Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Konut Kredileri ve Konut Kredilerinde Teminat İşlemleri

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
304
Boyut :
17 x 24,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750241871

Stok Durumu: Stokta var

106,50 TL

Detayları

"Bu çalışmada, konut kredileri ve konut kredilerinde teminat işlemleri konuları incelenmektedir. Bu amaçla konut kredisi sözleşmeleri, sözleşmelerin şekli, içeriği ve hükümleri ile birlikte, konut finansmanı sözleşmelerinde uygulanan teminat türleri ayrıntılı olarak incelenecek, örnek mahkeme kararlarına atıflar yapılacaktır.
Çalışmamızda, Türk Hukuk Sistemi'nin yanı sıra çeşitli ülkelerde uygulanmakta olan konut finansmanı sistemleri de ele alınmıştır. Çalışmada, konut kavramı, konut finansmanı kavramı anlatılarak, finansman yöntemleri ve finansmanı sağlayan kuruluşların finansman karşılığında aldıkları teminatlar ayrıntılı şekilde aktarılacaktır.
Konut finansmanında güvence olarak alınan teminatlardan aslen ipotek, kefalet, garanti ve sigorta sözleşmeleri üzerinde yoğunlaşılmış ve kredi kullanıcıları ile kredi sağlayan kurumlar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar ve çözüm yolları aktarılmaya çalışılmıştır." (Arka Kapak Yazısı)

Konu Başlıkları

  • Konut Finansmanı Sözleşmesi Kavramı, Türleri, Unsurları, Tarafların Hak ve Borçları
  • Teminat Kavramı, Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Teminat Türleri ve Şahsi Teminat Sözleşmeleri
  • Konut Kredilerinde Ayni Teminat Sözleşmeleri
  • Konut Kredilerinde Sigorta Teminatı ve Teminat Sınırlamaları
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  7
Sunuş  9
Özet  11
Kısaltmalar  21
GİRİŞ
I. KONUNUN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI  23
II. TEMEL KAVRAMLAR  25
A. Genel Olarak  25
1. Konut Kavramı  25
2. Konut Hakkı Kavramı  26
B. Konut Finansmanı Kavramı ve Kaynakları  27
1. Kavram  27
2. Konut Finansmanı Kavramı ve Kaynakları  28
a. Konut Finansmanı Kavramı  28
b. Genel Finansman Kurumları  30
aa. Bankalar  31
bb. Finansal Kiralama Şirketleri  32
cc. Emeklilik Fonları  32
dd. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları  33
C. Mortgage Kavramı  33
III. KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE MODERN TOPLUMLARDA DÜZENLENİŞ BİÇİMİ  34
A. Tarihi Gelişimi  34
B. Konut Finansmanının Modern Hukuklarda Düzenleniş Biçimi  35
1. Amerikan Hukukunda  35
2. Avrupa Ülkelerinde  38
3. Türk Hukukunda  40
IV. ARAŞTIRMA PLANI  43
Birinci Bölüm
KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ KAVRAMI,
TÜRLERİ, UNSURLARI, TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI
I. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ KAVRAMI  45
A. Konut Finansmanı Sözleşmesi Kavramı  45
B. Sözleşmenin Tarafları  45
1. Tüketici  46
a. Genel Olarak Tüketici Kavramı  46
b. Tüketici Kavramının Unsurları  47
aa. Gerçek veya Tüzel Kişi Olma  47
bb. Mal veya Hizmeti Ticari ve Mesleki Olmayan Amaçlarla Edinme  49
2. Konut Finansmanı Kuruluşu  53
a. Bankalar  53
aa. Mevduat Bankaları  53
bb. Katılım Bankaları  54
cc. Kalkınma ve Yatırım Bankaları  54
b. Finansal Kiralama Şirketleri  55
c. Finansman Şirketleri  55
II. KONUT FİNANSMANI TÜRLERİ  56
A. İpotek Karşılığı Konut Finansmanı  56
1. Kavram  56
2. Konut Finansmanı Sözleşmesinin Unsurları  62
a. Kredinin Mesleki ve Ticari Olmayan Amaçlarla Bir Konutu Edinmeye Yönelik Olarak Verilmesi  62
b. Tüketicinin Belli Bir Ödeme Planı Kapsamında Krediyi Geri Ödemeyi Borçlanması  64
c. Tarafların (Finansman Kuruluşu ve Tüketicinin) Anlaşması  65
3. Konut Finansmanı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  65
B. Finansal Kiralama Yoluyla Konut Finansmanı  67
1. Kavram  67
2. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Unsurları  69
a. Kiralayan Sıfatıyla Bir Finansal Kiralama Şirketinin Mevcut Olması  69
b. Finansal Kiralama Konusu Konutun Zilyetliğinin Her Türlü Faydayı Sağlamak Üzere Tüketiciye Bırakılması  69
c. Kiracının Kira Bedelini Ödemeyi Borçlanması  71
d. Finansal Kiralama Şirketi ile Kiracının Anlaşması  71
3. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  72
III. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ, UNSURLARI, TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI  73
A. Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Şekil  73
1. Genel Olarak  73
2. Tüketiciye Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Verme Zorunluluğu  75
3. Şekle Aykırılığın Sonuçları  78
B. Konut Finansmanı Sözleşmelerinin Unsurları  80
1. Genel Olarak  80
2. Kanunda Yer Alan Şartların Bulunması  80
3. Haksız Şartların Bulunmaması  81
a. Haksız Şart Kavramı  81
b. Haksız Şartların Denetimi  85
C. Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Borçları  88
1. Konut Finansmanı Şirketinin Hak ve Borçları  88
a. Konut Finansmanı Şirketinin Hakları  88
aa. Teminat İsteme Hakkı  88
bb. Faiz ve Diğer Giderleri İsteme Hakkı  91
cc. Erken Ödeme Halinde Ücret İsteme Hakkı  95
dd. Muacceliyet Kaydı Koyma Hakkı  101
b. Konut Finansmanı Şirketinin Borçları  105
aa. Tüketiciyi Bilgilendirme Borcu  105
bb. Krediyi Kullandırma Borcu  108
cc. Sözleşme Şartlarını Tüketici Aleyhine Değiştirmeme Borcu  110
dd. Sır Saklama Borcu  111
ee. Bağlı Kredilerden Doğan Sorumluluk  113
2. Tüketicinin Hak ve Borçları  121
a. Tüketicinin Hakları  121
aa. Erken Ödeme Hakkı  121
bb. Cayma Hakkı  123
cc. Sözleşmeden Dönme Hakkı  126
b. Tüketicinin Borçları  128
aa. Bilgi Verme Borcu  128
bb. Krediyi Kullanma ve Geri Ödeme Borcu  130
cc. Sözleşme Masraflarını Ödeme Borcu  131
dd. Faiz Ödeme Borcu  135
ee. Teminat Gösterme Borcu  139
ff. Sigorta Yaptırma Borcu  140
İkinci Bölüm
TEMİNAT KAVRAMI, KONUT FİNANSMANI
SÖZLEŞMELERİNDE TEMİNAT TÜRLERİ VE
ŞAHSİ TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ
I. TEMİNAT KAVRAMI VE TÜRLERİ  145
A. Teminat Kavramı  145
II. KONUT KREDİLERİNDE TEMİNAT TÜRLERİ  146
III. KONUT KREDİLERİNDE ŞAHSİ TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ  148
A. Kefalet Sözleşmesi  148
1. Genel Olarak  148
2. Kefalet Sözleşmesinin Tanımı ve Özellikleri  149
a. Kefalet Sözleşmesinin Kefil İle Asıl Borcun Alacaklısı Arasında Aktedilmesi  152
b. Kefilin Ediminin Konusu  153
c. Kefaletin İlleti  154
d. Kefilin Borcunun Fer’i Borç Olması  155
e. Kefalet Sözleşmesinin Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması  156
f. Kefilin Borcunun İkinci Derecede Borç Olması  157
3. Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları  158
a. Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması  160
b. Geçerli Bir Kefalet Sözleşmesinin Yapılması  161
c. Kefalet Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılması  162
4. Kefaletin Çeşitleri  163
a. Adi Kefalet  163
aa. Adi Kefilin Tartışma Defii  165
bb. Adi Kefilin Rehnin Paraya Çevrilmesi Defii  167
b. Müteselsil Kefalet  168
c. Toplu Kefalet  173
d. Kefile Kefalet  175
e. Rücua Kefalet  176
f. Zarara Kefalet  177
5. Kefalet Sözleşmesinin Hükümleri  177
a. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı  177
b. Kefilin Sorumluluğunun Başlangıcı  181
c. Kefilin Sorumluluğunun Şartları  182
aa. Kefilin Sorumluluğunun Söz Konusu Olabilmesinin Asıl Borca İlişkin Şartları  182
bb. Kefilin Sorumluluğunun Söz Konusu Olabilmesinin Kefalete İlişkin Şartları  183
d. Kefil İle Alacaklı Arasındaki İlişki  183
e. Kefil İle Asıl Borçlu Arasındaki İlişki  185
f. Eşin Kefalete İlişkin Rızası  186
6. Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi  188
a. Kefalet Borcunun Asıl Borca Bağlı Olarak Sona Ermesi  188
b. Kefalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Sebepleri  191
aa. Asıl Borçlunun Değişmesi  192
bb. Süreli Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi  192
cc. Süresiz Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi  193
dd. Yasanın Öngördüğü Azami Sorumluluk Süresinin Dolması  194
ee. Kefaletten Dönme  195
ff. Diğer Sona Erme Sebepleri  197
7. Konut Kredilerinde Şahsi Teminat Olarak Kefalet Uygulaması  198
8. Konut Kredilerinde Kefalet Borcunun Muaccel Olması  200
B. Garanti Sözleşmesi  202
1. Genel Olarak  202
2. Garanti Sözleşmesinin Tanımı, Hukuki Niteliği, Çeşitleri ve Unsurları  204
a. Garanti Sözleşmesinin Tanımı  204
b. Garanti Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  206
c. Garanti Sözleşmesinin Çeşitleri  207
aa. Teminatı Amaçlayan (Kefalet Benzeri) Garanti Sözleşmesi  208
bb. Saf Garanti Sözleşmesi  209
d. Garanti Sözleşmesinin Unsurları  211
aa. Garanti Alanı Belli Bir Hareket Tarzına Yöneltme Amacı  211
bb. Garanti Alanın Hareket Tarzından Doğacak Tehlikenin Üstlenilmesi  211
cc. Bağımsız Yükümlülük Altına Girme  211
3. Garanti Sözleşmesinin Hükümleri  212
a. Garanti Verenin Tazminat Ödeme Borcu  213
b. Garanti Verenin Edimini Temin Ettiği Kişiye Rücuu  214
4. Garanti Sözleşmesinin Sona Ermesi  216
a. Garanti Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi  216
b. Garanti Süresinin Sona Ermesi ve Zamanaşımı ile Sona Erme  217
aa. Belirli Süreli Garanti Sözleşmelerinde  217
bb. Belirsiz Süreli Garanti Sözleşmelerinde  219
5. Konut Kredilerinde Şahsi Teminat Olarak Garanti Uygulaması  220
Üçüncü Bölüm
KONUT KREDİLERİNDE AYNİ TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ
I. TAŞINMAZ REHNİ  223
A. Taşınmaz Rehni Kavramı ve Çeşitleri  223
B. İpotek, İpotekli Borç Senedi ve İrad Senedi Arasındaki Farklar  224
1. İpotek  224
2. İpotekli Borç Senedi  225
3. İrad Senedi  226
C. Taşınmaz Rehninde Teminat Yükünün Kapsamı  228
1. Taşınmaz  228
2. Bütünleyici Parçalar ve Eklentiler  228
a. Bütünleyici Parçalar  228
b. Eklentiler  229
3. Kira Bedeli ve Sigorta Tazminatı  230
a. Kiralar  230
b. Sigorta Tazminatı  231
D. Teminat Altına Alınmak İstenen Alacağın Kapsamı  232
1. Genel Olarak  232
2. Alacağın Kapsamı  233
a. Anapara  233
b. Takip Giderleri ve Gecikme Faizi  233
c. Sözleşme Faizi  234
d. Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Zorunlu Masraflar  235
E. Taşınmazın Değerinin Korunmasına Dair Hükümler  236
1. Malikin Taşınmazın Değerinin Azalmasında Kusurlu Olması  236
2. Taşınmaz Malikinin Kusuru Olmadan Taşınmazın Değerinin Azalması  238
II. KONUT FİNANSMANI KREDİLERİNDE İPOTEK UYGULAMASI  238
A. İpotek Kavramı ve Amacı  239
B. İpoteğin Özellikleri  240
1. İpoteğin Alacağa Bağlı Hak Olmasının Özellikleri  242
a. İpoteğin Kurulmasında Alacağa Bağlılığın Hükümleri  242
b. Hakkın Kullanılmasında İpoteğin Alacağa Bağlı Hak Olmasının Hükümleri  243
c. Rehinli Alacağın Devrinde İpoteğin Alacağa Bağlı Hak Olmasının Hükümleri  244
d. Tapu Siciline Güvenin Korunmasında İpoteğin Alacağa Bağlı Hak Olmasının Hükümleri  244
e. İpoteğin Alacağa Bağlılığının Rehnin Sona Ermesindeki Hükümleri  245
2. İpotekte Kişisel Sorumluluk ve Teminata İlişkin Özellikler  246
3. İpotekli Taşınmaz Üzerindeki Mülkiyet İlişkisinin Değişmesine İlişkin Özellikler  247
a. İpotekli Taşınmazın Devri  247
b. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi  248
4. Aile Konutu Üzerinde İpotek Tesisi  249
C. Konut Kredilerinde İpotek Uygulaması  251
D. Konut Finansmanı Kredilerinde İpotekten Doğan Alacağın Muaccel Olması  253
1. Genel Olarak  253
2. İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Konut Finansmanına Özgü Düzenlemeler  254
E. Ön Ödemeli Konut Kredilerinde İpotek Uygulaması  255
F. İpotekli Konut Finansmanı Sözleşmesinin Sona Ermesi  258
1. İfa  258
2. İkale  259
3. Cayma  260
4. Dönme  261
5. Fesih  263
6. İptal  264
7. Ölüm  265
III. MORTGAGE  265
Dördüncü Bölüm
KONUT KREDİLERİNDE SİGORTA TEMİNATI VE
TEMİNAT SINIRLAMALARI
I. KONUT KREDİLERİNDE SİGORTA TEMİNATI  269
A. Konut Kredilerinde Sigorta Kavramı  269
B. Sigortanın Haksız Şart Oluşturmaması  270
C. Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Sigorta Türleri  274
1. Konutun Korunmasına Yönelik Sigortalar  274
a. Zorunlu Deprem Sigortası  274
b. Bina Sigortası  275
c. Rizikonun Gerçekleşmesi ve Sonuçları  276
2. Kredi Hayat Sigortası  278
a. Genel Olarak  278
b. Rizikonun Gerçekleşmesi ve Sonuçları  281
3. Ferdi Kaza Sigortası  282
a. Genel Olarak  282
b. Rizikonun Gerçekleşmesi ve Sonuçları  283
4. Kredi Mesuliyet Sigortası  284
a. Genel Olarak  284
b. Rizikonun Gerçekleşmesi ve Sonuçları  284
D. Kredinin Erken Ödenmesinin Sigorta Sözleşmesine Etkisi  285
II. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNDE TEMİNAT SINIRLAMALARI  286
Sonuç  287
Kaynaklar  293
Kavramlar Dizini  303

Ek Bilgi

Ürün Kodu 147075
Yayın Tarihi 2017 Mart
Barkod 9789750241871
ISBN 9789750241871
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Gençer Özdemir