Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Medeni Hukuk – II (THD) Medeni Hukuk – II (THD)

Medeni Hukuk - II

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
280
Boyut :
13x19
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9789750287589

Stok Durumu: Stokta var

140,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 119,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Eşya Hukuku
  • Miras Hukuku


Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak, öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Medeni Hukuk II" ismiyle yayınlanan bu kitabında; Türk medeni hukukunun temel alanlarından olan eşya ve miras hukuku konuları incelenmiştir. Kitapta öncelikle zilyetlik ve tapu sicili gibi şekli eşya hukukunun başlıca konuları ile yine eşya hukukunun mülkiyet ve sınırlı ayni haklardan oluşan maddi içeriği, teorik tartışmalara girilmeksizin ana hatlarıyla ele alınmıştır. Miras hukuku kapsamında ise Türk hukukundaki mirasçılık ve miras paylaşım esasları ile ölüme bağlı tasarrufların içerik ve sınırları, miras ortaklığı ve sona ermesi öğrenciye yönelik akıcı bir üslupla açıklanmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

Önsöz ...5
Kısaltmalar ...23
EŞYA HUKUKU...
Birinci Bölüm...
EŞYA HUKUKUNA GİRİŞ...
I. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU, KAYNAKLARI VE ÖZELLİKLERİ ...27
A. Eşya Hukukunun Konusu ...27
B. Eşya Hukukunun Kaynakları ...27
C. Eşya Hukukunun Özellikleri ...28
II. TEMEL ÖZELLİKLERİYLE AYNİ HAK ...29
A. Ayni Hak Kavramı ...29
B. Ayni Hakkın Unsurları ...29
1. Eşya ...30
a. Eşyanın Tanımı ...30
b. Eşyanın Özellikleri ...31
ba. Maddi Varlığa Sahip Olma ...31
bb. Sınırlanabilir Olma ...32
bc. Hukuki Hâkimiyete Elverişli Olma ...32
bd. Kişisel Olmama ...32
c. Eşyanın Türleri ...32
ca. Taşınır Eşya – Taşınmaz Eşya ...33
cb. Basit Eşya – Bileşik Eşya – Eşya Topluluğu ...34
cc. Asıl şey – Eklenti ...35
cd. Misli Eşya – Misli Olmayan Eşya ...35
ce. Bölünebilen Eşya – Bölünemeyen Eşya ...36
cf. Sahipli Eşya – Sahipsiz Eşya ...36
cg. Özel Mülkiyet Konusu Olabilen Eşya – Olamayan Eşya ...37
2. Eşya Üzerinde Doğrudan Hâkimiyet ...37
3. Herkese Karşı İleri Sürülebilir Olma ...37
C. Ayni Hakkın Tabi Olduğu İlkeler ...38
1. Belirlilik İlkesi ...38
2. Aleniyet (Kamuya Açıklık) İlkesi ...38
3. Güvenin Korunması İlkesi ...39
4. Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık İlkesi ...39
5. Hak Düşürücü Süreye ve Zamanaşımına Bağlı Olmama İlkesi ...40
D. Ayni Hakkın Türleri ...40
1. Mülkiyet Hakkı ...40
2. Sınırlı Ayni Haklar ...41
a. İrtifak Hakları ...41
b. Rehin Hakları ...41
c. Taşınmaz Yükü ...42
BÖLÜM SONU SORULARI ...43
İkinci Bölüm...
ZİLYETLİK...
I. ZİLYETLİĞİN TANIMI, UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ ...45
A. Zilyetliğin Tanımı ...45
B. Zilyetliğin Unsurları ...46
1. Fiili Hâkimiyet ...46
2. Zilyetlik İradesi ...46
C. Zilyetliğin Hukuki Niteliği ...47
II. ZİLYETLİĞİN KONUSU VE TÜRLERİ ...47
A. Zilyetliğin Konusu ...47
1. Eşya ...48
2. Bütünleyici Parça ve Eklenti ...48
3. Hak Üzerinde Zilyetlik ...48
B. Zilyetliğin Türleri ...49
1. Hakka Dayanan Zilyetlik– Hakka Dayanmayan Zilyetlik ...49
2. Malik Sıfatıyla Zilyetlik– Başka Sıfatla Zilyetlik ...49
3. Asli Zilyetlik– Feri Zilyetlik ...50
4. Başkası için Zilyetlik– Zilyet Yardımcılığı ...50
5. Dolaylı Zilyet– Doğrudan Zilyet ...50
6. Tek Başına Zilyetlik– Birlikte Zilyetlik ...51
III. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE DEVRİ ...51
A. Zilyetliğin Kazanılması ...51
1. Aslen Kazanma ...51
2. Devren Kazanma ...52
3. Tesisen (Kurulmaya Bağlı) Kazanma ...52
4. Miras Yolu ile Kazanma ...52
B. Zilyetliğin Devri ...53
1. Zilyetliğin Teslim Yoluyla Devri ...53
a. Eşyanın Teslimi ...53
b. Araçların Teslimi ...54
c. Teslim Yerine Geçen Anlaşma ...54
d. Zilyetliğin Temsilci Aracılığı ile Kazanılması ...54
2. Zilyetliğin Teslimsiz Devri ...54
a. Kısa Elden Teslim ...55
b. Hükmen Teslim ...55
c. Zilyetliğin Havalesi ...55
d. Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Devri ...56
IV. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ ...56
A. Zilyedin İradesi ile Sona Erme ...56
B. Zilyedin İradesi Dışında Sona Erme (Fiili Hâkimiyet Kaybı) ...57
V. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI ...57
A. Zilyedin Kuvvet Kullanması ...58
B. Zilyetlik Davaları ...58
1. Zilyetliğin Gaspı Halinde Açılacak Davalar ...58
a. Geri Verme Davası ...58
b. Tazminat Davası ...59
2. Zilyetliğe Saldırı Halinde Açılacak Davalar ...59
a. Saldırıya Son Verilmesi Davası ...59
b. Saldırı Sebebinin Önlenmesi Davası ...60
c. Tazminat Davası ...60
d. Hak Düşürücü Süreler ...60
C. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması ...60
VI. ZİLYETLİĞE BAĞLI KARİNELER ...61
A. Mülkiyet Karinesi ...62
B. Sınırlı Ayni Hak veya Kişisel Hak Karinesi ...62
C. Karinelerin Rolü ...63
1. Zilyedin Hak Karinesine Dayanan Savunması ...63
2. Önceki Zilyedin Hak Karinesine Dayanan Talebi: Taşınır Davası ...64
a. Taşınır Davasının Şartları ...64
b. Taşınır Davası ile İstihkak Davasının Karşılaştırılması ...65
c. Taşınır Davası ile Zilyetlik Davalarının Karşılaştırılması ...65
3. Zilyetlik Karinesine Güvenerek Ayni Hak Kazanımının Korunması ...66
a. Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak Kazanılması ...66
b. Para ve Hamiline Yazılı Senetlerin Kazanılması ...67
c. Bedel Karşılığı İade ...67
4. Taşınmazlarda Hak Karinesi ...67
VII. ZİLYETLİĞİN İADESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...68
A. İyiniyetli Haksız Zilyedin İade Yükümü ...68
1. İyiniyetli Zilyet ...68
2. İade Yükümlülüğünün Kapsamı ...68
3. Masrafları Talep Hakkı ...69
B. Kötüniyetli Zilyedin İade Yükümü ...70
1. Kötüniyetli Zilyet ...70
2. İade Yükümünün Kapsamı ...70
3. Masrafları Talep Hakkı ...70
BÖLÜM SONU SORULARI ...71
Üçüncü Bölüm...
TAPU SİCİLİ...
I. TAPU SİCİLİ KAVRAMI ...73
A. Tapu Sicilinin Tanımı ve Unsurları ...73
1. Tapu Sicilinin Tanımı ...73
2. Tapu Sicilinin Unsurları ...73
a. Ana Siciller ...73
aa. Tapu Kütüğü ...73
bb. Kat Mülkiyeti Kütüğü ...74
b. Tamamlayıcı Siciller ...74
c. Yardımcı Siciller ...74
3. Tapu Sicili Bulunmayan Yerlerde Tutulan Defterler ...74
B. Tapu Sicili Sistemine Hâkim Olan İlkeler ...75
1. Taşınmaza Sayfa Açılması İlkesi ...75
2. Tescil İlkesi ...75
3. Sebebe Bağlılık İlkesi ...75
4. Tapuya Güven İlkesi ...76
5. Kamuya Açıklık İlkesi ...76
II. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU ...76
III. TAPULAMA VE KADASTRO ...76
A. Taşınmazların Sicile Kaydı ...76
B. Kadastro ...77
IV. TAPU SİCİLİNE YAPILACAK KAYITLAR ...77
A. Tescil ...77
1. Tescilin Şartları ...78
a. Tescil Talebi ...78
b. Belgeleme ...78
2. Tescilin Hükmü ...79
a. Tescilin Olumsuz Hükmü ...79
b. Tescilin Olumlu Hükmü ...79
aa. Tescile Güvenin Korunması İçin Aranan Şartlar ...80
ab. Tescile Güvenin Korunmadığı Durumlar ...81
B. Terkin ...81
C. Şerh ...81
1. Kişisel Hakların Şerhi ...82
2. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi ...82
3. Geçici Tescilin Şerhi ...83
D. Beyan ...83
E. Düşünceler ...84
V. YOLSUZ TESCİL KAVRAMI VE YOLSUZ TESCİLİN DÜZELTİLMESİ ...84
A. Yolsuz Tescil Kavramı ...84
B. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi ...85
BÖLÜM SONU SORULARI ...87
Dördüncü Bölüm...
MÜLKİYET...
I. KAVRAM VE MUHTEVA ...89
A. Mülkiyet Kavramı ...89
B. Mülkiyet Hakkının Muhtevası ...89
II. MÜLKİYETİN KONUSU VE KAPSAMI ...90
A. Bütünleyici Parça ...90
1. Bütünleyici Parça Sayılmanın Şartları ...90
a. Sıkı Maddi Bağlantı Dolayısıyla Temel Unsur Haline Gelme ...90
b. Yerel Adetlere Göre Temel Unsur Sayılma ...90
2. Kanundan Dolayı Bütünleyici Parça Sayılan Şeyler ...91
a. Doğal Ürünler ...91
b. Yapılar ve Dikili Bitkiler ...91
3. Bütünleyici Parça Sayılmanın Hukuki Sonuçları ...92
B. Eklenti ...92
1. Eklenti Sayılmanın Şartları ...93
a. Eklenti Taşınır Eşya Olmalıdır ...93
b. Asıl Şey ve Eklenti Mal Olmalıdır ...93
c. Özgüleme ve Dış Bağlantı Bulunmalıdır ...93
ca. Özgüleme ...93
cb. Dış Bağlantı ...94
2. Eklenti Sayılmanın Hukuki Sonuçları ...94
III. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI ...95
A. İstihkak Davası ...95
B. Müdahalenin (El Atmanın) Önlenmesi Davası ...96
IV. MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ ...97
A. Paylı Mülkiyet ...97
1. Paylı Mülkiyetin Tanımı ve Özellikleri ...97
2. Paylı Mülkiyette İdare ...99
3. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi ...100
B. Elbirliği Mülkiyeti ...101
1. Elbirliği Mülkiyetinin Tanımı ve Özellikleri ...101
2. Elbirliği Mülkiyetinde Maldan Yararlanma ve Yönetim ...102
3. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi ...102
BÖLÜM SONU SORULARI ...103
Beşinci Bölüm...
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ...
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU ...105
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ...105
A. Aslen Kazanma–Devren Kazanma ...106
B. Tescille Kazanma–Tescilden Önce Kazanma ...106
1. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille Kazanılması ...106
a. Geçerli Kazanma Sebebinin Bulunması ...106
b. Tescil Talebi ve Tescilin Gerçekleşmesi ...107
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilden Önce Kazanılması ...107
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımıyla Kazanılması ...109
1. Olağan Zamanaşımıyla Kazanma ...110
a. Olağan Zamanaşımıyla Kazanmanın Şartları ...110
aa. Taşınmazın Tapuya Kayıtlı Olması ...110
ab. Tapuda Yolsuz Bir Tescil Bulunması ...110
ac. Yolsuz Tescille Malik Olarak Görünen Kimsenin Malik Sıfatıyla Zilyet Olması ...110
ad. Zilyetliğin İyiniyetle, Davasız ve Aralıksız On Yıl Sürmesi ...111
b. Olağan Zamanaşımı ile Kazanmanın Hükmü ...112
2. Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanma ...112
a. Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanmanın Şartları ...112
aa. Taşınmaz Özel Mülkiyete Elverişli Olmalıdır ...112
ab. Tapu Kütüğünden Taşınmazın Maliki Belli Olmamalıdır ...113
ac. Mülkiyeti Kazanacak Kişi Taşınmaz Üzerinde Malik Sıfatıyla Zilyet Olmalıdır ...113
ad. Malik Sıfatıyla Zilyetlik Davasız ve Aralıksız Yirmi Yıl Sürmüş Olmalıdır ...114
ae. Açılan Tescil Davasının Sonucunda Tescile Karar Verilmiş Olmalıdır ...114
b. Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanmanın Hükmü ...115
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI ...115
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Mutlak Kaybı ...116
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Nispi Kaybı ...116
IV. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI ...116
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Yatay Kapsamı ...116
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Dikey Kapsamı ...117
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Madde İtibarıyla Kapsamı ...118
1. Yapılar ...118
a. “Üst Toprağa Tabidir” Kuralı ...118
b. Haksız Yapı ...118
c. Üst Hakkı ...119
d. Mecralar ...120
e. Taşkın Yapı ...120
2. Bitkiler ...121
3. Kaynaklar ...122
V. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI ...122
A. Mülkiyetin Kanundan Doğan Kısıtlamaları ...122
1. Paylı Mülkiyette Yasal Önalım Hakkı ...124
2. Komşular Lehine Konulmuş Kısıtlamalar ...124
a. Taşınmazın Kullanılma Tarzına İlişkin Kısıtlamalar ...124
b. Kazı ve Yapılara İlişkin Kısıtlamalar ...125
c. Ağaçların Kök ve Dallarına Katlanma Yükümlülüğü ...125
d. Suların Akış Tarzına Engel Olmama Yükümlülüğü ...125
e. Mecra Geçirilmesine Katlanma Yükümlülüğü ...126
f. Zorunlu Geçit: Geçit İrtifakı Kurma Yükümlülüğü ...126
g. Zorunlu Su: Kaynak İrtifakı Kurma Yükümlülüğü ...126
h. Komşuluk için Gerekli Şeylere ve Masraflara Katılma Yükümlülüğü ...127
3. Herkesin Yararlanabileceği Kısıtlamalar ...127
a. Orman ve Meralara Girme ...127
b. Düşen Şeylerin Aranması ...127
c. Zorunluluk Hali ...127
B. Mülkiyetin Hukuki İşlemden Doğan Kısıtlamaları ...128
1. Alım (İştira) Hakkı ...129
2. Geri Alım (Vefa) Hakkı ...129
3. Önalım Hakkı ...130
VI. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU ...131
A. Sorumluluğun Şartları ...131
1. Mülkiyet Hakkının Sınırlarının Aşılmış Olması ...131
2. Zararın Varlığı ...132
3. Uygun İlliyet Bağı ...132
B. Sorumluluğun Hükmü ...132
1. Eski Hale Getirme Davası ...133
2. Tehlikenin Giderilmesi Davası ...133
3. Tazminat Davası ...133
BÖLÜM SONU SORULARI ...134
Altıncı Bölüm...
KAT MÜLKİYETİ...
I. KAT MÜLKİYETİ KAVRAMI VE KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI ...137
A. Kat Mülkiyeti Kavramı ...137
B. Kat Mülkiyetinin Kurulması ...137
1. Kat Mülkiyetinin İradi Olarak Kurulması ...137
2. Kat Mülkiyetinin Mahkeme Kararıyla Kurulması ...138
3. Kat Mülkiyetinin Kat İrtifakına Dayanılarak Kurulması ...138
II. KAT İRTİFAKI ...138
A. Kavram ...138
B. Kat İrtifakının Kurulması ...139
C. Kat İrtifakının Hükümleri ...139
D. Kat İrtifakının Sona Ermesi ...139
III. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI ...140
A. Kat Maliklerinin Hakları ...140
B. Kat Maliklerinin Yükümlülükleri ...140
IV. KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM ...141
V. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ ...141
Yedinci Bölüm...
TAŞINIR MÜLKİYETİ...
I. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KONUSU ...143
II. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ...143
A. Devren Kazanma ...144
1. Zilyetliğin Devri ve Mülkiyetin Devrine İlişkin Anlaşma ...144
2. Mülkiyetin Zilyetlik Devredilmeksizin Kazanıldığı Haller ...145
3. Zilyetliğin Devrine Rağmen Mülkiyetin Saklı Tutulması ...145
B. Aslen Kazanma ...146
1. Sahiplenme (İhraz) ...146
2. İşleme (Hukuki Tağyir) ...147
3. Karışma ve Birleşme ...147
4. Bulunmuş Eşya (Lukata) ...147
5. Define (Gömü) ...148
6. Kazandırıcı Zamanaşımı ...149
III. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAYBI ...150
BÖLÜM SONU SORULARI ...151
Sekizinci Bölüm...
SINIRLI AYNİ HAKLAR...
I. KAVRAM ...153
II. SINIRLI AYNİ HAKLARIN ÇEŞİTLERİ ...153
III. SINIRLI AYNİ HAKLARIN KONUSU ...154
IV. SINIRLI AYNİ HAKLARIN SIRASI ...154
V. İRTİFAK HAKLARI ...155
A. Kavram ve İçerik ...155
B. İrtifak Hakkının Çeşitleri ...156
1. Olumlu – Olumsuz İrtifaklar ...157
2. Eşyaya Bağlı – Kişiye Bağlı İrtifaklar ...157
C. Eşyaya Bağlı İrtifaklar ...158
1. Kavram ...158
2. Kazanılması ...158
3. Sona Ermesi ...158
D. Kişiye Bağlı İrtifaklar ...159
1. El Değiştiremeyen Kişiye Bağlı İrtifaklar ...159
a. İntifa Hakkı ...159
aa. İntifa Hakkı Kavramı ...159
bb. İntifa Hakkının Konusu ...160
cc. İntifa Hakkının Sona Ermesi ...160
b. Oturma (Sükna) Hakkı ...161
2. Düzensiz (El Değiştirebilen) Kişiye Bağlı İrtifaklar ...162
a. Üst Hakkı ...162
b. Kaynak Hakkı ...163
c. Diğer Düzensiz Kişiye Bağlı İrtifaklar ...163
VI. TAŞINMAZ YÜKÜ ...164
VII. REHİN HAKLARI ...166
A. Taşınmaz Rehni ...167
1. Taşınmaz Rehninin Çeşitleri ...167
a. İpotek ...167
b. İpotekli Borç Senedi ...168
c. İrat Senedi ...168
2. Taşınmaz Rehnine Hâkim Olan İlkeler ...169
a. Açıklık İlkesi ...169
b. Belirlilik İlkesi ...169
c. Zamanaşımına Tabi Olmama İlkesi ...170
d. Sabit Dereceler İlkesi ...171
3. Taşınmaz Rehninde Teminatın Kapsamı ...171
4. Lex Commissoria Yasağı ...172
B. Taşınır Rehni ...172
1. Teslim Şartlı Rehin ...173
2. Hapis Hakkı ...174
3. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin ...175
4. Rehinli Tahvilat ...175
5. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlarla Yapılan Rehin ...175
BÖLÜM SONU SORULARI ...176
MİRAS HUKUKU...
GİRİŞ ...181
I. GENEL OLARAK MİRAS HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLENİŞİ ...181
II. MİRAS HUKUKUNUN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE BAZI TEMEL KAVRAMLARI ...182
Birinci Bölüm...
GENEL OLARAK MİRASÇILAR, SAKLI PAY VE...
TASARRUF ORANININ TEREKEYE GÖRE HESAPLANMASI...
I. GENEL OLARAK MİRASÇILAR ...187
A. Yasal Mirasçılar ...188
1. Kan Hısımlarının Mirasçılığı ...189
a. Genel Olarak Zümre Sistemi ...189
b. Zümre Sistemine Hâkim Olan İlkeler ...192
2. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı ...196
a. Genel Olarak ...196
b. Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Payı ...197
3. Evlatlığın Mirasçılığı ...200
4. Devletin Mirasçılığı ...201
B. Atanmış Mirasçılar ...202
II. SAKLI PAY VE TASARRUF ORANININ TEREKEYE GÖRE HESAPLANMASI ...203
A. Saklı Pay ve Tasarruf Oranı Kavramları ...203
1. Genel Olarak ...203
2. Saklı Paylı Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları ...203
a. Altsoyun Saklı Payı ...204
b. Ana Babanın Saklı Payı ...205
c. Sağ Kalan Eşin Saklı Payı ...205
B. Tasarruf Oranının Terekeye Göre Hesaplanması ...208
1. Net Terekenin Hesaplanması ...209
2. Net Terekeye Eklenecek Değerler (Fiktif Terekenin Hesaplanması) ...211
a. Denkleştirmeye Tabi Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar ...211
aa. Mirasta Denkleştirme Kavramı ve Denkleştirmenin Amacı ...211
ab. Denkleştirmenin Şartları ...213
b. Tenkise Tabi Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar ...216
ba. Tenkis Kavramı ve Tenkisin Denkleştirmeden Farkı ...216
bb. Kanunun Tenkise Tabi Olarak Belirlediği Sağlararası Kazandırmalar (TMK. m. 565) ...218
bba. Denkleştirmeye Tabi Olması Gerekirken Bundan Kurtulan Kazandırmalar ...218
bbb. Mirastan İvazlı Feragat Halinde Mirasçıya Ödenen Karşılık ...219
bbc. Adet Üzere Verilen Hediyeler Hariç Olmak Üzere, Mirasbırakanın Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tutarak Yaptığı Bağışlamalar İle Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağışlamalar ...220
bbd. Saklı Payı Etkisiz Kılma Kastıyla Yapılan Her Türlü Kazandırma ...221
c. Üçüncü Kişi Lehine Yapılmış Hayat Sigortası Alım Bedeli (TMK m. 567) ...222
III. TENKİS DAVASI ...222
A. Tenkisin Yapılması (Tenkiste Sıra) ...222
B. Tenkis Davasının Konusu ve Niteliği ...223
C. Tenkis Davasının Tarafları ...224
D. Tenkis Davasında Hak Düşürücü Süreler ve Tenkis Def’i ...225
BÖLÜM SONU SORULARI ...227
İkinci Bölüm...
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR...
I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN SAĞLARARASI TASARRUFLARDAN AYRILMASI VE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ ...231
A. Ölüme Bağlı Tasarrufların Sağlararası Tasarruflardan Ayrılması ...231
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri ...232
1. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekli) ...233
a. Vasiyetnameler ...233
aa. Vasiyetname Düzenleme Ehliyeti ...233
ab. Vasiyetnamelerin Şekli (Türleri) ...234
aba. Resmi Vasiyetname ...234
abb. El Yazısıyla Vasiyetname ...235
abc. Sözlü Vasiyetname ...237
ac. Vasiyetnamenin Sona Ermesi ...238
b. Miras Sözleşmeleri ...239
ba. Miras Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti ...239
bb. Miras Sözleşmelerinin Çeşitleri ...240
bc. Miras Sözleşmelerinin Yapılışı ...241
bd. Miras Sözleşmelerinin Ortadan Kalkması ...241
2. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Ölüme Bağlı Tasarrufların İçeriği) ...242
a. Hem Miras Sözleşmesi Hem Vasiyetnameyle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar ...243
aa. Mirasçı Atama ...243
ab. Vasiyet Tasarrufu ...244
ac. Koşul ve Yükleme ...245
ad. Yedek veya Art Mirasçı / Vasiyet Alacaklısı Atama ...247
b. Sadece Miras Sözleşmesiyle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar ...247
ba. İvazlı Mirasçı Atama veya İvazlı Vasiyet Tasarrufu ...247
bb. Mirastan Feragat ...248
c. Sadece Vasiyetnameyle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar ...249
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ...252
A. Genel Olarak ...252
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ...253
BÖLÜM SONU SORULARI ...255
Üçüncü Bölüm...
MİRASIN GEÇMESİ (İNTİKALİ) VE...
PAYLAŞTIRILMASI (TAKSİMİ)...
I. MİRASIN GEÇMESİ (İNTİKALİ) ...259
A. Mirasın Açılması ...259
B. Mirasta Hak Sahibi Olmanın Şartları ...260
C. Mirasçılığın Belgelenmesi ...262
D. Mirasın İntikal Tarzı, Mirasın Reddi ve Diğer İntikal Halleri ...263
E. Miras Ortaklığı ...267
II. MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI (TAKSİMİ) ...269
A. Anlaşmaya Dayanan (Rızai) Paylaşma ...269
B. Paylaşma (Taksim) Davası ...271
BÖLÜM SONU SORULARI ...273
Kaynakça ...277
Kavramlar Dizini ...279

Ek Bilgi

Ürün Kodu 161942
Yayın Tarihi 2023 Eylül
Barkod 9789750287589
ISBN 9789750287589
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar A. Dilşad Keskin, Huriye Reyhan Demircioğlu