Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
 • İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları

İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
1360
Boyut :
17x25
Baskı :
8
ISBN/Ref :
9789750258923

Stok Durumu: Stokta var

299,00 TL

Detayları

İnançlı İşlem, Muvazaa, Taraf Muvazaası, Üçüncü Kişinin Açtığı Muvazaa Davaları, Muris Muvazaası, Nam–ı Müstear (Takma Ad), Tenkis, Kanuna Karşı Hile (Kanundan Kaçma), Sözleşmenin İptali, İcra İflas Kanununa Göre Sözleşmenin İptali Davaları, 6183 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmenin İptali Davaları, Davaların Birbirleri ile İlişkileri konularına yer verilen ve 8. baskısına ulaşan eserde; üçüncü kişilerin açtıkları muvazaa davalarında Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Sosyal Sigortalar Hukuku alanında yapılan muvazaalı sözleşmelere ilişkin daha geniş açıklamalar yapılarak örnek içtihatlar konulmuş, kitap bu yönde daha da genişletilmiş, yazara ulaşan soruların cevaplandırılması hedeflenmiştir.

Eserde; değişen ve yeni çıkan içtihatlar hakkında yazar tarafından görüş ve düşünceleri açıklanmış, son çıkan içtihatlar gözden geçirilerek emsal nitelikte olanlar kitaba eklenmiştir.

Konu Başlıkları

 • İnançlı İşlem
 • Muvazaa
 • Taraf Muvazaası
 • Üçüncü Kişinin Açtığı Muvazaa Davaları
 • Muris Muvazaası
 • Nam–ı Müstear (Takma Ad)
 • Tenkis
 • Kanuna Karşı Hile (Kanundan Kaçma)
 • Sözleşmenin İptali
 • Davaların Birbirleri ile İlişkileri

İçindekiler

Sekizinci Baskının Önsözü 7
Yedinci Baskının Önsözü 8
Altıncı Baskının Önsözü 9
Beşinci Baskının Önsözü 10
Dördüncü Baskının Önsözü 11
Üçüncü Baskının Önsözü 12
İkinci Baskının Önsözü 13
Önsöz 14
Kısaltmalar 27
Birinci Bölüm
İNANÇLI İŞLEM İNANÇLI SÖZLEŞMELER
(İTİMADA DAYANAN MUAMELE)
I. KAVRAM VE TANIM 31
II. İNANÇLI İŞLEMLERİN YAPILMA NEDENLERİ 32
A. Gizlemek Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler 32
B. Teminat Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler 32
C. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler 33
D. Kanunların Elverişsiz Hükümleri Nedeniyle Yapılan İnançlı İşlemler 34
E. Alacağın Tahsili, Bir Malın İdaresi veya Hayatın Bazı İcapları Nedeniyle Yapılan İnançlı İşlemler 35
III. İNANÇLI İŞLEMİN UNSURLARI 35
A. İnanç Sözleşmesi 35
B. Kazandırıcı İşlem (Hakkın Devri İşlemi) 37
IV. KAZANDIRICI İŞLEMİN HUKUKİ SEBEBİ VE SEBEBE BAĞLILIK (İLLİLİK) PRENSİBİ 40
V. İNANÇLI İŞLEMLERİN KONUSU 41
VI. İNANÇLI KAZANDIRMA ŞEKİLLERİ 42
A. Hakkın İnanan Tarafından Kazandırılması 42
1. Devren İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar 42
2. Tesisen İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar 43
B. Hakkın Üçüncü Şahıstan Kazanılması 43
VII. İNANÇLI İŞLEMLERİN ÇEŞİTLERİ 43
A. Saf İnançlı İşlemler 44
B. Karma İnançlı İşlemler 45
VIII. İNANÇLI İŞLEMİN İSPATI 47
IX. İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI 51
X. İNANÇLI İLİŞKİNİN SONA ERMESİ 52
XI. İNANÇLI İŞLEMİN HÜKÜM VE SONUCU 53
A. Genel Olarak 53
B. İnançlı İşlemin Taraflar Yönünden Doğurduğu Hüküm ve Sonuçlar (İç İlişki) 54
C. İnançlı İşlemin Üçüncü Kişiler Yönünden Doğurduğu Hüküm ve Sonuçlar (Dış İlişki) 57
XII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 58
A. İçtihatları Birleştirme Kararları 58
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 63
C. Daire Kararları 79
İkinci Bölüm
MUVAZAA (DANIŞIKLILIK)
I. GENEL OLARAK 175
II. KAVRAM VE TANIM 176
III. MUVAZAANIN UNSURLARI 178
A. Görünüşteki Sözleşme 178
B. Muvazaa Sözleşmesi 180
C. Üçüncü Kişileri Aldatmak Kastı (Amacı) 181
D. Gizli Sözleşme 182
IV. MUVAZAANIN ÇEŞİTLERİ 183
A. Mutlak (Adi, Yalın) Muvazaa 183
B. Nispi (Mevsuf–Vasıflı) Muvazaa 184
1. Sözleşmede Muvazaa 185
2. Sözleşmenin Koşullarında Muvazaa 185
3. Tarafların Şahsında Muvazaa 188
V. MUVAZAANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 189
A. Muvazaalı (Görünüşteki) Sözleşmenin Geçersizliği 189
B. Geçersizliğin Doğurduğu Sonuçlar 190
1. Taraflar Arasında Alacak ve Borç İlişkisi Doğurmaz 191
2. Muvazaanın Varlığı Her Zaman İddia ve İspat Edilebilir 191
3. Muvazaa İstek Olmaksızın Kendiliğinden (Resen) Göz Önünde Tutulur 193
4. Belirli Bir Zaman Geçmesi, Muvazaa Sebebinin Ortadan Kalkması veya Tarafların Olur (İcazet) Vermesi ile Muvazaalı Sözleşme Geçerli Hale Gelmez 194
a. Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılmasını (Hakkın Suistimalini) Teşkil Etmesi 194
b. Muvazaanın Dinlenemeyeceğine İlişkin Kanunlarda Açık Hüküm Bulunması 196
c. Kadastro Kanunlarının Getirdiği Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi 197
d. Taşınmazı Devralan İkinci El Durumundaki Kişinin İyi Niyetli Olması 198
e. Kabul, Feragat, Sulh veya Kesin Hükmün Bulunması 198
f. Dava Açmakta Hukuki Yararın Bulunmaması 198
g. Nispi Muvazaada İkinci (Gizli) Sözleşmenin Şekle Bağlı Olmaması 198
h. Miras Bırakan Tarafından Taşınmazın Zilyetliğinin Devrinden İtibaren Tespit Tutanağının Düzenlenmesi veya Dava Tarihine Kadar On Yıllık Sürenin Geçmesi 199
VI. GİZLİ SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLUP OLMAMASI 199
A. Genel Olarak 199
B. Gizli Sözleşmenin Geçerli Olması 199
C. Gizli Sözleşmenin Geçerli Olmaması 201
1. Şeklin Amacı ve Önemi 202
2. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları 202
a. Butlan Görüşü 202
b. Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü 203
c. Yokluk Görüşü 203
VII. ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMELERDE GÖRÜNÜŞTEKİ SÖZLEŞME İLE GİZLİ SÖZLEŞMENİN BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ 204
VIII. MUVAZAANIN İLERİ SÜRÜLMESİ VE İSPATI 205
A. Taraflar Yönünden 205
1. Muvazaanın İleri Sürülmesi 205
2. Muvazaanın İspatı 207
B. Üçüncü Kişiler Yönünden 212
1. Muvazaanın İleri Sürülmesi 212
2. Muvazaanın İspatı 214
3. Üçüncü Şahısların Açtıkları Muvazaa Davalarından Örnekler 215
a. Önalım (Şufa) Hakkının Kullanılmasını Önlemek İçin Satışın Bağış Gibi Gösterilmesi 215
b. Şufa Hakkının Kullanılmasını Önlemek İçin Bedelin Çok Yüksek Gösterilmesi 219
c. Kiracıyı Tahliye Etmek İçin Kiralananın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi 220
d. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Taşınmazın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi 221
e. Paylı Mülkiyette Paydaşlardan Birinin Payı Üzerine Muvazaalı Olarak İntifa Hakkı Tesis Etmesi 223
f. Miras Bırakanın Mirastan Mal Kaçırmak Amacıyla Tapulu Taşınmazını Aslında Bağışladığı Halde Görünüşte Yaptığı Satış, Trampa veya Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri ile Devretmesi 226
g. Satışı Vaat Edilen Taşınmazın Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi 227
h. Alacaklıdan Mal Kaçırmak İçin Otomobilin veya Traktörün Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi 228
ı. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Taşınır Malların Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi 229
j. Borç İlişkisi Oluşturacak Şekilde Muvazaalı Olarak Sözleşme Yapılması, Adi veya Ticari Senet Düzenlenmesi 230
IX. MUVAZAANIN MÜMKÜN OLMADIĞI SÖZLEŞMELER 233
X. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 235
A. İçtihatları Birleştirme Kararları 235
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 244
C. Daire Kararları 259
Üçüncü Bölüm
MURİS MUVAZAASI
I. KAVRAM VE TANIM 399
II. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI 400
A. Görünüşteki Sözleşme 401
B. Üçüncü Şahısları (Mirasçıları) Aldatmak Amacı 401
C. Tarafların Beyanları ile İradeleri Arasında İsteyerek Meydana Getirdikleri Uyumsuzluğu Açıklayan Muvazaa Anlaşması 406
D. Gizli Sözleşme 407
1. Genel Olarak 407
2. Gizli Sözleşmenin Şekli ve Geçerliliği 407
3. Şekle Uyulmanın Amacı ve Önemi 408
4. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları 409
III. ŞEKLE AYKIRILIĞIN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ HALLER 410
A. Şekil Noksanlığı Sebebiyle Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmenin Medeni Kanunun 2. Maddesi Anlamında Hakkın Kötüye Kullanılmasını Teşkil Etmesi 410
B. Kadastro (Tapulama) Kanunlarına Göre Şekil Koşulunun Tamamlanması 411
C. On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi 413
D. Taşınmazın İyi Niyetli Üçüncü Kişiye Devredilmesi 413
E. Miras Bırakan Tarafından Taşınmazın Zilyetliğinin Devrinden İtibaren Tespit Tutanağının Düzenlenmesi veya Dava Tarihine Kadar On Yıllık Sürenin Geçmesi 413
IV. MURİS MUVAZAASININ MİRASÇILAR YÖNÜNDEN HÜKÜM VE SONUÇLARI 414
V. MURİS MUVAZAASININ NEDENLERİ VE UYGULAMADA GÖRÜLEN ŞEKİLLERİ 416
VI. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 425
A. Görevli Mahkeme 425
B. Yetkili Mahkeme 426
VII. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA TARAFLAR 426
A. Davacı 426
B. Davalı 434
VIII. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA SÜRE 435
IX. MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TESCİL DAVASI İLE TENKİS DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 436
A. Benzerlikleri 437
B. Farklılıkları 438
X. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BAŞLICA KURALLAR 442
XI. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 451
A. İçtihatları Birleştirme Kararları 451
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 468
C. Daire Kararları 559
Dördüncü Bölüm
TENKİS
I. GENEL OLARAK 1011
II. KAVRAM VE TANIM 1012
III. TENKİS DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 1013
IV. TENKİS DAVASINDA GÖREV VE YETKİ 1015
A. Görevli Mahkeme 1015
B. Yetkili Mahkeme 1016
V. TENKİS DAVASININ TARAFLARI 1018
A. Davacılar 1018
1. Medeni Kanunun 560. Maddesine Göre Tenkis Davası Açan Saklı Paylı Mirasçılar “Mahfuz Hisseli Mirasçılar” 1018
2. Medeni Kanunun 560. Maddesi Dışında Medeni Kanunun Özel Maddelerine Dayanarak Tenkis Davası Açabilen Saklı Paylı Mirasçılar 1019
3. Tenkis Davası Açamayacak Saklı Paylı Mirasçılar 1019
4. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Açılan Tenkis Davalarının Davacıları 1019
5. Özel Düzenlenen Tenkis Davalarının Davacıları 1020
B. Davalılar 1020
VI. TENKİS DAVASI AÇAMAYACAK SAKLI PAYLI MİRASÇILAR 1022
A. Mirasçılıktan Çıkarılan “Iskat Edilen” Saklı Paylı Mirasçılar 1022
B. Mirastan Feragat Eden saklı Paylı Mirasçılar 1023
C. Mirastan Yoksun Kalan Saklı Paylı Mirasçılar 1023
D. Mirası Reddeden Saklı Paylı Mirasçılar 1024
E. Miras bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufunda Terekesinin Mirasçılar Arasında Paylaştırılması 1024
VII. DAVACILARINA GÖRE TENKİS DAVASI TÜRLERİ 1025
A. Saklı Paylı Mirasçıların Açtıkları Tenkis Davaları 1025
B. Saklı Paylı Mirasçıların Medeni Kanunun Özel Hükümlerine Göre Açabilecekleri Tenkis Davaları 1026
1. Eşlerin Yaptıkları Mal Rejimi Sözleşmesiyle Saklı Payları Zedelenen Saklı Paylı Mirasçıların “Altsoyun” Açtıkları Tenkis Davaları 1026
2. Miras Bırakanın Terekesini İntifa Hakkı veya İrat Borcu ile Yükümlü Kılması Nedeniyle Saklı Payları Zedelenen Mirasçıların Açtıkları Tenkis Davaları 1026
3. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Ön Mirasçı Olarak Atadığı veya Belirli Mal Bıraktığı Kişiyi Mirası Artmirasçıya Geçirmekle Yükümlü Kılması ve Bu Yükümlülüğün Ön Mirasçının veya Kendisine Belirli Mal Vasiyet Edilen Kişinin Saklı Payını Zedelemesi Halinde Açılan Tenkis Davaları 1027
4. Miras Bırakanın Mirastan Feragat Eden Mirasçıya Sağlığında Terekenin Tasarruf Edilebilir Kısmını Aşan Edimlerde Bulunması Halinde Saklı Paylı Mirasçılarının Açtıkları Tenkis Davaları 1028
C. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Açılan Tenkis Davaları 1029
1. Genel Olarak 1029
2. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Alacaklılarının Açtıkları Tenkis Davaları 1029
3. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine İflas İdarelerinin Açtıkları Tenkis Davaları 1031
4. Mirasçılıktan Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçıların Yerine Alacaklılarının veya İflas İdarelerinin Açtıkları Tenkis Davaları 1031
5. Saklı Paylı Mirasçıların Yerlerine Kayyımlarının Açtıkları Tenkis Davaları 1031
D. Özel Düzenlenen Tenkis Davaları 1031
1. Tereke Mevcudunu veya Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsüne Yapılan Kazandırmayı ya da Saklı Payı Zedeleyen Tasarruflara Karşı Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsü Tarafından Açılan Tenkis Davaları 1031
2. Miras Sözleşmesiyle Mirasçı Atanan veya Lehine Vasiyet Yapılan Kişiler Tarafından Açılan Tenkis Davaları 1033
3. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Edipte Bazı Vasiyetleri Yerine Getirmekle Yükümlü Kılınan Kişilerin Açtıkları Tenkis Davaları 1034
4. Miras Sözleşmesiyle Kazandırma Elde Edipte Bu Kazanımları Tenkise Tabi Tutulan Kişilerin Açtıkları Tenkis Davaları 1035
5. Hayat Sigortası Alacağı Hakkında Açılan Tenkis Davaları 1036
VIII. MİRASÇILAR VE SAKLI PAYLI MİRASÇILAR 1037
A. Yasal Mirasçılar 1037
B. Atanmış “Mansup” Mirasçılar 1038
C. Saklı Paylı Mirasçılar 1039
IX. TENKİS DAVASININ KONUSU 1040
A. Genel Olarak 1040
B. Ölüme Bağlı ve Sağlararası Tasarruflar 1040
X. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ 1043
A. Genel Olarak 1043
B. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 1043
1. Vasiyetnameler 1044
a. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetname Çeşitleri 1044
aa. Resmi Vasiyetname 1044
bb. El Yazılı Vasiyetname 1044
cc. Sözlü Vasiyetname 1045
b. Vasiyetnameden Dönülmesi veya Vasiyetnamenin Yok Olması 1046
aa. Vasiyetnameden Dönme 1046
bb. Vasiyetnamenin Yok Edilmesi veya Yok Olması 1047
c. Konularına Göre Vasiyetname Çeşitleri 1047
aa. Genel Olarak 1047
bb. Belirli Mal Vasiyeti 1048
cc. Çeşit “Nevi” Vasiyeti 1048
dd. Seçimlik Vasiyet 1049
ee. İntifa Vasiyeti 1049
ff. Tedarik Vasiyeti 1050
gg. Alacak Vasiyeti 1051
hh. İrat Vasiyeti 1051
ii. İnfak Vasiyeti 1051
jj. İbra Vasiyeti 1052
kk. Hayat Sigortası Vasiyeti 1052
ll. Alt Vasiyet “İkinci Derecede Vasiyet” 1053
mm. Ön Vasiyet “Mirasçı Lehine Mal Vasiyeti” 1053
d. Vasiyetin Hükümleri 1054
aa. Genel Olarak 1054
bb. Dava Hakkında Zamanaşımı 1055
cc. Vasiyetin Reddi 1055
dd. Vasiyet Olunan Malda Meydana Gelen Değişiklikler 1056
e. Miras Bırakanın Alacaklıları ile Vasiyet Alacaklısının Durumu 1057
f. Mirasçıların Alacaklıları ile Vasiyet Alacaklılarının Durumu 1057
2. Miras Sözleşmeleri 1058
a. Genel Olarak 1058
b. Miras Sözleşmesinin Şekli 1059
c. Miras Sözleşmesinin Konusu 1060
d. Miras Sözleşmesinin Çeşitleri 1060
aa. Müspet “Olumlu” Miras Sözleşmeleri 1060
bb. Menfi “Olumsuz” Miras Sözleşmeleri 1061
cc. Tek Yönlü Miras Sözleşmeleri 1061
dd. İki Yönlü Miras Sözleşmesi 1062
ee. İkiden Fazla Şahıs Arasında Yapılan Miras Sözleşmeleri 1062
ff. Üçüncü Kişi Lehine Yapılan Miras Sözleşmeleri 1062
e. Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi 1063
aa. Sözleşme ile Ortadan Kaldırma 1063
bb. Tek Taraflı Olarak Ortadan Kaldırma 1064
cc. Miras Sözleşmesinin Kanun Gereği Kendiliğinden Sona Ermesi 1067
dd. Miras Sözleşmesinin İptal Ettirilmesi 1069
ee. Miras Sözleşmelerinin Muvazaa Nedeniyle Hükümsüz Olması 1072
C. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar “Ölüme Bağlı Tasarruflarda Konu” 1072
1. Genel Olarak 1072
2. Mirasçı Atama “Nasbı” 1073
3. Belirli Mal Bırakma “Vasiyet” 1075
a. Tarif ve Tanım 1075
b. Mirasın Kazanılması 1076
c. Vasiyet Konusunun ve Vasiyet Alacaklısının Belli Olması 1077
d. Vasiyet Alacaklısı, Vasiyet Borçlusu “Yükümlüsü” 1078
e. Vasiyetin Hükümleri 1079
4. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Koşullar ve Yüklemeler 1080
a. Genel Olarak 1080
b. Koşullara “Şartlara” Bağlı Tasarruflar 1080
aa. Geciktirici “Taliki” Koşula “Şarta” Bağlı Tasarruflar 1081
bb. Bozucu “İnfisahi” Koşula “Şarta” Bağlı Tasarruflar 1081
c. Hukuka, Ahlaka Aykırı Koşullar 1082
d. Anlamsız ve Rahatsız Edici Koşullar 1082
e. Koşulların Hüküm ve Sonuçları 1082
f. Yüklemelere “Mükellefiyetlere” Bağlı, Ölüme Bağlı Tasarruflar 1083
5. Vakıf Kurma 1084
a. Genel Olarak 1084
b. Kurulma Şekli 1085
c. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması 1085
d. Vakfın Lehine Yapılan Kazandırmalar Üzerinde Hak Sahibi Olma Anı 1086
6. Mirasçılıktan Çıkarma “Iskat” 1088
a. Genel Olarak 1088
b. Cezai Mirasçılıktan Çıkarma 1089
c. Mirasçılıktan Çıkarılmanın Koşulları 1092
d. Mirasçılıktan Çıkarma Şekli 1093
e. Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri 1093
f. İptal Davası 1095
g. Borç Ödemeden Acizlik Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma 1096
h. Borç Ödemekten Acizlik Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptal Olunması 1096
7. Mirastan Feragat 1098
a. Genel Olarak 1098
b. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Tarafları 1099
c. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Çeşitleri 1099
d. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları 1099
e. Mirastan Karşılıklı Feragat Eden Mirasçının miras bırakanın Alacaklılarına Karşı Sorumluluğu 1100
f. Mirastan Feragat Eden Mirasçının Saklı Pay Mirasçılarına Karşı Sorumluluğu 1101
8. Yedek Mirasçı ve art mirasçı Atamak 1102
a. Genel Olarak 1102
b. Yedek Mirasçı Atama “Alelade İkame” 1102
c. Art Mirasçı Atama “Fevkalade İkame” 1103
d. Art Mirasçı Atamanın Hükümleri 1105
e. Art Mirasçı Atamanın Saklı Payı Zedelemesi 1108
9. Hayat Sigortasının Satınalma “İştira” Bedeli 1108
10. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufla Paylaştırma Kuralları Koyması 1109
XI. SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR 1111
A. Terekeye Geri Verilmesi Kuralına Tabi İken Geri Verilmesi Mümkün Olmayan Mal ve Haklar 1111
B. Miras bırakanın Ölümünden Önce Terekenin Tasfiyesi Maksadıyla Yaptığı Kazandırmalar 1112
C. Miras Bırakanın Serbestçe Dönme “Rücu” Hakkını Saklı Tutarak Yaptığı Bağışlamalar, Ölümden Önceki Bir Yıl İçinde Adet Üzere Verilen Hediyeler Dışında Yapmış Olduğu Bağışlamalar 1112
D. Miras Bırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Açık Olan Kazandırmalar 1113
XII. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA, MİRASTAN FERAGAT, MİRASTAN YOKSUNLUK VE MİRASI REDDİN TASARRUF ORANINA ETKİLERİ 1115
A. Mirasçılıkta Çıkarma 1115
B. Mirastan Feragat 1116
C. Mirastan Yoksunluk 1117
D. Mirasın Reddi 1118
XIII. TEREKENİN TASARRUF EDİLEBİLİR KISMININ HESABI 1119
A. Genel Olarak 1119
B. Terekenin Aktifi 1120
1. Tereke Malları 1120
2. Terekeye Eklenecek Değerler 1120
a. Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar 1120
b. Hayat Sigortası Alacağı 1122
c. İntifa Hakkı ve İrat Borcu 1122
d. Vakıf Kurma veya Vakfa Bağış 1123
e. Çocukların Eğitim ve Öğrenim Giderleri 1123
3. Tereke Alacakları 1123
4. Faiz Alacakları 1125
C. Terekenin Pasifi 1125
1. Medeni Kanunun 507. Maddesinin 2. Fıkrasında Sayılan Borçlar 1125
a. Miras Bırakanın Borçları 1125
b. Miras Bırakanın Cenaze Giderleri 1125
c. Terekenin Mühürlenmesi ve Yazım Giderleri 1125
d. Miras Bırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri 1126
2. Terekenin Pasifine Eklenecek Öteki Borçlar 1127
a. Eğitimini ve Öğrenimini Tamamlamamış veya Sakatlıkları Bulunan Çocuklara Yapılan Ödeme 1127
b. Taşınmazlar Üzerindeki İpotekli Borçlar 1127
c. Karma Sözleşmelerde Alınan Bedeller 1127
XIV. TENKİSTE SIRA 1127
A. Genel Olarak 1127
B. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Tenkis 1128
C. Sağlararası Kazandırmalarda Tenkis 1131
XV. TENKİS HESABI 1132
XVI. TEREKE VE TENKİS HESİBANDA GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN BAZI ESASLAR 1139
XVII. TENKİS DAVASININ BAĞLI OLDUĞU SÜRELER 1146
XVIII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1149
A. İçtihadı Birleştirme Kararları 1149
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 1164
C. Daire Kararları 1199
Beşinci Bölüm
TAKMA AD (EĞRETİ AD, NAMI MÜSTEAR)
I. GENEL OLARAK 1259
II. KAVRAM VE TANIM 1261
III. HÜKÜM VE SONUÇLARI 1262
A. Namı Müsteara Muvazaa Hükümlerinin Uygulanması Gerekeceğini Kabul Eden Görüş 1264
1. Şahısta Muvazaa Görüşü 1264
2. Nispi Muvazaa Görüşü 1264
B. Namı Müsteara İnançlı İşlem Hükümlerinin Uygulanması Gerekeceğini Kabul Eden Görüş 1266
C. Namı Müsteara Dolayısı ile Temsil Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğini Kabul Eden Görüş 1268
IV. TAKMA AD (NAMI MÜSTEAR) DAVASININ İSPAT ŞEKLİ 1269
V. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1269
A. İçtihatları Birleştirme Kararları 1269
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 1283
C. Daire Kararları 1289
Altıncı Bölüm
KANUNDAN KAÇMA (KANUNA KARŞI HİLE)
I. GENEL OLARAK 1303
II. KAVRAM VE TANIM 1304
IIl. UNSURLARI 1305
A. Olayın Değiştirilmesi 1305
B. Kanunun Yasakladığı Bir Sonucun Elde Edilmesi 1306
C. Hile Yapma Amacı 1306
IV. HÜKÜM VE SONUÇLARI 1307
V. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1308
A. Daire Kararları 1308
Yedinci Bölüm
İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK 1315
II. TANIM VE AMAÇ 1316
III. İPTAL DAVASININ TARAFLARI 1316
IV. İPTAL DAVASINDA YETKİ VE GÖREV 1316
V. İPTAL DAVASININ KONUSU 1317
VI. HÜKÜM VE SONUÇLARI 1317
A. İvazsız (Karşılıksız) Tasarruflar 1318
B. Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflar 1318
C. Hileli Tasarruflar (İİK 280) 1318
VII. İPTAL DAVALARI İLE MUVAZAAYA DAYANAN BUTLAN DAVALARI ARASINDAKİ FARKLAR 1320
VIII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1321
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları 1321
B. Daire Kararları 1323
Sekizinci
Bölüm MUVAZAA, İNANÇLI SÖZLEŞME, NAMI MÜSTEAR,
KANUNA KARŞI HİLE VE İCRA İFLAS KANUNU İLE
6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVALARININ
BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ
I. MUVAZAALI VE İNANÇLI SÖZLEŞMELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1337
A. Benzerlikleri 1337
1. İrade Beyanı 1337
2. Dış Görünüş 1337
3. İç İlişki 1337
4. Yükümlülük 1337
B. Farkları 1337
II. MUVAZAA İLE NAMI MÜSTEAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1339
A. Benzerlikleri 1339
B. Farkları 1340
III. İNANÇLI SÖZLEŞME İLE NAMI MÜSTEAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1340
A. Benzerlikleri 1340
B. Farkları 1340
IV. MUVAZAA İLE KANUNA KARŞI HİLE ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1341
A. Benzerlikleri 1341
B. Farkları 1341
V. KANUNA KARŞI HİLE İLE İNANÇLI İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1342
A. Benzerlikleri 1342
B. Farkları 1342
VI. MUVAZAA DAVASI İLE İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1343
A. Benzerlikleri 1343
B. Farkları 1343
VII. İNANÇLI SÖZLEŞMELERİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVA İLE İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1344
A. Benzerlikleri 1344
B. Farkları 1344
VIII. MUVAZAANIN HATA, HİLE, CİDDİ OLMAYAN BEYAN VE ZİHNÎ KAYITTAN FARKI 1344
A. Muvazaanın Hatadan Farkı 1344
B. Muvazaanın Hileden Farkı 1345
C. Muvazaanın Zihnî Kayıttan Farkı 1345
D. Muvazaanın Ciddi Olmayan Beyandan (Latife Beyanından) Farkı 1346
MURİS MUVAZAASI İLE TARAF MUVAZAASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 1347
A. Benzerlikleri 1347
B. Farkları 1347
Kaynakça 1349
Kavramlar Dizini 1353
Yazarın Diğer Eserleri 1359

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153316
Yayın Tarihi 2020 Şubat
Barkod 9789750258923
ISBN 9789750258923
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 8
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Eraslan Özkaya