Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • İşyerinde Psikolojik Taciz – Mobbing – İşyerinde Psikolojik Taciz – Mobbing –

İşyerinde Psikolojik Taciz - Mobbing

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
204
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750282867

Stok Durumu: Stokta var

159,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 143,10 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

İşyerinde çalışanların başarılı ve verimli olarak çalışabilmesi için çalışma koşullarının da buna uygun olarak huzurlu olması gerekir. Ne var ki günümüzün sert çalışma koşulları ve yüksek rekabet ortamının beraberinde getirdiği olumsuzlukların bireysel, örgütsel ve toplumsal sonuçları söz konusu olmaktadır. İşte bu çalışma hayatında en sık görülen sonuçlardan biri de işyerinde psikolojik taciz kavramıdır. Psikolojik taciz kavramı, birden fazla alanda her geçen gün daha fazla araştırmaya konu edilen ve üzerinde durulan bir kavram olmuştur.

Kitapta; işyerinde psikolojik taciz (mobbing) kavramının benzer kavramlardan farkı, süjeleri, sebepleri ve sonuçları ile uluslararası ve Türk hukuk düzenindeki yeri mahkeme kararları ve normatif düzenlemelerle birlikte ortaya konulmaya çalışılmış, bununla birlikte başvurucular tarafından açılacak davalarda görev ve yetki, işyerinde psikolojik taciz kavramının ispatı konuları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Yeni baskıda kitaba, "İşyerinde Psikolojik Taciz Nedeniyle Açılabilecek Davalar ve İspat Olgusu" ve "İşyerinde Psikolojik Taciz Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi" bölümleri eklenerek, özellikle uygulamacılara fayda sağlanması amaçlanmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

3. Baskıya Önsöz ...5
Özet ...7
Özgeçmiş ...9
Kısaltmalar ...17
Giriş ...19
Birinci Bölüm...
GENEL OLARAK İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ...
§ 1. PSİKOLOJİK TACİZİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAVRAM ...23
I. Psikolojik Tacizin Tarihsel Gelişimi ...23
II. Kavram ...24
§ 2. PSİKOLOJİK TACİZİN BENZER KAVRAMLARDAN FARKI ...30
I. Cinsel Taciz ...30
II. Bullying (Zorbalık) ...36
III. İşyerinde Stres ...37
IV. Stalking (Haksız Takip) ...37
§ 3. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ SÜRECİ VE TACİZE YOL AÇAN SEBEPLER ...38
I. Psikolojik Tacizin Ortaya Çıkması Süreci ...38
1. Leymann Modeli ...39
2. İtalyan Modeli ...40
II. İşyerinde Psikolojik Tacize Yol Açan Sebepler ...42
1. Genel Olarak ...42
2. Mağdurdan Kaynaklanan Nedenler ...43
3. Failden Kaynaklanan Nedenler ...43
4. İşyerinden Kaynaklanan Nedenler ...44
§ 4. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN SÜJELERİ ...44
I. Failler (Psikolojik Taciz Uygulayanlar) ...45
II. Mağdurlar (Psikolojik Tacize Maruz Kalanlar) ...46
III. Psikolojik İzleyiciler ...47
§ 5. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN TEŞHİSİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ...48
I. İşyerinde Psikolojik Taciz Olarak Nitelendirilebilecek Davranışlar ...49
II. İşyerinde Psikolojik Tacizin Unsurları ...53
1. İşyeri Unsuru ...53
2. Düşmanca ve Ahlak Dışı Davranışlar ...54
3. Süreklilik Unsuru ...55
4. Kast Unsuru ...55
§ 6. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN ETKİSİ VE SONUÇLARI ...56
I. İşyerinde Psikolojik Tacizin Mağdur Üzerindeki Etkisi ve Sonuçları ...56
1. Birinci Derece Psikolojik Taciz ...57
2. İkinci Derece Psikolojik Taciz ...57
3. Üçüncü Derece Psikolojik Taciz ...57
II. İşyerinde Psikolojik Tacizin İşyeri ve Toplum Üzerinde Etkisi ve Sonuçları ...58
İkinci Bölüm...
ULUSLARARASI HUKUKTA, KARA AVRUPASI VE...
ANGLOSAKSON HUKUKUNDA İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ...
§ 7. AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİNDE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ ...61
I. Avrupa Konseyi Hukukunda İşyerinde Psikolojik Tacize İlişkin Düzenlemeler ...61
1. Avrupa Sosyal Şartı ve 1996 tarihli Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ...61
2. Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Avrupa Sözleşmesi ...64
II. Avrupa Birliği Hukukunda İşyerinde Psikolojik Tacize İlişkin Düzenlemeler ...64
1. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ...65
2. Avrupa Birliği’nin 89/391/EC Sayılı Yönergesi ...66
3. Avrupa Birliği’nin 2000/43/EC ve 2002/73/EC Sayılı Yönergeleri ...67
4. Avrupa Birliği’nin 2000/78/EC Sayılı Yönergesi ...68
5. Avrupa Parlamentosu’nun 2001/2339 Sayılı Tavsiye Kararı ...70
6. Psikolojik Tacize Karşı Yükselen Bilinç Başlıklı Rapor ...71
7. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliğinin 2006/54/CE Sayılı Direktifi ...72
8. Avrupa Birliği Sosyal Taraflarınca İmzalanan İşyerlerinde Taciz ve Şiddetle Mücadele Çerçeve Anlaşması ...73
§ 8. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) SÖZLEŞMELERİNDE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ ÇALIŞMALARI ...74
§ 9. KARA AVRUPASI VE ANGLO SAKSON HUKUKU ...76
I. Bazı Kıta Avrupası Ülkelerindeki Düzenlemeler ...77
1. Fransa ...77
2. İsveç ...79
3. Almanya ...79
4. Belçika ...80
5. İtalya ...82
6. Hollanda ...82
II. Anglosakson Hukuk Sistemindeki Düzenlemeler ...83
1. Birleşik Krallıktaki Düzenlemeler ...83
2. Amerika Birleşik Devletindeki Düzenlemeler ...84
Üçüncü Bölüm...
TÜRK HUKUKUNDA İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ...
§ 10. TÜRK HUKUKUNDA İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZE İLİŞKİN DÜZENLEMELER ...87
§ 11. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN CEZAİ VE HUKUKİ BOYUTLARI ...93
I. Cezai Sonuçları Bakımından ...93
1. Genel Olarak ...93
a. Kasten Yaralama Suçu ...94
b. Eziyet Suçu ...95
c. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu ...96
d. Ayrımcılık Suçu ...97
e. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu ...98
f. Hakaret Suçu ...99
g. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ...100
2. İşyerinde Psikolojik Tacizle İlişkili Ceza Yargılamasının Hukuk Yargılamasına Etkisi ...101
II. Hukuki Sonuçları Bakımından ...103
1. İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu ...103
a. Genel Olarak ...103
b. İşverenin Gözetme Borcuna İlişkin Hukuki Düzenlemeler ...105
c. İşverenin Gözetme Borcunun İhlali Halinde Hukuki Sorumluluğu ...109
d. Mağdur İşçinin Başvurabileceği Hukuki Yollar ...112
aa. İş Görme Borcunu İfadan Kaçınma ...113
bb. Tazminat Davaları ...116
aaa. Maddi Tazminat ...116
bbb. Manevi Tazminat ...119
ccc. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ...123
e. Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Sonuçları ...124
2. İşçinin Kişilik Hakları ve Korunması ...128
a. Genel Olarak ...128
b. Kişilik Hakkına İlişkin Düzenlemeler ...129
c. Kişilik Hakkının İhlali Halinde Başvurulabilecek Hukuki Yollar ...130
aa. Genel Olarak ...130
bb. Koruyucu Davalar ...132
aaa. Saldırının Önlenmesi Davası ...132
bbb. Saldırıya Son Verilmesi Davası ...133
ccc. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası ...134
ddd. Vekaletsiz İş Görme Davası ...135
d. İşverenin Yönetim Hakkı ve Mobbing ...135
3. İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu ...138
a. Genel Olarak ...138
b. Eşit İşlem Borcunun İhlal Edilmesi Halinde Başvurulabilecek Hukuki Yollar ...141
Dördüncü Bölüm...
İŞ MAHKEMELERİNDE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ NEDENİYLE AÇILABİLECEK DAVALAR VE İSPAT OLGUSU...
§ 12. İŞ MAHKEMELERİNDE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ NEDENİYLE AÇILABİLECEK DAVALAR ...145
I. İşe İade Davası ...145
II. Tazminat Davaları ...148
1. Kıdem Tazminatı ...148
2. İhbar Tazminatı ...151
3. Ayrımcılık Tazminatı ...152
4. Sendikal Tazminat ...153
5. Kötüniyet Tazminatı ...154
III. Açılacak Davalarda İspat Yükü ...155
1. Genel Olarak İspat ve İspat Yükü ...155
2. İspat Çeşitleri ...157
a. Doğrudan İspat ...157
b. Dolaylı İspat ...158
3. Mobbing Davalarında İspat ...158
4. Hukuka Aykırı Delil Sorunu ...164
IV. Açılacak Davalarda Görev ve Yetki ...165
1. Görev ...165
2. Yetki ...168
Beşinci Bölüm...
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ NEDENİYLE...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ...
§ 13. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ...169
I. İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Derhal Feshi ...169
1. İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi ...170
2. İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi ...175
II. İş Sözleşmesinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Nedeniyle Feshi ...178
1. Genel Olarak ...178
2. Mobbing ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ...183
Sonuç ...187
Kaynakça ...193
Yararlanılan Kitaplar ve Makaleler ...193
Yararlanılan İnternet Siteleri ...200
Kavram Dizini ...201

Ek Bilgi

Ürün Kodu 160538
Yayın Tarihi 2023 Ocak
Barkod 9789750282867
ISBN 9789750282867
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Salim Yunus Lokmanoğlu