Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
 • Karşılıksız Çeke Bağlanan Sonuçlar Karşılıksız Çeke Bağlanan Sonuçlar

Karşılıksız Çeke Bağlanan Sonuçlar

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
174
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750259685

Stok Durumu: Stokta var

52,00 TL

Detayları

Çek; nakit para ile yapılan ödemelere oranla daha hızlı ve güvenli olması, paranın taşınması, kullanılması ve muhafaza edilmesinden kaynaklanabilecek riskleri taşımaması ve çek ile yapılan ödemelerin tespitinin ve ispatının daha kolay olması gibi sebeplerden dolayı ticaret hayatında önemli bir yere sahiptir. Aslında ödeme aracı olan çeklerin ileri düzenleme tarihi uygulaması ile kredi aracı olarak kullanılması hatta doğmuş ya da ileride doğabilecek bir borca teminat olarak düzenlenmesi ile teminat aracı olarak da kullanılması çekin ticaret hayatındaki önemini daha da artırmaktadır.

Ticaret hayatında yaygın olarak kullanılan çeklerle ilgili uygulamada en çok rastlanan uyuşmazlıklardan birisi çekin karşılıksız çıkmasıdır. Çeklerin karşılıksız çıkmasının önüne geçebilmek için çeşitli düzenlemeler ve değişiklikler yapılmasına rağmen karşılıksız çekin önüne geçilememiş, karşılıksız çıkan çek sayısı artmaya devam etmiştir. Son olarak 6728 sayılı Kanun'la 5941 sayılı Çek Kanunu'n da değişiklik yapılarak çekin karşılıksız çıkmasına sebebiyet verme fiili idari yaptırım uygulanmasını gerektiren bir fiil olmaktan çıkarılmış, adli yaptırımları olan bir suç olarak düzenlenmiştir.

Bu çalışmada çekin karşılıksız sayılabilmesinin şartları ve ibraz ettiği çeki ödenmeyen hamilin hakları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu çerçevesinde ortaya koyulmuş, ayrıca çekin karşılıksız çıkmasına sebebiyet veren kişilere uygulanacak yaptırımlar ilgili mevzuat hükümleri, doktrindeki görüşler ve yargı kararları çerçevesinde incelenmiştir.

Konu Başlıkları

 • Çekin Karşılıksız Sayılabilmesinin Şartları
 • Çekin Ödenmemesi
 • Ödenmeme Durumunun Tespiti
 • Başvurma Hakkı
 • Başvurma Borçluları
 • Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu
 • Adli Para Cezası
 • Şikâyet Hakkının SahibiÇekin Karşılıksız Sayılabilmesinin Şartları
 • Çekin Ödenmemesi
 • Ödenmeme Durumunun Tespiti
 • Başvurma Hakkı
 • Başvurma Borçluları
 • Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu
 • Adli Para Cezası
 • Şikâyet Hakkının Sahibi

İçindekiler

Önsöz 5
Kısaltmalar 11
Giriş 13
Birinci Bölüm
KARŞILIKSIZ ÇEK
I. KAVRAM 15
II. ÇEKİN KARŞILIKSIZ SAYILABİLMESİNİN ŞARTLARI 18
A. Geçerli Bir Çek Düzenlenmiş Olması 18
1. Çekin Unsurları 18
a. Mutlak Zorunlu Unsurlar 19
i. Çek Kelimesi 19
ii. Belirli Bir Bedelin Kayıtsız Şartsız Ödenmesi Konusunda Havale 20
iii. Muhatabın Ticaret Unvanı 21
iv. Düzenlenme Tarihi 22
v. Düzenleyenin İmzası 24
vi. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası 24
vii. Karekod 25
b. Çekin Alternatifli (İkamesi Mümkün) Zorunlu Unsuru 26
c. Çekin İhtiyari Unsuru 28
2. Çek Kanunu ve Mevzuattaki Çekin Şekline İlişkin Düzenlemeler 30
3. Çeke Konulan İhtiyari Kayıtlar 31
a. Çekin Geçerliliğini Etkilemeyen Kayıtlar 31
b. Çeki Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar 34
4. Geçerli Bir Çekin Varlığı Bakımından Diğer Hususlar 35
a. Çek Düzenleme Ehliyeti 35
b. Bankalarca Bastırılan Çek Yapraklarının Kullanılması 37
B. Çekin Kanuni İbraz Süresi İçerisinde İbraz Edilmesi 38
1. İbrazın Süresi 38
a. Kanunda Öngörülen İbraz Süreleri 38
b. İbraz Sürelerinin Hesaplanması 42
c. İbraz Sürelerinin Hukuki Niteliği 44
2. İbrazın Yapılacağı Yer 45
a. Çekin Çekle İşleyen Hesabın Bulunduğu Muhatap Banka Şubesine İbraz Edilmesi 45
b. Çekin Çekle İşleyen Hesabın Bulunduğu Muhatap Banka Şubesinden Başka Bir Şubeye İbraz Edilmesi 45
c. Çekin Takas Odasına İbraz Edilmesi 46
C. Ödeme İçin İbraz Edenin Yetkili Hamil Olması 47
1. Nama Yazılı Çeklerde 47
2. Emre Yazılı Çeklerde 48
3. Hamiline Yazılı Çeklerde 48
D. İbraz Edilen Çekin Sahte ya da Tahrif Edilmiş Olmaması 49
E. İbraz Edilen Çekin Karşılığının Kısmen ya da Tamamen Bulunmaması Sebebiyle Ödenmemesi 54
1. Çekle İşleyen Hesapta Yeterli Karşılığın Olmaması 54
2. Çekin Ödenmesinin Düzenleyenin İradesi Dışındaki Sebeplerle Durdurulması 55
F. Muhatap Banka Tarafından Karşılıksızdır İşlemi Yapılması 58
III. KARŞILIĞI BULUNMAYAN ÇEKİN MUHATAP BANKA TARAFINDAN ÖDENMESİ VE YAPILAN ÖDEMENİN SONUÇLARI 62
A. Karşılığı Bulunmayan Çekin Hataen Ödenmesi ve Sonuçları 62
B. Karşılığı Bulunmayan Çekin Bilerek ve İsteyerek Ödenmesi ve Sonuçları 65
1. Banka ile Düzenleyen Arasında Borçlu Cari Hesabı İlişki Varsa 66
2. Banka ile Düzenleyen Arasında Alacaklı Cari Hesabı İlişki Varsa 67
İkinci Bölüm
ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASININ SONUÇLARI
I. BAŞVURMA HAKKI VE KULLANILMASI 71
A. Hamilin Başvurma Borçlularına Başvurabilmesinin Şartları 71
1. Çek Bedelinin Ödenmemesi 71
2. Ödenmeme Durumunun Tespit Ettirilmesi 72
a. Ödenmeme Durumunun Ödememe Protestosu ile Tespit Ettirilmesi 73
b. Ödenmeme Durumunun Muhatabın Beyanı ile Tespit Ettirilmesi 74
c. Ödenmeme Durumunun Takas Odasının Beyanı ile Tespit Ettirilmesi 77
d. Ödenmeme Durumunun Tespit Ettirilmesine Gerek Olmayan Haller 77
i. Çek Üzerinde Protestodan Muafiyet Kaydı Bulunması 77
ii. Mücbir Sebepler 78
iii. Muhatap Banka veya Çek Borçlularından Birisinin İflası 79
iv. Hesaba Geçirilmek Üzere Düzenlenen Çeklerin Hesaba Geçirilmeme Hali 80
B. Başvurma Borçluları 80
1. Düzenleyen 81
2. Cirantalar 81
3. Diğer Çek Borçluları 83
a. Aval Veren 83
b. Yetkisiz Temsilci 83
4. Garanti Cirosu Yapan Kişinin Durumu 84
5. Muhatap Bankanın Durumu 87
C. Başvurma Borçlularının Sorumluluklarının Niteliği 87
D. Başvurma Borçlularının Sorumluluklarının Kapsamı 88
1. Hamilin Başvurması Halinde 88
a. TTK m. 810’a Dayalı Talepler 88
i. Ödenmemiş Olan Çek Bedeli 88
ii. Faiz 89
iii. Yapılan Masraflar 90
iv. Komisyon Ücreti 90
b. TTK m. 783/3’e Dayalı Talepler 91
i. Karşılıksız Kalan Çek Bedelinin %10’unu Talep Hakkı 91
ii. Çekin Karşılıksız Çıkması Sebebiyle Uğranılan Zararı Talep Hakkı 93
2. Ödeme Yapmış Olan Bir Başvurma Borçlusunun Başvurması Halinde 93
E. İhbar Yükümlülüğü 95
F. Zamanaşımı 96
1. Zamanaşımı Süreleri 96
2. Zamanaşımının Kesilmesi 98
a. Dava Açılması 99
b. Takip Talebinde Bulunulması 102
c. Davanın İhbar Edilmesi 104
d. Alacağın İflas Masasına Bildirilmesi 105
3. Zamanaşımının Durması 106
4. Zamanaşımı Definin İleri Sürülmesi 107
5. Çekin Zamanaşımına Uğramasının Sonuçları 108
G. Başvurma Hakkını Kaybeden Hamilin Durumu 110
1. Sebepsiz Zenginleşme Davası 111
2. Temel İlişki 116
3. Karşılığın Devri 118
II. ÇEKİN KARŞILIKSIZ ÇIKMASI HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 119
A. Tarihi Süreç 119
1. 3167 Sayılı Kanun Öncesi Dönem 119
2. 3167 Sayılı Kanun Dönemi 120
3. 5941 Sayılı Çek Kanunu Dönemi 124
a. 6273 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişikler 125
b. 6728 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler Sonrası Dönem 126
B. Karşılıksız Çeke İlişkin Çek Kanununda Öngörülen Yaptırımlar 126
1. Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu 126
a. Suçla Korunan Hukuki Yarar 127
b. Suçun Maddi Unsurları 127
i. Suçun Konusu 127
ii. Suçun Eylemi 128
iii. Suçun Faili 130
c. Suçun Manevi Unsuru 132
d. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 135
i. Teşebbüs 135
ii. İştirak 135
iii. İçtima 136
2. Adli Para Cezası 137
3. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı 139
a. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Uygulanacağı Kişiler 140
b. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararının Sonuçları 140
4. Çek Yapraklarının İadesi 143
C. Karşılıksız Çek Nedeniyle Açılacak Davalarda Yargılama 145
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme İle Yargılama Usulü 145
2. Hamilin Şikâyet Hakkı 148
3. Kanun Yolları 151
D. Çekin Karşılıksız Çıkması Halinde Uygulanacak Yaptırımların Kaldırılması 153
1. Etkin Pişmanlık 153
2. Şikâyetten Vazgeçilmesi 156
3. Kanunda Öngörülen Sürenin Dolması 156
Sonuç 159
Kaynakça 165
Kavramlar Dizini 173

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153500
Yayın Tarihi 2020 Mart
Eklenme Tarihi 16 Mart 2020
Barkod 9789750259685
ISBN 9789750259685
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Büyükşişli