Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulaması

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
299
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051462004

Stok Durumu: Stokta var

48,00 TL

Detayları

"Alt işverenlik kurumu Türk İş Hukukunun üzerinde en çok tartışılan ve uygulamayı en çok meşgul eden konuların biridir. Alt işverenlik ilişkisindeki bu sorun ve tartışmalar yalnızca 4857 sayılı İş Kanunu anlamında bireysel iş ilişkileri boyutunda değil, toplu iş ilişkileri ve sosyal güvenlik hukuku anlamında da kendini göstermektedir. Alt işverenlik kurumu hukuka aykırı kullanıldığı takdirde, iş ve sosyal güvenlik hukuku alanını oldukça meşgul etmektedir.
Bilimsel verilere bakıldığında, alt işverenlik ilişkisi, son yıllarda artarak yaygınlık kazanmaktadır. Ancak bu uygulamaların birçoğunda işçilerin ücretlerinin düşük ödenmesi, işçilerin sosyal sigortalardan kaynaklanan haklarının kısılması ve işverenler yükümlülüklerinden kaçınılması gibi gerekçelerin bulunduğu görülmektedir.
Bütün bu olumsuzları önlemek ve muvazaalı alt işverenlik ilişkisinin önüne geçebilmek amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. ve 3. maddelerinde önceki iş kanunlarına nazaran daha ayrıntılı düzenlemeler getirilmiş, muvazaalı alt işverenlik ilişkisini önleyici birtakım hükümlere yer verilmiştir. Muvazaalı alt işverenlik ilişkisinin önüne geçebilmek amacıyla sorunun çözümünün genel hükümlere bırakılmayıp İş Kanunu’nda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş olması yerinde olmasına rağmen bu düzenlemeler de sorunun çözümü bakımından yeterli olmamıştır.
Bilindiği üzere işçi - işveren ilişkileri yalnızca özel kesime has bir istihdam ilişkisi değildir. Özel kesimde istihdam edilen işçiler olduğu gibi kamu kesiminde de istihdam edilen işçiler bulunmaktadır. Bunun yanında başta devlet kamu tüzel kişiliği olmak üzere diğer kamu tüzel kişileri de çeşitli saiklerle alt işverenlik kurumuna başvurabilmektedirler. Özel kesimde, işverenler ister teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren asıl iş olsun isterse mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı iş için olsun isterse de maliyet hesapları açısından olsun alt işverenlik kurumuna başvurabilmektedirler. Kamu kesiminde ise kamu kurum ve devlet tüzel kişiliği ve diğer kamu tüzel kişileri, sosyal devlet ilkesi gereği mal ve hizmet üretiminde öncelikle kamu hizmeti ve kamu menfaatlerini gözetmek zorundadır. Ayrıca kamu kesimi için özel sektörden farklı olarak temel amaç kamusal ihtiyaçların giderilmesi olduğu için öncelikli olarak maliyet hesapları değil, kamu yararının göz önünde bulundurulması gerekir. Ancak kamu tüzel kişilerinin bu görevlerini yerine getirirken mali kaynaklarının yeterliliği ile sınırlı olduğunu öngörmek gerekmektedir. Bu sebeple kamu tüzel kişileri her ne kadar yerine getirdiği hizmetlerde kâr amacı gütmese de verilen hizmetlerde, yapılan üretimlerde piyasa şartlarını da göz önüne almak durumundadır. Bu esaslar çerçevesinde kamu kesiminde de alt işverenlik ilişkisine yaygın olarak başvurulmaktadır. Öyle ki 2012 verilerine göre kamu kesiminde alt işverenlik ilişkileri özel kesimden daha fazla olmuştur.
Bütün bunların yanında 12 Temmuz 2006 tarihinde 5538 sayılı Kanun’un 18. maddesi ile alt işverenlik ilişkilerinde kamu kesimindeki alt işverenlik ilişkilerine ilişkin iki fıkra hükmü 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesine eklenmiştir. Zaten sorunlu olan alt işverenlik kurumu bu düzenlemeyle beraber başka sorun ve tartışmaları da getirmiştir.
Bu düzenlemeden hareketle Türk İş Hukuku bakımından alt işverenlik ilişkisi ve bu ilişkinin kamu işyerlerindeki yansımalarının bilimsel bir eserde ele alınması gerekliliği doğmuştur. Bu çalışmada hem Türk hukukunda alt işverenlik ilişkisi hem de alt işverenlik ilişkisinin kamu işyerleri bakımından uygulaması ve sonuçları yasal düzenlemeler ve öğreti görüşleri bağlamında ele alınmış ve sistematik bir şekilde ortaya konulmuştur. Ayrıca her konu bakımından Yargıtay kararlarına yer verilmiş olması çalışmanın uygulamayı yansıtan boyutuyla önemini göstermektedir." (Sunuştan)

İçindekiler

 • SUNUŞ-IV
 • TEŞEKKÜR-VII
 • İÇİNDEKİLER-IX
 • KISALTMALAR-XVII
 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • KAMU İŞYERLERİNDE İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ
 • I. -GENEL OLARAK-5
 • II. -KAMU KESİMİNDEKİ TEMEL İSTİHDAM BİÇİMLERİ-6
 • A. -KANUNİ DÜZENLEMELER-6
 • B. -KAMU KESİMİNDEKİ İSTİHDAM BİÇİMLERİ-8
 • 1. -Memurlar-9
 • 2. -Sözleşmeli Personeller-11
 • 3. -Geçici Personeller-17
 • 4. -İşçiler-19
 • a. -Genel Olarak-19
 • b. -Daimi İşçi-21
 • c. -Geçici İşçi-22
 • d. -Kapsam Dışı/Kapsam İçi Personel Ayrımı-25
 • III. -KAMU KURUM VE KURULUŞLARI-28
 • A. -GENEL OLARAK-28
 • B. -KANUNİ DÜZENLEMELERDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI-29
 • 1. -Devlet Memurları Kanunu’nda Kamu Kurum ve Kuruluşları-29
 • 2. -İş Kanunu’nda Kamu Kurum ve Kuruluşları-29
 • 3. -Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda Kamu Kurum ve Kuruluşları-30
 • C. -KAMU KURUM VE KURULUŞLARI-31
 • 1. -Genel ve Katma Bütçeli İdareler-31
 • 2. -Kamu İktisadi Teşebbüsleri-32
 • 3. -Mahalli İdareler (Özel Bütçeli İdareler)-33
 • 4. -Döner Sermaye İşletmeleri-34
 • 5. -Kanunlarla Kurulan Fonlar ve Kefalet Sandıkları-35
 • 6. -Özel Kanunların Verdiği Yetkiye Dayanılarak Kurulan Banka ve Teşekküller-36
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • ALT İŞVERENLİK VE ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNDE MUVAZAA
 • I. -TÜRKİYE’DE ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ-37
 • II. -ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN KAVRAMLARI-46
 • A. -GENEL OLARAK-46
 • B. -ASIL İŞVEREN-47
 • C. -ALT İŞVEREN-48
 • 1. -Tanımı-48
 • 2. -Unsurları-52
 • a. -Alt İşverenin İşi Başka Bir İşverenden (Asıl İşverenden) Alması-52
 • aa. -Asıl İşveren Bulunması-52
 • bb. -Alt İşveren Bulunması-55
 • cc. -Alt İşverenin Asıl İşverene Ait İşin Bir Bölümünü Üstlenmesi-58
 • b. -İşin Asıl İşverene Ait İşyerinde Yapılması-62
 • c. -Alt İşverene Verilen İşin Belirli Niteliğe Sahip Olması-66
 • aa. -Asıl İş ve Yardımcı İş Kavramları-67
 • aaa. -Asıl İş-67
 • bbb. -Yardımcı İş-68
 • bb. -Asıl İşin Bir Bölümünde Alt İşverenlik İlişkisinin Kurulması-71
 • aaa. -Söz Konusu Şartların Bütün Olduğu Görüşü-73
 • bbb. -Söz Konusu Şartların Bölünebilir Olduğu Görüşü-76
 • ccc. -Uzmanlık Görüşü-78
 • cc. -Yardımcı İşlerde Alt İşverenlik İlişkisinin Kurulması-82
 • dd. -İşin Geçici ya da Sürekli Nitelikte Olması-84
 • d. -Alt İşveren İşçilerinin Sadece Asıl İşverenin İşyerinde Çalışması-86
 • 3. -Alt İşverenlik Sözleşmesi-89
 • III. -ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAA-92
 • A. -GENEL OLARAK-92
 • 1. -Genel Olarak Muvazaa Kavramı-92
 • 2. -Alt İşverenlik İlişkisinde Muvazaa-95
 • B. -İŞ KANUNU’NDA VE ALT İŞVEREN YÖNETMELİĞİ’NDE DÜZENLENMİŞ OLAN MUVAZAA HALLERİ-99
 • 1. -Genel Olarak-99
 • 2. -Asıl İşverenin İşçilerinin Alt İşveren Tarafından Çalıştırılarak Haklarının Kısıtlanması-100
 • a. -Genel Olarak-100
 • b. -Düzenlemenin Hukuki Niteliği-101
 • c. -Muvazaa Durumu-103
 • 3. -Daha Önce Asıl İşverene Ait İşyerinde Çalıştırılan Kişi İle Alt İşveren İlişkisinin Kurulması-105
 • a. -Genel Olarak-105
 • b. -Düzenlemenin Hukuki Niteliği-106
 • c. -Muvazaa Durumu-109
 • 4. -Asıl İşin Bir Bölümünün İşletme ve İşin Gereği İle Teknolojik Nedenlerle Uzmanlık Gerektiren İşler Dışında Bölünememesi-111
 • a. -Genel Olarak-111
 • b. -Düzenlemenin Hukuki Niteliği-111
 • c. -Muvazaa Durumu-112
 • C. -MEVZUATTA AÇIKÇA DÜZENLENMEYEN MUVAZAA HALLERİ-113
 • 1. -Genel Olarak-113
 • 2. -Kanunda Açıkça Düzenlenmemiş Muvazaa Halleri-114
 • a. -Alt İşverenlerin Değişmesine Rağmen İşçilerin Çalışmaya Devam Etmeleri-114
 • b. -Asıl İşverenin İşçiyi İşe Alma ve İşten Çıkarmada Yetkili Olması-115
 • c. -Alt İşveren İşçileri Üzerindeki Yönetim Hakkının Asıl İşveren Tarafından Kullanılması-117
 • d. -Alt İşveren İşçilerinin Asıl İşverenle Yapılan Sözleşmede Belirtilen İşler Dışında Çalıştırılması-119
 • e. -Araç - Gerecin Asıl İşveren Tarafından Sağlanması (Alt İşverenin Sermayesinin Düşük Olması)-120
 • f. -İşin Toplu İş Sözleşmesi Yapılma Esnasında Alt İşverene Verilmiş Olması-121
 • D. -İLİŞKİNİN MUVAZAA OLARAK DEĞERLENDİRİLMEDİĞİ DURUMLAR-122
 • E. -ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAANIN TESPİTİ-124
 • 1. -Genel Olarak-124
 • 2. -Muvazaanın İdare Tarafından Tespiti-126
 • a. -Muvazaanın İdare Tarafından Tespiti Süreci-129
 • aa. -Müfettişlerin İnceleme Yaparken Dikkate Alacağı Hususlar-129
 • bb. -İş Müfettişlerinin Muvazaa İncelemeleri-131
 • b. -İdare Tarafından Yapılan Muvazaa Tespitine İtiraz-133
 • aa. -Genel Olarak-133
 • bb. -İtirazın Reddi-135
 • cc. -İtirazın Kabulü-135
 • c. -İdare Tarafından Yapılan Muvazaa Tespitine İtiraz Edilmemiş Olması-136
 • 3. -Muvazaanın Yargı Tarafından Tespiti-137
 • F. -ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAANIN SONUÇLARI-138
 • 1. -Alt İşveren İlişkisinin Geçersiz Sayılması-138
 • 2. -Geçersizliğin Kapsamı-140
 • 3. -Geçersizliğin Sonuçları-141
 • 4. -İdari Para Cezası-142
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • KAMU İŞYERLERİNDEKİ ALT İŞVERENLİK
 • I. -GENEL OLARAK-145
 • II. -KAMU İŞYERİ KAVRAMI-146
 • A. -GENEL OLARAK-146
 • B. -İŞ KANUNU’NA GÖRE KAMU İŞYERLERİ-147
 • III. -KAMU İŞYERLERİNDE ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEME-148
 • A. -GENEL OLARAK-148
 • B. -DÜZENLEMEYE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI-155
 • C. -DÜZENLEMENİN İÇERİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER-157
 • 1. -Düzenlemenin Kamu İşverenlerine Ayrıcalık Getirdiği Görüşü-157
 • 2. -Düzenlemenin Kamu İşverenlerine Ayrıcalık Getirmediği Görüşü-159
 • D. -KAMU İŞYERLERİNDE YÜKLENİCİLER DIŞINDA KALAN İŞVERENLER TARAFINDAN (VE ORTAKLIK İŞYERİNDE) ÇALIŞTIRILANLAR-162
 • E. -HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME-163
 • IV. -KAMU İŞYERLERİNDE ALT İŞVERENLİK UYGULAMALARI-166
 • A. -ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI BULUNAN KAMU İŞYERLERİ-167
 • B. -ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI BULUNAN İŞLER-173
 • C. -HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİ-175
 • 1. -Genel Olarak-175
 • 2. -İhale Süreci-178
 • 3. -Hizmet Alım Sözleşmesinin Yapılması-179
 • 4. -Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Alt İşverenlik İlişkisi-182
 • a. -Genel Olarak-182
 • b. -Hizmet Alım Sözleşmesinin Konusu: İşin Devri mi İşçi Temini mi?-183
 • D. -94 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN KAMU İŞYERLERİNDE ALT İŞVERENLİK-189
 • 1. -Genel Olarak-189
 • 2. -Kamu İşyerlerindeki Alt İşverenliğe İlişkin Düzenlemenin 94 sayılı Sözleşme Bakımından Değerlendirilmesi-193
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • KAMU İŞYERLERİNDEKİ ALT İŞVERENLİK
 • UYGULAMALARININ SONUÇLARI
 • I. -ALT İŞVERENLİK UYGULAMALARININ İŞVEREN BAKIMINDAN SONUÇLARI-195
 • A. -ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVERENİN BİRLİKTE SORUMLULUĞU-195
 • 1. -Genel Olarak-195
 • 2. -Sorumluluğun Şartları-197
 • 3. -Sorumluluğun Niteliği-198
 • 4. -Asıl İşveren İle Alt İşverenin Dava Arkadaşlığı-202
 • 5. -Sorumluluğun Kapsamı-204
 • a. -Genel Olarak-204
 • b. -İş Kanunu’ndan Doğan Sorumluluklar-204
 • c. -İş Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk-207
 • d. -Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Sorumluluklar-208
 • e. -Birlikte Sorumluluğun Bazı Sınırları-208
 • 6. -Sorumluluğun Doğurduğu Rücu İlişkisi-209
 • a. -Genel Olarak-209
 • b. -Hukuka Uygun Alt İşveren İlişkisinde Rücu-210
 • c. -Hukuka Aykırı Alt İşveren İlişkisinde Rücu-211
 • 7. -Toplu İş Hukuku Bakımından Asıl İşverenin Sorumluluğu-211
 • 8. -Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Asıl İşverenin Sorumluluğu-214
 • B. -KAMU İŞYERLERİNDEKİ ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER-218
 • 1. -İş Hukuku Bakımından Yükümlülükler-218
 • a. -Genel Olarak-218
 • b. -Kamu İşverenleri Bakımından Getirilen Özel Yükümlülük-219
 • aa. -Genel Olarak-219
 • bb. -Kamu İşverenlerine Getirilen Yükümlülük ve Sınırları-220
 • c. -Kamu İşyerlerinde Çalışan İşçiler İçin İlave Tediye Yükümlülüğü-223
 • d. -Kamu İşyerlerinde Çalışan İşçilerin İş Süreleri ve Diğer Çalışma Koşullarına İlişkin Getirilen Güvence-225
 • 2. -Alt İşverenin İşyerini Bildirme Yükümlülüğü-225
 • II. -ALT İŞVERENLİK UYGULAMALARININ İŞÇİ BAKIMINDAN SONUÇLARI-228
 • A. -GENEL OLARAK-228
 • B. -ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ÜCRETE İLİŞKİN HAKLARI-232
 • C. -ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN KIDEME BAĞLI HAKLARI-232
 • 1. -Kıdem Tazminatı Hakkı-233
 • 2. -İhbar Tazminatı Hakkı-237
 • 3. -Yıllık Ücretli İzin Hakkı-238
 • D. -ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN İŞ GÜVENCELERİ VE BUNA BAĞLI İŞE İADELERİ-241
 • E. -ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN İŞE İADEDEN KAYNAKLANAN HAKLARI-243
 • III. -KAMU İŞYERLERİNDE MEYDANA GELEN İŞVEREN DEĞİŞİKLİKLERİ VE BUNA BAĞLI SONUÇLAR-246
 • A. -KAMU İŞYERLERİNDEKİ ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNDE ASIL İŞVERENİN DEĞİŞMESİ VE SONUÇLARI-246
 • 1. -Asıl İşverenin İşyerini Devri-246
 • 2. -Asıl İşveren Değişmesine Rağmen İşçilerin Alt İşverene Bağlı Olarak Çalışmaya Devam Etmeleri-247
 • 3. -Alt İşveren İşçilerinin Asıl İşverene Bağlı Olarak Çalışmaya Başlaması-249
 • B. -KAMU İŞYERLERİNDEKİ ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNDE ALT İŞVERENİN DEĞİŞMESİ VE SONUÇLARI-250
 • 1. -Alt İşveren Değişikliğinin Hukuki İşleme Bağlı Olması-250
 • 2. -Alt İşveren Değişikliğinin Herhangi Hukuki İşleme Bağlı Olmaması-255
 • SONUÇ-261
 • KAYNAKÇA-273

Ek Bilgi

Ürün Kodu 140714
Yayın Tarihi 2013 Ağustos
Barkod 9786051462004
ISBN 9786051462004
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Yusuf Güleşci