Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
 • İdari Yargılama Hukuku El Kitabı İdari Yargılama Hukuku El Kitabı

İdari Yargılama Hukuku El Kitabı

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
256
Boyut :
16x24
Baskı :
2
ISBN/Ref :
9789750287022

Stok Durumu: Stokta var

156,00 TL

Detayları

Konu Başlıkları:

 • İdari Yargılama Hukukuna Giriş
 • Temel İlkeler
 • İdari Yargı Teşkilatı ve Personeli
 • İdari Yargının Görev Alanı
 • İptal Davası
 • Yürütmenin Durdurulması
 • Tam Yargı Davası
 • İdari Yargılama Sürecinin Genel Esasları
 • Özel Yargılama Usûlleri
 • İdari Yargıda Kanun Yolları
 • Alternatif İdari Uyuşmazlık Çözüm Yolları


"İdari Yargılama Hukuku El Kitabı" isimli bu eser; iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve adalet meslek yüksekokulu bölümlerindeki öğrenciler ve temel idari yargılama hukuku bilgisine ihtiyaç duyan kişi ve kurumlar için hazırlanmıştır.

Konular hakkında daha geniş ve derin bilgi sahibi olabilmek amacıyla yazarların, "İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar" ile idari yargılama hukuku olay ve çözümleri için de "İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı"ndan faydalanılabilir.

(Tanıtım Bülteninden)

İçindekiler

2. Basıya Önsöz ...7
Kısaltmalar ...23
Bölüm I...
İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA GİRİŞ VE TEMEL İLKELER...
I. İDARİ YARGININ ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ ...27
II. İDARİ YARGIYA YÖNELTİLEN BAŞLICA ELEŞTİRİLER VE İRDELENMESİ ...28
III. İDARİ YARGI DENETİMİNDE UYGULANAN BAŞLICA SİSTEMLER ...29
A. Yargı Birliği Sistemi ...29
B. İdari Yargı Sistemi ...30
IV. İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI ...30
A. Asli Kaynaklar ...30
B. Yardımcı Kaynaklar ...34
V. İDARİ YARGILAMA SİSTEMİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ ...35
VI. İDARİ YARGININ KISA TARİHİ GELİŞİMİ ...35
VII. İDARİ YARGIYA HAKİM BAŞLICA İLKELER ...36
A. Yazılılık İlkesi ...36
B. Re’sen Araştırma İlkesi ...36
C. Adil Yargılanma İlkesi ...37
D. İddianın Genişletilmesi Yasağı ...37
E. Talepten Fazlasına Hükmetme Yasağı ...38
F. Usulü Müktesep Haklara Saygı İlkesi ...38
VIII. İDARİ YARGI DENETİMİNİN SINIRLARI ...39
A. Yerindelik Denetimi Yasağı/ İdarenin Takdir Yetkisi ...39
B. Yargı Kısıntısı ...39
C. Yasama Kısıntısı ...40
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları ...42
Bölüm II...
İDARİ YARGI TEŞKİLÂTI VE PERSONELİ...
I. MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HAKİMLİK TEMİNATI ...43
II. DANIŞTAY’IN YAPISI VE İŞLEYİŞİ ...45
A. Personel Yapısı ve Özlük İşleri ...45
B. Danıştay’ın Teşkilât Yapısının Genel Esasları ...48
C. İdari İşlerde Görev, Birinci Daire ve İdari İşler Kurulu ...52
D. Danıştay’ın Görevleri, Yargısal Fonksiyonu ve Yüksek Mahkeme İşlevi ...53
III. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VE PERSONELİ ...56
A. Bölge İdare Mahkemelerinin Oluşumu ve Görevleri ...56
B. Personel ve Teşkilatı ...57
IV. İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ İLE PERSONELİ ...60
A. İdare ve Vergi Mahkemelerinin Oluşumu ...60
B. İdare Mahkemelerinin Görevleri ...61
C. Vergi Mahkemelerinin Görevleri ...61
D. Tek Hakimle Çözümlenecek Davalar ...61
V. İDARİ YARGIDA HAKİMİN REDDİ VE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDAKİ DÜZENLEMELER ...62
A. Danıştay’da Çekinme ve Ret ...62
B. İdare Mahkemelerinde Çekinme ve Ret ...62
C. İYUK md.31 ile HMK’ya Yapılan Atıfta Yer Alan Düzenlemeler ...63
1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılık Sebepleri ...63
2. Çekinme Kararının Sonuçları ...63
3. Ret Sebepleri ...64
4. Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli ...64
5. Ret Usulü ...64
6. Çekilme Kararının İncelenmesi ...65
7. Ret Talebinin Geri Çevrilmesi ...65
8. Ret Talebinin İncelenmesi ...65
9. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf ...66
10. Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi ...66
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları ...67
Bölüm III...
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI...
I. YARGI YOLU VE GÖREV KAVRAMI İLE İDARİ YARGININ GÖREV ALANININ ANAYASAL DAYANAĞI ...69
II. İDARİ YARGININ GÖREV ALANINI BELİRLEYEN ÖLÇÜTLER ...71
III. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDA KALAN BAŞLICA UYUŞMAZLIKLAR ...71
A. Yasama ve Yargı Organının İşlemleri ...71
B. Adli ve Anayasa Yargısının Görev Alanına Giren Başlıca Uyuşmazlıklar ...71
1. Abonman Sözleşmeleri ...71
2. İdarenin Özel Kişilere Karşı Açtığı Davalar ...71
3. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerinden Doğan Davalar ...72
4. Kamu Görevlilerine Karşı Açılan Davalar ...72
5. Tapu Siciliyle İlgili Davalar ...72
6. Nüfus Sicillerin Yanlış veya Eksik Tutulmasından Doğan Zararların Giderilmesi Amacıyla Açılan Davalar ...72
7. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İptali ...72
8. Kamulaştırmadan Doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıkları ...73
9. İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Kusurlarından Doğan Davalar ...73
10. Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar ...74
11. Fiili Yol (Voie de fait) ...74
12. İdareye Ait Motorlu Araçların Yaptığı Kazalardan Doğan Uyuşmazlıklar ...74
13. Vakıf Üniversitelerindeki Durum ...75
14. Diğer Bazı Kanunlar ...75
IV. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ ...76
A. Görev Uyuşmazlığı ...76
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı ...76
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı ...78
B. Hüküm Uyuşmazlığı ...79
C. Uyuşmazlık Çıkarılmayacak Durumlar ...79
D. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekletici Mesele Sayma ...80
E. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları ...80
V. İDARİ YARGIDA YER ALMAYAN DAVA TÜRLERİ ...80
A. Yorum Davaları ...80
B. Tespit Davaları ...81
C. Diğer Bazı Davalar ...81
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları ...82
Bölüm IV...
İPTAL DAVASI...
I. İPTAL DAVASININ GENEL ÖZELLİKLERİ ...83
II. İPTAL DAVASI İLE TAM YARGI DAVASININ KARŞILAŞTIRILMASI ...86
III. İPTAL DAVASININ KONUSU ...86
A. İdari İşlem Tamamlanmış Olmalıdır ...87
B. İdari İşlem Etkili (İcrai) Olmalıdır ...87
C. İdari İşlem Kesinleşmiş Olmalıdır ...87
IV. İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI ...87
A. Dava Dilekçeleri Üzerine İlk İnceleme (İYUK md.14) ...87
B. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar (İYUK md.15) ...88
C. İdari Yargıda Görevli Mahkemenin Belirlenmesi ve Görev Uyuşmazlığı ...90
1. Görevli Mahkeme ...90
2. Danıştay’ın Görevli Olduğu Davalar ...90
3. Görev Kurallarının İhlâli ...91
D. İdari Yargıda Yetkili Mahkeme ...92
1. İdari Yargıda Genel Yetki Kuralı ...92
2. İdari Yargıda Özel Yetki Kuralları ...93
a. Kamu Görevlileri ile İlgili Davalarda Yetki Kuralları ...93
b. Taşınmaz Mallara ve Kamu İdarelerine İlişkin Davalarda Yetki ...94
c. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki ...94
d. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki ...94
3. Yetki Kurallarının İhlâli ...95
4. İdari Yargıda Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlemler ...95
5. İdari Yargıda Görev–Yetkiye İlişkin Özel Durumlar ...96
a. Mercî Tâyini ...96
b. İdari Yargıda Bağlantılı Dava ...96
E. İdarî Merci Tecavüzü ...98
F. İdari Yargıda Ehliyet ...99
1. Genel Olarak ...99
2. Dava Ehliyeti ...100
3. Menfaat – Hak Kavramı ile Menfaatin İçeriğini Belirleyen Kriterler ...101
4. Menfaatin Tespitine İlişkin Kimi Durumlar ...104
5. Dava Ehliyetinin Bulunması Gereken Zaman ve Bazı Hukuki Sorunlar ...108
6. Taraf Ehliyeti ...110
7. Tarafların Kişiliğinde veya Niteliğinde Değişiklik Olması ve İdari Yargı Bakımından Sonuçları ...111
G. İcrai İşlem Olup Olmama ...111
Ğ. İdari Yargıda Süreler ...112
1. İdari Yargıda Genel ve Özel Dava Açma Süreleri ...112
2. İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Hukuki Niteliği ...113
3. Sürelerin Başlangıcı, Hesaplanması ve Genel Esaslar ...113
4. Haricen Öğrenme ...115
5. Vekile Tebligat ...116
6. Süre Aşımının Uygulanmaması veya Hafifletilmesi ...117
7. İdari Makamların Sükûtu, Zımni Ret ile Zımni Kabul ...119
8. Üst Makamlara Başvurmanın Dava Açma Süresine Etkisi ...122
9. İYUK 10 ve 11. Maddeye İlişkin Başvuruların Karşılaştırılması ...123
10. Tatil Günleri ve Çalışmaya Ara Verme (Adli Tatil) ...123
11. İdari Yargıda Açılması Gereken Davanın Adli Yargıda Açılması Sorunu ...124
12. Dilekçelerin Reddi Kararından Sonraki Ek Süre ...124
H. İdari Yargıda Husumet ...125
1. Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlemler ...125
2. Bakanlıkların İşlemleri ...126
3. İl ve İlçe İdaresinin İşlemleri ...126
4. Yerel Yönetimlerin İşlemleri ...126
5. Kamu Tüzel Kişilerinin İşlemleri ...126
6. Vesayet Makamlarının İşlemleri ...127
I. İdari Yargıda “Tek Dilekçe ile Dava Açma” ...127
1. Genel Olarak ...127
2. Aynı Kişinin Tek Dilekçe ile Birden Çok İşleme Karşı Dava Açması ...128
a. Öze İlişkin Koşullar ...128
b. Yönteme İlişkin Koşullar ...132
3. Birden Çok Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması ...134
a. Hak veya Menfaatte İştirak ...135
b. Maddi Olay veya Hukuki Sebeplerin Aynı Olması ...138
4. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması ...140
V. İPTAL DAVASINDA ESASIN İNCELENMESİ ...141
A. İdari İşlemlerin Özellikleri ve Türleri ...141
1. İdari İşlemin Tanımı ve Unsurları ...141
2. İdari İşlemin Özellikleri ...141
3. İdari İşlemler ile İdari Eylemler Arasındaki Başlıca Farklar ...142
4. Düzenleyici İşlemler ile Genel Kararlar Arasındaki Farklar ...142
5. Birel İşlem ve Türleri ...142
B. İdari İşlemin Unsurları ...143
1. Yetki ...144
a. Yetki Kavramı ...144
b. Yetkisizlik Türleri ...144
aa. Kişi Yönünden Yetkisizlik ...144
bb. Konu Yönünden Yetkisizlik ...144
cc. Yer Yönünden Yetkisizlik ...145
dd. Zaman Yönünden Yetkisizlik ...145
c. Yetki Kurallarına Aykırılık ...145
aa. Görev (Fonksiyon) Gaspı ...145
bb. Yetki Tecavüzü ...145
cc. Ağır ve Bariz Yetki Tecavüzü ...145
d. Fiili Memur ...145
2. Şekil ...145
3. Sebep ...146
4. Konu ...148
5. Amaç Unsuru ...148
VI. İPTAL KARARI, HÜKÜM VE SONUÇLARI İLE UYGULANMASI ...149
A. İptal Davasının Ön Koşullar Nedeniyle Reddinin Sonuçları ...149
B. İptal Davasının Esastan Reddedilmesinin Sonuçları ...149
C. İptal Davasının Kabulünün Sonuçları ...149
1. İdari İşleme Etkisi ve Geçmişe Yürümesinin Sonuçları ...149
2. Taraflara Etkisi ...150
3. Üçüncü Kişilere Etkisi ...151
D. İptal Kararlarının Uygulanması ...151
1. Genel Olarak ...151
2. Yargı Kararlarının Uygulanmaması ...153
a. Hiç Uygulamama ...153
b. Gereği Gibi Uygulamama ...153
aa. Geç Uygulama ...153
bb. Eksik Uygulama ...153
cc. Biçimsel Uygulama ...153
3. Hükmün Yerine Getirilmesinde İmkansızlık ...154
a. Hukuki İmkânsızlık ...154
b. Fiili İmkansızlık ...154
E. AİHM Kararlarına Göre İdari Yargı Kararlarının Uygulanmaması ...155
F. İptal Kararının Uygulanmamasından Doğan Sorumluluk ...156
1. İdarenin Sorumluluğu ...156
2. Kamu Görevlisinin Sorumluluğu ...156
a. Hukuksal Sorumluluk ...156
b. Cezai Sorumluluk ...156
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları ...157
Bölüm V...
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI...
I. TANIMI, İPTAL KARARINDAN FARKLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ ...159
A. Tanımı ...159
B. İptal Kararından Farkları ...159
C. Hukuki Niteliği ...160
II. Yürütmenin Durdurulmasının Koşulları ...161
A. Öze İlişkin Koşullar ...161
1. Telafisi Güç veya İmkansız Zarar Doğması Şartı ...161
2. Açıkça Hukuka Aykırılık Şartı ...162
3. Koşulların Birlikteliği Sorunu ...162
B. Yönteme İlişkin Koşullar ...163
1. Açılmış Bir Dava Olmalıdır ...163
2. Yürütmenin Durdurulması Talep Üzerine Verilir ...163
3. Davalı İdareden Savunma Alınması ...163
4. Yürütmenin Durdurulması Gerekçeli Olmalıdır ...164
III. YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA İLİŞKİN BAZI HUKUKİ KONULAR ...164
A. Uygulanmakla Etkisi Tükenecek İşlemlerin Durumu ...164
B. Yürütmenin Durdurulmasında Teminat ...165
C. Harç ...165
D. İstinaf veya Temyiz İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması ...165
E. Yürütmenin Durdurulması Kararının Verilmesi ...166
F. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmeyecek Durumlar ...167
IV. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARINA KARŞI İTİRAZ ...167
V. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ SONUÇLARI VE UYGULANMASI ...168
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları ...169
Bölüm VI...
TAM YARGI DAVASI...
I. TAM YARGI DAVASININ TANIMI, İPTAL DAVASI İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRLERİ ...171
A. Tanımı ve İptal Davası ile Karşılaştırılması ...171
B. Tam Yargı Davasının Türleri ...171
1. Tazminat Davaları ...171
2. İstirdat/Geri Alma Davaları ...172
3. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar ...172
4. Vergi Davaları ...172
II. TAM YARGI DAVALARININ ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKİLLERİ ...172
A. İdari İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davaları ...172
1. İptal Davası ile Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması ...172
2. İptal Davası Sonuçlandıktan Sonra Tam Yargı Davası Açılması ...172
3. İdari İşlemlere Karşı Doğrudan Tam Yargı Davası Açılması ...173
4. İdari İşlemlerin Uygulanmasından Doğan Tam Yargı Davaları ...173
B. İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davaları ...173
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davaları ...173
1. İdari Sözleşmenin Yapılmasından Önceki Uyuşmazlıklar ...174
2. İdari Sözleşmenin Yapılmasından Sonraki Uyuşmazlıklar ...174
III. TAM YARGI DAVASININ ÖN KOŞULLARI ...174
A. Tam Yargı Davalarında Görevli Mahkeme ...174
B. Tam Yargı Davalarında Yetkili Mahkeme ...174
1. İdari İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davalarında Yetki ...174
2. Bayındırlık, Ulaştırma ve Benzeri Hizmetler Nedeniyle Oluşan Zararlara İlişkin Tam Yargı Davalarında Yetki ...174
3. İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davalarında Yetki ...175
4. Özel Yetki Kuralı Öngörülmeyen Tam Yargı Davalarında Yetki ...175
5. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davalarında Yetki ...175
6. Manevi Tazminat İçeren Tam Yargı Davalarında Yetki ...175
C. Tam Yargı Davalarında İdareye Başvuru ve Ön Karar ...175
1. Tanımı ve Başlıca Özellikleri ...176
2. Ön Karar Süresi ...176
3. Ön Karar İsteminin Kısmen veya Tamamen Reddi ...177
4. Tam Yargı Davasında Taraflar ...177
a. Davacı ...177
b. Davalı ...177
aa. Ana Kural ...177
bb. İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davalarında Davalı ...177
cc. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davalarında Davalı ...177
dd. Davalının Yanlış Gösterilmesi ...177
D. Tam Yargı Davasında Süre ...178
1. İdari İşlemlere ve İşlemin İcrasına Karşı Açılan Tam Yargı Davasında Süre ...178
2. İşlemin İcrası Süreklilik Gösteriyorsa Dava Açma Süresinin Başlangıcı ...178
3. İptal Davası ile Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması Halinde Süre ...178
4. İptal Davası Neticesinde Verilen Kararın Kesinleşmesi Üzerine Tam Yargı Davası Açılmasında Süre ...178
5. İdari Eylemlere Karşı Açılan Tam Yargı Davasında Süre ...179
6. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davasında Süre ...179
7. İdari Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesi Üzerine Açılan Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi ...179
IV. TAM YARGI DAVASININ ESASI VE SORUMLULUK SEBEPLERİ ...179
A. İdarenin Mâli Sorumluluğunun Anayasal Temelleri ...179
B. Hizmet Kusuru ...180
1. Tanımı ve Başlıca Özellikleri ...180
2. Hizmet Kusuru Sayılan Durumlar ...181
a. Hizmetin Kötü İşlemesi ...181
b. Hizmetin Geç İşlemesi ...181
c. Hizmetin Hiç İşlememesi ...181
3. Hukuka Aykırılık ve Hizmet Kusuru İlişkisi ...182
4. Hizmet Kusuru–Kişisel Kusur Ayırımı ve Kişisel Kusur Sayılan Durumlar ...182
C. İdare Hukukunda Kusursuz Sorumluluk ...183
1. Dayandığı İlkeler ...183
a. Tehlike (=Risk) İlkesi ...183
b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi (Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi) ...184
2. Kusursuz Sorumluluğun Koşulları ...184
a. İdari davranış ...184
b. Zarar ...184
c. Nedensellik bağı ...185
D. İdarenin Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Haller ...185
1. Mücbir Sebep ...185
2. Umulmayan Hal ...185
3. Zarar Görenin Kusuru ...185
4. Üçüncü Kişinin Kusuru ...186
E. İdare Hukukuna Özgü Tazmin Nedenlerinin Bulunmaması ...186
F. Tam Yargı Davasının Sonucu ile Verilecek Kararlar ...187
1. Tam Yargı Davasının Sonucu ...187
2. Tam Yargı Davasında Verilecek Kararlar ...187
a. Tam Yargı Davasının Reddi ...187
aa. Davanın Ön Koşullar Yönünden Reddi ...187
bb. Davanın Esastan Reddi ...187
b. Tam Yargı Davasının Kabulü ...187
3. Tam Yargı Davasında Özellik Arz Edebilen Bazı Durumlar ...187
a. Uyuşmazlık Konusu Miktarın Bilinmemesi ...187
b. Tam Yargı Davasında Faiz ...188
c. Davacının Müterafik Kusuru ...188
4. Tam Yargı Davası Sonucu Verilen Kararların Yerine Getirilmesi ...188
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları ...190
BÖLÜM VII...
İDARİ YARGILAMA SÜRECİNİN GENEL ESASLARI...
I. İDARİ DAVALARIN AÇILMASI VE YÜRÜTÜLMESİ ...191
A. İdari Davaların Açılması ...191
1. Dava Dilekçesi ...191
2. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar ...191
a. Davanın Konusu ...191
b. Davanın Sebepleri ...192
c. Davanın Dayandığı Deliller ...192
ç. Davaya Konu İdari İşlemin Yazılı Bildirim Tarihi ...192
d. Talep Sonucu ...193
e. Diğer Hususlar ...193
f. Sonuç ...193
3. İdari Yargıda Dilekçeler, Savunmalar ve Her Türlü Evrakın Verileceği Yerler ...194
4. Dilekçenin Kaydı ve Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlemler ...195
5. Harç ve Posta Ücretindeki Azalma veya Eksiklikler ...195
6. Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme ve Verilecek Kararlar ...196
B. Davaya Vekâlet ...196
C. Replik – Düplik Aşaması ...197
D. Yargılama Giderleri ...198
E. Adli Yardım ...199
F. Teminat ...200
II. İDARİ YARGIDA DELİL TEORİSİ VE İSPAT ...200
A. İspat ve Delil Kavramlarının Genel Özellikleri ...200
1. İspat, İspatın Konusu ile Olay ve Olguların Niteliği ...200
2. İspat Yükü ve Karineler ...200
B. Delil ve Özellikleri ile Hukuka Aykırı Delil ...201
C. Resmi Belgeler ...202
D. Özel Belgeler ...202
E. İdari Yargıda Bilirkişilik ...203
F. İdari Yargıda Uzman Görüşü ...204
G. Keşif ...204
Ğ. Tanık Dinleme ...205
H. İspata Yarayan Diğer Belgeler ...205
I. İdari Davalarda Delil Tespiti ve Hukuki Sonuçları ...206
III. İDARİ YARGIDA DURUŞMA ...206
A. Genel Olarak ...206
B. Tarafların İstemi Üzerine Duruşma Yapılması ...207
C. Yargı Yerinin Kararı Üzerine Duruşma Yapılması ...207
IV. İDARİ YARGIDA DAVANIN İHBARI (DUYURULMASI), DAVAYA MÜDAHALE, DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ ...207
A. Davanın İhbarı ...207
B. İdari Yargıda Davaya Müdahale (Katılma) ...208
C. İdari Yargıda Davaya Son Veren Taraf İşlemleri ...209
1. Davadan Feragat ...209
2. Davanın Kabulü ...210
D. Davanın Konusuz Kalması ...210
V. İDARİ DAVALARIN KARARA BAĞLANMASI ...211
A. Kararda Bulunması Gereken Hususlar ...211
B. Tek Hakimle Verilen Kararlar ...212
C. Karar Verme Süresi ...212
D. İdari Yargı Kararlarının Açıklanması (Tavzihi) ...213
E. İdari Yargı Kararlarındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi ...213
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları ...214
Bölüm VIII...
İDARİ YARGIDA İVEDİ YARGILAMA USÛLÜ İLE MERKEZİ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USÛLÜ...
I. İVEDİ YARGILAMA USULÜ ...215
A. İvedi Yargılama Usulüne Konu İdari Uyuşmazlıklar ...215
B. İvedi Yargılamadaki Usûli Kurallar ...215
II. MERKEZÎ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USULÜ ...216
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları ...218
Bölüm IX...
İDARİ YARGIDA KANUN YOLLARI...
I. KANUN YOLU KAVRAMI ...219
II. İSTİNAF ...220
A. İstinaf Kavramı ve Türleri ...220
B. İdari Yargılama Usulü Kanununda İstinaf ...221
C. İstinafa Gidilemeyen Kararlar ...222
D. İstinaf Dilekçesi ...223
E. İstinaf Sonucu Verilebilecek Kararlar ...223
F. İstinaf ile Temyiz Arasında Temel Farklılıklar ...224
III. TEMYİZ KANUN YOLU ...227
A. Temyizde Usul ...227
B. Temyiz Sebepleri ...228
C. Temyiz İncelemesi Sonucu Verilebilecek Kararlar ...228
IV. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI ...229
A. Kanun Yararına Temyiz ve Hukuki Sonuçları ...229
B. Yargılamanın Yenilenmesi ...230
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları ...232
Bölüm X...
ALTERNATİF İDARİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI...
I. GENEL OLARAK ...233
II. İDARE HUKUKU ALANINDAN ÖRNEKLER VE KISA BİLGİLER ...234
A. 659 S. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ...234
B. Kamu Denetçiliği Kurumu ...235
C. Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi ...237
Ç. Tahkim ...238
D. Spor Uyuşmazlıklarında Zorunlu Tahkim ...238
E. Vergi Uyuşmazlıklarında Uzlaşma ...238
F. Terörle Mücadele Kanunu Çerçevesinde “Zarar Tazmin Komisyonları” ...238
G. Kamulaştırma Bedelinde Anlaşmaya İlişkin Kararlar ...239
H. Kamu İhalelerinde İdari İtiraz Sonucu Verilen Kararlar ...239
I. İdari Merciler Tarafından Uyuşmazlıkların Çözülmesi Dahil Diğer Yasal Düzenlemelerden Bazıları ...239
1. Üst Makama Başvuru Sonucu Verilen Kararlar ...239
2. AİHM’e Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümü ...240
3. Kamu Zararlarının Rızaen ve Sulh Yolu ile Tahsili ...240
4. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Kararları ...240
Kendimizi Sınayalım–Çalışma Soruları ...242
Kaynakça ...243

Ek Bilgi

Ürün Kodu 161867
Yayın Tarihi 2023 Eylül
Barkod 9789750287022
ISBN 9789750287022
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 2
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Oğuz Sancakdar