istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama

Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Memur Suçları ve Yargılaması Memur Suçları ve Yargılaması

Memur Suçları ve Yargılaması

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
261
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786050515657

Stok Durumu: Stokta var

300,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 270,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .............................................................................................. 7

MEMUR SUÇLARI

GİRİŞ .....................................................................................17

MADDE 247. – ZİMMET SUÇU...............................................................21

MADDE 248. – ZİMMET SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK ............................32

MADDE 249. – ZİMMET SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂL ...36

MADDE 250. – İRTİKÂP SUÇU................................................................38

MADDE 251. – DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ ........................................52

MADDE 252. – RÜŞVET .........................................................................60

MADDE 253. – TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ

UYGULANMASI..............................................................75

MADDE 254. – ETKİN PİŞMANLIK ..........................................................77

MADDE 255. – NÜFUZ TİCARETİ............................................................82

MADDE 256. – ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI.....90

MADDE 257. – GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA..........................................96

MADDE 258. – GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI.......................... 102

MADDE 259. – KAMU GÖREVLİSİNİN TİCARETİ .................................... 107

MADDE 260. – KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI ............. 109

MADDE 261. – KİŞİLERİN MALLARI ÜZERİNDE USULSÜZ TASARRUF...... 112

MADDE 262. – KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ OLARAK ÜSTLENİLMESİ.... 115

MADDE 263. – KANUNA AYKIRI EĞİTİM KURUMU ............................... 117

MADDE 264. – ÖZEL İŞARET VE KIYAFETLERİ USULSÜZ KULLANMA....... 117

MADDE 265. – GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ........................ 119

MADDE 266. – KAMU GÖREVİNE AİT ARAÇ VE GEREÇLERİ SUÇTA

KULLANMA.................................................................. 128

MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN

YARGILANMASI

I- Genel Olarak.......................................................................... 131

II- MKYK’nın Kuralları................................................................. 132

1. Amaç.....................................................................................132

2. Kapsam.................................................................................133

3. İzin vermeye yetkili merciler ................................................135

4. Olayın yetkili mercie iletilmesi, işleme konulmayacak

ihbar ve şikayetler................................................................160

5. Ön inceleme .........................................................................164

6. Ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor..............................165

7. Süre.......................................................................................166

8. Soruşturma izninin kapsamı .................................................168

9. İtiraz......................................................................................187

10. İştirak halinde işlenen suçlar. ...............................................191

11. Soruşturma izninin gönderileceği merci...............................192

12. Hazırlık soruşturmasını yapacak merciler.............................192

13. Yetkili ve görevli mahkeme. .................................................194

14. Vekillerin durumu.................................................................194

15. Cumhuriyet başsavcılığınca re’sen dava açılacak haller.......195

16. Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata

yapılan atıflar........................................................................196

17. MMK’nın ileriye yürümesi. ...................................................196

18. 5232 sayılı Yasayla eklenen geçici madde ............................197

III- Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

Hakkında Kanun (MKYK) İle İlgili Değerlendirme ..................... 198

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNA

(3628 SAYILI YASA)

GÖRE GÖREV SUÇLARINDA SORUŞTURMA

EK

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN

YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASI İLE

İLGİLİ OLARAK İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK

İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel

Madde 1 - Amaç ....................................................................................205

Madde 2 - Kapsam.................................................................................205

Madde 3 - Hukuki dayanak....................................................................205

Madde 4 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata

yapılan atıflar.......................................................................206

İKİNCİ BÖLÜM

Ön İnceleme, Ön İnceleme Yaptırmaya Yetkili Merciler,

Ön İncelemenin Başlatılması ve Ön İncelemede

Görevlendirilenlerin Yetkileri

Madde 5 - Ön inceleme.........................................................................206

Madde 6 - Ön inceleme yaptırmaya yetkili merciler.............................206

Madde 7 - Olayın Cumhuriyet başsavcıları tarafından yetkili

mercilere iletilmesi ..............................................................207

Madde 8 - Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri

tarafından olayın yetkili mercie iletilmesi............................208

Madde 9 - İşleme konulmayacak ihbar ve şikâyetler............................208

Madde 10 - Ön incelemenin başlatılması................................................208

Madde 11 - .............................................................................................209

Madde 12 - .............................................................................................209

Madde 13 - Onayların ilgili kurula iletilmesi............................................209

Madde 14 - Ön inceleme onayının kapsamı............................................209

Madde 15 - Ön incelemede başkan görevlendirilmesi............................210

Madde 16 - Ön incelemede görevlendirilenlerin yetkileri ......................210

Madde 17 - Ön inceleme raporu düzenlenmesi ve verileceği yerler ......210

Madde 18 - .............................................................................................211

Madde 19 - Tevdi raporu düzenlenmesi .................................................211

Madde 20 - Delillerin toplanması............................................................212

Madde 21 - Yeminli kâtip bulundurulması ve tutanak düzenlenmesi.....212

Madde 22 - Tanıklarla ilgili işlemler ........................................................212

Madde 23 - Ön inceleme sırasında istinabe usulüne başvurma .............213

Madde 24 - Hakkında ön inceleme yapılanların ifadelerinin alınması ....213

Madde 25 - Bilirkişi görevlendirilmesi ile ilgili işlemler...........................213

Madde 26 - Keşif......................................................................................214

Madde 27 - Zapt ve arama ......................................................................214

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler, Yetkili Mercilerin Tespiti,

Karar Verme Süresi ve Yetkili Merciin Kararı

Madde 28 - Soruşturma izni vermeye yetkili merciler............................214

Madde 29 - Yetkili mercilerin saptanması...............................................215

Madde 30 - Karar verme süresi...............................................................215

Madde 31 - Yetkili merciin kararı ............................................................216

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kararın Tebliği, İtiraz, İtirazın Yapılacağı Merci ve Karara İlişkin

Dosyanın Gönderileceği Merci

Madde 32 - Kararın tebliği.......................................................................216

Madde 33 - Karara itiraz ve süresi...........................................................217

Madde 34 - İtirazın yapılacağı merci .......................................................217

Madde 35 - .............................................................................................218

Madde 36 - Kesinleşen kararlar üzerine yapılacak işlem ........................218

ALTINCI BÖLÜM

Hazırlık Soruşturması, Görevli Mahkeme

Madde 37 - Hazırlık soruşturmasını yapacak merciler............................218

Madde 38 - İştirak halinde işlenen suçlarda görevli mahkeme...............219

Madde 39 - Hakim kararı alınması gereken durumlar ............................219

Madde 40 - Yetkili ve görevli mahkeme..................................................219

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 41 - Haksız isnatta bulunanlar hakkında yapılacak işlemler........220

Madde 42 - Yargı mensupları ve yargı kuruluşlarında çalışanlar ve

asker kişiler ..........................................................................220

Madde 43 - Mükerrer ön inceleme başlatılması .....................................221

Madde 44 - Teftiş ve denetim sırasında suç tespiti.................................221

Madde 45 - Ön inceleme raporlarının yetkili mercilere verilmesinde

süre ......................................................................................221

Madde 46 - Ön inceleme raporunda bulunacak hususlar.......................221

Madde 47 - Cumhuriyet başsavcılığı veya yetkili mercilere iletilecek

tevdi raporunda bulunacak hususlar...................................222

Madde 48 - Yetkili merci tarafından verilen kararda bulunacak

hususlar................................................................................222

Madde 49 - Yürütme ...............................................................................222

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN

YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 - Amaç ....................................................................................227

Madde 2 - Kapsam.................................................................................227

Madde 3 - İzin vermeye yetkili merciler................................................228

Madde 4 - Olayın yetkili mercie iletilmesi, işleme konulmayacak

ihbar ve şikayetler................................................................229

Madde 5 - Ön inceleme.........................................................................230

Madde 6 - Ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor .............................230

Madde 7 - Süre......................................................................................231

Madde 8 - Soruşturma izninin kapsamı.................................................231

Madde 9 - İtiraz.....................................................................................231

Madde 10 - İştirak halinde işlenen suçlar................................................232

Madde 11 - Soruşturma izninin gönderileceği merci ..............................232

Madde 12 - Hazırlık soruşturmasını yapacak merciler............................232

Madde 13 - Yetkili ve görevli mahkeme..................................................233

Madde 14 - Vekillerin durumu ................................................................234

Madde 15 - Cumhuriyet başsavcılığınca re'sen dava açılacak haller.......234

Madde 16 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata

yapılan atıflar.......................................................................234

Madde 17 - Değiştirilen hükümler...........................................................234

Madde 18 - Yürürlükten kaldırılan hükümler..........................................235

Madde 19 - Yürürlük................................................................................236

Madde 20 - Yürütme ...............................................................................236

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

Birinci Bölüm

Genel Hükümler

Madde 1 - Amaç ....................................................................................237

Madde 2 - Mal bildiriminde bulunacaklar ............................................237

Madde 3 - Hediye..................................................................................239

Madde 4 - Haksız mal edinme...............................................................239

İkinci Bölüm

Mal Bildirimleri

Madde 5 - Bildirimlerin konusu.............................................................239

Madde 6 - Bildirimin zamanı .................................................................240

Madde 7 - Bildirimin yenilenmesi .........................................................240

Madde 8 - Bildirimlerin verileceği merciler...........................................240

Madde 9 - Bildirimlerin gizliliği..............................................................242

Üçüncü Bölüm

Ceza Hükümleri

Madde 10 - .............................................................................................242

Madde 11 - Gerçeğe aykırı açıklama .......................................................243

Madde 12 - Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma......................................243

Madde 13 - Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme....................243

Madde 14 - Zoralım.................................................................................243

Madde 15 - Kamu hizmetlerinden yasaklanma.......................................243

Madde 16 - Tecil, paraya çevirme ve ön ödeme yasağı ..........................243

Dördüncü Bölüm

Bu Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü

Madde 17 - Soruşturma ..........................................................................244

Madde 18 - Suçun ihbarı .........................................................................244

Madde 19 - Soruşturma usulü.................................................................245

Madde 20 - Bilgi verme zorunluluğu .......................................................246

Madde 21 - Asker kişilerin soruşturması.................................................246

Beşinci Bölüm

Çeşitli Hükümler

Madde 22 - Yönetmelik ...........................................................................246

Madde 23 - Kaldırılan hükümler..............................................................246

Madde 24 - Yürürlük................................................................................247

Madde 25 - Yürütme ...............................................................................247

YARARLANILAN KAYNAKLAR........................................................249

Ek Bilgi

Ürün Kodu 161252
Yayın Tarihi 2023 Mayıs
Barkod 9786050515657
ISBN 9786050515657
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Begüm İrtiş, Erdener Yurtcan