Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Medeni Usul Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
839
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
6
ISBN/Ref :
9786050506709

Stok Durumu: Stokta var

105,00 TL

Detayları

Konu Başlıkları

GENEL HÜKÜMLER
MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ
DAVA
YARGILAMA (ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT)
İSPAT VE DELİLLER
TAKDİRÎ DELİLLER
KANUN YOLLARI
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMASINDAN (20.07.2016) SONRA UYGULANACAK OLAN KANUN YOLLARI
KESİN HÜKÜM
YARGILAMA HARÇLARI, GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM
ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELER
BİREYSEL BAŞVURU YOLLARI
ARABULUCULUK VE TAHKİM


    İÇİNDEKİLER

   Önsöz7
    İçindekiler9
    Kısaltmalar cetveli45
    Genel Kaynakça49
    GENEL HÜKÜMLER
    § 1.MEDENÎ USUL HUKUKUNA GİRİŞ51
    A)Kavramsal olarak medenî usul hukuku51
    B)Medenî usul hukukunun amacı52
    C)Medenî usul hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri ve önemi53
    D)Uyuşmazlık kavramı ve uyuşmazlık çözüm yolları55
    E)Medenî usul hukukunun kaynakları56
    I -Anayasa57
    II -Hukuk Muhakemeleri Kanunu57
    III -Maddî hukuka ait kanunlardaki usul hükümleri58
    IV -Diğer kanunlar59
    V -Medenî usul hukuku ile ilgili yönetmelikler59
    VI -Yargıtay kararları59
    VII -Doktrin60
    F)Medenî usul hukuku kurallarının yer ve
    zaman bakımından uygulanması60
    I -Yer bakımından uygulanma60
    II -Zaman bakımından uygulanma61
    1)Kural61
    2)Geçiş (intikal) hükümleri65
    G)Medenî usul hukuku kurallarının yorumu66
    § 2.YARGI KAVRAMI VE YARGI YOLLARI67
    A)Yargı kavramı67
    B)Yargı yolları (çeşitleri, kolları)68
    I -Anayasa yargısı70
    II -İdari yargı71
    1)İdari yargının işlevi ve yapısı71
    2)İdari yargı-medeni yargı ilişkisi73
    III -Adli yargı75
    1)Genel olarak75
    2)Ceza yargısı76
    3)Medeni yargı77
    a)Genel olarak77
    b)Çekişmeli yargı78
    c)Çekişmesiz yargı79
    aa)Kavram ve çekişmeli yargıyla ilişkisi79
    bb)Çekişmesiz yargının ölçütleri80
    IV -Uyuşmazlık yargısı82
    1)Genel olarak82
    2)Yargı yolu (görev) uyuşmazlığı83
    a)Olumlu görev uyuşmazlığı83
    b)Olumsuz görev uyuşmazlığı84
    3)Hüküm uyuşmazlığı85
    V -Hesap yargısı86
    § 3.MAHKEMELER87
    A)Mahkeme kavramı87
    B)Yargı sisteminde bulundukları yere göre mahkemeler87
    I -İlk derece mahkemeleri87
    II -Üst derece ve yüksek mahkemeler88
    1)İstinaf (bölge adliye) mahkemeleri
    (ikinci derece mahkemeleri)89
    a)İstinaf mahkemelerinin yapısı ve kuruluşu89
    b)İstinaf mahkemelerinin görevleri91
    2)Yargıtay92
    a)Yargıtay’ın kuruluşu ve yapısı92
    aa)Hukuk daireleri (HD)93
    bb)Hukuk genel kurulu (HGK)93
    b)Yargıtay’ın görevleri94
    aa)Genel olarak94
    bb)Yargıtay hukuk dairelerinin görevleri94
    cc)Yargıtay hukuk genel kurulunun görevleri96

    c)İçtihatların birleştirilmesi96
    aa)Genel olarak96
    bb)İçtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesini
    gerektiren haller97
    cc)İçtihatların birleştirilmesine karar verecek
    kurullar98
    dd)İçtihatların birleştirilmesi talebi ve incelenmesi98
    ee)İçtihadı birleştirme kararlarının niteliği ve
    bağlayıcı gücü99
    C)Görevlerine göre mahkemeler100
    I -Genel görevli mahkemeler101
    II -Özel görevli mahkemeler (uzmanlık mahkemeleri)103
    D)Kuruluş ve örgütlenme bakımından mahkemeler105
    § 4.YARGI GÖREVLİLERİ106
    A)Kavram106
    B)Hâkim106
    I -Hâkimlik mesleğine giriş107
    1)Adaylık107
    2)Hâkimliğe atanma107
    II -Hâkimlik mesleği108
    III -Hâkimlerin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve teminatı111
    1)Hâkimlerin bağımsızlığı112
    2)Hâkimlik teminatı115
    IV -Hâkimin yasaklılığı ve reddi117
    1)Genel olarak117
    2)Hâkimin yasaklılığı118
    a)Sebepler118
    b)Yasaklılığın tespiti ve ileri sürülmesi120
    3)Hâkimin reddi120
    a)Sebepler120
    b)Ret usulü123
    aa)Taraflardan birisinin hâkimi reddetmesi123
    bb)Hâkimin kendisinin çekilmesi123
    cc)Ret sebeplerini inceleyecek merci124
    dd)Ret sebeplerinin incelenmesi ve
    karar verilmesi usulü125


    ee)Merci kararına karşı kanun yolları125
    ff)Ret talebinin kabulü126
    V -Hâkimlerin sorumluluğu126
    1)Sorumluluk sisteminin genel özellikleri126
    2)Sorumluluk sebepleri128
    3)Tazminat davası açılması130
    C)Cumhuriyet savcısı131
    D)Yazı işleri personeli (görevlileri)133
    I -Yazı işleri müdürü133
    II -Zabıt kâtibi134
    III -Mübaşir ve hizmetli135
    E)Avukat135
    I -Genel olarak135
    II -Avukatlık mesleğine giriş136
    III -Barolar ve Türkiye Barolar Birliği137
    IV -Avukatların ödevleri138
    V -Avukatların hakları139
    F)Noter141
    I -Genel olarak141
    II -Noterlerin görevleri142
    § 5.YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER İLE
    TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ144
    A)Adil yargılanma hakkı144
    I -Kanunî, tarafsız, bağımsız mahkeme önünde
    yargılanma hakkı145
    1)Kanunî (tabiî) hâkim önünde yargılanma145
    2)Tarafsızlık ve bağımsızlık145
    II -Makul (uygun) sürede yargılanma hakkı146
    III -Açık (aleni) yargılanma147
    IV -Hakkaniyete uygun yargılanma
    (silahların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkı)148
    1)Bilgi sahibi olma hakkı149
    2)Açıklama ve ispat hakkı150
    3)Dikkate alınma hakkı ve kararların gerekçeli olması151
    B)Tasarruf ilkesi151
    C)Kendiliğinden (resen) harekete geçme ilkesi153
    D)Taraflarca getirilme (hazırlama) ilkesi154
    E)Kendiliğinden (resen) araştırma ilkesi155
    F)Taleple bağlılık ilkesi156
    G)Usul ekonomisi157
    H)Teksif ilkesi157
    İ)Doğrudanlık ilkesi158
    J)Yargılamanın hâkim tarafından yürütülmesi159
    K)Davayı aydınlatma ödevi160
    L)Sözlülük-yazılılık ilkesi161
    M)Hâkimin hukuku uygulaması162
    I -Genel olarak162
    II -Yabancı hukukun uygulanması163
    N)Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü163
    § 6.USUL İŞLEMLERİ165
    A)Genel olarak hukukî işlem165
    B)Usul işlemi ve çeşitleri165
    I -Tanım165
    II -Çeşitleri166
    1)Taraf usul işlemleri166
    2)Mahkeme usul işlemleri168
    III -Usul işlemlerinin özellikleri169
    § 7.SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME171
    A)Süreler171
    I -Genel olarak171
    II -Sürelerin çeşitleri ve özellikleri171
    III -Sürelerin başlaması ve hesaplanması173
    IV-Adlî tatil175
    B)Eski hale getirme178
    I -Genel olarak178
    II -Eski hale getirme talebinin koşulları178
    III -Eski hale getirme talebinin süresi179
    IV -Eski hale getirme talebinin şekli, kapsamı ve incelenmesi180
    § 8.TEBLİGAT183
    A)Tebligatın amacı ve önemi183
    B)Tebligat yapılma şekilleri184
    C)Tebligatın nerede ve nasıl yapılacağı186
    I -Genel olarak186
    II -Tebligatın yapılacağı kişi, adres ve tebliğ tarihi186
    III -Tüzel kişilere tebligat190
    IV -Tebligatta özel bazı durumlar190
    V -İlânen tebligat191
    VI -Usulsüz tebligat191
    D)Tebligat suçları192
    MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ
    § 9. GÖREV196
    A)Ana kural196
    I-Asliye hukuk mahkemesi196
    II-Asliye ticaret mahkemelerinin durumu197
    1) Ticarî dava kavramı197
    a) Mutlak ticarî davalar197
    b) Nispî ticarî davalar198
    2) Ticarî davalara bakan mahkemeler198
    a) Ayrı asliye ticaret mahkemesi bulunan yerler199
    b) Ayrı asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerler200
    B)Ana kuralın istisnaları200
    I -Sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu
    davalar ve işler200
    1)Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan
    davalar200
    2)Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi davaları201
    3)Yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davalar201
    4)Çekişmesiz yargı işleri202
    5)HMK’nun ve diğer kanunların sulh hukuk mahkemesini
    görevlendirdiği dava ve işler202
    II -Özel görevli mahkemelerin görevli olduğu
    davalar ve işler203
    C)Kişivarlığı haklarına ilişkin dava ve işlerde
    asliye hukuk mahkemesi görevlidir203
    D)Görev kurallarının niteliği204
    E)Mahkemenin görevli olup olmadığını incelemesi204


    F)Görevsizlik kararı206
    G)Görevsizlik kararı üzerine yapılacak işlemler206
    § 10. YETKİ209
    A)Genel olarak209
    B)Yetki türleri210
    I -Genel yetki210
    1)Gerçek kişilerin yerleşim yeri (ikametgâhı)211
    a)Türkiye’de yerleşim yeri olanlara karşı dava açılması211
    b)Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlara karşı
    dava açılması211
    aa)Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlara karşı
    açılacak malvarlığı haklarına ilişkin davalarda
    genel yetki212
    bb)Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlara karşı
    açılacak kişivarlığı haklarına ilişkin davalarda
    genel yetki212
    2)Tüzel kişilerin yerleşim yeri213
    3)Davalıların birden fazla olması halinde
    genel yetkili mahkeme213
    a)Davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinin
    yetkili olması213
    b)İstisnalar213
    aa)Ortak yetkili mahkeme bulunması213
    bb)Davanın sırf davalılardan birini kendi
    mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek
    amacıyla açılması214
    4)Genel yetki kurallarının niteliği215
    II -Özel yetki kuralları215
    1)Sözleşmeden doğan davalarda yetki216
    a)Genel bilgi216
    b)Sözleşmeden doğan davalarda yetkinin niteliği217
    2)Haksız fiilden doğan davalarda yetki217
    3)Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki218
    4)Miras ile ilgili davalarda yetki220
    a)Son yerleşim yeri mahkemesinin kesin yetkisi220
    b)Son yerleşim yeri mahkemesinin kesin olmayan
    yetkisi221
    5)Karşı davada yetki221
    6)Şubenin bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi222
    7)Sigorta sözleşmesinden doğan davalarda yetki223
    a)Zarar (mal) sigortalarında223
    b)Can (hayat) sigortalarında223
    c)Malî mesuliyet sigortasında223
    8)Geçici olarak oturulan yer mahkemesinin yetkisi223
    9)Çekişmesiz yargı işlerinde yetki224
    10)Diğer Kanunlardaki özel yetki kuralları224
    a)Türk Medenî Kanunundaki özel yetki kuralları224
    b)Türk Ticaret Kanunundaki özel yetki kuralları226
    c)İcra ve İflâs Kanunundaki özel yetki kuralları226
    d)Özel görevli mahkemelerin kuruluşuna ilişkin
    Kanunlardaki yetki kuralları226
    11)Türkiye’nin her yerindeki mahkemelerin yetkili olduğu
    haller227
    III -Yetki kurallarının niteliği227
    1)Kesin yetki kuralları227
    2)Kesin olmayan yetki kuralları228
    C)Tarafların yetkisiz mahkemeyi yetkili kılmaları228
    I -Yetki sözleşmesi228
    1)Genel bilgi228
    2)Yetki sözleşmesinin yapılmasının mümkün olduğu
    haller230
    a)Yalnızca tacirler veya kamu tüzel kişileri yetki
    sözleşmesi yapabilirler230
    b)Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri
    konularla kesin yetki hallerinde yetki sözleşmesi
    yapılamaz230
    3)Yetki sözleşmesinin şekli231
    4)Uyuşmazlığın belirli veya belirlenebilir olması231
    5)Mahkemenin veya mahkemelerin belli olması231
    6)Yetki sözleşmesinin kanunen yetkili olan genel ve
    özel yetkili mahkemelerin yetkisini kaldırıp
    kaldırmayacağı232
    7)Yetki sözleşmesinin etkisi232
    II -Davalının yetki itirazında bulunmaması233
    D) Yetki İtirazı233
    I -Yetki itirazında bulunma süresi234
    II -Yetki itirazının yapılması234
    III -Yetki itirazının incelenmesi235
    IV -Yetki itirazının reddi235
    V -Yetkisizlik kararı235
    VI -Yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler236
    E)Yetkinin kesin olduğu hallerde yetki itirazı237
    § 11. YARGI YERİ BELİRLENMESİ239
    A) Yargı yeri belirlenmesi sebepleri239
    I -Görevli ve yetkili mahkemenin davaya bakmasına
    bir engel çıkması239
    II -İki mahkemenin verdiği görevsizlik kararının kesinleşmesi240
    III -İki mahkemenin yargı çevreleri konusunda tereddüt
    edilmesi241
    IV -Kesin yetki kuralının bulunduğu bir halde
    iki mahkemenin verdiği yetkisizlik kararının kesinleşmesi242
    B)İnceleme yeri, usulü ve sonucu243
    § 12. MAHKEMELER ARASINDA HUKUKÎ YARDIM (İSTİNABE)244
    A)Genel olarak244
    B)Türk mahkemeleri ile yabancı mahkemeler arasında
    hukukî yardım (istinabe)246
    C)Naip tayini247
    DAVA
    § 13.TARAFLAR250
    A)Taraf ehliyeti 251
    I -Genel bilgi251
    II -Gerçek kişilerin taraf ehliyeti251
    1)Her gerçek kişinin taraf ehliyeti vardır251
    2)Ölüm ile taraf ehliyeti son bulur252
    3)Dava açıldıktan sonra ölen tarafın taraf ehliyeti kalmaz254
    III -Tüzel kişilerin taraf ehliyeti254
    1)Özel hukuk tüzel kişileri255
    2)Kamu tüzel kişilerinin taraf ehliyeti255
    IV -Tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların taraf
    ehliyeti de yoktur256


    1)Adî ortaklığın taraf ehliyeti yoktur256
    2)Miras ortaklığının taraf ehliyeti yoktur257
    V -Bir davada tarafların taraf ehliyetine sahip olmaları
    dava şartlarındandır258
    B)Dava ehliyeti 258
    I -Gerçek kişilerin dava ehliyeti259
    1)Tam dava ehliyetine sahip olanlar259
    2)Sınırlı dava ehliyetine sahip olanlar 259
    3)Dava ehliyeti olmayanlar 260
    4)Yasal temsilcinin dava ehliyeti olmayan tarafı
    davada temsil etmesi260
    a)Veli261
    b)Vasi261
    c)Kayyım261
    II -Gerçek kişinin dava ehliyetine sahip olması
    dava şartıdır262
    III -Tüzel kişilerin dava ehliyeti ve davada temsili263
    1)Özel hukuk tüzel kişilerinin dava ehliyeti ve temsili263
    2)Kamu tüzel kişilerinin dava ehliyeti ve temsili263
    IV -Tüzel kişinin dava ehliyetine sahip olması dava şartıdır264
    C)Dava takip yetkisi265
    D)Taraf sıfatı (husumet)266
    § 14.DAVAYA VEKÂLET269
    A)Giriş269
    B)Davada vekille (avukatla) temsil zorunluluğu yoktur270
    C)Davada vekil olabilecek kişiler 270
    I -En az üç avukat bulunan yerler271
    II -Üç avukat bulunmayan yerler271
    D)Davaya vekâlet ehliyeti olmayan kişiler dava takip edemez272
    E)Vekâletin verilmesi 273
    I -Vekâletname273
    II -Vekâletnamenin şekli274
    F)Vekâletnamenin mahkemeye verilmesi275
    I -Vekil, vekâletnameyi mahkemeye vermekle yükümlüdür275
    II -Vekâletnamenin mahkemeye verilmemesi halinde
    yapılacak işlemler276
    1)Açılmış bir davayı vekil sıfatıyla takip etmek isteyen
    kişinin vekâletnamesini vermemesi276
    2)Vekâletnamesiz dava açılması277
    G)Davaya vekâletin kapsamı278
    I -Davaya vekâletin kanunî kapsamı278
    II -Vekile özel yetki verilmesini gerektiren haller279
    H)Davanın birden fazla vekil ile takibi280
    J)Davaya vekâletin sona ermesi281
    I -Vekilin istifası281
    II -Vekilin azli ve diğer sona erme halleri282
    K)Vekil ile takip edilen davalarda müvekkilin durumu283
    L)Avukatlık (vekâlet) ücreti284
    § 15.DAVA ŞARTLARI285
    A)Dava şartları kavramı285
    B)Dava şartlarının çeşitleri286
    I -Mahkemeye ilişkin dava şartları286
    1) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması286
    a)Yargı hakkının ülke yönünden sınırları286
    b)Yargı hakkının kişi yönünden sınırları286
    aa)Yabancı devletlerin yargı muaflığı286
    bb)Diplomatik temsilcilerin yargı muafiyeti287
    2)Yargı yolunun caiz olması288
    3)Mahkemenin görevli olması288
    4)Kesin yetki hallerinde mahkemenin yetkili olması288
    II -Taraflara ilişkin dava şartları288
    1)Davada iki tarafın bulunması288
    2)Taraf ehliyeti288
    3)Dava ehliyeti289
    4)Dava takip yetkisi289
    5)Yasal temsilcinin gerekli niteliğe sahip olması289
    6)Davaya vekâlet ehliyeti ve geçerli vekâletname289
    7)Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine
    getirilmesi289
    III -Dava konusuna ilişkin dava şartları290
    1)Davacının yatırması gerekli gider avansının yatırılmış
    olması290
    2)Davacının dava açmakta hukukî yararının bulunması290
    a)Eda davalarında hukukî yarar291
    b)Tespit davalarında hukukî yarar292
    c)Belirsiz alacak ve tespit davalarında hukukî yarar292
    d)İnşaî davalarda hukukî yarar293
    e)Her talep için hukukî yarar şarttır293
    3)Aynı davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte
    olmaması294
    4) Kesin hüküm bulunmaması294
    IV -Özel kanunlardaki özel dava şartları294
    C)Dava şartlarının incelenmesi295
    § 16.DAVA ÇEŞİTLERİ298
    A)Mahkemeden istenen hukukî korunmaya göre dava çeşitleri298
    I -Eda davaları298
    1)Genel bilgi298
    2)Kısmî dava 299
    3)Belirsiz alacak ve tespit davaları301
    II -Tespit davaları303
    1)Genel bilgi303
    2)Tespit davası eda davasının öncüsüdür304
    3)Tespit davasının şartları304
    a)Hak veya hukukî ilişki şartı305
    b)Hukukî yarar şartı305
    c)Hak, hukukî ilişki ve hukukî yarar dava şartıdır306
    4)Tespit davası çeşitleri307
    a)Müspet tespit davası307
    b)Menfi tespit davası307
    5)Tespit hükmü307
    III -İnşaî davalar 308
    1)Genel bilgi308
    2)İnşaî dava bir inşaî hakka dayanır308
    3)İnşaî davada verilen hüküm309
    4)İnşaî dava çeşitleri310
    a)Geleceğe etkili inşaî davalar310
    b)Geçmişe etkili inşaî davalar310
    B)Dava konusu hakkın niteliğine göre dava çeşitleri311
    C)Dava konusu mala göre dava çeşitleri311
    D)Dava konusunun aynî hak veya zilyetlik olmasına göre
    dava çeşitleri311
    E)Talep sonucunun sayısına göre dava çeşitleri311
    I -Terditli davalar311
    1)Genel bilgi311
    2)Terditli davaların çeşitleri312
    a)Taleplerin dayandığı vakıaların aynı olması312
    b)Taleplerin dayandığı vakıaların farklı olması313
    3)Terditli davanın incelenmesi313
    II -Seçimlik davalar313
    III -Davaların yığılması314
    IV -Hakların yarıştığı davalar315
    F)Talep sonucundan yararlanacaklara göre dava çeşidi olarak
    topluluk davası316
    G)Seri dava317
    § 17.DAVA AÇILMASI318
    A)Genel bilgi318
    B)Dava dilekçesi318
    I -Dava dilekçesinin içeriği319
    1)Mahkemenin adı319
    2)Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri320
    a)Davacının adı, soyadı ve adresi320
    b)Davalının adı ve soyadı ve adresi320
    3)Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası320
    4)Varsa tarafların yasal temsilcileri ve davacı vekilinin
    ad ve soyadları ile adresleri321
    5)Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin
    davalarda dava konusunun değeri321
    6)Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların
    sıra numarası altında açık özetleri322
    7)İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle
    ispat edileceği324
    8)Dayanılan hukukî sebepler325
    9)Açık bir şekilde talep sonucu326
    10)Davacının (varsa yasal temsilcisinin veya vekilinin)
    imzası328
    II -Dava dilekçesinde eksiklik bulunması328
    III -Dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi329
    IV -Davanın açılma zamanı330
    V -Tensip tutanağı331
    § 18. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI332
    A)Dava açılmasının maddî hukuk bakımından sonuçları332
    I -Zamanaşımının kesilmesi332
    II -Hak düşürücü sürenin korunması332
    III -Bazı kişivarlığı haklarının malvarlığı hakkına dönüşmesi332
    IV -İyiniyetin kötüniyete dönüşmesi333
    V -Davalının mütemerrit olması333
    B)Dava açılmasının usul hukuku bakımından sonuçları333
    I -Mahkemenin davayı incelemesi zorunluluğu doğar333
    II -Dava şartları davanın açıldığı tarihe göre belirlenir333
    III -Dava, açıldığı tarihteki duruma göre karara bağlanır334
    IV -Derdestlik durumu ortaya çıkar334
    V -İhtiyati tedbir ve/veya ihtiyatî haciz korunur335
    VI -Davayı geri alma yasağı335
    C)Dava açılmasının diğer sonuçları336
    § 19.DAVAYA CEVAP337
    A)Genel bilgi337
    B)Davalının cevapları337
    I -Davalının davayı kabul etmesi337
    II -Davalının dava dilekçesindeki vakıalara karşı koyması338
    1)Davalı dava dilekçesindeki vakıaları inkâr edebilir338
    2)Davalı dava dilekçesindeki vakıaların davayı haklı
    gösterecek nitelikte olmadığını bildirebilir338
    III -Davalının lehine olan karşı vakıalar ileri sürmesi339
    1)Maddî hukuka dayanan savunma araçları339
    a)Def’iler339
    b)İtirazlar340
    2)Usul hukukuna dayanan savunma araçları340
    a)İlk itirazlar340
    b)Diğer usulî itirazlar341
    C)Cevap dilekçesi341
    I -Cevap dilekçesinin içeriği341
    1)Mahkemenin adı341
    2)Davacı ile davalının adı ve soyadı ve adresleri342
    3)Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası342
    4)Varsa tarafların yasal temsilcileri ve vekillerinin
    ad ve soyadları ile adresleri342
    5)Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların
    sıra numarası altında açık özetleri342
    6)Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir
    vakıanın hangi delillerle ispat edileceği342
    7)Dayanılan hukukî sebepler342
    8)Açık bir şekilde talep sonucu343
    9)Davalının veya varsa yasal temsilcisinin yahut
    vekilinin imzası343
    II -Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması343
    III -Cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesi343
    D)Cevap süresi344
    I -Cevap süresi344
    II -Cevap süresinin uzatılması345
    E)Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu345
    F)Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonuçları345
    § 20.CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ346
    A)Cevaba cevap dilekçesi346
    B)İddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı347
    I -Genel bilgi347
    II -İddiayı genişletme veya değiştirme sayılan haller348
    1) Talep sonucunu genişletmek veya değiştirmek348
    2) Dava sebebini genişletmek veya değiştirmek349
    III -İddiayı genişletme veya değiştirmenin yasak olmadığı
    haller350
    1)Talep edilenden başka bir şeye de hüküm verilebilen
    haller350
    2)Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalar351
    3)Dava açılmasından sonra doğan olaylar351
    4)Belirsiz alacak davası bakımından kabul edilen
    özel durum351
    5)Tarafta iradî değişiklik352
    IV -İddiayı genişletme veya değiştirme yasağının istisnaları353
    C)İkinci cevap dilekçesi354
    D)Savunmayı genişletme ve değiştirme yasağı355
    I -Genel bilgi355
    II -Savunmayı genişletme sayılan haller356
    1) Def’iler356
    2)Vakıaların genişletilmesi veya değiştirilmesi savunmayı
    genişletmedir356
    3) İtirazların ileri sürülmesi ve savunmayı genişletme357
    III -Savunmayı genişletme yasağının istisnaları357
    IV -Savunmayı genişletmenin yasak olmadığı haller359
    1)Mahkemenin kendiliğinden incelemesi gereken
    hususlar359
    2)Sonradan doğan savunma sebeplerinin ileri sürülmesi359
    YARGILAMA
    (ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT)
    § 21.ÖN İNCELEME362
    A) Genel bilgi362
    B) Ön incelemenin kapsamı363
    C) Ön inceleme duruşması365
    I -Ön inceleme duruşmasına davet365
    II -Ön inceleme duruşmasının yapılması365
    § 22.YARGILAMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ368
    A)Genel bilgi368
    B)Yargılamanın yapılış biçimi 368
    I -Duruşma368
    1)Genel bilgi368
    2)Duruşma yapılması zorunludur370
    3)Tarafların duruşmaya çağrılması370
    4)Duruşma gününün ve saatinin belirlenmesi371
    II -Tutanaklar372
    III -Dava dosyası373
    § 23.TAHKİKAT374
    A) Genel olarak374
    B)Tahkikatın yapılması374
    § 24.İSTİCVAP376
    A)Genel bilgi376
    B)İsticvabın konusu377
    C)İsticvap usulü377
    İSPAT VE DELİLLER
    § 25.GENEL HÜKÜMLER380
    A)İspatın konusu ve delil380
    B)Delilin konusu381
    C)İspat hakkı382
    D)İspat yükü383
    I -Genel bilgi383
    II -İspat yükü, zamanı ve önemi384
    III -İspat yükü konusunda genel kural385
    IV -Genel kuralın istisnaları385
    1)Normal durumun aksinin ispatı385
    2)İspat yükünün kanunla belirlendiği haller386
    3)Karineler387
    a)Fiilî karineler387
    b)Kanunî karineler387
    V -Karşı ispat388
    § 26. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE DELİL ÇEŞİTLERİ390
    A)Delillerin gösterilmesi 390
    I -Genel bilgi390
    II -Delillerin hasredilmesi391
    III -Delillerin incelenmesi392
    IV -Delillerin incelenmesinden sonra yeni delil gösterilmesi392
    B)Hukuka aykırı yollardan elde edilen deliller393
    C)Delil çeşitleri394
    I -Kesin deliller394
    II -Takdirî deliller395
    § 27.İKRAR396
    A)İkrarın niteliği ve konusu396
    B)İkrarın yapılış şekli397
    I -Mahkeme dışı ikrar397
    II -Mahkeme içi ikrar397
    III -İkrardan dönme397
    C)İkrarın etkisi .398
    D)İkrarın çeşitleri ve bölünmesi398
    I - Basit ikrar398
    II -Nitelikli ikrar399
    III -Bileşik ikrar399
    1)Bağlantılı bileşik ikrar400
    2)Bağlantısız bileşik ikrar401
    § 28.Senet ve Belge402
    A)Kavram402
    B)Senet çeşitleri403
    I -Adî senetler404
    1)Kavram ve içeriği404
    2)Adî senetlerin ispat gücü 404
    a)Adî senet kesin delildir404
    b)Sahtelik iddiası405
    c)Sahtelik davası406
    3)Adî senetlerin üçüncü kişiler hakkında ispat gücü408
    II -Resmî senetler408
    1)Genel bilgi408
    2)Noter senetleri409
    a)Düzenleme biçimindeki noter senetleri409
    b)Onaylama biçimindeki noter senetleri410
    c)Yabancı ülkelerde düzenlenen noter senetleri410
    3)Resmî makamların yetkileri dahilinde usulüne göre
    düzenledikleri belgeler410
    4)Resmî senetlerin ispat gücü411
    a)Genel bilgi411
    b)Resmî senetlerin sahteliği ve sahtelik davası411
    III -Senetlerdeki çıkıntılar ve silintiler413
    C)Belgelerin mahkemeye verilmesi414
    I -Genel bilgi414
    II -Belgelerin mahkemeye verilmesi zorunluluğu415
    1)Mahkemeye verilmesi zorunlu olan belgeler415
    2)Belgeyi vermek zorunda olan kişiler416
    D)Senetle ispat zorunluluğu418
    I -Genel bilgi418
    II -Kanundaki ispat sınırından fazla hukukî işlemlerin
    senetle ispatı zorunludur419
    1)Birinci ana kural419
    2)Birinci ana kuralın istisnaları420
    a)Yakın hısımlar arasındaki hukukî işlemler tanıkla ispat
    edilebilir420
    b)Senede bağlanmaması gelenek olan
    hukukî işlemler tanıkla ispat edilebilir421
    c)Senet alınması mümkün olmayan haller422
    d)Hukukî işlemlerdeki irade bozukluğu veya aşırı
    yararlanma halleri tanıkla ispat edilebilir422
    e)Hukukî işlemlere ve senetlere karşı üçüncü kişilerin
    muvazaa iddiaları tanıkla ispat edilebilir423
    f)Senedin beklenmeyen bir olay veya zorlayıcı nedenle
    kaybolduğu tanıkla ispat edilebilir423
    g)Haksız fiilden doğan tazminat alacakları tanıkla ispat
    edilebilir424
    h)Delil başlangıcı varsa tanık dinlenebilir424
    i)Delil sözleşmesi varsa426
    j)Kadastro davaları426
    3)İstisnalar dışında birinci ana kural uygulanır426
    4)Hukukî fiiller tanıkla ispat edilir427
    III -Senede karşı senetle ispat zorunluluğu428
    1)İkinci ana kural428
    2)Senede karşı senetle ispat zorunluluğunun istisnaları430
    a) İkinci ana kuralın istisnaları daha azdır430
    b) Senet alınması mümkün olmayan haller431
    c)Hukukî işlemlerdeki irade bozukluğu veya
    aşırı yararlanma halleri tanıkla ispat edilebilir431
    d)Hukukî işlemlere ve senetlere karşı üçüncü kişilerin
    muvazaa iddiaları tanıkla ispat edilebilir432
    e)Senedin beklenmeyen bir olay veya zorlayıcı nedenle
    kaybolduğu tanıkla ispat edilebilir432
    f)Delil başlangıcı varsa tanık dinlenebilir433
    g)Delil sözleşmesi varsa433
    h)Senede karşı haksız fiil iddiası varsa433
    3)İstisnalar dışında senede karşı senetle ispat kuralı
    uygulanır433
    § 29.Yemin435
    A)Genel bilgi435
    B)Yemin teklifi.435
    C)Kendisine yemin teklif edilen tarafın yemin için davet edilmesi
    ve buna karşı davranışı437
    I -Yemin teklif edilen taraf çağrıldığı oturuma gelmezse438
    II -Yemin teklif edilen taraf çağrıldığı oturuma gelirse438
    1)Yemin teklifinin kabulü ve yemin edilmesi438
    2)Yeminden kaçınma439
    3)Yeminin iadesi439
    D)Yemin taraflarca edilir440
    E)Usul hükümleri440
    TAKDİRÎ DELİLLER
    § 30.Tanık443
    A)Genel bilgi443
    B)Tanık ile ispatın mümkün olduğu haller443
    C)Tanıkların gösterilmesi444
    D)Tanıkların mahkemeye davet edilmesi445
    E)Tanıklık etmek zorunludur445
    F)Tanıklıktan çekinme446
    I -Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme446
    II -Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme446
    III -Menfaat ihlâli tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme447
    IV -Tanıklıktan çekinmenin caiz olmadığı haller447
    V -Tanıklıktan çekinme usulü447
    G)Tanıkların dinlenmesi448
    H)Hâkim tanık ifadelerini serbestçe takdir eder449
    § 31.Bilirkişi İncelemesi450
    A)Bilirkişi kavramı ve tanıktan farkı450
    B)Bilirkişi incelemesini gerektiren haller451
    C)Bilirkişi incelemesine karar verilmesi453
    D)Bilirkişi seçimi, görevlendirilmesi ve görevin yerine getirilmesi454
    E)Bilirkişinin yasaklılığı ve reddi456
    F)Bilirkişilik yapmak kural olarak zorunlu değildir456
    G)Bilirkişi incelemesi ve sonucunun sunulması457
    H)Bilirkişi oy ve görüşüne itiraz458
    İ)Hâkim bilirkişi oy ve görüşünü serbestçe değerlendirir459
    J)Bilirkişi gider ve ücreti461
    K)Bilirkişinin sorumluluğu461
    L)Kasten gerçeğe aykırı raporun yargılamanın iadesi nedeni
    olması462
    § 32.Keşif463
    § 33.Uzman Görüşü466
    § 34.Kanunda Düzenlenmemiş Diğer Deliller467
    § 35.Delil Sözleşmesi468
    A)Genel bilgi468
    B)Delil sözleşmesinin çeşitleri468
    I - Münhasır delil sözleşmesi469
    II -Münhasır olmayan delil sözleşmesi470
    C)Delil sözleşmesinin şekli470
    YARGILAMA ve HÜKÜM
    § 36.Tahkikatın Sona Ermesi, Sözlü Yargılama ve
    HükmÜN Verilmesi472
    A)Tahkikatın sona ermesi472
    B)Sözlü yargılama473
    C)Hükmün verilmesi 473
    § 37.Hüküm475
    A)Karar çeşitleri475
    I -Ara kararları475
    II - Nihaî kararlar476
    1)Hükümler476
    2)Usule ilişkin nihaî kararlar477
    3)Davanın konusuz kalması halinde verilen kararlar478
    B)Hüküm479
    C)Hükmün doğurduğu sonuçlar483
    DAVADA ÖZEL DURUMLAR
    § 38.Ön Sorun486
    A)Kavram486
    B)Ön sorunların incelenmesi487
    § 39.Bekletici Sorun488
    A)Genel bilgi488
    B)Bekletici sorun çeşitleri488
    I -Zorunlu bekletici sorun490
    1)Anayasa mahkemesi kararının beklenmesi490
    2)Uyuşmazlık mahkemesi kararının beklenmesi490
    3) İcra mahkemesinin bekletici sorun yapması490
    II -İhtiyarî bekletici sorun491
    1)Görülmekte olan bir davanın bekletici sorun yapılması491
    2)Yeni açılacak bir davanın bekletici sorun yapılması494
    § 40.DAVANIN İHBARI495
    A)Kavram495
    B)Davayı ihbar usulü496
    C)Davayı ihbarın sonuçları497
    § 41.Davaya Müdahale 499
    A)Ferî müdahale499
    I -Kavram499
    II -Ferî müdahale usulü ve müdahalenin sonuçları500
    B)Davaya aslî müdahale (aslî müdahale davası)504
    I -Kavram504
    II -Aslî müdahale usulü ve müdahalenin sonuçları505
    § 42.Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması507
    A)Davaların birleştirilmesi507
    I -Kavram507
    II -Davaların birleştirilmesi usulü508
    B)Davaların Ayrılması511
    I -Kavram511
    II -Davaların ayrılması usulü512
    § 43.Dava Konusunun Devri514
    A)Genel olarak514
    B)Dava konusunun davalı tarafından üçüncü kişiye devri515
    I -Davacı isterse, davalıya karşı açtığı davadan
    vazgeçerek davayı dava konusunu devir alan
    üçüncü kişiye devam ettirir515
    II -Davacı, isterse davalıya karşı açmış olduğu davasını
    tazminat davasına dönüştürür516
    C)Dava konusunun davacı tarafından üçüncü kişiye devri517
    § 44.Karşı Dava519
    A)Genel bilgi519
    B)Karşı dava açılabilmesinin şartları519
    I -Asıl davanın görülmekte olması gerekir520
    II -Asıl dava ile karşı dava arasında yakın ilişki
    bulunması gerekir520
    1)Takas veya mahsup ilişkisi bulunması520
    2)Asıl dava ile karşı dava arasında bağlantı bulunması521
    III -Karşı davanın caiz olmaması522
    C)Karşı dava açma süresi522
    D)Karşı davanın açılması523
    E)Karşı davaya cevap523
    F)Karşı davada hüküm524
    § 45.Islah525
    A)Genel olarak525
    B)Islahın yapılması usulü528
    I -Tamamen ıslah530
    II -Kısmen ıslah530
    C)Islahın etkisi531
    D)Maddî hataların düzeltilmesi532
    § 46.Davada Teminat Gösterilmesi533
    A)Genel olarak533
    B)HMK’na göre teminat gösterilmesi533
    I -Türkiye’de mutat meskeni bulunmayan Türk vatandaşının
    teminat göstermesi534
    II -Ödeme güçlüğü içinde bulunanın teminat göstermesi535


    III -Teminat gösterilmesinin istisnaları535
    IV -Teminat tutarı537
    C)Türk vatandaşı olmayanların (yabancıların) teminat göstermesi537
    § 47.Dava Arkadaşlığı539
    A)Dava arkadaşlığı kavramı539
    B)İhtiyarî dava arkadaşlığı540
    I -İhtiyarî dava arkadaşlığının mümkün olduğu haller540
    1)Davacılar veya davalılar arasında dava konusu olan
    hak veya borcun, elbirliği ile mülkiyet dışındaki bir
    sebeple ortak olması540
    2)Ortak bir işlemle, davacıların veya davalıların hepsinin
    yararına bir hak doğmuş olması veya kendilerinin bu
    şekilde yükümlülük altına girmeleri541
    3)Davaların temelini oluşturan vakıaların ve
    hukukî sebeplerin aynı veya birbirine benzer olması541
    II -İhtiyarî dava arkadaşlığında usul542
    C)Zorunlu (mecburî) dava arkadaşlığı544
    I -Zorunlu dava arkadaşlığının çeşitleri544
    1)Maddî zorunlu dava arkadaşlığı544
    2)Şeklî zorunlu dava arkadaşlığı545
    II -Zorunlu dava arkadaşlığında usul546
    1)Maddî zorunlu dava arkadaşları birlikte hareket etmek
    zorundadır547
    2)Şeklî zorunlu dava arkadaşları birlikte hareket etmek
    zorunda değildir548
    § 48.Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması549
    A)Genel olarak549
    B)Dava dosyanın işlemden kaldırılmasını gerektiren haller549
    C)Dosyanın işlemden kaldırılması kararı ve sonuçları551
    D)Davanın yenilenmesi552
    E)Dosyanın yeniden işlemden kaldırılması553
    F)İşlemden kaldırılan davanın açılmamış sayılması ve sonuçları554
    DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
    § 49.Davadan Feragat557
    A)Genel olarak557
    B)Davadan feragat usulü ve davadan feragatin sonuçları557
    § 50.Davayı Kabul562
    A)Genel olarak562
    B)Davayı kabul usulü ve davayı kabulün sonuçları562
    § 51.Sulh566
    A)Genel olarak566
    B)Sulh usulü ve sulhun sonuçları567
    GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMALAR
    § 52. İhtiyatî Tedbirler573
    A)Genel olarak573
    B)İhtiyatî tedbir kararı verilebilmesinin şartları573
    C)İhtiyatî tedbir usulü574
    D)İhtiyatî tedbir kararının uygulanması577
    E)İhtiyatî tedbirin kalkması577
    F)Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davası579
    § 53.Delil Tespiti582
    A)Genel bilgi582
    B)Delil tespitinin istenebileceği haller583
    C)Delil tespiti usulü583
    KANUN YOLLARI
    § 54.Kanun Yolu Kavramı ve Çeşitleri586
    A)Kanun yolu kavramı586
    B)Kanun yolu çeşitleri588
    I -Olağan kanun yolları588
    II -Olağanüstü kanun yolları589
    C)Genel olarak kanun yollarına başvuru usulü589
    D)Uygulanacak olan kanun yolları hükümleri591
    § 55.İstinaf593
    A)Niteliği593
    B)İstinaf sistemine egemen olan ilkeler594
    C)Aleyhine istinaf yoluna başvurulabilen kararlar595
    I -İlk derece mahkemesi kararı olması şartı595
    II -Nihaî karar şartı595
    III -Belli parasal sınırı (istinaf sınırını) geçme şartı596
    D)İstinaf sebepleri597
    E)İstinaf süresi597
    F)İstinaf dilekçesi597
    I -İstinaf dilekçesinin hazırlanması598
    II -İstinaf dilekçesinin verilmesi598
    III -Gerekli harç ve giderlerin ödenmesi599
    IV -İstinaf dilekçesinin kararı veren mahkeme tarafından
    usulden reddi600
    G)İstinaf dilekçesine cevap600
    H)İstinaf yoluna başvurma hakkından feragat600
    İ)Katılma yoluyla istinafa başvurma601
    J)İstinaf yoluna başvurmanın icraya etkisi601
    K)Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma602
    L)İstinaf mahkemesinin ön inceleme yapması602
    M)İstinaf mahkemesinde esastan inceleme (tahkikat)603
    I -Genel olarak603
    II -İncelemenin kapsamı604
    III -Duruşma604
    a) Duruşma yapılmasına gerek olmayan durumlar604
    b)Duruşma yapılmasına karar verilecek olan durumlar606
    c)Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi606
    N)İstinaf mahkemesinde yapılamayacak işlemler606
    O)İstinaf mahkemesi kararı607
    I - Duruşma yapmadan verilen kararlar608
    II - Duruşmalı verilen kararlar609
    Ö)İstinaf mahkemesinde uygulanacak diğer hükümler610
    § 56.Temyiz611
    A)Niteliği611
    B)Temyiz edilebilen kararlar612
    C)Temyiz edilemeyen kararlar612
    D)Temyiz sebepleri613
    E)Temyiz süresi614
    F)Temyiz dilekçesi614
    I -Temyiz dilekçesinin hazırlanması614
    II -Temyiz dilekçesinin verilmesi615
    III -Temyiz dilekçesi üzerine yapılacak işlemler615
    G)Temyiz dilekçesine cevap616
    H)Katılma yoluyla temyize başvurma616
    İ)Temyiz yoluna başvurma hakkından feragat617
    J)Yargıtay’ın ön inceleme yapması617
    K)Temyiz yoluna başvurmanın icraya etkisi617
    L)Kötüniyetli temyiz başvurusunda bulunulması618
    M)Yargıtay’da asıl inceleme618
    N)Yargıtay kararı619
    I -Bozma kararı620
    II -Onama kararı624
    III -Düzelterek onama kararı624
    IV -Yargıtay kararının tebliği624
    O)Bozmaya uyma veya direnme624
    § 57.Kanun Yararına Temyiz626
    § 58.Yargılamanın İadesi628
    A)Konusu628
    B)Yargılamanın iadesi sebepleri629
    I - Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş
    olması629
    II -Davaya bakması yasak olan yahut hakkındaki ret talebi,
    merciince kesin olarak kabul edilen hâkimin karar vermiş
    veya karara katılmış bulunması630
    III -Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla
    davanın görülmüş ve karara bağlanmış olması630
    IV -Yargılama sırasında, aleyhine hüküm verilen tarafın
    elinde olmayan nedenlerle elde edilemeyen (bulunamayan)
    bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş
    olması631
    V -Karara esas alınan senedin sahteliğine karar verilmiş
    veya senedin sahte olduğunun mahkeme veya
    resmî makam önünde ikrar edilmiş olması632
    VI -İfadesi karara esas alınan tanığın, karardan sonra
    yalan tanıklık yaptığının sabit olması633
    VII -Bilirkişi veya tercümanın, hükme esas alınan
    husus hakkında kasten gerçeğe aykırı beyanda
    bulunduğunun sabit olması633
    VIII -Lehine karar verilen tarafın, karara esas alınan
    yemini yalan yere ettiğinin, ikrar veya yazılı delille
    sabit olması634
    IX -Karara esas alınan bir hükmün, kesinleşmiş
    başka bir hükümle ortadan kalkmış olması635
    X -Lehine karar verilen tarafın, karara tesir eden
    hileli bir davranışta bulunmuş olması635
    XI -Bir dava sonunda verilen hükmün kesinleşmesinden
    sonra tarafları, konusu ve sebebi aynı olan
    ikinci davada, öncekine aykırı bir hüküm verilmiş
    ve bu hükmün de kesinleşmiş olması635
    XII -Kararın, insan haklarını ve ana hürriyetleri
    korumaya dair sözleşmenin veya eki protokollerin
    ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları
    Mahkemesinin kesinleşmiş kararı ile tespit edilmiş
    olması veya dostane çözüm ya da tek taraflı
    deklarasyon sonucu düşme kararı verilmesi636
    C)Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi637
    D)Yargılamanın iadesi süresi638
    E)Yargılamanın iadesi usulü639
    F)Yargılamanın iadesine konu olmayan kararlar642
    § 59.Temyiz (HUMK m. 427-439, 443-444’e göre)643
    A)Genel olarak643
    B)Temyiz edilebilen kararlar643
    C)Temyiz edilemeyen kararlar644
    D)Temyiz sebepleri646
    I -Maddî hukuka dayanan temyiz sebepleri646
    II -Usul hukukuna dayanan temyiz sebepleri647
    1)Mutlak temyiz sebepleri647
    2)Nispî temyiz sebepleri648
    E)Temyiz yoluna başvurulması649
    I -Temyiz süresi650
    II -Temyiz talebi650
    1)Temyiz dilekçesi650
    2)Temyiz dilekçesine cevap651
    3)Dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi652
    III -Temyize başvurmanın hükmün icrasına etkisi653


    F)Temyiz incelemesi653
    G)Yargıtay kararı656
    I -Bozma kararı657
    1)Mahkemenin bozma kararına uyması658
    2)Mahkemenin k

Ek Bilgi

Ürün Kodu 154703
Yayın Tarihi 2020 Ekim
Barkod 9786050506709
ISBN 9786050506709
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 6
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ejder Yılmaz, Emel Hanağası, Ramazan Arslan, Sema Taşpınar Ayvaz