Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı

İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
864
Boyut :
16x24
Baskı :
9
ISBN/Ref :
9789750262920

Stok Durumu: Stokta var

99,00 TL

Detayları

İdare Hukuku Teorik Çalışma kitabının amacı; idare hukukunun genel esaslarını oluşturan teorik (kuramsal) bilgilerin öğrenilmesine / hatırlanmasına yardımcı olmaktır.

Konularına göre "soru–cevap" ekseninde kurgulanan, kuramsal bilgilere yer verilen, ilgili güncel mevzuat ile harmanlanan ve şematik bilgiler de içeren kitap; çok yönlü, özgün, zengin ve yazarların "İdare Hukuku Pratik Çalışma" kitabıyla da bütünleyici bir işleve sahiptir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

İdare Hukukuna Giriş–Temel İlkeler
T.C. İdare Teşkilâtı
İdari İşlemler
Kamu Personel Hukuku
Kamu Hizmeti
İdari Sözleşmeler
Kamu İhaleleri
Kamu Malları – Kamulaştırma
İdari Kolluk ve İdari Yaptırımlar
İdarenin Mâli Sorumluluğu ve Rücû

İçindekiler

9. Basıya Önsöz 5
Kısaltmalar 33
Bölüm I
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ– TEMEL İLKELER
I. İDARE KAVRAMI 35
A. Genel Olarak İdare Kavramı 35
B. Organik Anlamda İdare 36
C. Fonksiyonel (işlevsel) Anlamda İdare 37
D. İdari Fonksiyon Kavramı ve İdarenin Başlıca Görevleri 42
II. İDARE HUKUKU 43
A. İdare Hukukunun Tanımı ve Türleri 43
B. İdare Hukuku–İdarenin Hukuku Ayırımı ve İdari Rejim 44
C. İdare Hukukunun Başlıca Ölçütleri 45
D. İdare Hukukunun Başlıca Özellikleri 47
1. Kodifiye (Tedvin) Edilmemiş, Dağınık Bir Hukuk Dalıdır 47
2. İçtihat Hukukudur 48
3. Nispeten Yeni Bir Hukuk Dalıdır 48
4. Statü Hukukudur 48
5. Taraflar Arasında Kamu Yararı ve Kamu Gücünden Kaynaklanan Eşitsizlik Vardır 48
6. İdari Uyuşmazlıklar Kural Olarak İdari Yargıda Çözümlenir 48
III. İDARE HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER 49
A. Genel Olarak 49
B. İdare Hukuku Yönüyle Hukuk Devleti İlkesinin Kısa Tarihi Gelişimi ve Başlıca Gerekleri 50
1. Kısa Tarihi Gelişim 50
2. Hukuk Devleti İlkesinin Başlıca Gerekleri 51
a. Temel Hak ve Özgürlüklerin Güvence Altına Alınmış Olması 51
b. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi 52
c. Kanuni İdare (İdarenin Kanuniliği) İlkesi 53
d. Devlet Faaliyetlerinin Belirliliği İlkesi 55
e. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı İlkesi 57
f. İdarenin Mâli Sorumluluğu 60
C. İdare Hukuku Yönüyle Sosyal Devlet İlkesi 60
1. Herkese İnsan Haysiyetine Yakışır Asgari Bir Hayat Düzeni Sağlama 61
2. Sosyal Güvenliği Sağlama 61
3. Gelir ve Servet Dağılımındaki Adaletsizlikleri Giderme 61
D. İdare Hukuku Yönüyle Laiklik İlkesini Genel Olarak Açıklayınız 61
1. Batıda Laiklik 61
2. Türkiye'de Laiklik 62
3. Devletin Temel Niteliklerinden Biri Olarak Laikliğin Öğeleri 63
4. İdarede Laiklik 63
E. Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi 64
F. İdarenin Sürekliliği (Devamlılığı) İlkesi 65
G. İdarenin Tarafsızlığı İlkesi 65
H. Diğer İlkeler 65
IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI 67
A. Anayasa 68
B. Kanun 68
C. Kanun Hükmünde Olan Kaynaklar 72
1. Eski Kaynaklar 72
a. Kanunu Muvakkatler (=geçici kanunlar) 72
b. Meclis Yorumları 72
2. Yeni Kaynaklar 72
a. Kanun Hükmünde Kararname 72
b. Uluslararası Andlaşma 77
3. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 81
D. Düzenleyici İdari İşlemler 82
1. İdarenin Düzenleme Yetkisi 82
2. Tüzük 83
3. Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 85
4. Yönetmelik 91
5. Adsız Düzenleyici İşlemler 97
E. Yargısal İçtihatlar 97
F. İdari Teamül ve Tatbikat 98
G. Öğreti (Doktrin) 99
H. İdare Hukukunun Yazılı Olmayan Kaynağı Olarak Hukukun Genel İlkeleri İle Boşluk Doldurma ve Kıyas 100
I. İdarenin Halk ve Bireyler ile İlişkisi– İyi Yönetim Hakkı ve Yönetişim 101
Bölüm II
T.C. İDARE TEŞKİLÂTI
I. GENEL OLARAK 107
II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ 108
III. T.C. İDARİ YAPISI (Şema) 114
IV. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ 115
A. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Hukuki Araçlar (şema) 115
B. Hiyerarşi 115
C. İdari Vesayet 119
D. İdari Vesayet ile Hiyerarşi Yetkisi Arasındaki Farklar 123
E. Merkezden Yönetim 124
1. Merkezden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema) 125
a. Faydaları 125
aa. Güçlü Bir Devlet Yönetimi Sağlar 125
bb. Hizmetler Daha Az Harcama ile Rasyonel Biçimde Yürütülür 125
cc. Hizmetler Yeknesak Biçimde Yürütülür 125
b. Sakıncaları 125
aa. Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğe Yol Açar 125
bb. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Göre Yürütülmesi Güçtür 127
cc. Demokratik İlkelere Pek Uygun Değildir 127
2. Yetki Genişliği İlkesi 127
3. Yetki Genişliğinin Yetki Devri ve İmza Devri ile Karşılaştırılması 128
F. Yerinden Yönetim İlkesi 130
1. Yerinden Yönetim İlkesinin Uygulanma Biçimleri 131
2. Yerinden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları 133
a. Yararları 133
aa. Demokratik İlkelere Uygun Olması 133
bb. Kırtasiyecilik ve Bürokrasiyi Azaltması 133
cc. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Uygun Yürütülmesi 133
b. Sakıncaları 133
aa. Ülke Bütünlüğünün ve Birliğinin Bozulması Tehlikesi 133
bb. Partizanca Uygulamalara Yol Açabilme Tehlikesi 134
cc. Hizmetlerin Yeknesak Bir Biçimde Yürütülememesi 134
dd. Mâli Denetimde Güçlükler Yaratması Sorunu 134
G. Dış İdari Denetim 135
V. MERKEZDEN YÖNETİM 136
A. Başkent Örgütü 136
1. Cumhurbaşkanı 136
a. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri 138
b. Devlet Denetleme Kurulu 143
c. Milli Güvenlik Kurulu 144
d. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ve Ofisleri 145
2. Bakanlıklar 147
a. Bakanlıkların Kurulması, Kaldırılması, Türleri, Yapısı ve İşleyişi 147
b. Bakan Yardımcılığı 151
c. Bakanın Başlıca İdarî Yetkileri ve Sorumluluğu 152
d. Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları 156
3. Merkezi İdareye Yardımcı Kurullar 159
a. Merkezi İdareye Yardımcı Kurulların Ortak Yanları 159
b. Danıştay 159
aa. Danıştay’ın İdari Fonksiyonu ve Örgüt Yapısı (şema) 159
bb. Danıştay'ın Danışma Kararları 161
cc. Danıştay'ın İnceleme Kararları 163
dd. Danıştay’ın Diğer İdari Kararları 163
c. Sayıştay 165
aa. Sayıştay’ın Türk İdare Teşkilatındaki Yeri ve Yapısı 165
bb. Sayıştay’ın Görevleri ve Yetkileri 168
aaa. Görevleri 168
bbb. Yetkileri 168
B. Taşra Örgütü 170
1. Merkezi İdarenin Taşra Örgütü Kavramı 170
2. Valiler ve İl Yönetimi 171
a. Valinin Atanması 171
b. Valinin Görev ve Yetkileri 172
c. Valinin Adli Kuruluşlar ile Olan İlişkileri 173
d. Valinin Kolluk Kuvvetleri ve Askeri Makamlar ile Olan İlişkileri 173
3. İl İdare Şube Başkanları ve İl İdare Kurulu 175
4. Kaymakam ve İlçe Yönetimi 176
5. Vali ve Kaymakamın Görev ve Yetkileri Yönünden Karşılaştırılması 178
C. T.C. İdari Teşkilâtındaki Bölgesel Örgütler 179
1. Taşradaki Bölge Kuruluşları 179
2. Bölge Valiliği 180
3. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 180
4. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı (GAP İdaresi) 180
VIII. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI 181
A. Yerinden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema) 181
B. Subsidiarite (Subsidiarité, Hizmette Yerellik, İkincillik) İlkesinin Tanımı–Sınırları ve Dayanışma İlkesi Ne Demektir? 181
C. Mahalli İdareler 182
1. Belediyeler 184
a. Belediyelerin Kurulması 184
b. Belediye Sınırları 185
c. Mahalle 185
d. Belediyelerin Başlıca Görevleri 187
e. Belediyelerin Başlıca Yetkileri 188
f. Belediye İdaresinin Organları (şema) 191
2. Belediye Meclisi 191
a. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri 191
b. Belediye Meclisi Üye Sayısının Belirlenmesi 192
c. Belediye Meclisi Toplantılarının Yeri, Zamanı ve Gündemin Belirlenmesi 193
d. Belediye Meclisinin Toplantı ve Karar Nisabı 194
e. Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi 195
f. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 197
aa. Soru 197
bb. Genel Görüşme 197
cc. Yetersizlik Kararı 198
dd. Gensoru 198
ee. Faaliyet Raporu 198
g. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Haller 198
h. Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi Halleri 198
ı. Belediye Meclisinin Feshini Gerektiren Durumlar 199
i. Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi 199
3. Belediye Encümeni 200
a. Belediye Encümeninin Oluşumu 200
b. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri 200
c. Belediye Encümeninin Toplantı ve Karar Nisabı 201
4. Belediye Başkanı 201
a. Belediye Başkanının Seçimi ve Belediye Başkanlığı Görevi ile Bağdaşmayan İşler 201
b. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri 202
c. Belediye Başkanına Vekâlet 202
d. Belediye Başkanlığını Sona Erdiren Haller 203
e. Belediye Başkanlığının Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler 204
f. Belediye Başkanı Görevlendirilmesi 205
g. Belediye Başkanının Görevden Uzaklaştırılması 205
h. Belediye Hizmetlerindeki Aksamanın Giderilmesi 206
ı. Zabıtanın Görev ve Yetkileri 207
i. Belediye Denetiminin Kapsamı ve Türleri 208
j. Belediye İdaresinin Gelirleri 208
k. Belediye İdaresinin Giderleri 209
l. Belediye Bütçesi 209
m. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarındaki Görev ve Yetkileri 210
n. Belediyelerin Yurt Dışı İlişkileri 213
o. Belediye Tasarrufundaki Yerler Hakkında Bilgi Veriniz 214
ö. Belde Adı Değiştirme ile Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı 214
p. Belediye Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi 214
5. Büyükşehir Belediyesi 215
a. Büyükşehir Belediyesi 215
b. Büyükşehir Belediyesinin Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi ile On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulmasına İlişkin Kanun (6360 s. Kanun) ve Getirdikleri 215
c. Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Uygulanmayan Kanunlar 218
d. Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu Arasındaki Hukuki İlişki 218
e. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları 219
f. Büyükşehir Belediyesinin Şirket Kurması 221
g. Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları 222
h. Büyükşehir Belediyesinin Denetim Yetkisi 222
ı. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri 223
i. Belediyelerarası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon 224
l. Büyükşehir Belediye Meclisinin Toplanma Zamanı 225
m. Büyükşehir Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi 225
n. Büyükşehir Belediye Encümeni 226
o. Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri 227
ö. Büyükşehir Belediye Başkanlığının Sona Ermesi 227
p. Büyükşehir Belediyesi Personelinin Atanması 227
r. Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri 228
s. Büyükşehir Belediyesinin Giderleri 228
ş. Büyükşehir Belediye Bütçesinin Kabulü 229
6. İl Özel İdaresi 230
a. İl Özel İdaresini Tanımı, Kurulması ve Görev Alanının Belirlenmesi 230
b. İl Özel İdaresinin Genel Yapısı ve İdari Teşkilâtımızdaki Yeri 231
c. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları 232
d. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları 233
e. İl Özel İdaresinin Organları 234
aa. İl Genel Meclisi 235
aaa. İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri 235
bbb. İl Genel Meclisinin Oluşumu, Meclis Başkanlık Divanı Seçimi ve Oluşumu 235
ccc. İl Genel Meclisinin Toplantı Zamanı, Gündemin Belirlenmesi, Toplantı ve Karar Nisabı 236
ddd. İl Genel Meclisinde Başkan ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Durumlar ile Meclisi Üyelerinin Yükümlülükleri ve Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi 238
eee. İl Genel Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi 238
fff. İl Genel Meclisinin Feshini Gerektiren Haller 239
ggg. İl Genel Meclisin Boşalması Durumunda Ona Ait Görevlerin Yerine Getirilmesi 239
bb. İl Encümeni 240
aaa. İl Encümeninin Oluşumunu, Görev ve Yetkileri 240
bbb. İl Encümeninin Gündemi, Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı 240
cc. Vali 241
f. İl Özel İdaresi Organlarının Görevden Uzaklaştırılması 242
g. İl Özel İdaresi Teşkilâtı ve Personel İstihdamı 242
h. İl Özel İdareleri Üzerindeki Denetiminin Amacı, Kapsamı ve Türleri 243
ı. İl Özel İdaresince Yürütülmesi Gereken Hizmetlerde Aksama 244
i. İl Özel İdaresinin Gelir ve Giderleri 244
j. İl Özel İdaresi Bütçesi, Hazırlanması ve Kabulü 245
k. İl Özel İdaresince Uygulanacak İdari Yaptırımlar ve Yetkili Makam 245
7. Köy İdaresi 246
a. Köy İdaresinin Organları 246
b. Köy İdaresinin Kurulması ve Hukuki Rejiminin Genel Esasları 246
c. Köy İdaresinin İşleri–Görevleri 247
d. Köy Muhtarının Seçimi, Görevleri ve Organlık Sıfatının Kaybı 247
e. Köy Derneğinin Görevleri 249
f. İhtiyar Meclisinin Seçimi ve Görevleri 249
8. Mahalli İdare Birlikleri 250
D. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları 252
1. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortaya Çıkışı ve Genel Özellikleri 252
2. Kamu Kurumunu Kamu İdaresinden Ayıran Hususlar 253
3. Kamu Kurumlarının Ortak Nitelikleri 254
4. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortak Özellikleri 254
5. Üniversiteler 254
a. Yükseköğretim, Üniversite, Fakülte, Bölüm ve Benzer Kavramlar 255
b. Yükseköğretim Kurulu’nun Hukuki Statüsü, Oluşumu ve Görevleri 256
c. Üniversitelerarası Kurul’un Yapısı ve Görevleri 258
d. Üniversite Organları 258
aa. Rektör 258
bb. Senato 260
cc. Üniversite Yönetim Kurulu 260
e. Fakülte Organları 261
aa. Dekan 261
bb. Fakülte Kurulu 262
cc. Fakülte Yönetim Kurulu 262
f. Vakıf Üniversiteleri 263
6. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 266
a. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Rejimini Genel Olarak Açıklayınız 266
b. İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT) 267
c. Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) 268
d. Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirak Kavramları 269
aa. Müessese 269
bb. Bağlı Ortaklık 269
cc. İştirak 270
e. KİT’lerin Organları 270
f. KİT Personeli 270
g. KİT’lerin Denetimi 273
h. Özelleştirme, Özelleştirme Yöntemleri ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 274
7. Belediye İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Bilgi Veriniz. 275
8. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri 277
9. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Ortak Özellikleri Nelerdir? 279
E. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 281
1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler) 281
2. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Başlıca Özellikleri 285
3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Sahip Olduğu Başlıca Yetkiler Nelerdir? 286
a. Araştırma ve Soruşturma Yapma Yetkisi 286
b. Düzenleme ve Kural Koyma Yetkisi 287
c. Görüş Bildirme ve Öneri Yetkisi 287
d. Bireysel Önlemler Alma Yetkisi 287
e. Uyarı ve Emir Verme Yetkisi 287
f. Yaptırım Uygulama Yetkisi 288
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) 288
5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 289
6. Rekabet Kurumu 290
7. Sermaye Piyasası Kurulu 290
8. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (eski ismiyle Telekomünikasyon Kurumu) 292
9. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 293
10. Kamu İhale Kurumu 294
11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 294
12. Kişisel Verileri Koruma Kurumu 296
13. Nükleer Düzenleme Kurumu 297
14. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 298
Bölüm III
İDARİ İŞLEMLER
I. GENEL BİLGİLER 301
A. Tanımı ve Unsurları 301
B. İdari İşlemin Özellikleri 303
C. İdari İşlemler ile İdari Eylemler Arasındaki Başlıca Farklar 307
D. İdarenin İrade Açıklamaları (şema) 308
E. İdari İşlemin Unsurları(şema) 309
II. İDARİ İŞLEMLERİN UNSURLARI 309
A. İdari İşlemin Yetki Unsuru 309
1. Yetki Devri ile İmza Yetkisinin Tanınması Arasındaki Farklar 317
2. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları 318
a. Fonksiyon Gaspı 318
b. Yetki Gaspı 319
c. Yetki Tecavüzü 319
B. İdari İşlemin Şekil Unsuru 320
1. İdari Usûl 320
2. Belli Başlı Şekil Kuralları 321
3. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları 323
C. İdari İşlemin Sebep Unsurunu Açıklayınız 324
1. İdari İşlemlerde Sebep 324
2. İdarenin Takdir Yetkisi–Bağlı Yetki 325
a. Tanımı 325
b. Önemi ve Gerekliliği 327
c. Sınırları 327
d. İdari İşlemin Unsurları ve Takdir Yetkisi 328
3. İdari İşlemin Sebep Unsurunun Öğrenilmesinde Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları 328
a. Bilgi ve Belge Kavramı 329
b. Bilgi veya Belgelere Erişim Usulü 329
c. Kimler Bilgi Edinme Hakkına Sahiptir? 330
d. Sınırları 330
aa. Yargı Denetimi Dışında Kalan İşlemler 331
bb. Devlet Sırrına İlişkin Bilgi veya Belgeler 331
cc. Ülkenin Ekonomik Çıkarlarına İlişkin Bilgi veya Belgeler 332
dd. İstihbarata İlişkin Bilgi veya Belgeler 332
ee. İdarî Soruşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler 332
ff. Adlî Soruşturma ve Kovuşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler 332
gg. Özel Hayatın Gizliliği 332
hh. Haberleşmenin Gizliliği 333
ıı. Ticarî Sır 333
ii. Fikir ve Sanat Eserleri 333
jj. Kurum İçi Düzenlemeler 333
kk. Kurum İçi Görüş, Bilgi Notu ve Tavsiyeler 333
ll. Tavsiye ve Mütalaa Talepleri 333
e. Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri 333
f. İtiraz Usulü 334
4. Sınav Not Değerlendirmelerinin Hukuki Yönü Hakkında Bilgi Veriniz 334
5. Sebep Unsuruna Aykırılığın Yaptırımları 336
D. İdari İşlemin Konu Unsuru 337
E. İdari İşlemin Amaç Unsuru 338
F. İdari İşlemin Unsurlarının Denetimi 341
III. İDARİ İŞLEMLERİN MUHTELİF YÖNLERDEN SINIFLANDIRILMASI (Şema) 343
A. Düzenleyici İşlem 343
B. Düzenleyici İşlemler ile Genel Kararlar Arasındaki Farklar 344
C. Birel İşlem ve Türleri 345
D. Düzenleyici İşlem ile Birel İşlem Arasındaki Başlıca Farklar 346
E. İdari İşlemlerin İradenin Açıklanması Bakımından Sınıflandırılması 347
1. Tek Yanlı İşlemler 347
a. Basit İradeli İşlemler 347
b. Bileşik İradeli İşlemler 347
aa. Kolektif İşlemler 347
bb. Birleşme İşlemler 347
2. İki Yanlı İşlemler 349
3. Ayrılabilir İşlem 349
F. İptal Davasına Konu Olup Olmama Bakımından İdari İşlemler 351
1. İptal Davasına Konu Olmayan İdari İşlemler 351
a. Yok İşlemler 351
b. Adli Yargının Görev Alanına Alınmış İşlemler 352
c. Yargısal Dokunulmazlık Tanınan İşlemler 352
d. İcrai Olmayan İşlemler 353
2. İptal Davasına Konu Olan İşlemler (İcrai İşlemler) 355
G. Diğer Sınıflandırmalar 355
H. Otomatik İdari İşlemler 356
I. Kişisel Verilerin Korunması 356
İ. İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Bilgi Veriniz 357
J. İdari Kararlar Nasıl Uygulanır? 358
K. İdari Kararların Yargısal Kararlar ile Karşılaştırılması 359
L. İdari Kararlardaki Başlıca Sakatlıklar 359
1. Hata 359
2. İlgilinin Hilesi 360
M. Kazanılmış Hak 361
N. Müesses Durum 367
O. Haklı Beklenti 368
Ö. İdari İşlemleri Sona Erdiren Sebepler 369
1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Olmayan Nedenler 370
a. Hukuki Nedenler 370
b. Fiili Nedenler 370
c. İdari Kararın Kendiliğinden Ortadan Kalkması 370
2. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Nedenler 370
a. Geri Alma 370
b. Değiştirme 372
c. Kaldırma 373
d. Düzeltme 373
P. İdari İtiraz ve Hukuki Sonuçları 373
Bölüm IV
KAMU PERSONEL HUKUKU
I. KAMU PERSONEL TÜRLERİNDEN BAZILARI (Şema) 375
II. KAMU PERSONEL TÜRLERİ VE MEMUR KAVRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 375
A. Sözleşmeli Personel 375
B. Mükellefler 378
C. Fahri Ajanlar 380
D. “Diğer Kamu Görevlileri” Kavramı 380
III. MEMUR KAVRAMININ UNSURLARI 383
A. Genel İdare Esaslarına Tâbi Kamu Hizmeti Kriteri 384
B. Kamu Hizmetinin Gerektirdiği Asli ve Sürekli Görevleri Yürütme Kriteri 384
C. İstihdam Edilen Yer Kriteri 385
D. Atama Kriteri 386
E. Kadro Kriteri 386
F. Aylık Tahsisi Kriteri 387
G. Hiyerarşi Kriteri 387
IV. DEVLET MEMURİYETİNE GİRİŞTE ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR? 389
A. Genel Koşullar 389
1. Vatandaşlık 389
2. Mahkûmiyet (Olumsuz Koşul) 390
3. Yaş 395
4. Askerlik 397
5. Öğrenim Koşulu 397
6. Sağlık 398
7. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak 399
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak 399
B. Özel Koşullar 400
V. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ 402
A. Sınıflandırma İlkesi Nedir? Açıklayınız 402
1. Kadro Sınıflandırması 405
2. Rütbe Sınıflandırması 405
3. DMK’da Öngörülen Hizmet Sınıfları (DMK. md. 36) (şema) 405
a. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 406
b. Teknik Hizmetler Sınıfı 406
c. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 406
d. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 406
e. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 407
f. Din Hizmetleri Sınıfı 407
g. Emniyet Hizmetleri Sınıfı 407
h. Jandarma Hizmetleri Sınıfı 407
ı. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı 407
i. Yardımcı Hizmetler Sınıfı 407
j. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı 407
k. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı 408
4. Sınıflandırmanın Yarar ve Sakıncaları 408
B. Liyakat Nedir? Liyakat Sisteminin Temel İlkelerini Açıklayınız 408
C. Kayırma ve Liyakat Sistemi Arasındaki Farkları Belirtiniz 410
D. Kariyer İlkesi Hakkında Bilgi Veriniz 410
VI. MEMURİYETE GİRİŞTE HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER NELERDİR? 411
A. Serbestlik İlkesi 412
B. Eşitlik İlkesi 412
C. Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Nitelik Aranmaması İlkesi 412
VII. MEMURLUĞA ALINMA USULÜ OLARAK SINAV YÖNTEMİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 413
VIII. ATAMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ, İŞE BAŞLAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 415
IX. ADAY MEMURİYET 416
A. Adaylığa Kabul ve Aday Memurların Yetiştirilmesi 416
B. Aday Memuriyetin Sona Erme Sebepleri 416
C. Asli Memuriyete Atama Hakkında Bilgi Veriniz 419
X. İSTİSNAİ MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 420
XI. DEVLET MEMURLARININ ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AÇIKLAYINIZ 423
A. Anayasaya ve Devlete Bağlılık 424
B. Tarafsızlık 424
C. Emirlere Uyma ve Hukuka Aykırı Emir 424
D. İşbaşında Bulunma ve Çalışma Saatlerine Riayet 425
E. Mal Bildiriminde Bulunma 426
F. Uyumlu Giyinme 426
G. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade 427
H. Davranış ve İşbirliği 427
I. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı 427
XII. DEVLET MEMURLARININ HAKLARI 428
A. İzin Hakkı 428
1. Yıllık İzin ve Kullanılmasını Açıklayınız 429
2. Mazeret İzni Nedir? Hangi Hallerde Verilir? 429
3. Hastalık ve Refakat İzni Nedir? Süresi Ne Kadardır? 432
4. Aylıksız İzin Nedir? Hangi Hallerde Verilir? 433
B. Güvenlik, Uygulamayı İsteme ve Hizmet Hakkı (DMK md. 18) 434
C. İlerleme ve Yükselme Hakkı (DMK md. 64, 68) 435
D. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı (DMK md. 21) 435
E. Sendika Kurma Hakkı (DMK md. 22) 436
1. Amacı ve Fikri Dayanakları 436
2. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Getirilen Başlıca Önemli Yenilikler 437
3. Hizmet Kolları 439
4. Sendika ve Konfederasyonların Kurulması ve Organları 440
5. Sendikaya Üyelik ve Üyeliğin Sona Ermesi 440
6. Sendika Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvencesi 441
7. Kamu Personeli Danışma Kurulu 442
8. Uyuşmazlıkların Çözümü 442
9. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 443
F. Koğuşturma ve Yargılamada Özel Kurallara Tâbi Olma Hakkı 443
G. İftiralara Kaşı Korunma Hakkı (DMK md. 25) 443
H. Mâli ve Sosyal Haklar (DMK md. 19, 146 vd.) 445
1. Aylık Hakkı 445
a. Tek Ücret 446
b. Ücretlerde Açıklık İlkesi 447
c. Ücretlerde Denklik İlkesi 447
d. Gösterge Tablosu 448
e. Değişen Katsayı 448
f. Ek Gösterge, Taban Aylığı, Kıdem Aylığı 449
2. Yan Ödemeler, Zam ve Tazminatlar 449
3. Yolluk Hakkı 450
4. Sosyal Haklar ve Yardımlar 450
5. İstifa Hakkı 453
XIII. MEMURLAR İÇİN KONAN YASAKLAR NELERDİR? AÇIKLAYINIZ 454
A. Başka Görev Alma Yasağı 454
B. Siyasi Partilere Girme Yasağı 454
C. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı 455
D. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı 455
E. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı 456
F. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı 456
G. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı 456
1. Ticaret Yapma Yasağı 456
2. Memurun Ticari Şirketlere Ortaklığı 458
H. Grev Yasağı (md. 27) 460
I. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı 461
İ. Memurun Özel Hayatıyla İlgili Diğer Mâli Sınırlamalar ve Hediyelerin Durumu 461
XIV. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU 462
A. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Yapısı 463
B. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Tarafından Gerçekleştirilen Denetim 463
XV. MEMUR HUKUKUNDA ALT DERECELERE VE İDARİ GÖREVLERE ATAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 464
XVI. MEMURLARIN KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ), KURUMLARARASI ATAMA, MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN ATANMASI VE EMEKLİLERİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI İÇİN YAPILAN ATAMA KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ 466
A. Becayiş 466
B. Kurumlararası Atama 467
C. Kurum İçi Naklen Atama 468
D. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları 468
XVII. YER DEĞİŞTİRME (NAKİL) KAVRAMININ BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 469
XVIII. YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA HUSUSLAR NELERDİR? 472
A. Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler 473
B. Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler 474
1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği 474
2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği 475
3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği 478
4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği 478
5. Nakilde Çocukların Öğrenim Durumu 479
XIX. MEMURLARIN İLERLEMESİ 480
A. Kademe ve Kademe İlerlemesini Açıklayınız 480
B. Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları Nelerdir? 482
XX. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 483
XXI. BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 484
XXII. “KAMU PERSONELİ BİLGİ SİSTEMİ” HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 485
XXIII. KURUMLARARASI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRMENİN KOŞULLARINI AÇIKLAYINIZ 485
XXIV. MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ AÇIKLAYINIZ 486
XXV. DEVLET MEMURİYETİ VE DİSİPLİN REJİMİ 487
A. Disiplin Nedir? 487
B. Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Başlıca İlkeler Hangileridir? 487
C. Devlet Memurları Kanunundaki Disiplin Suç ve Cezaları 494
1. Uyarma 494
2. Kınama 495
3. Aylıktan Kesme 495
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması 496
5. Devlet Memurluğundan Çıkarma 496
D. Disiplin Suçlarında Kıyas Mümkün müdür? Açıklayınız 497
E. Soruşturmaya Başlanması ve Soruşturma Emri Hakkında Bilgi Veriniz 498
1. Soruşturmaya Başlanması 498
2. Soruşturma Emri 500
F. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar Hangileridir? 501
G. Disiplin Cezalarının Uygulanması 502
H. Disiplin Soruşturmalarında Zamanaşımı Hakkında Bilgi Veriniz 503
I. Disiplin Cezalarına İtiraz Nasıldır? 504
İ. Cezai Kovuşturma ile Disiplin Soruşturmasının Bir Arada Yürütülmesi Hakkında Bilgi Veriniz 506
XXVI. 4483 S. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KOVUŞTURMANIN YÜRÜYÜŞÜ 508
A. İzin Safhası 508
1. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi 508
2. İzin Vermeye Yetkili Merciler 509
3. İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikâyetler 510
B. Ön İnceleme Safhası 510
1. Ön İnceleme Yapmaya Yetkili Makam 510
2. Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor 511
3. Süre 511
4. Soruşturma İzninin Kapsamı 512
5. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci 512
C. 4483 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz Usûlü 513
XXVII. MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN HALLER 516
A. Kadro Açığı 516
B. Görevden Uzaklaştırma 518
1. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Uygulanacağı Haller 519
a. Disiplin Soruşturması Nedeniyle 519
b. Ceza Kovuşturması Nedeniyle 520
2. Görevden Uzaklaştırmada Yetkili Makamlar 520
a. DMK’daki Durum 520
aa. Atamaya Yetkili Amirler 520
bb. Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri 521
cc. Valiler 521
dd. Kaymakamlar 521
b. Özel Düzenlemelerdeki Durum 521
3. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Hak ve Yükümlülükleri 522
4. Memurun Göreve Başlatılmasının Zorunlu Olduğu Hallerde Açıkta Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıldır? Açıklayınız 522
5. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması 523
a. Göreve Başlatmanın Zorunlu Olduğu Haller Hangileridir? 523
b. Görevden Uzaklaştırmanın Süresi ve İtiraz 524
6. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinde Amirin Sorumluluğu 525
XXVIII. MEMURİYETİN SONA ERMESİ 526
A. Memuriyetin Doğal Olarak Sona Ermesi 529
B. Çekilme (İstifa) Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız 529
C. Çekilmiş Sayılma (Müstafi Addedilme) Nedir? 531
D. Memurluktan Çıkarılma (İhraç) Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir? 534
E. Koşullarda Eksiklik Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir? 534
F. Bağdaşmazlık Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir? 535
G. Memurların Emekliliği 536
Bölüm V
KAMU HİZMETİ
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE UNSURLARI 537
II. KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, KALDIRILMASI 538
III. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE HÂKİM BAŞLICA İLKELER 540
A. Süreklilik ve Düzenlilik 540
B. Değişkenlik–Uyarlanma 540
C. Nesnellik ve Eşitlik 541
D. Kamu Hizmetinin Meccaniliği (Bedelsizliği) 541
E. Yeni Kamu Hizmeti İlkeleri 542
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ 542
A. Tekelli–Tekelsiz Kamu Hizmetleri 543
B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri 543
C. Yararlanma Biçimlerine Göre Kamu Hizmetleri 543
D. Konularına Göre Kamu Hizmetleri 543
1. İdari Kamu Hizmetleri 543
2. İktisadi Kamu Hizmetleri 543
3. Sosyal Kamu Hizmetleri 544
4. Bilimsel–Kültürel ve Teknik Kamu Hizmetleri 544
V. VİRTÜEL (OLASI) KAMU HİZMETİ KAVRAMI 544
VI. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU KAMU HİZMETLERİ REJİMİ VE TÜRK HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EVRENSEL HİZMET KAVRAMI 545
VII. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ 549
A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Yürütülmesi 550
1. Emanet Usulü 550
2. Kamu Kurumu Usulü 550
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi 551
1. Kamuya Yararlı Faaliyette Bulunan Özel Kişiler 551
2. Müşterek Emanet Usulü 551
3. İltizam Usulü 552
4. Ruhsat Usulü 552
5. İmtiyaz Usulü 553
6. Yap–İşlet–Devret Usulü 553
7. Yap–İşlet Usulü 558
8. Kamu–Özel Ortaklığı Usulü 559
VIII. KAMU HİZMETİ ETKİNLİĞİ OLARAK KAMUYA YARARLI FAALİYETLERİ ÖZENDİRME VE DESTEKLEME 559
IX. ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN KAMU HİZMETLERİ 560
X. KÜLTÜREL KAMU HİZMETİ OLARAK “KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI” 560
A. Sit Kavramı ve Türleri 560
1. Doğal Sit 561
2. Kentsel Sit ve Sınırlarının Belirlenmesi 565
3. Tarihi Sit 567
4. Arkeolojik Sit 567
5. Diğer Sit Türleri 568
B. “Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları” Kavramı 568
C. “Somut Olmayan Kültürel Miras” Kavramı 573
Bölüm VI
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ
I. İDARİ SÖZLEŞMENİN TANIMI VE ÖLÇÜTLERİ 578
II. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ 580
A. Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı 582
B. Otoyollar 583
C. Yap–İşlet–Devret Sözleşmeleri 584
D. Yap–İşlet Sözleşmesi 587
III. İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER VE AÇIKLAMALAR 587
A. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi 588
1. İmtiyaz Sözleşmesinin Ayırıcı Unsurları 588
2. İmtiyazcı Sıfatına Sahip Olabilecekler 591
3. İmtiyaz Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 591
a. İmtiyazcının Hak ve Yükümlülükleri 592
aa. İmtiyazcının Hakları 592
bb. İmtiyazcının Yükümlülükleri 593
b. İmtiyaz Veren İdarenin Yetkileri 593
aa. Denetim ve Yaptırım Uygulama Yetkisi 593
bb. Tek Yanlı Değişiklik Yapma Yetkisi 594
cc. Rachat ya da İmtiyazın Satın Alınması 594
4. İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi 594
a. İmtiyaz Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri 594
aa. Sürenin Dolması 594
bb. İmtiyazın Düşürülmesi 595
cc. Kamu Yararına Fesih 595
dd. Akdi Geri Satın Alma Yolu (Rachat) 595
ee. Karşılıklı Anlaşmayla Fesih 595
b. İmtiyaz Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi 596
c. İmtiyaz Sonunda Malların Paylaşımı 597
B. Mali İltizam Sözleşmeleri 597
C. Kamu İstikraz Sözleşmesi 597
D. Müşterek Emanet 597
E. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerine İlişkin İşletme Sözleşmeleri 598
F. Orman İşletme Sözleşmeleri 598
G. İdari Hizmet Sözleşmeleri 598
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI 599
A. Özel Kişinin Hak ve Borçları 599
1. Özel Kişinin Hakları 599
a. Genel Olarak 599
aa. Ücret Hakkı 599
bb. Tazminat Hakkı 600
b. İdari Sözleşmelerde Malî Dengenin Korunması 600
aa. Fait du Prince (Bey’in Eylemi/Egemen Olgusu/Kamu Gücünün İşlem ve Davranışı) Kuramı 601
bb. Öngörülemezlik (Imprevision) Kuramı 601
cc. Öngörülemezlik (Imprevizyon) Kuramının Uygulanabilmesinin Şartları 601
dd. “Fait du prince” ve Öngörülmezlik Kuramları Arasındaki Farklar ve Benzerlikler 602
2. Özel Kişinin Borçları (Yükümlülükleri) 602
B. İdarenin Yetki ve Yükümlülükleri 603
V. İDARİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ 605
A. Süresinden Önce Sona Erme 605
1. Tarafların Anlaşması İle Fesih 605
2. İdare Tarafından Sözleşmenin Feshi 605
3. Sözleşmenin Mahkeme Tarafından Feshi 606
B. Olağan Sona Erme 606
VI. İDARİ SÖZLEŞMELER İLE İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR 606
VII. İDARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI 607
A. Sözleşmeden Ayrılabilir İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 607
B. Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 608
1. İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava Türleri 608
2. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Tahkim 609
3. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk ve İdari Uyuşmazlıklarda Uygulanması 610
Bölüm VII
KAMU İHALELERİ
I. KAMU İHALE SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR? 613
II. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASIYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 615
III. İHALE AŞAMALARI (Şema) 617
IV. KAMU İHALELERİNE HÂKİM TEMEL İLKELER 617
V. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE USÛLLERİ VE İHALE SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI 623
A. İhale Usûlleri 623
1. Açık İhale Usulü 623
2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 623
3. Pazarlık Usulü 624
B. İhale Süreci Akış Seması 627
VI. İHALE KOMİSYONUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ 633
VII. “EŞİK DEĞER” VE “YAKLAŞIK MALİYET” KAVRAMLARINI AÇIKLAYINIZ 634
VIII. İHALELERDE ÖDENEK KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ 635
IX. İHALEYE KATILIMDA BAŞLICA YETERLİK KURALLARI 636
A. Ekonomik ve Malî Yeterliğin Belirlenmesi 636
B. Mesleki ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesi 637
X. İSTEKLİLER HANGİ DURUMLARDA İHALE DIŞI BIRAKILIR? 638
XI. KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KİMLERDİR? 638
XII. KAMU İHALELERİNDEKİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELER HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 640
XIII. ORTAK GİRİŞİMLERİN İHALE UYGULAMASINDAKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR? 640
XIV. İHALELERDE İLÂN SÜRELERİ, KURALLARI VE ÖN İLÂN 641
XV. İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 643
XVI. İHALELERDE GEÇİCİ TEMİNAT NE KADARDIR? 643
XVII. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER HANGİLERİDİR? 644
XVIII. İHALELERDEKİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR 644
XIX. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 645
XX. MÜTEAHHİTİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYET HALİNİN İHALEYE ETKİSİNİ AÇIKLAYINIZ 646
XXI. YÜKLENİCİLERİN VE GÖREVLİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU 646
XXII. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ MÜMKÜN MÜDÜR? 647
XXIII. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASINI AÇIKLAYINIZ 648
XXIV. KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞMEYE DAVET EDİLMESİ 649
XXV. KESİN TEMİNAT HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 650
XXVI. İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR? 650
XXVII. YAPIM İŞLERİ ÖRNEĞİNDE İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARINI AÇIKLAYINIZ 650
XXVIII. İHALE SONUCUNUN İLÂNI, İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI 652
XXIX. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASI ÖZET BİLGİ 652
XXX. KAMU İHALE KURUMUNUN İDARE TEŞKİLÂTINDAKİ YERİ VE BAŞLICA GÖREVLERİ 658
XXXI. KAMU İHALELERİNE YÖNELİK İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARI NELERDİR? AÇIKLAYINIZ 661
A. Şikâyet 662
B. İtirazen Şikâyet 664
C. Yargısal Başvuru 665
XXXII. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ 668
A. Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhalelerin Sözleşmeye Bağlanmasının Hukuki Rejimi Hakkında Bilgi Veriniz 668
B. 4735 s. Kanun Kapsamında Düzenlenecek Sözleşmelerde Yer Alması Zorunlu Hususlar 669
C. Sözleşme Uygulamasında Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilecek Haller Hangileridir? 670
D. Kesin Teminatın Hukuki Rejimini Kısaca Belirtiniz 670
E. Sözleşmede Değişiklik Yapılması Hangi Koşullarda Mümkündür? 671
F. Sözleşmenin Devri Mümkün müdür? 671
G. Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyetinin Sözleşmeye Etkisi Nedir? 672
H. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Durumunun Sözleşmeye Etkisi Nedir? 672
I. Yüklenici Sözleşmeyi Feshedebilir mi? 673
İ. İdare Sözleşmeyi Hangi Hallerde Feshedebilir? 673
J. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Sözleşmenin Feshi 673
K. Sözleşme Hangi Anda Feshedilmiş Sayılır? 674
L. Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler veya İş Eksilişi ile İşin Tasfiyesinin Esasları 674
M. Sözleşmenin Uygulanmasındaki Yasak Fiil ve Davranışlar Nelerdir? 675
N. Yapım İşlerinde Yüklenicilerin, Alt Yüklenicilerin, Yapı Denetim Görevlilerinin, Tedarikçi ve Hizmet Sunucularının Sorumluluğu 675
XXXIII. 2886 s. DEVLET İHALE KANUNUNUN GENEL ESASLARI VE İHALE USULLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 676
Bölüm VIII
KAMU MALLARI–KAMULAŞTIRMA
I. KAMU MALI VE KAMUNUN ÖZEL MALI KAVRAMLARI 681
II. KAMU MALLARININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 681
III. KAMU MALLARI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYETİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN BAŞLICA TEORİLER 686
IV. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 687
V. KAMUYA İLİŞKİN MAL 687
VI. KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI 687
VII. TAHSİS (ÖZGÜLEME) 689
VIII. KAMU MALLARINDAN YARARLANMA VE YARARLANMAYA HÂKİM OLAN BAŞLICA İLKELER 689
IX. KIYILARIN HUKUKİ REJİMİNİN GENEL ESASLARI 692
X. KAMULAŞTIRMA 694
A. Kamulaştırma Ne Demektir? Kamulaştırmanın Başlıca Özellikleri Nelerdir? 694
B. Kamulaştırmanın Fikri Dayanakları 697
C. Kamulaştırmanın Konusu 698
D. Kamulaştırmada Kamu Yararı Kararı Verecek Merciler 699
E. Kamu Yararı Kararlarının Onay Mercileri 700
F. Kamulaştırmanın Aşamaları 701
G. Kamulaştırmada Bedel Hangi Ölçütlere Göre Belirlenir? 701
H. Kısmen Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Değeri Nasıl Belirlenir? 704
I. Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili 705
İ. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı 708
J. Kamulaştırmada Vazgeçme, İade ve Devir 710
K. Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri 711
L. Kamulaştırmanın Satım Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 712
M. Acele Kamulaştırma 713
N. Kamulaştırmasız El Atma ve Türleri 715
1. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma 716
2. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma 719
O. Fiilen Kamu Hizmetine Ayrılan veya Kamu Yararına Dönük İhtiyaca Tahsis Edilen Tesislerin Durumu–Kamulaştırmasız El Koyma 722
XI. GEÇİCİ İŞGAL 724
XII. İSTİMVAL 725
XIII. MİLLİLEŞTİRME 726
XIV. DEVLETLEŞTİRME 726
XV. SOSYALLEŞTİRME NE DEMEKTİR? 729
XVI. TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI 729
Bölüm IX
İDARİ KOLLUK VE İDARİ YAPTIRIMLAR
I. KOLLUK TÜRLERİ (Şema) 731
II. İDARİ KOLLUK 731
III. İDARİ KOLLUK–ADLİ KOLLUK–SİYASİ KOLLUK 732
IV. İDARİ KOLLUK VE ADLİ KOLLUK ARASINDAKİ FARKLAR 733
V. İDARİ KOLLUĞUN KONUSU VE AMAÇLARI 734
A. Genel Güvenlik 735
B. Dirlik ve Esenlik 736
C. Genel Sağlığın Korunması 736
D. Genel Ahlâkın Korunması 737
VI. GENEL İDARİ KOLLUK–ÖZEL İDARİ KOLLUK AYIRIMI 737
A. Genel İdari Kolluk 738
B. Özel İdari Kolluk 739
VII. KOLLUKLARIN İÇ İÇE OLMASI VE DOĞURDUĞU SORUNLAR 739
VIII. İDARENİN KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI 740
A. Amaç Bakımından Sınırlamalar 740
B. Sebep, Konu Bakımından Sınırlama ve Oranlılık İlkesi 740
C. Yer ve Zaman Bakımından Sınırlanması 741
D. Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Kolluk Yetkilerinin Kullanılmasıyla İlgili Bazı Değerlendirmeler 741
1. İfade Özgürlüğü ve Radyo–Televizyon İletişimi Açısından 742
2. Kamu Düzeni ve Basın Özgürlüğü Açısından 744
3. İnternet Özgürlüğü ve İnternet Erişimi Açısından 746
IX. İDARİ KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ 749
X. KOLLUK İŞLEMLERİ / EYLEMLERİ 750
XI. İDARİ KOLLUK YETKİLERİNİN KULLANILMASINDAKİ BAŞLICA YÖNTEMLER 751
A. Düzenleyici İşlem–Birel İşlem Yapma 751
B. Geçici Düzenlemeler 751
C. İzin ve Bildirim Usulleri 751
D. İdari Yaptırımlar 754
E. Re’sen İcra (Doğrudan Uygulama), Zor ve Silah Kullanma Yetkisi 756
XII. ÇEVRENİN KORUNMASI VE İDARİ KOLLUK İLİŞKİSİ 758
XIII. İDARİ KOLLUK YÖNÜYLE AFET DÖNÜŞÜM UYGULAMASININ GENEL ESASLARI VE YIKIM KARARLARI 759
XIV. TERÖR, TERÖRLE MÜCADELE VE İDARİ KOLLUK YETKİSİ 763
A. Terör Nedir? 763
B. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 764
C. Devlet Tarafından Alınacak Başlıca Koruma Tedbirleri 764
XV. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ 765
A. Olağanüstü Hal Rejimi ve İlan Edilmesi 767
B. Olağanüstü Hal Kavramını Açıklayan Görüşler 770
1. Zaruret Hali Teorisi 770
2. Meşru Müdafaa Teorisi 771
3. Siyasi Teori 771
4. Anayasa Geleneği Teorisi 771
C. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Olağanüstü Hal (OHAL) İlanı Kararının Hukuki Niteliği 771
1. Yetki Unsuru 771
2. Şekil Unsuru 772
3. Sebep Unsuru 772
4. Konu Unsuru 773
5. Amaç Unsuru 773
D. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 773
E. Olağanüstü Hal Dönemlerinde Alınabilecek Tedbirler ve Getirilecek Yükümlülükler 775
1. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler 775
a. Para Yükümlülüğü 775
b. Mal Yükümlülüğü 775
c. Çalışma Yükümlülüğü 776
2. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklar Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanında Alınacak Tedbirler 776
3. Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler 777
4. Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler 777
5. Yükümlülüğün Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Yöntemi 779
XVI. İDARİ YAPTIRIMLAR 779
A. İdari Yaptırım Kavramı ve Genel Esasları 779
1. İdari Yaptırım Kavramı ve Unsurları–İdari Ceza Kavramı 779
2. İdari Cezaların Yaptırımlar Teorisindeki Yerine İlişkin Başlıca Görüşler Nelerdir? 782
a. Yaptırımların Birliği Görüşü 783
b. İdari Yaptırımların Cezaî Yaptırımların Bir Alt Dalı Olduğu Görüşü 785
c. İdari Yaptırımlar İle Cezaî Yaptırımlar Arasında Bağlantı Olmadığı Görüşü 787
d. AİHM’nin Yaklaşımı 789
3. Türk Hukukunda İdari Yaptırımların Anayasal Temelleri İle İdari Yaptırımlar (Ve Özellikle İdari Cezalar) Karşısında Anayasal Korunma 790
a. Hukuk Devleti İlkesi 790
b. Kaynağını Anayasadan Almayan Devlet Yetkisinin Kullanılamaması ve İdari Yaptırımlar 791
4. “Yürütmenin Yetki ve Görev Olması” ve İdarenin Düzenleme Yetkisi Bağlamında İdari Yaptırımlar 791
5. İdarenin Kanuniliği İlkesi (Ay M.123/1) Gereği İdari Yaptırımların Yasal Dayanağı Olmalıdır 793
6. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar ve İdari Yaptırımlar 795
7. Adil Yargılanma Hakkı (AY m.36) ve İdari Yaptırımlar 799
8. İdari Yaptırımların Anayasal Sınırları 802
B. İdari Para Cezalarının Genel Esasları ve Tahsil Yetkisi 803
Bölüm X
İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU
I. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU (Şema) 805
II. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞUNUN ANAYASAL TEMELLERİ VE KOŞULLARINI BELİRTİNİZ 805
III. HİZMET KUSURU 811
A. Hizmetin Kötü İşlemesi 811
B. Hizmetin Geç İşlemesi 813
C. Hizmetin Hiç İşlememesi 814
IV. HUKUKA AYKIRILIK–KUSUR İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ 816
V. HİZMET KUSURUNUN NİTELİKLERİ 819
A. İdarenin Kusurudur 819
B. Bağımsızdır 819
C. Asli ve Birinci Derecededir 819
D. Soyut, Objektif ve Anonimdir 819
E. Genel ve Geniş Kapsamlıdır 819
F. Olaya Göre Değişebilir ve Farklı Nitelikler Gösterebilir 819
VI. SORUMLULUK İÇİN GEREKEN KUSUR DERECESİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR 820
A. İdarenin Maruz Kaldığı Güçlük 820
B. Kamu Hizmetinin Sosyal Önemi 820
C. Zaman 821
D. Mekân 821
E. Araç ve İmkânlar 821
F. Mevzuat 821
VII. FİİLİ YOL 821
A. Tanımı 821
B. Özellikleri 822
VIII. HİZMET KUSURU VE FİİLİ YOLUN KARŞILAŞTIRILMASI 822
IX. KİŞİSEL KUSUR SAYILAN DURUMLAR 823
X. HİZMET KUSURU İLE KİŞİSEL KUSURUN İÇ İÇE OLMASI 823
XI. GÖREV KUSURU NEDİR? 824
XII. KUSURSUZ SORUMLULUK VE TEORİK TEMELLERİ 825
A. Tehlike (=risk) İlkesi 825
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi 827
XIII. SOSYAL RİSK İLKESİ KAPSAMINDA TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİNDE TAZMİNAT VE SORUMLULUK KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ 828
A. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Nasıl Karşılanır? 828
B. Zarar Tespit Komisyonlarının Oluşumu ve Görevleri 828
C. Başvurunun Süresi, Şekli, İncelenmesi ve Sonuçlandırılması 829
D. Karşılanacak Zararların Kapsamı, Zararın Tespiti ve Ödemeler 829
E. Sulhname Hakkında Bilgi Veriniz 830
F. Danıştay'ın Terör Faaliyetinden Kaynaklanan Sorumluluğa Yaklaşımını Belirtiniz 831
XIV. DOĞAL GAZ UYGULAMASI ÖRNEĞİNDE İDARENİN DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE SORUMLULUĞUNUN GENEL ESASLARINI BELİRLEYİNİZ 835
XV. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER 836
A. Mücbir Sebep 836
B. Umulmayan Hal 839
C. Zarar Görenin Kusuru 839
D. Üçüncü Kişinin Kusuru 840
XVI. TAZMİNATIN İLGİLİ KAMU GÖREVLİSİNE RÜCÛ EDİLMESİNİN BAŞLICA ESASLARINI AÇIKLAYINIZ 840
İdare Hukuku İle İlgili Bilimsel Çalışmalardan Bazıları 845
Kavramlar Dizini 859

Ek Bilgi

Ürün Kodu 154521
Yayın Tarihi 2020 Eylül
Barkod 9789750262920
ISBN 9789750262920
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 9
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Eser Us Doğan, Lale Burcu Önüt, Mine Kasapoğlu Turhan, Oğuz Sancakdar, Serkan Seyhan