Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Kamu Personeli Ceza Soruşturma Usulü Kamu Personeli Ceza Soruşturma Usulü

Kamu Personeli Ceza Soruşturma Usulü

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
695
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750261534

Stok Durumu: Stokta var

155,00 TL

Detayları

1982 Anayasasının kamu hizmeti görevlilerinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 129'uncu maddesinin son fıkrasında "memurlar ve diğer kamu görevlileri" hakkında işledikleri iddia edilen suçlarından ötürü ceza kovuşturması açılmasının, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlı olduğu hükmü yer almıştır. Bu hüküm, memurları kapsayan özel soruşturma ve izin sisteminin Anayasal dayanağını oluşturmaktadır.

CMK'ya göre, ilk soruşturmaya tabi bir suç işlendiğinde önce savcı tarafından hazırlık soruşturması yapılır. Bundan sonra da gerek görülürse mahkeme huzurunda yapılan son soruşturmaya geçilir. Suçun ortaya çıkmasından hükmün kesinleşmesine kadar, sanık hakkında yapılacak bütün işlemlerin adli makamların görev ve yetkileri içinde olması genel kuraldır. Fakat, yasa koyucu memurlar hakkında bu kuraldan ayrılarak ayrı bir yöntem benimsemiştir. Bu Yöntem, 657 sayılı Kanun kapsamındaki memurlar ve diğer kamu görevlileri için 4483 sayılı Kanunda, akademik personel için ise 2547 sayılı Kanunun 53/c maddesinde düzenlenmiştir.

Kitapta, öncelikle 4483 sayılı Kanunda yer alan özel soruşturma usullerinin uygulamada yerleşik içtihatlar da dikkate alınarak incelenmesine çalışılmış, memurlar ve diğer kamu görevlisi kavramları gerek idare hukuku gerekse ceza hukuku ilkeleri çerçevesinde açıklanmıştır.

Kitabın ikinci bölümü; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 53. maddesinin (c) fıkrasında yer alan, yükseköğretim personelinin görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yapılacak ceza soruşturmasına ilişkin usul ve esasların açıklanmasına ayrılmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Kavramı
Soruşturma İzni ve Yetkili Mercii
Ön İnceleme
Görevden Kaynaklanan Suç
İtiraz
İlk Soruşturma – Son Soruşturma
Görevden Uzaklaştırma
Men–i Muhakeme – Lüzum–u Muhakeme Kararları
Yargı Kararları

İçindekiler

Önsöz 5
Birinci Bölüm
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE
CEZA SORUŞTURMASI
Birinci Kısım
MEMURLAR VE DİĞER KAMU PERSONELİ HAKKINDA CEZA SORUŞTURMASI USUL VE ESASLARI
I. ÖZEL SORUŞTURMA VE İZİN SİSTEMİNE DUYULAN İHTİYAÇ 17
II. KANUNUN AMACI VE KAPSAMI 37
A. Kanunun Amacı 37
B. Kanun Kapsamı 40
a. 4483 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kurumlar ve Personeli 41
1. Yasa Kapsamında Olan Kurumlar İtibariyle Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 42
2. Kamu Hizmeti Görevlileri 44
2.1. Memurlar 52
2.1.1. İdare Hukukuna Göre Memur Kavramı 54
2.1.2. Ceza Kanununa Göre Memur Kavramı 54
2.2. Diğer Kamu Görevlileri 57
2.2.1. 4483 sayılı Kanunun kapsama aldığı bir diğer istihdam türü– “Diğer Kamu Görevlileri” 57
2.2.2. Diğer Kamu Görevlisi Olarak Genel Kolluk Personelinin Durumu 61
2.3. Sözleşmeli Personel 65
2.3.1. Sözleşmeli Personel Statüsü 65
2.3.2. KİT’lerde Çalıştırılan Personel 67
2.3.3. İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Çalıştırılan Sözleşmeli Personel 71
3. Kolluk Personelinden 4483 Sayılı Kanun’a Tabi Olanlar 78
b. Görevden Kaynaklanan Suç Deyimi 81
c. Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Kaynaklı Görev Suçu 86
1. Yerine Getirilmesi Zorunlu Kararlar 90
2. Yargı Kararlarının Yerine Getirilememesi Halleri (Ademi İnfaz) 117
2.1. Hukuki Engel Nedeniyle Kararın Uygulanamaması 117
2.2. Maddi Engel Nedeniyle Kararın Uygulanamaması 118
2.3. Kararın Yerine Getirilmemesi 118
2.3.1. Kararın Hiç Yerine Getirilmemesi 118
2.3.2. Kararın Noksan Yerine Getirilmesi 120
2.3.3. Kararın Geç Uygulanması 122
2.3.4. Hatalı İnfaz 122
2.3.5. Muvazaalı İnfaz 123
3. Kararın Uygulanma Süresinin Başlangıcı 123
d. Suçun Niteliği Sebebiyle 4483 Sayılı Yasanın Uygulanmayacağı Suçlar 129
1. Yasada Belirtilen Suçlar 129
1.1. Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hali 129
1.2. Disiplin Hükümleri 129
1.3. Türk Ceza Yasasının işkence ve kötü muameleye ilişkin Maddelerinde Düzenlenen Suçlar 130
1.4. Adli Görevlerden Doğan Suçlar 130
1.5. Kamu Görevlisi Aleyhine Suç Uyduranlar Hakkında Soruşturma 133
2. Özel Yasalarda Gösterilen Suçlar 133
2.1. 3628 Sayılı Yasa Kapsamına Giren Suçlar 133
2.2. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 134
2.3. Örgütlü Suçları 134
2.4. Seçim Suçları 135
III. SORUŞTURMA İZNİ 160
A. Soruşturma İzni ve İzin Vermeye Yetkili İdari Merciler 161
a. İdari Merci 162
b. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili İdari Merciler 163
1. Kaymakam Tarafından Kullanılacak Soruşturma İzni Yetkisi 167
2. Vali Tarafından Kullanılacak Soruşturma İzni Yetkisi 169
3. Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına Bağlı, İlgili veya İlişkili Kuruluşlar ve Bakanlıkların Merkez ve Bağlı veya İlgili Kuruluşlarında En Üst Amiri Tarafından Kullanılacak Soruşturma İzni Yetkisi 171
4. Bakanlar Tarafından Kullanılacak Soruşturma İzni Yetkisi 173
5. Cumhurbaşkanı Tarafından Kullanılacak Soruşturma İzni Yetkisi 174
6. İçişleri Bakanı Tarafından Kullanılacak Soruşturma İzni Yetkisi 175
7. TBMM Başkanı ve Genel Sekreteri Tarafından Kullanılacak Soruşturma İzni Yetkisi 175
8. Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı Tarafından Kullanılacak Soruşturma İzni Yetkisi 176
B. Soruşturma İzni Yetkisinin Bizzat veya Vekil Tarafından Kullanılması 176
C. Yetkili Merciin Saptanmasında Esas Unsur 178
D. Ast Memur ile Üst Memurun Aynı Fiili İşlemesi Halinde Soruşturma İzni Yetkilisi 178
E. Soruşturma İzni Kararının Geri Alınıp Alınamayacağı Hususu 181
IV. OLAYIN YETKİLİ MERCİE İLETİLMESİ, İŞLEME KONULMAYACAK İHBAR VE ŞİKAYETLER 209
A. Cumhuriyet Savcılarının 4483 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Görev ve Yetkileri 210
B. Cumhuriyet Savcıları Tarafından Yapılacak İşlemler 212
a. Suçları Öğrenme Yolları 213
1. İhbar 213
2. Şikayet 214
3. Suçun Bizzat Öğrenilmesi 215
b. Delillerin Toplanması 215
C. İhbar ve Şikayetlerin İlgili Mercie Yapılması 217
D. İhbar ve Şikayetlerin İçeriği 218
V. ÖN İNCELEME 257
VI. ÖN İNCELEME EMRİ VE GÖREVLENDİRME 274
A. Ön İnceleme Emri 275
B. Ön İnceleme Yapanların Yetkileri 276
a. Yetkili Merciin Yetkilerine Sahip Olma 276
b. Ceza Yargılama Yasasındaki Yetkileri Kullanma 281
1. Delil Toplama 281
1.1. Muhbir veya Şikayetçiyi Dinleme 281
1.2. Tanık Dinleme 282
2. Hakkında Ön İnceleme Yapılan Kimsenin Dinlenmesi 282
3. Bilirkişiye Başvurma 286
4. İstiktap 288
5. Keşif Yapılması 288
6. Zorla El Koyma, Arama Yapılması 289
7. Tutuklama İstemi 290
C. Ön İnceleme Raporunun Düzenlenmesi 291
D. Soruşturma İzni Kararı 293
E. Tutanak ve Yazışma Örnekleri 297
VII. SORUŞTURMA İZNİ KARARINI VERME SÜRESİ 316
VIII. SORUŞTURMA İZNİNİN KAPSAMI 321
IX. SORUŞTURMA İZNİ KARARINA İTİRAZ 323
A. Soruşturma İzni Kararının İlgililere Bildirilmesi 324
B. Yetkili Merciin Kararlarına Karşı İtiraz 326
C. İtiraz Süresi 327
D. İtiraz Dilekçesinin Verileceği Yerler 327
E. Soruşturma İznine İtiraza Bakacak Merci 328
a. Danıştay Birinci Dairesinde Bakılacak İtirazlar 328
1. TBMM’de Görevli Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 328
2. Cumhurbaşkanlığında Görevli Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 329
3. Büyükşehir Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri İl ve İlçe Belediye Başkanları, İl ve İlçe Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri 329
b. Bölge İdare Mahkemesince Bakılacak İtirazlar 329
F. İtiraza Bakacak Yargı Yerlerince Verilecek Karar Çeşitleri 329
a. Soruşturma İzni Verilmesi Kararına Karşı Yapılan İtirazın Reddi Kararı 330
b. Soruşturma İzni Verilmesine Dair Karara Yapılan İtirazın Kabulü Kararı 330
c. Soruşturma İzni Verilmemesi Kararına Yapılan İtirazın Reddi veya Kabulü Kararı 330
d. Görevsizlik ve Yetkisizlik Nedeniyle Dosyanın Görevli ve Yetkili Yere Gönderilmesi Kararı 331
e. İtirazın İncelenmeksizin Reddi Kararı 333
f. Dosyanın Yerine Geri Çevrilmesi Kararı 333
G. İtirazlarda Karar Süresi ve Kararların Niteliği 333
H. İtiraz Sonuçlarına Göre Yapılacak İşlemler 335
X. İŞTİRAK HALİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 354
XI. HAZIRLIK SORUŞTURMASI 357
A. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci ve Hazırlık Soruşturmasını Başlatma (Md.11) 358
B. Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merci (Md.12) 359
a. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Yetkili Olduğu Hal 359
1. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı 360
2. TBMM Genel Sekreteri 360
3. Bakan Yardımcıları 360
4. Vali 360
b. Genel Hükümlere Göre Yetkili ve Görevli Cumhuriyet Başsavcıları 360
C. Hazırlık Soruşturması Sonunda Verilecek Kararlar 361
a. Takipsizlik Kararı 361
b. Kamu Davasının Açılması Kararı 363
XII. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 363
A. Görev ve Yetki Kavramları 363
B. 4483 Sayılı Yasaya Göre Görevli ve Yetkili Mahkeme 364
XIII. VEKİLLERİN DURUMU 365
XIV. İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUMA 367
XV. MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUNU MUVAKKATE YAPILAN ATIFLAR 372
XVII. SORUŞTURMACILARIN YÜRÜTTÜKLERİ FAALİYETLERDEN DOLAYI DEVLETİN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 373
A. Devletin Tazminat Yükümlülüğünün Yasal Dayanağı 373
B. Anayasanın 129’uncu Maddesinin Beşinci Fıkrası ile 657 Sayılı Yasanın 13. Maddesinin Uygulama Alanı 375
C. Müfettiş ve Soruşturmacıların Sorumlulukları 380
İkinci Kısım
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE GENEL KOLLUK PERSONELİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI
I. TANIM 417
II. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ÖNLEMİNİN ALINABİLECEĞİ EYLEMLER 420
III. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA YETKİLİ OLANLAR 422
A. Atamaya Yetkili Âmirler 423
B. Müfettişler 423
C. Valiler 424
D. Kaymakamlar 424
IV. CEZA KOVUŞTURMASI SIRASINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA 424
V. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRAN ÂMİRİN SORUMLULUĞU 425
A. Sorumluluğu Gerektiren Haller 425
B. Sorumluluğun Esasları 428
VI. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA GÖREVİNDEN UZAK KALAN MEMURUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ 429
A. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Aylık Hakkı 430
B. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Sosyal Hak ve Yardımlardan Yararlanması 432
C. Açıkta Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi ve Kesilen Aylıklarının Ödenmesi 432
VII. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ÖNLEMİNİN KALDIRILMASI 433
VIII. GÖREVE BAŞLATMANIN ZORUNLU OLDUĞU HALLER 434
A. Haklarında Memurluktan/Meslekten Çıkarmadan Başka Bir Disiplin Cezası Verilenler 434
B. Yargılamanın Men’ine veya Beraatına Karar Verilenler 434
C. Hükümden Önce Haklarındaki Kovuşturma Genel Af ile Kaldırılanlar 435
D. Memurluğa Engel Olmayacak Bir Ceza ile Hükümlü Olup Cezası Ertelenenler 435
IX. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİNİN KALDIRILMASINDA AMİRİN TAKDİRİ 436
X. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ 437
XI. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA İŞLEMİNE KARŞI YARGI YOLU 439
İkinci Bölüm
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN
(53/c) MADDESİNE GÖRE CEZA SORUŞTURMASI
Birinci Kısım
DEVLET VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ÖĞRETİM ELEMANLARI HAKKINDA CEZA SORUŞTURMASI
USUL VE ESASLARI
I. BİLİMSEL ÖZERKLİK KAVRAMI 445
II. CEZA SORUŞTURMASI ESASLARI 447
A. 53/c KAPSAMA GİREN PERSONEL 449
a. Yükseköğretim Üst Kuruluşları Başkan ve Üyeleri 449
b. Yükseköğretim Kurumları Yöneticileri 450
c. Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretim Elemanları 455
d. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Memurları 456
B. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Akademik ve İdari Personelinin Tabi Oldukları Soruşturma Usulü 456
C. Yükseköğretim Personelinin Ceza Yasasına Göre Konumu 458
D. Görev Dolayısıyla ya da Görevin Yapıldığı Sırada İşlenen Suç Kavramı 460
E. 4483 Sayılı Yasanın Uygulanacağı Haller 470
III. SORUŞTURMAYI BAŞLATACAK YETKİLİ MAKAMLAR VE ÖNİNCELEME 472
A. Yetkili Makamlar 472
a. Yükseköğretim Kurulu Başkanı İçin Yetkili Makam 472
b. Diğerleri İçin Yetkili Makam 472
B. Önsoruşturma Yapmanın Zorunlu Olup Olmadığı Hususu 476
IV. İLK SORUŞTURMA 478
A. Suçun Öğrenilme Yolları Yetkili Makamlara Konunun İntikali, İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler 479
B. İlk Soruşturma ile Görevlendirilenler ve Yapılacak İşlemler 486
C. Delillerin Toplanması 490
a. Muhbir ve Müştekinin Çağrılması ve Dinlenmesi 491
b. Resmi Dairelerden Dosya İstenmesi ve Belge Alımı 491
c. Mahkemelerdeki Dosyaların İncelenmesi 491
ç. Noterden Belge Alımı 491
d. Tanıkların Çağrılması 491
e. Tanıkların Konumunun Belirlenmesi 492
f. Tanığın Yemini 493
g. Tanığın Dinlenmesi 493
h. İstinabe Yoluyla Tanığın Dinlenmesi 494
ı. Tanığa Yapılacak Ödemeler 494
i. Bilirkişinin Tayini 495
j. Bilirkişinin Taşıması Gereken Vasıflar, Görev ve Yetki ve Sorumlulukları 496
k. Bilirkişiye Yapılacak Ödemeler 498
l. İstiktap 498
m. Keşif 499
n. Arama ve Elkoyma 499
o. Hakim Kararının Alınması 499
ö. Aramanın Zamanı 500
p. Aramanın Yapılması 500
r. Hakkında İlk Soruşturma Yapılanı İfadeye Çağırma 501
s. Hakkında İlk Soruşturma Yapılanın İfadesi Alınırken Aşağıdaki Hususlara Uyulur 501
ş. İfade Almada Yasak Usuller 501
t. İfade Tutanağı 502
u. Yazılı İfade Alma 502
v. Yüzleştirme 502
y. Görevden Uzaklaştırma 502
V. SORUŞTURMA RAPORU 503
VI. SON SORUŞTURMA 505
A. Karar Kurulları 506
B. Kurulların Görev Süresi 508
C. Kurulların Toplantı ve Karar Verme Nisabı 508
D. Kurul Kararlarına İtiraz, Yetkili ve Görevli Mahkeme 508
E. Değişik Statüdeki Kişilerin Birlikte Suç İşlemeleri Halinde Soruşturma Usulü ve Yetkili Yargılama Mercii 510
F. Terör Suçlarında Soruşturma Usulü 511
G. 3628 Sayılı Yasa Kapsamındaki Suçlarda Soruşturma Usulü 511
a. İrtikap Suçu 514
b. Rüşvet Suçu 516
c. Basit ve Nitelikli Zimmet 517
d. Görev Sırasında veya Görevinden Dolayı Kaçakçılık Suçu 517
e. Resmî İhale ve Alım ve Satımlara Fesat Karıştırma Suçu 517
f. Devlet Sırlarının Açıklanması veya Açıklanmasına Sebebiyet Verme Suçlarından veya Bu Suçlara İştirak Etmek Suçu 518
H. Soruşturma İzni/İlk Soruşturma İzni Kararının Geri Alınıp Alınamayacağı Hususu 519
İkinci Kısım
DEVLET VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI
I. TANIM 671
II. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA YETKİLİLER 678
A. Üst Kuruluşlarda 678
B. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında 678
C. Rektör, Dekan ve Bağımsız Vakıf Meslek Yüksek Okul Müdürleri Hakkında Görevden Uzaklaştırmaya Yetkililer 680
III. SORUŞTURMAYA BAŞLAMA SÜRESİ 680
IV. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRANLARIN SORUMLULUKLAR 681
V. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN HAKLARI, TEDBİRİN KALDIRILMASININ ZORUNLU OLDUĞU HAL VE GÖREVE İADE HALLERİ 685
A. Aylık Hakkı 685
B. Sosyal Haklar 685
C. Göreve Tekrar Başlatılmanın Zorunlu Olduğu Durumlar 686
Kaynakça 691
Kavramlar Dizini 693

Ek Bilgi

Ürün Kodu 154342
Yayın Tarihi 2020 Eylül
Barkod 9789750261534
ISBN 9789750261534
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar İbrahim Pınar, Öner Çalışkan