEL NETİCEDEN DİĞER FAİLLERİN VE ŞERİKLERİN SORUMLULUĞU-279
 • A. -Doktrinde İleri Sürülen Görüşler-279
 • B. -Değerlendirme-281
 • 1. -Birlikte Faillerin Sorumluluğu-282
 • 2. -Dolaylı Failin Sorumluluğu-282
 • 3. -Azmettirenin Sorumluluğu-283
 • 4. -Yardım Edenin Sorumluluğu-286
 • 6. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARDA SUÇLARIN İÇTİMAI İLİŞKİSİ-287
 • I. -GENEL OLARAK-287
 • II. -BİLEŞİK SUÇ VE NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR-289
 • III. -FİKRİ İÇTİMA VE NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR-290
 • IV. -ZİNCİRLEME SUÇ VE NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR-293
 • V. -ÖZEL HÜKÜMLERDE YER ALAN ÖZEL İÇTİMA KURALLARI VE NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR-297
 • A. -Kasten yaralama ve Kasten Öldürme Suçlarına Atıf Yapan Düzenlemeler-298
 • 1. -Doğrudan Kasten Yaralama ve Kasten Öldürme Suçlarına Atıf Yapan Düzenlemeler-298
 • 2. -Kasten Yaralama ve Kasten Öldürme Suçlarından Ayrıca Ceza Verilmesini Öngören Düzenlemeler-301
 • 3. -Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Hükümlerine Atıf Yapan Düzenleme-302
 • B. -Orman Kanununda Yer Alan Atıf Düzenlemesi-303
 • 7. -NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLARDA YAPTIRIM-304
 • I. -GENEL OLARAK-304
 • II. -SOYUT CEZANIN BELİRLENMESİ-304
 • III. -SOMUT CEZANIN BELİRLENMESİ-307
 • SONUÇ VE ÖNERİLER-311
 • KAYNAKÇA-329

Ek Bilgi

Ürün Kodu 145470
Yayın Tarihi 2015 Ekim
Barkod 9786051467252
ISBN 9786051467252
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Koray Doğan