Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • İşçilik Alacakları – İş Güvencesi ve İş Yargılama Usulü İşçilik Alacakları – İş Güvencesi ve İş Yargılama Usulü

İşçilik Alacakları - İş Güvencesi ve İş Yargılama Usulü

Hızlı Gözat

Uygulamada
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
728
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750259289

Stok Durumu: Stokta var

150,00 TL

Detayları

Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacakları gibi sıkça karşılaşılan talepler işçilik alacaklarının omurgasını oluşturmaktadır. İşçinin ücretinin belirlenmesi ise işçilik alacağı hukukunda başat meseledir. Bunun yanında, arabuluculuk, işe iade davası ve sonuçları, geçici hukuki korumalar, itirazın iptali, menfi tespit, işyeri devri, ibraname, ikale gibi birçok konudaki taleplerle de karşılaşılmaktadır.

Çalışmada, işçi alacakları, iş güvencesi ve iş yargılaması usulü konusunda, iş hukuku uygulayıcılarının net ve hızlı ulaşabileceği bilgilere yer verilmiştir. Maddi hukuk anlatılırken, iş mahkemelerinde uygulanan yargılama usulünün de çok önemli olduğu değerlendirilerek geniş açıklamalara yer verilmiştir.

Klasik uygulama kitaplarındaki, kanun maddesi veya konu altına içtihat doldurarak seç-bul-uygula anlayışı kabul edilmemiş, bunun yerine uygulama ve içtihatların hangi konuda ne öngördüğü açık açık kuşkuya yer bırakmayacak biçimde anlatılmış, uygulamanın yönü ve ekseni tek tek açıklanmıştır. Diğer bir anlatımla, bir uygulamacının çalıştığı konuda aradığını nokta atışıyla bulabileceği şekilde açıklamalar yapılmıştır. Kitapta yer alan cümlelerin tamamına yakını Yargıtay kararlarından alınmıştır.

Arabuluculuk sürecinin uygulamasından, dava açılmasına, ardından mahkemece nasıl tensip ve ön inceleme yapılacağı, yazılacak müzekkerelerin şekli ve içeriği ile ilgili konuda nasıl bir hüküm kurulacağı belirtilmiştir.

Teorik açıklamalardan uzak durularak, sıkça karşılaşılan konular hemen hemen bütün ihtimalleri ile açıklanmıştır.

Konu Başlıkları
İş Yargılaması Usulü
Arabuluculuk
İşe İade – Alacak ve Tazminatları
Belirsiz Alacak Davası
Ücret ve Belirlenmesi
Kıdem – İhbar Tazminatı ve İzin Alacağı
Fazla Çalışma – UBGT – Hafta Tatili
İşçilik Alacakları Hesaplama
İtirazın İptali – Menfi Tespit – İcra İnkâr Tazminatı
Temerrüt – Faiz – Zamanaşımı
Dava Dilekçesi Hazırlama
Tensip – Müzekkere Örnekleri – Hüküm Kurma

İçindekiler

Önsöz 5
Giriş 29
Birinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ
I. DAVA ŞARTI ARABULUCULUK (ZORUNLU ARABULUCULUK) 31
A. Genel Olarak 31
B. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 31
C. Arabuluculuk Şartının Kapsamı 33
Ç. Arabuluculuk Tutanağı 36
D. Gizlilik İlkesi 36
E. Arabuluculukta Tarafların Belirlenmesi 39
F. Arabuluculuğa Başvurmadan Dava Açılması Durumu 39
G. Arabuluculuk Yargılama Giderleri 40
II. DAVA AÇILMASI 40
A. Dava Dilekçesi 40
B. Tensip 44
III. YARGILAMA AŞAMALARI 48
A. Genel Olarak 48
B. Ön İnceleme 49
1. Ön İncelemenin Kapsamı 49
2. Somutlaştırma 50
IV. GÖREV VE YETKİ 54
A. Görev 54
1. Genel Olarak 54
2. İş Mahkemelerinin Yapısı 54
a. Ayrı İş Mahkemesi Bulunan Yerler 56
b. Ayrı İş Mahkemesi Bulunmayan Yerler 56
3. İş Mahkemelerinin Görevi 56
a. Genel Olarak 56
b. İş Sözleşmesinden ve İş Kanunlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Görev 58
c. İş Sözleşmesi ile Diğer İş Görme Edimli Sözleşmeler 60
ç. 7036 Sayılı Kanun Öncesi Davalar 60
d. Bazı Kanunlardan Doğan Uyuşmazlıklar 62
e. İşverenin İflası Hali 63
f. 4857 sayılı İş Kanunu Kapsamında Görev 64
g. İş–Kur Müdürlüğü Raporları 67
B. Yetki 70
1. Genel Olarak Yetki 70
2. İş Mahkemelerinde Yetki 71
a. İkametgah 72
b. İşyeri 73
C. İş Mahkemelerinde Uygulanan Yargılama Usulü 73
1. Genel Olarak 73
2. Basit Yargılama Usulünün Özellikleri 73
3. Delillerin Süresinde Sunulması 85
4. Islah ve Islahın Süresi 88
5. Dahili Dava Etmek 91
6. Hüküm Kurma 91
a. Genel Olarak 91
b. Ara Kararı 92
c. Nihai Karar 93
aa. Esasa İlişkin Nihai Kararlar 94
bb. Usule İlişkin Nihai Kararlar 94
cc. Davanın Konusuz Kalması 94
ç. Hükmün Kapsamı (Unsurları) 95
aa. Şekli Unsurlar 95
bb. Hükmün İçeriği (Muhtevası) 96
aaa. Hükmün Gerekçesi 96
bbb. Hüküm Sonucu (Fıkrası) 98
7. Bozma Sonrası Hüküm Kurma 99
Ç. Kanun Yolları 100
1. Süreler 100
2. Tebliğ 100
3. Maddi Hata Başvurusu 101
4. Kanun Yoluna (İstinaf/Temyiz) Başvuru Harçları 101
D. Sık Karşılaşılan Usuli İşlemler 102
1. Adli Yardım 102
a. Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler 102
b. Adli Yardımın Kapsamı 102
c. Adli Yardım Talebi 103
ç. Adli Yardım Talebinin İncelenmesi 103
d. Adli Yardım Kararının Kaldırılması 104
e. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili 104
f. Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi 104
g. Adli Yardımdan Yararlanma Şartları 104
aa. Yoksulluk 104
bb. Taleplerin Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması 105
2. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 105
a. Davadan Feragat 105
b. Davayı Kabul 106
aa. Feragat ve Kabulün Şekli 106
bb. Feragat ve Kabulün Zamanı 106
cc. Feragat ve Kabulün Sonuçları 106
çç. Feragat ve Kabul Hâlinde Yargılama Giderleri 106
c. Sulh 107
aa. Sulhun Zamanı 107
bb. Sulhun Etkisi 107
3. Delilden Vazgeçme 108
4. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması (Tefriki) 108
a. Birleştirme 108
aa. Birleştirme Hükmü Kurma 109
b. Davaların Ayrılması 109
aa. Ayırma Hükmü Kurma 110
c. Ortak Bilgiler 110
5. Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Açılmamış Sayılması 110
a. Mazeret Beyanı 111
b. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararları 113
c. İşlemden Kaldırma – Feragat 113
6. Davanın Konusuz Kalması 113
7. Husumet 114
8. Tebligata İlişkin Bilgiler 116
a. Genel Olarak 116
b. Tebligat Esasları 117
c. Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar 117
ç. Tebliğ Mazbatası 119
d. Yaş ve Ehliyet Şartı 120
e. İmza Edemeyecek Durumda Olmak 120
f. Bilinen Adreste Tebligat 121
g. Vekile ve Kanuni Mümessille Tebligat 121
aa. Vekile Tebligat 121
bb. Kanuni Temsilciye Tebligat 122
cc. Tebligatın Bizzat Asile Yapılması Gereken Durumlar 122
ğ. Tüzel Kişilere ve Ticarethanelere Tebligat 122
h. Tüzel Kişilerin Memur ve Müstahdemlerine Tebligat 123
ı. Askeri Şahıslara Tebligat 123
aa. Erbaş ve Erlere Tebligat 123
bb. Erbaş ve Erler Dışındaki Askeri Kişilere Tebligat: 124
i. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat 124
j. Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası 125
aa. İş yerinin Ev Dışında Bir Yer Olması Halinde Tebligat 125
bb. İşyerinin Ev Olması Halinde Tebligat 125
k. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat 125
l. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat 126
aa. Tutuklulara Tebligat 126
bb. Hükümlülere Tebligat 126
m. Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi 126
n. Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina (TK m. 21) 127
aa. TK 21/1 Maddesine Göre Tebligat 127
bb. Tebliğ Tarihi 128
cc. TK 21/2. Maddesine Göre Tebligat 128
çç. TK 20. Madde ile 21. Madde Farkı 128
o. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat (m. 25/a–27) 129
aa. Yurtdışındaki Sivil Türk Vatandaşlarına Tebligat (m. 25/a) 129
bb. Yurtdışında Resmi Görevde Bulunan Türk Memurlarına Tebligat 129
cc. Yurtdışındaki Türk Askeri Şahıslara Tebligat 129
ö. Yabancı Ülke Vatandaşlarına Tebligat 130
p. İlanen Tebligat 131
aa. Genel Olarak 131
bb. İlan Yoluyla Tebligat Yapılmanın Şartları 131
cc. İlan Şekli 132
çç. Tebliğ Tarihi 132
dd. İlanda Bulunması Gereken Kayıtlar 132
r. Usule Aykırı (Usulsüz) Tebligat 133
s. Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat 133
ş. Adres Değişikliğini Bildirme Mecburiyeti (TK 35. Madde) 134
aa. Genel Olarak 134
bb. TK 35. maddenin Uygulanma Şartları 134
cc. Tebliğ Tarihi 135
t. Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat 135
u. Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebligat 136
ü. Hasma Tebligat Yasağı 136
v. Tebligata İlişkin Kararlar Acildir 136
y. Memur Vasıtası ile Tebligat 136
z. Tebligat Akıbetini Sorma 136
E. Yargılama Harçları 137
1. Genel Olarak 137
2. Harç Yükümlüsü 137
3. Celse Harcı 138
4. Harç Alma Ölçüleri ve Oranları 138
aa. Harç Alma Ölçüleri 138
bb. Değer Esası 138
5. Davadan Feragat, Davayı Kabul veya Sulhte Harç 138
6. Harcı Ödeme Zamanı 139
a. Maktu Harçlarda Ödeme Zamanı (HK .Madde 27) 139
b. Nispi Harçlarda Ödeme Zamanı (HK Madde 28) 139
7. Harcın İadesi (HK Madde 31) 139
8. Harç Tahsil Müzekkeresi (HK md. 37) 139
F. Vekalet Ücreti 140
1. Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhte Vekalet Ücreti 140
2. Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava Ön Şartlarının Yokluğu veya Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde, Davanın Nakli ve Açılmamış Sayılmasında Vekalet Ücreti 140
3. Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında vekalet ücreti 141
4. Manevi Tazminat Davalarında Ücret 141
5. Dava Vekili ve Dava Takipçileri Eliyle Takip Olunan İşlerde Vekalet Ücreti 141
6. Uygulanacak tarife 142
7. Seri Davalarda Vekalet Ücreti 142
İkinci Bölüm
İŞ GÜVENCESİ
I. GENEL OLARAK 143
II. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİRMENİN ŞARTLARI (4857 s.K. m.18) 143
A. İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na Tabi Olma 143
1. 4857 sayılı İş Kanunu Kapsamında Çalışan Olma 143
2. 5953 sayılı Basın İş Kanunu Kapsamında Çalışan Olma 144
3. Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri ile İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlandırılacağı Öngörülenler 145
4. İşyeri Sendika Temsilcileri 145
B. İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Feshedilmiş Olmalı 146
C. İşyerinde Otuz ve Daha Fazla İşçi Çalışma Şartı 148
Ç. Altı Aylık Kıdem Şartı 151
D. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışmak 153
E. İşveren Vekili Olmamak 155
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE USUL 157
A. Genel Olarak 157
B. Fesih Sebebinin Gösterilmesi 158
C. Geçerli Fesihte Süre 160
Ç. İşçinin Savunmasının Alınması Şartı 161
IV. FESİH SEBEPLERİ 163
A. Genel Olarak 163
B. İşçinin Davranışlarından ve Yeterliliğinden Kaynaklanan Sebepler 164
1. İşçinin Yetersizliği 164
a. Fiziki Yetersizlik 165
b. Mesleki Yetersizlik 165
2. İşçinin Davranışları 167
a. Alkol Kullanmak 169
b. Görevi Yapmama veya Eksik Yapma 170
c. Sadakat Mükellefiyeti 173
ç. İşverene Zarar Verme 174
3. İşletme, İşyeri ve İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler 175
4. Değişiklik Feshi 178
5. Toplu İşçi Çıkarma 182
6. Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde İş Güvencesi 182
V. İŞE İADE DAVASI 185
A. Genel Olarak 185
B. Dava Açma Süresi 185
C. İşe İade Talepli Tespit Davası 187
Ç. İspat 187
D. Yargılamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 188
E. Hüküm 189
1. Davanın Kabulü 189
2. Davanın Reddi 190
VI. FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN SONUÇLARI 191
A. İşçinin Başvurusu 191
B. İşverenin İşe Daveti 192
C. İşverenin İşçiyi Eski İşine Başlatmaması 193
1. İş Güvencesi Tazminatı 193
2. Boşta Geçen Süreye Ait Ücret 194
3. İşsizlik Ödeneği 195
4. Örnek Mahkeme Kısa Kararı 195
Üçüncü Bölüm
İŞE İADE DAVALARI KAPSAMINDA HÜKMEDİLEN
BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ VE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI
I. GENEL OLARAK 197
II. BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN TESPİTİ VE HESAPLANMASI 199
III. İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI 199
IV. UYGULANACAK FAİZ TÜRÜ 200
V. ZAMANAŞIMI 200
VI. UYGULAMA 200
Dördüncü Bölüm
ÜCRET
I. GENEL OLARAK 209
II. ÜCRET BORDROSU 213
A. Hesaplamaların Yapılma Usulü 214
1. Aylık Ücret Hesabı 214
2. Giydirilmiş Ücret Hesabı 215
B. Ücret Alacağına Uygulanan Faiz ve Zamanaşımı 216
III. ÜCRETİN MİKTARININ VE ÖDENDİĞİNİN İSPATI 217
A. Ücretin Miktarı 217
B. Ücretin Ödenmesi 217
IV. ÖZET AÇIKLAMALAR 218
V. ÜCRETİN KONUSU 219
A. Ücretin Miktarı 219
B. Ücrette Kural – Tam Süreli – Kısmi Süreli Çalışma 221
C. Yurtdışında Çalışma 222
Ç. Bütün Çalışanların Asgari Ücret Alması 223
D. İmzalı Bordroların Değerlendirilmesi 223
E. Başka Sebeple İşverence Verilen Belge 225
F. Hizmet Tespiti Kararında Belirtilen Ücret 226
G. Mahkeme Dışı İkrar 226
H. Ücretin Tanıkla İspatı 226
I. Emsal Ücret Araştırması Yapılması 226
İ. Ücretin Tespiti 228
J. Ücret Zammı – Fark Ücret – Belirsiz Alacak Davası 228
K. İşçinin Aracının İşte Kullanılması 231
L. Ücretin Ödendiğinin İspatı – Yemin 232
M. Ücretin Ödenmemesi Haklı Fesih Sebebidir 235
N. Ücretin Ödenme Şekilleri 235
O. İrade Fesadı (İşe Girerken Boş Belge İmzalatılması İddiası) 236
Ö. Para Ödeme Makbuzları/Bordrodaki İmzanın İnkarı 236
P. Uzun Süre Ücret Ödenmediği İddiası – İsticvap 236
R. İşyeri Uygulaması 236
S. Çalışma Şartlarında/Ücrette Değişiklik 238
Ş. Toplu İş Sözleşmesi ile Ücrette Değişiklik 243
T. Ücret Farkı Alacağı Talebi – Ücretten Kesinti 247
U. Çalışılmayan Dönem 252
Ü. İşverenin İflası – Derdest Dava 253
V. İhale Makamı – Sorumluluk Sınırı 254
VI. ÜCRETE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR 255
A. İş Görme Ediminden Kaçınmak – 20 Günlük Süre 255
B. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 256
C. Hizmet Yardımı – Eş Yardımı – 3. Kişi Yardımı 259
Ç. Garson – Bahşiş 259
D. Tır Şoförleri – Sefer Pirimi 261
E. AGİ (Asgari Geçim İndirimi) 262
F. Avans – Harcırah – Seyyar Görev Tazminatı – Transfer Ücreti 263
G. Avukat – Hizmet İlişkisi – Vekalet Ücreti 264
H. Usta Öğreticiler 264
I. Vergi Kesintisi 265
İ. Ücretin Geç Ödenmesi – Zam Yapılmaması 266
VII. FAİZ – ZAMANAŞIMI 266
VIII. ÜCRETİN HESAPLANMASI (YURT İÇİ – YURTDIŞI ÇALIŞMADA) 266
IX. İLAVE TEDİYE ÜCRETİ 273
Beşinci Bölüm
KIDEM TAZMİNATI
I. GENEL OLARAK 279
II. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI 284
A. Bir Hizmet Akdine Bağlı Olarak Sürekli Çalışmak ve İşçi Sayılmak 284
B. İşçinin İşyerinde En Az 1 Yıl Aynı İşverene Bağlı Olarak İş Sözleşmesine Göre Çalışmış Olması 286
1. Bir Yıl Çalışmış Olmak 286
2. Hizmet Süresinin Hesaplanmasında Özellikler 286
3. Fasılalı Çalışma – İşyeri Devri – Tasfiye Hali 287
C. Kanunda Belirtilen Sebeple Fesih 287
1. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Kanunun 25/II Numaralı Bendinde Gösterilen Sebepler Dışında Feshedilmesi 288
a. Sağlık Sebepleri 288
b. Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 288
c. Zorlayıcı sebepler 289
ç. Tutukluluk – Gözaltı 289
III. İŞÇİNİN HAKLI FESİH SEBEPLERİ 290
A. Askerlik 290
1. Genel Olarak 290
2. Fesih Hakkı – Usulü – İspat Yükü ve Talep Edilebilir Tazminatlar 291
3. Uygulama 291
a. Genel Olarak 291
b. Makul Süre 292
c. Askerlik Borçlanması ve Fark Kıdem Tazminatı 292
ç. Askerlik Dönüşü İşe Alma 293
B. Cinsel Taciz 293
1. Genel Olarak 293
2. Fesih Hakkı – Usulü – Süresi – İspat Yükü ve Talep Edilebilir Tazminatlar 295
3. Uygulama 296
C. Çalışma Şartlarında Değişiklik 296
1. Genel Olarak 296
2. Fesih Hakkı – Süresi – Usulü – İspat Yükü 307
3. Uygulama 307
a. Genel Olarak 307
b. Uzun Süre Ses Çıkarmama 309
c. Örnek Uygulamalar 309
aa. İş Yeri Devri 309
bb. Görev Yeri Değişikliği 310
cc. Haklı Değişiklik Halleri 313
çç. İşçi Tarafından Yapılan Feshin Haklı Olduğu Haller 315
dd. Haksız İşveren Feshi Halleri 317
Ç. Emeklilik 317
1. Genel Olarak 317
2. Fesih Hakkı – Süresi – İspat Yükü 321
3. Uygulama 321
a. Kıdem Yılı ve Prim Gün Sayısı 321
b. Emeklilik İradesi 321
c. Emeklilik Üzerine Yeni İşe Başlama 323
ç. Bildirim Öneli İçinde Emeklilik 323
d. İstifanın Değerlendirilmesi 323
e. İşverenin Haklı Feshinden Kaçma Amacı 324
g. Makul Süre 325
g. Faiz Başlangıç Tarihi 325
h. Emeklilikten Sonra Çalışma 325
ı. Memuriyette Geçen Süre 326
D. Evlilik Sebebiyle Fesih 327
1. Genel Olarak 327
2. Uygulama 327
E. Hakaret – Sataşma 328
1. Genel Olarak 328
2. Fesih Usulü ve İspat Yükü 328
3. Uygulama 329
a. İşveren Tarafından İşçiye Hakaret Edilmesi 329
b. İşveren Vekilinin ve Başka Çalışanın Hakareti 330
c. Karşılıkla Hakaret – Sataşma 331
ç. Eşit Muamele Borcu 331
d. Hakaret Üzerine Manevi Tazminat 332
e. Fiziki Kavga – Sataşma – Eşitlik İlkesi 332
F. Sağlık Sebepleri 334
1. Genel Olarak 334
2. Fesih Usulü ve İspat Yükü 334
3. Uygulama 335
a. Sağlık Sebepleri 335
b. Can Güvenliği 338
G. İşçinin Ölümü ve Miras 339
1. Genel Olarak 339
2. Fesih – İspat ve Dava Açma Süresi 340
H. Sözleşmeye Aykırılık 340
I. Sendika Yöneticiliği 340
1. Genel Olarak 340
2. Fesih Hakkı – Süresi – Usulü ve İspat Yükü 341
İ. Ücret Alacağı Sebebiyle Haklı Fesih 342
1. Genel Olarak 342
2. Fesih Usulü ve Süresi – İspat Yükü 345
3. Uygulama 346
a. Ücretin Hiç Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi 346
b. Sigorta Primlerinin Gerçek Ücret Üzerinden Ödenmemesi 347
c. Genel Tatil Ücretinin Ödenmemesi 347
ç. Asgari Geçim İndirimi Alacağının Ödenmemesi 348
d. Ücretin Ödenmemesi Haklı Fesih İmkanı Verir 348
e. Ücrete Zam Talebi 349
J. İş Yeri Devri 349
1. Genel Olarak 349
K. Mücbir Sebepler – İşyeri Kapanması 361
1. Genel Olarak 361
2. Fesih Usulü ve İspat Yükü 361
3. Uygulama 362
L. Zorunlu Ücretsiz İzne Çıkarma 362
M. Organik Bağ 363
IV. İŞVERENİN HAKLI FESİH SEBEPLERİ 367
A. Cinsel Taciz 367
1. Genel Olarak 367
2. Fesih Hakkını Kullanma Süresi ve İspat Yükü 367
3. Uygulama 367
a. Genel olarak 367
b. Cinsel Taciz Niteliğindeki Eylemler ve Sözler 368
B. Devamsızlık 368
1. Genel Olarak 368
2. Fesih Hakkını Kullanma Süresi – Usulü ve İspat Yükü 370
3. Uygulama 371
C. Sık Rastlanan Olaylar 376
1. İzin ve Sözlü İzin Alma 376
2. Mazeret 377
a. Ölüm ve Düğün 377
b. Hastalık Sebebiyle İstirahat Raporu Almak 378
c. Mazeretin İspatı 378
Ç. Hakaret – Sataşma 379
1. Genel Olarak 379
2. Uygulama 380
a. İşverene Hakaret 380
b. İşverenin Başka İşçisine Hakaret 383
c. İşçinin Güveni Kötüye Kullanması – Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranışlar 384
ç. Hak Düşürücü Süre 387
D. İşçinin Görevlerini Yapmamakta Israr Etmesi 389
1. Genel Olarak 389
2. Fesih Hakkı – Süresi – İspat Yükü 390
3. Uygulama 390
E. İşin Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi – Zarar 392
1. Genel Olarak 392
2. Fesih Hakkı – Usulü – Süresi 393
3. Uygulama 393
a. İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürme 393
b. Zarar 397
F. İş Sözleşmesi Yapılırken İşvereni Yanıltmak 398
1. Genel Olarak 398
2. Fesih Süresi – Usulü ve İspat Yükü 398
3. Uygulama 398
G. Sağlık Sebepleriyle Fesih 399
1. Genel Olarak 399
2. Fesih Hakkı – Usulü – Süresi ve İspat Yükü 401
3. Uygulama 402
H. İşçinin Tutukluluk Hali 403
1. Genel Olarak 403
2. Fesih Hakkını Kullanma Süresi – Usulü ve İspat Yükü 404
3. Uygulama 404
I. Zorlayıcı Sebeple Fesih 405
1. Genel Olarak 405
2. Fesih Süresi – Usulü ve İspat Yükü 405
3. Uygulama 405
İ. Fesihte Hak Düşürücü Süre 406
1. Genel Olarak 406
2. Uygulama 409
V. İSTİFA – İŞYERİNİ VE İŞİ TERK – İŞTEN KOVMA 411
A. Genel Olarak 411
B. Uygulama 412
1. İstifanın Sonuç Doğurması 412
2. Haklı Sebeple İstifa 412
3. Hayatın Olağan Akışına Aykırılık 414
4. Memuriyet veya Başka Görev Sebebiyle İstifa 414
5. Baskı, İmza İnkarı, Matbu İstifa Dilekçesi, Şarta Bağlı İstifa, Güven İlkesi 414
6. Sık Karşılaşılan Haller 416
7. İşçi Lehine Yorum İlkesi 418
VI. İKALE 418
A. Genel Olarak 418
B. Uygulama 420
VII. BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞME İLE ÇALIŞANLAR 422
A. Genel Olarak 422
B. Uygulama 424
1. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Unsurları 425
2. Vakıf Üniversitesinde Çalışan Öğretim Görevlileri 427
3. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Çalışanlar 429
VIII. BAZI MESLEKLER YÖNÜNDEN BİLGİLER 431
A. Kapıcılar ve Kaloriferciler 431
B. Medya Mensupları 431
C. Özelleştirmeden Ötürü İsteği ile Kamuya Geçenler 434
IX. MEVSİMLİK İŞ VE MEVSİMLİK OLMAYAN İŞ 436
A. Genel Olarak 436
B. Mevsimlik İş Kabul Edilen ve Edilmeyen İşler 440
X. HİZMET SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 441
A. Genel Olarak 441
B. Çalışma Süresinin İspatı ve Belirlenmesi 442
1. Kamu Kurumlarında Çalışmada Hizmet Süresi 447
2. Kısmi Süreli Çalışmada Hizmet Süresi 450
XI. İŞ YERİ DEVRİ HALİNDE HİZMET SÜRESİ VE KIDEM TAZMİNATI 453
A. Genel Olarak 453
B. Hizmet Sözleşmesinin Devri 455
XII. KIDEM TAZMİNATI FAİZİ 456
A. Genel Olarak 456
B. Bankalarca Uygulanan En Yüksek Faiz 458
C. Yabancı Para Borçlarında Faiz 459
XIII. ÖDEME – ÖDEME İTİRAZI – AVANS 460
XIV. İŞE İADE DAVASI – KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ 461
XV. KIDEM TAZMİNATI HESABI 462
A. Genel Olarak 462
B. Giydirilmiş Ücrete Dahil Olan Menfaatler 465
1. Yol ve Servis Ücretleri 465
2. Yemek Ücreti 466
3. Bahşiş 467
4. İkramiye 467
5. Kira – Elektrik – Su – Doğalgaz 467
6. Devamlılık Arzeden Primler 468
7. Özel Sağlık Sigortası 468
8. Yakacak Yardımı 468
9. Sosyal Yardımlar 468
10. Yurtdışı Tır Şoförlerine Verilen Harcırah 468
C. Giydirilmiş Ücrete Dahil Olmayan Menfaatler 468
Ç. Kıdem Tazminatı Tavanı 469
1. Genel Olarak 469
D. Kıdem Tazminatı Hesabında Süre 472
1. Genel Olarak 472
2. Sürelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 474
3. Örnek Kıdem Tazminatı Hesabı 475
4. Hüküm Örneği 476
5. İşten Çıkış Kodları 477
6. Yıllara Göre Kıdem Tazminatı Tavan Miktarları 479
7. Yıllara Göre Asgari Ücret (Net–Brüt) 480
Altıncı Bölüm
İHBAR TAZMİNATI
I. GENEL OLARAK 481
II. İHBAR TAZMİNATI HESABI 485
III. İHBAR TAZMİNATI ZAMANAŞIMI SÜRESİ 486
IV. İHBAR TAZMİNATI FAİZİ 486
V. UYGULAMA 488
A. Genel Olarak 488
B. İhbar Önelinin Bölünmezliği İlkesi 490
C. İhbar Önelinin Kullandırılması 491
Ç. Kesintili Çalışmaların Birleştirilmesi 491
D. İşveren Lehine İhbar Tazminatı 492
E. Yeni İş Arama İzni 492
F. İhbar Tazminatı – Kötüniyet Tazminatı 492
G. Belirsiz Süreli ve Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Bakımından İhbar Tazminatı 493
H. Ödeme – Kısmi Ödeme – İbraname – Hakkaniyet İndirimi 494
Yedinci Bölüm
KÖTÜNİYET TAZMİNATI VE SENDİKAL TAZMİNAT
I. KÖTÜNİYET TAZMİNATI 495
II. SENDİKAL TAZMİNAT 497
A. Genel Olarak 497
B. Uygulama 501
Sekizinci Bölüm
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
I. GENEL OLARAK 514
II. FAZLA ÇALIŞMA HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR 515
A. Haftalık ve Günlük Çalışma Süresi 515
B. Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Olması 516
C. Gece Çalışması 519
Ç. Sağlık Kuralları Yönetmeliği 519
D. Takdiri İndirim 519
E. Yer Altında Maden İşlerinde Çalışan İşçiler 520
F. Fazla Çalışmada Tanıklık 520
G. Tanığa Sorulacak Sorular Konusunda Örnek 522
H. İş Yerine Giriş Çıkış Kayıtları – Duyurular 523
I. Kamu Kurumu Çalışanları 523
İ. Puantaj Kayıtları 524
J. İş Müfettişi Raporu 524
K. Fazla Çalışmanın Sebebi 524
L. Keşif 524
L. Tanık Beyanı ile İspatta “Fazla Çalışma Haftalık 18 Saati Geçemez” Şeklinde Uygulama Yoktur 525
M. Üçlü Vardiya Sisteminde Fazla Çalışma 525
N. Taleple Bağlılık 526
O. Aynı İş yerinde Aynı İşi Yapan Kişinin Dava Dosyası 527
Ö. Emsal Seri Dosyanın Değerlendirilmesi 527
P. İşverenin Başka İşyerlerinde Çalışan Tanık Beyanı 527
Q. Çalışma Olmayan Dönem ve Mevsim Şartları 527
R. Çalışma Saatlerinin Artırılması 528
S. Hafta Tatili ve Fazla Çalışma 528
Ş. Ara Dinlenme 528
1. Genel Olarak 528
2. 14 Saatlik Çalışmadan 2 Saat Ara Dinlenmesi Düşülmesi 533
3. 16 Saatlik Çalışmadan 2 Saat Ara Dinlenmesi Düşülmesi 534
T. Günlük 24 Saat Çalışma 24 Saat Dinlenme Usulü 534
1. Güvenlik Görevlileri 535
2. Statü Hukuku Dışında Hemşire, Ebe, Doktor, Eczacı, Anestezi Uzmanı vs. Olarak Çalışanlar 536
3. Orman İşçisi 537
U. Parça Başına veya Yapılan İş Tutarına Göre Ücret Ödenen İşlerde 537
Ü. Yüzde Usulü Ücret ile Çalışanlarda Fazla Çalışma Ücreti 538
V. Fazla Sürelerle Çalışmada Ücret 538
W. Birlikte İstihdam ve İş Sözleşmesine Katılma 538
X. Gece Çalışması 539
Y. Denkleştirme 541
Z. Fazla Çalışma Karşılığı Dinlenme 542
III. FAZLA ÇALIŞMA YÖNÜNDEN ÜCRET BORDROLARI 543
A. Ücret Bordrolarının Değerlendirilmesi 543
B. Sembolik Tahakkuk 550
C. Sembolik Tahakkukta Eksik Ödeme (Zamlı Ödenmemesi) 551
Ç. Prim – Fazla Çalışma 553
D. Görev Yolluğu Alınması 554
IV. HAKKANİYET İNDİRİMİ 555
V. BAZI MESLEK GRUPLARI YÖNÜNDEN FAZLA ÇALIŞMA 557
A. Banka Çalışanları 557
B. Gece Bekçileri 557
C. Eczane Çalışanları 558
Ç. Gazeteciler – Medya Çalışanları 558
D. Güvenlik Görevlileri 561
E. Home Ofis Çalışanlar 562
F. Kapıcı – Kaloriferciler 562
G. Maden İşçileri 565
H. Otel Çalışanları 566
I. Öğretmenler 566
İ. Pazarlamacılar (Satış Temsilcileri) 568
J. Radyologlar 569
K. Servis Şoförleri 571
L. Tıbbi Mümessiller 572
M. Tır – Kamyon – Otobüs Şoförleri 575
N. Üst Düzey Yöneticiler 580
VI. FAZLA ÇALIŞMA İÇİN YAZILI MUVAFAKAT 581
VII. ÖDEME 584
VIII. FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDA UYGULANAN FAİZ 584
IX. ZAMANAŞIMI 586
X. FAZLA ÇALIŞMA HESABI 588
XI. HÜKÜM 591
Dokuzuncu Bölüm
GENEL TATİL (UBGT)
I. GENEL OLARAK 593
II. ÜCRET BORDROSUNDA UBGT ÜCRETİ 596
III. FAİZ 597
IV. ZAMANAŞIMI 599
V. İSPAT 599
VI. HAKKANİYET İNDİRİMİ 601
VII. UBGT ALACAĞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 601
A. Genel Tatil Çalışmasına Karşı İzin 601
B. Genel Tatil Ücretinin Ücrete Dahil Olması 601
C. Yabancı Ülkede Çalışmalarda Genel Tatil 602
Ç. UBGT Ücreti – Haklı Fesih 605
D. UBGT Ücreti Miktarı – Hesaplanması 605
1. Dönemsel Hesaplama 605
2. Ödeme – Ödeme İbraname Çelişkisi 606
E. Bir Kısım Meslek Grupları Açısından Değerlendirmeler 606
1. Primle Çalışanlar 606
2. Banka Çalışanları 606
3. Eczane Çalışanları 607
4. Şoförler 607
5. Üst Düzey Yöneticiler 607
6. Parçabaşı Ücretle Çalışanlar 607
F. Genel Tatilin 9 Güne Çıkarılması 607
G. TİS Düzenlemesi 608
H. Bahşişle Çalışmalar 608
I. 12–24 ve 24–24 Saat Çalışma Sistemi (Vardiya) 608
İ. Yıllık İzne Denk Gelen Günler 608
VIII. HÜKÜM 608
Onuncu Bölüm
HAFTA TATİLİ
I. GENEL OLARAK 609
II. ÜCRET BORDROSUNDA HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 611
III. FAİZ 612
IV. İSPAT 613
V. ZAMANAŞIMI 613
VI. HAKKANİYET İNDİRİMİ 613
VII. HAFTA TATİLİ ALACAĞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 614
A. İspat 614
B. Hafta Tatili Süresi (Saat) 615
C. Hafta Tatili (Gün) 616
Ç. Vardiyalı Çalışmada Hafta Tatili 617
D. Tanık Beyanlarının Değerlendirilmesi 619
E. Puantaj Kayıtları 620
F. Hafta Tatilinin Toplu Kullanılması 620
G. Sözleşme ile Ücrete Dahil Edilmesi 622
H. Hafta Tatili Ücreti Haklı Fesih 624
I. Faiz 624
İ. Hafta Tatili Ücreti Miktarı – Hesaplanması 624
1. Dönemsel Hesaplama 624
2. Mükerrer Ödeme Yapılması 625
3. Haftalık Çalışma Saatinin 45 saati Geçmemesi 625
4. Yabancı Para 625
5. Yıllık İzinde Geçen Süre 626
J. Bazı Meslek Grupları Yönünden Değerlendirmeler 626
1. Bankacılar 626
2. Tır Şoförleri 626
3. Üst Düzey Yönetici 627
VIII. HÜKÜM 628
Onbirinci Bölüm
YILLIK İZİN HAKKI
I. GENEL OLARAK 629
II. BORDROLARDA İZNİN GÖSTERİLMESİ 634
III. YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI 634
IV. İSPAT 637
V. FAİZ 638
VI. ZAMANAŞIMI 638
VII. UYGULAMA 639
VIII. BAZI MESLEK MENSUPLARI YÖNÜNDEN İZİN HAKKI 644
A. Özel Okul Öğretmenleri 644
B. Basın Mensupları 644
C. Mevsimlik ve Kampanya Dönemlerinde Çalışan İşçiler 644
Ç. 399 Sayılı KHK 645
D. TİS Gereği Mazeret İzni – İdari İzin – Kampanya Sonu İzni 645
E. Tır Şoförleri 646
F. Doğum İzni 646
G. Süt İzni 646
H. Şua İzni 647
IX. ÜCRETSİZ İZİN 647
X. İHBAR ÖNELİ – YILLIK İZİN 648
XI. YILLIK İZİN – FESİH HAKKI 648
XII. İZNİN 10 GÜNDEN AZ KULLANDIRILMASI 648
XIII. YENİ İŞ ARAMA İZNİ ÜCRETİ 649
XIV. Hüküm Kurulması 651
Onikinci Bölüm
ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ
I. GENEL OLARAK 653
II. MUVAZAA 658
III. ASIL – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ KRİTERLERİ 667
IV. ÖRNEK OLAYLAR 669
A. Konaklama İş Yeri 669
B. Belediye Halk Ekmek 671
C. Belediye Otobüs Şoförü 672
Ç. Kira Sözleşmesi Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi 676
D. Yardımcı İşler 676
E. Kredi Yurtlar Kurumu Kantin İşletmesi 677
F. Okul Kantini İşletmesi 677
G. Anahtar Teslim İş 677
H. Zamanaşımı Def’i 679
I. Dahili Dava Etmek 680
V. ALT İŞVERENLİK İŞİ SAYILAN VE SAYILMAYAN HALLER 681
Onüçüncü Bölüm
İTİRAZIN İPTALİ VE MENFİ TESPİT
I. İTİRAZIN İPTALİ 683
A. Genel Olarak 683
B. İtirazın İptali Davasının Şartları 684
II. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 685
III. MENFİ TESPİT DAVASI (İŞVERENİN İŞÇİDEN SENET ALMASI) 686
IV. İCRA İNKÂR TAZMİNATI 689
Ondördüncü Bölüm
İŞÇİLİK ALACAKLARINDA FAİZ
I. GENEL OLARAK 695
A. Temerrüt 695
B. Faiz Oranı – İşletme Kredisi Faizi 696
C. İşçilik Alacaklarında Faiz Türleri 696
Onbeşinci Bölüm
CEZAİ ŞART VE BAKİYE SÜRE ÜCRETİ
I. CEZAİ ŞART 699
A. Genel Olarak 699
B. Uygulama 702
II. BAKİYE SÜRE ÜCRETİ
(Belirli Süreli İş Sözleşmesi – Bakiye Süre Ücret Alacağı) 704
A. Genel Olarak 704
B. İspat Yükü 707
C. Uygulama 707
1. Objektif Sebep 711
2. Kasten Kazanmaktan Feragat ve Çalışmamakla Tasarruf Edilen Miktar 712
3. Bakiye Süre Ücretinin Hesaplaması 713
Zamanaşımı ile İlgili Son Düzenleme 715
Kavramlar Dizini 717

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153388
Yayın Tarihi 2020 Şubat
Barkod 9789750259289
ISBN 9789750259289
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Didem Damra Temel, Yıldırım Bayrak