Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

İş Hukuku Mevzuatı

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1242
Boyut :
16 x 22 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786051467290

Stok Durumu: Stokta var

130,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 117,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

-Bireysel İş Hukukuna İlişkin Kanunlar
-Toplu İş Hukukuna İlişkin Kanunlar
-Bireysel ve Toplu İş Hukuku İle İlgili Kanun veKanun Hükmünde Kararnameler
-İş Yargısıyla İlgili Kanunlar
-İş Hukuku Alanındaki Tüzükler
-Bireysel İş Hukuku Alanındaki Yönetmelikler
-İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Yönetmelikler
-Toplu İş Hukuku Alanındaki Yönetmelikler


"Oldukça dinamik bir hukuk dalı olan İş Hukukunun, genel nitelikli kanunlaştırmaların yapıldığı Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve Ceza Hukuku gibi hukuk alanlarına göre dağınık bir mevzuat yapısı bulunmaktadır.
Bir taraftan, İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi kanunlardaki hükümler, diğer taraftan genel nitelikli Türk Borçlar Kanunu’ndaki -Genel Hizmet Sözleşmesi-, -Pazarlamacılık Sözleşmesi- ve -Evde Hizmet Sözleşmesi-ne yönelik düzenlemeler ve öte yandan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve Hafta Tatili Hakkında Kanun gibi İş Hukuku alanına ilişkin onlarca yasal düzenlemeye bir de İş Hukuku alanında çıkarılmış tüzük ve yönetmelikler de dahil edilince, mevzuatı izlemenin zorluğu daha belirgin hale gelmektedir. Buna, son yıllarda peşi sıra yapılan düzenleme ve değişiklikler de eklendiğinde, İş Hukuku alanındaki güncel mevzuatı takip etmenin ne kadar güç olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışma, söze konu dağınık görünümdeki kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik düzeyindeki mevzuatı güncel olarak bir arada sunma amacıyla hazırlanmıştır.
İş Hukukuna ilişkin mevzuatı derleme amacındaki bu kitabın kapsamı, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmeliklerle sınırlandırılmış, alana ilişkin uluslararası sözleşmeler ile tebliğ, genelge, diğer idari düzenleyici işlemler ve yargı kararlarına yer verilmemiştir. Sınırlandırma, bu alandaki teşkilat yapısına yönelik düzenlemelerin alınmaması suretiyle sürdürülmüştür. Aksi durumda kitabın hacminin, pratik kullanımı engelleyecek bir boyuta ulaşacağı kaygısı taşınmıştır.
Çalışmada, mevzuatın gelişim seyrinin izlenebilmesi amacıyla, kanun metinlerinde değişiklik yapan kanunların kabul tarihi, numarası ve değişikliği yapan madde numaraları parantez içerisinde italik formda, değişikliğin yapıldığı metin ve ibareden önce belirtilmiştir. Örneğin, italik olarak yazılmış (Ek fıkra: 23. 07. 2010-6009/48 md. ) şeklindeki açıklama, fıkranın 23. 07. 2010 tarihli 6009 sayılı Kanun’un 48. maddesiyle eklendiğini; yine italik olarak yazılmış (Mülga dördüncü fıkra: 20. 06. 2012-6331/37 md. ) şeklindeki açıklama da dördüncü fıkranın 20. 06. 2012 tarihli 6331 sayılı Kanun’un 37. maddesiyle ilga edildiğini açıklamaktadır. Aynı tarzda (İptal dördüncü fıkra: AYM’nin 19. 10. 2005 tarihli ve E. 2003/66, K. 2005/72 sayılı kararı ile iptal edilmiştir (RG. , 24. 11. 2007, S. 26710) şeklindeki bilgilendirme de, dördüncü fıkranın Anayasa Mahkemesi’nin 24. 11. 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 19. 10. 2005 tarihli kararıyla iptal edildiğini ortaya koymaktadır. Bunun gibi. . şeklindeki işaretlerin açıklaması ise, yürürlükten kaldırılan metne de yer verilerek dipnotta yapılmıştır. İdari düzenleyici işlemler olan tüzük ve yönetmeliklerde ise, değişikliğin yayımlandığı Resmi Gazete’nin tarih ve sayısına yer verilerek gelişim seyri gösterilmiştir. Örneğin, italik olarak yazılmış (Değişik: RG. , 19. 04. 2014-28977) şeklindeki bir açıklama, ilgili metnin Resmi Gazete’nin 19. 10. 2014 tarihli ve 28977 sayılı nüshasında yayımlandığını ifade etmektedir. Eğer Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan bir değişiklik söz konusu ise, bu durumda ilgili kararın tarih ve sayısına yer verilmiştir. Değişikliklerin kolayca izlenebilmesi açısından metin yazılımından farklı olarak italik formun kullanılmasına özen gösterilmiştir.
30 adet yasal düzenleme, bir adet KHK, üç adet tüzük ve 70 adet yönetmelik metnine yer verilen bu çalışmanın 5 Ekim 2015 tarihi itibariyle güncel olduğunu belirtmekte yarar vardır."(Önsözden)İçindekiler

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • BİREYSEL İŞ HUKUKUNA İLİŞKİNKANUNLAR
 • 1. -İş Kanunu-3
 • 2. -1475 Sayılı İş Kanunu -45
 • 3. -Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun-49
 • 4. -Deniz İş Kanunu-59
 • 5. -İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-75
 • 6. -Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun-99
 • 7. -Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun-109
 • 8. -Hafta Tatili Hakkında Kanun-111
 • 9. -Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun-113
 • 10. -Öğle Dinlenmesi Kanunu-115
 • 11. -Mesleki Eğitim Kanunu -117
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • TOPLU İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR
 • 1. -Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu-137
 • 2. -Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu -171
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • BİREYSEL VE TOPLU İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ KANUN VEKANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
 • 1. -Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası (İlgili Maddeler)-201
 • 2. -Türk Borçlar Kanunu (İlgili Maddeler)-211
 • 3. -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun-235
 • 4. -Türk Ticaret Kanunu (İlgili Maddeler)-239
 • 5. -Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (İlgili Maddeler)-243
 • 6. -Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 Nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun-245
 • 7. -Dernekler Kanunu (İlgili Maddeler)-247
 • 8. -Türk Medeni Kanunu (İlgili Maddeler)-253
 • 9. -Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu(İlgili Maddeler)-263
 • 10. -Özel Öğretim Kurumları Kanunu (İlgili Maddeler)-267
 • 11. -Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (İlgili Maddeler)-271
 • 12. -Devlet Memurları Kanunu (İlgili Maddeler)-273
 • 13. -Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-277
 • 14. -Türk Ceza Kanunu (İlgili Maddeler)-285
 • 15. -Terörle Mücadele Kanunu (İlgili Maddeler)-289
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • İŞ YARGISIYLA İLGİLİ KANUNLAR
 • 1. -İş Mahkemeleri Kanunu-299
 • 2. -Hukuk Muhakemeleri Kanunu (İlgili Maddeler)-303
 • 3. -Kabahatler Kanunu (İlgili Maddeler)-309
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • İŞ HUKUKU ALANINDAKİ TÜZÜKLER
 • 1. -1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük-317
 • 2. -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü-321
 • 3. -İş Teftişi Tüzüğü-331
 • ALTINCI BÖLÜM
 • BİREYSEL İŞ HUKUKU ALANINDAKİ YÖNETMELİKLER
 • 1. -Alt İşverenlik Yönetmeliği-345
 • 2. -Asgari Ücret Yönetmeliği-351
 • 3. -Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik-355
 • 4. -Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik-359
 • 5. -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği-363
 • 6. -Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik-393
 • 7. -Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik-401
 • 8. -Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik-409
 • 9. -Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği-433
 • 10. -Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği-437
 • 11. -İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği-441
 • 12. -İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği-445
 • 13. -İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik-449
 • 14. -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik-453
 • 15. -Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik-523
 • 16. -Konut Kapıcıları Yönetmeliği-527
 • 17. -Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği-531
 • 18. -Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik-537
 • 19. -Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik-541
 • 20. -Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği-549
 • 21. -Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik-557
 • 22. -Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik-565
 • 23. -Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik-571
 • 24. -Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği-575
 • 25. -Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği-597
 • 26. -Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik-605
 • 27. -Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik-613
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDAKİ YÖNETMELİKLER
 • 1. -Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik-619
 • 2. -Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik-629
 • 3. -Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik-645
 • 4. -Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik-673
 • 5. -Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik-703
 • 6. -Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik-709
 • 7. -Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik-715
 • 8. -Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik-723
 • 9. -Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik-731
 • 10. -Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği-737
 • 11. -Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik-741
 • 12. -Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik-757
 • 13. -İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği-761
 • 14. -İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik-781
 • 15. -İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik-813
 • 16. -İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği-849
 • 17. -İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik-881
 • 18. -İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik-885
 • 19. -İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-891
 • 20. -İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik-899
 • 21. -İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik-911
 • 22. -İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik-951
 • 23. -İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik-957
 • 24. -İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik-963
 • 25. -Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik-971
 • 26. -Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik-981
 • 27. -Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik-999
 • 28. -Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği-1013
 • 29. -Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik-1053
 • 30. -Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği-1061
 • 31. -Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik-1083
 • 32. -Tozla Mücadele Yönetmeliği-1093
 • 33. -Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği-1107
 • 34. -Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği-1113
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • TOPLU İŞ HUKUKU ALANINDAKİ YÖNETMELİKLER
 • 1. -İşkolları Yönetmeliği-1143
 • 2. -Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik-1183
 • 3. -Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik -1189
 • 4. -Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik-1199
 • 5. -Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik-1205
 • 6. -Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik-1211
 • 7. -Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği-1217
 • 8. -Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik-1229
 • 9. -Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik-1235

Ek Bilgi

Ürün Kodu 144398
Yayın Tarihi 2015 Ekim
Barkod 9786051467290
ISBN 9786051467290
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Murat Şen