Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • İşçinin Korunması İşçinin Korunması

İşçinin Korunması

Hızlı Gözat

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
306
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750282799

Stok Durumu: Stokta var

210,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 189,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

Konu Başlıkları:

  • Kişisel Verilere İlişkin Genel Çerçeve ve İş Sözleşmelerinde İşçinin Kişisel Verileri
  • İşyerinde Uygulanan Elektronik Gözetleme Uygulamaları
  • Hukuka Aykırı Veri İşlenmesi Halinde İşverene Karşı Uygulanabilecek Yaptırımlar


Kişisel veriler, öncelikle bireylerin özel hayatına ilişkin olduğundan, hem ulusal hem de uluslararası kurallarla korunmaktadır. 07.04.2016 tarihinden önce ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişin yalnızca bir takım genel düzenlemeler var iken; teknoloji ve sanayinin gelişmesi, işçi ve işveren ilişkilerinin artması, bireylerin bilgi ve kişisel verilerinin güçlü durumdaki veri sorumlusunda bulunması gibi sebepler kişisel verilerin korunmasını başlıca bir ihtiyaç haline getirmiş ve bunun neticesinde kişisel verilerin korunmasını özel olarak düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24.03.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle kişisel verilerin korumasına ilişkin özel kanun yerel mevzuatımızda yerini almıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun amacı, Kanunun birinci maddesinde düzenlenmiş olup; ‘kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uymaları gereken usul ve esasları düzenlemek' şeklinde ifade edilmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre kural olarak işveren, işçinin rızasını almadan kişisel verilerini işleyemeyecek, aksi durumda bir takım yaptırımlarla karşılaşacaktır. Çalışmamızda kişisel verilerin kapsamı, kişisel verilerin ulusal ve uluslararası mevzuattaki hukuki dayanakları, kişisel verilerin işlenmesinde işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün kapsamı, işçinin elektronik gözetlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesinde karşılaşılacak idari, cezai ve hukuki yaptırımlar ve kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk sebepleri başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenen konular iş hukuku açısından değerlendirilerek ele alınmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

2. Baskıya Önsöz ve Teşekkür ...7
Kısaltmalar ...15
Giriş ...17
Birinci Bölüm...
KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE VE...
İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİ...
I. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE ...21
A. Kişisel Veri Kavramı ...21
B. Kişisel Verilerin Korunmasının Önemi ve Amacı ...22
C. Kişisel Veriler ve Nitelikleri ...24
D. Hassas Kişisel Veri ...24
E. Kişisel Verilerin Korunmasının Hukuki Dayanakları ...25
II. İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİ ...26
A. İş Hukuku ve İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı ...26
B. Türk Hukukunda İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkına İlişkin Düzenlemeler ...28
1. Anayasa ...28
2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ...29
3. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatındaki Düzenlemeler ...29
a. İş Kanunu ...29
b. Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı ...30
c. Türk Borçlar Kanunu (TBK.) ...31
4. Türk Medeni Kanunu (TMK.) ...32
5. Türk Ceza Kanunu (TCK.) ...33
6. Sözleşme ...34
C. Uluslararası Hukukta İşçinin Kişisel Verilerinin Korumasına İlişkin Düzenlemeler ...34
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ...35
2. Uluslararası Çalışma Örgütündeki Düzenlemeler (International Labour Organization–ILO) ...36
3. Avrupa Konseyinin R(89) 2 Sayılı Tavsiye Kararı ...37
4. Madde 29 Çalışma Grubu Tarafından Hazırlanan Görüşler ...38
5. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation – GDPR) ...38
III. KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...39
A. Temel Kavramlar ...39
1. İşçi Bakımından Kişisel Veri Kavramı ...40
2. İş Başvurusunda Bulunan Aday ...41
a. Sözleşme Öncesi Sorumluluğun Tanımı ...42
b. Sözleşme Öncesi Sorumluluğun Hukuksal Niteliği ...43
3. İşverenin Veri Koruma Sorumluluğu ...44
4. Kişisel Verileri İşlenen İşçinin Durumu ...45
5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçinin ‘Özel Nitelikli’ (Hassas) Verileri (Md.6/1) ...45
a. Irk ve Etnik Köken ...48
b. Siyasi Düşünce, Felsefi ve Dini İnanç ...49
c. Kılık Kıyafet ...50
d. Dernek, Vakıf veya Sendika Üyeliği ...50
e. Cinsel Hayat ve Sağlığa İlişkin Veriler ...51
f. Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri ...51
g. Biyometrik ve Genetik Veriler ...52
B. İşçinin Rızası ...56
1. İşçi–İşveren Arasındaki Bağımlılık İlişkisinin İşçinin Rızası Üzerindeki Etkileri ...56
2. Genel İş Koşulu, Genel İşlem Koşulu ve Rızanın Geçerlilik Durumu ...58
C. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler ...59
1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme ...60
a. Hukuka Uygunluk ...60
b. Dürüstlük Kuralına Uygunluk ...61
2. Amacın Doğru, Güncel, Belirli, Açık ve Meşru Olması ...64
3. Amacın Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması ...65
4. Amacın Süre Bakımından Sınırlı Olması ...65
D. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri ...66
1. İşçinin Açık Rızası ...68
2. Kanunlardaki Açık Düzenlemeler ...69
3. İşçinin veya Üçüncü Kişilerin Hayati Menfaatlerinin Korunması ...70
4. Sözleşmesel İlişki Açısından Gerekli Olma ...71
5. İşverenin Hukuki Yükümlülüğü ...71
6. İşçinin Kendi Kişisel Verilerini Alenileştirmiş Olması ...71
7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması Bakımından Gerekli Olma ...72
8. İşçinin Temel Hak ve Hürriyetlerine Zarar Vermemek Şartıyla İşverenin Meşru Menfaatinin Bulunması ...73
E. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlemesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri ...74
1. İşçinin Sağlık ve Cinsel Hayatına İlişkin Verilerinin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri ...74
2. İşçinin Sağlık ve Cinsel Hayatına İlişkin Verilerinin Dışındaki Verilerin İşlemesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri ...75
F. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçi ve İşverenin Hak ve Yükümlülükleri ...75
1. İşverene Ait Hak ve Yükümlülükler ...75
a. İşverenin Aydınlatma Yükümlülüğü ...76
b. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler ...77
c. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu ...78
(1) Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) ...78
(2) Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Yükümlülüğünün Kapsamı ...79
2. İşçinin Sahip Olduğu Haklar ...80
a. İşçinin Kendi Verilerine Erişim Hakkı ...81
(1) Erişim Hakkına Getirilen Sınırlamalar ...81
(2) Erişim Hakkı Kapsamında İşverene Başvuru ...82
(3) Kurula Şikâyet ...84
(4) Şikâyet Üzerine veya Resen İncelemenin Usul ve Esasları ...84
b. İşçinin Verilerini Düzeltme ve Sildirme Hakkı ...85
3. Unutulma Hakkı ...87
İkinci Bölüm...
İŞYERİNDE UYGULANAN ELEKTRONİK GÖZETLEME UYGULAMALARI...
I. GENEL OLARAK ...97
II. ELEKTRONİK GÖZETLEME KAVRAMI ...97
III. İŞYERİNDE ELEKTRONİK GÖZETLEME UYGULAMA ŞEKİLLERİ ...98
A. Kamera ile Gözetleme ...98
1. Genel Olarak ...98
2. Hukuka Uygunluk Bakımından İşverenin Uygulaması Gereken Koşullar ...99
a. Kamera ile Gözetlemeyi Haklı Kılan Sebepler ...99
b. Ölçülülük İlkesi ...99
c. Kamera ile Gözetlemede İşverenin Eşit Davranma Borcu ve Amaca Bağlılık İlkesi ...100
d. İşverenin Bilgilendirme Yükümlülüğü ...101
e. İşyerinde Kamera Yerleştirilecek Alanların Belirlenmesi ...102
f. Kamera ile Gözetlemenin Süreklilik Arz Etmemesi Koşulu ...103
B. İşçilere Ait İletişimin Gözetlenmesi ...104
1. Genel Olarak ...104
2. İşçinin Kullandığı Bilgisayar, İnternet, E–Posta ve Telefonun Gözetlenmesi ...104
a. İş Görme Amaçlı Kullanım ve Özel Amaçlı Kullanım Ayrımı ...104
(1) İş Görme Amaçlı Kullanım ...106
(2) Özel Amaçlı Kullanım ...106
(3) Sanal Kaytarma ...107
b. İşverenin Gözetlemesinin Koşul ve Sınırları ...109
(1) İşçinin Bilgilendirilmesi ve İşverenin Uyması Gereken Temel Kurallar ...109
(2) Bilgisayarda Kayıtlı Dosyaların Denetimi ...110
(3) İnternet Kullanımına Özgü Denetim ...110
(4) E–Postaların Denetimi ...110
(5) Telefon Kullanımının Denetimi ...111
3. Elektronik Gözetleme Sonucu Elde Edilen Delillerin Hukuka Aykırılık Boyutu ...112
III. İŞÇİNİN ELEKTRONİK İLETİŞİMİNİN İZLENMESİ KONUSUNDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN BĂRBULESCU V. ROMANIA KARARI ...113
Üçüncü Bölüm...
HUKUKA AYKIRI VERİ İŞLENMESİ HALİNDE İŞVERENE KARŞI UYGULANABİLECEK YAPTIRIMLAR...
I. HUKUKİ YAPTIRIMLAR ...117
A. Önleme (Men) Davası ...117
B. Durdurma (Ref) Davası ...118
C. Hukuka Aykırılığın Tespiti Davası ...118
D. Kararın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi ve Yayınlanması ...119
E. Maddi Tazminat Davası ...119
F. Manevi Tazminat Davası ...121
G. Kazancın Geri Verilmesi Davası ...121
H. İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi ...122
II. İDARİ VE CEZAİ YAPTIRIMLAR ...123
A. İdari Para Cezası ...123
1. Genel Olarak ...123
2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Düzenlenen İdari Para Cezası ...123
3. İş Kanunu’nda Düzenlenen İdari Para Cezası ...126
4. Kurul Kararları ...126
B. Türk Ceza Kanunu’ndan Kaynaklanan Yaptırımlar ...214
Dördüncü Bölüm...
KİŞİSEL VERİLERİN İHLALİNE İLİŞKİN YARGITAY VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI...
1. KARAR: Yargıtay 22. HD. 07.05.2019 gün, 2017/21857 E, 2019/9884 K. Sy. Kararı: ...217
2. KARAR: Yargıtay 9. HD. 01.06.2017 gün, 2016/14206 E., 2017/9527 K. Sy. Kararı: ...220
3. KARAR: Anayasa Mahkemesi’nin 17.09.2020 Tarih, 2016/13010 Başvuru No.lu Kararı: ...224
Beşinci Bölüm...
GÜNCEL MEVZUATLAR...
1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ...257
2. VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK ...278
3. ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ...287
4. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK ...294
Sonuç ...299
Kaynakça ...301
Kavramlar Dizini ...305

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160537
Yayın Tarihi 2023 Ocak
Barkod 9789750282799
ISBN 9789750282799
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Yonca Dursun