Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • İdare Hukuku El Kitabı İdare Hukuku El Kitabı

İdare Hukuku El Kitabı

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
303
Boyut :
13x19
Baskı :
3
ISBN/Ref :
9789750280443

Stok Durumu: Stokta var

155,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 131,75 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları


İdare Hukuku El Kitabı; üniversitelerin özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu bölümlerindeki öğrenciler ve temel idare hukuku bilgisine ihtiyaç duyan kişi ve kurumlar için hazırlanmıştır.

Konular hakkında daha geniş ve derin bilgi sahibi olabilmek için yazarların, "İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı" ile idare hukuku olay ve çözümleri için de "İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı"ndan faydalanılabilir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

İdare Hukukuna Giriş – Temel İlkeler
T.C. İdare Teşkilâtı
İdari İşlemler
Kamu Personel Hukuku
Kamu Hizmeti
İdarenin Sözleşmeleri
Kamu İhaleleri
Kamu Malları
İdari Kolluk
İdarenin Mâli Sorumluluğu

İçindekiler

3. Basıya Önsöz 5
Kısaltmalar Listesi 23
Bölüm I
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ–TEMEL İLKELER
I. İDARE KAVRAMI 25
II. İDARE HUKUKU 27
A. İdare Hukukunun Tanımı 27
B. İdari Rejim 27
C. İdare Hukukunun Başlıca Özellikleri 28
III. İDARE HUKUKUNA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER 29
A. İdare Hukuku Yönüyle Hukuk Devleti İlkesi 29
B. İdare Hukuku Yönüyle Sosyal Devlet İlkesi 31
C. Eşitlik İlkesi 32
D. İdare Hukuku Yönüyle Laiklik İlkesi 32
E. Demokratik Devlet İlkesi 33
IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI 33
A. Anayasa 34
B. Kanun 34
C. Kanun Hükmünde Olan Kaynaklar 34
D. Düzenleyici İdari İşlemler 37
E. Yargısal İçtihatlar 40
F. İdari Teamül ve Tatbikat 40
G. Öğreti (Doktrin) 40
H. Hukukun Genel İlkeleri İle Boşluk Doldurma ve Kıyas 41
Bölüm II
T.C. İDARE TEŞKİLÂTI
I. GENEL OLARAK 43
II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ 43
III. T.C. İDARİ YAPISI (Şema) 47
IV. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ 48
A. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Hukuki Araçlar (şema) 48
B. Hiyerarşi 48
C. İdari Vesayet 49
D. Merkezden Yönetim 50
1. Merkezden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema) 50
2. Yetki Genişliği İlkesi 51
E. Yerinden Yönetim İlkesi 51
1. Yerinden Yönetim İlkesinin Uygulanma Biçimleri 51
2. Yerinden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları 52
V. MERKEZDEN YÖNETİM 52
A. Başkent Örgütü 52
1. Cumhurbaşkanı 52
a. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri 52
b. Devlet Denetleme Kurulu 54
c. Milli Güvenlik Kurulu 54
2. Bakanlıklar 55
a. Bakanlıkların Kurulması, Kaldırılması, Türleri, Yapısı ve İşleyişi 55
b. Bakanın Başlıca İdarî Yetkileri ve Sorumluluğu 57
c. Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları 58
3. Merkezi İdareye Yardımcı Kurullar 60
a. Merkezi İdareye Yardımcı Kurulların Ortak Yanları 60
b. Danıştay 60
c. Sayıştay 61
B. Taşra Örgütü 62
1. Valiler ve İl Yönetimi 63
2. Kaymakam ve İlçe Yönetimi 65
C. T.C. İdari Teşkilâtındaki Bölgesel Örgütler 66
VI. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI 67
A. Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler) 67
1. Belediyeler 68
a. Belediyelerin Kurulması, Başlıca Görev ve Yetkileri 68
b. Belediye İdaresinin Organları (şema) 69
aa. Belediye Meclisi 69
bb. Belediye Encümeni 72
cc. Belediye Başkanı 72
2. Büyükşehir Belediyesi 73
3. İl Özel İdaresi 74
a. İl Özel İdaresinin Tanımı, Kurulması ve Görev Alanının Belirlenmesi 74
b. İl Özel İdaresinin Organları 75
aa. İl Genel Meclisi 75
bb. İl Encümeni 76
cc. Vali 76
4. Köy İdaresi 76
5. Mahalli İdare Birlikleri 78
6. Mahalle 79
B. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları 80
1. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortaya Çıkışı ve Genel Özellikleri 80
2. Üniversiteler 81
3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 82
4. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri 84
C. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 84
D. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler) 85
Bölüm III
İDARİ İŞLEMLER
I. GENEL BİLGİLER 89
A. Tanımı 89
B. İdari İşlemin Özellikleri 90
C. İdari İşlemler ile İdari Eylemler Arasındaki Başlıca Farklar 93
II. İDARİ İŞLEMLERİN UNSURLARI 95
A. İdari İşlemin Yetki Unsuru 95
1. Yetki Devri ile İmza Yetkisinin Tanınması Arasındaki Farklar 98
2. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları 99
B. İdari İşlemin Şekil Unsuru 100
1. İdari Usûl 100
2. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları 100
C. İdari İşlemin Sebep Unsuru 101
1. İdari İşlemlerde Sebep 101
2. İdarenin Takdir Yetkisi–Bağlı Yetki 102
3. İdari İşlemin Sebep Unsurunun Öğrenilmesinde Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları 104
4. Sebep Unsuruna Aykırılığın Yaptırımları 106
D. İdari İşlemin Konu Unsuru 106
E. İdari İşlemin Amaç Unsuru 107
F. İdari İşlemin Unsurlarının Denetimi 108
III. İDARİ İŞLEMLERİN MUHTELİF YÖNLERDEN SINIFLANDIRILMASI (Şema) 109
A. Düzenleyici İşlem 109
B. Düzenleyici İşlemler ile Genel Kararlar Arasındaki Farklar 111
C. Birel İşlem ve Türleri 112
D. Düzenleyici İşlem ile Birel (Bireysel) İşlem Arasındaki Başlıca Farklar 113
E. İdari İşlemlerin İradenin Açıklanması Bakımından Sınıflandırılması 114
1. Tek Yanlı İşlemler 114
a. Tek İradeli İşlemler 114
b. Bileşik (Çok) İradeli İşlemler 115
2. İki Yanlı İşlemler 115
3. Ayrılabilir İşlem 116
F. İptal Davasına Konu Olup Olmama Bakımından İdari İşlemler 116
1. İptal Davasına Konu Olmayan İdari İşlemler 116
2. İptal Davasına Konu Olan İşlemler (İcrai İşlemler) 118
G. Diğer Sınıflandırmalar 119
H. İdari Kararlar Nasıl Uygulanır? 120
I. İdari Kararların Yargısal Kararlar ile Karşılaştırılması 121
İ. İdari Kararlardaki Başlıca Sakatlıklar 121
1. Hata 121
2. İlgilinin Hilesi 123
J. Kazanılmış Hak 124
K. Müesses Durum 126
L. Haklı Beklenti 128
M. İdari İşlemleri Sona Erdiren Sebepler 128
1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Olmayan Nedenler 128
2. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Nedenler 129
a. Geri Alma 129
b. Değiştirme 131
c. Kaldırma 131
d. Düzeltme 131
Bölüm IV
KAMU PERSONEL HUKUKU
I. KAMU PERSONEL TÜRLERİNDEN BAZILARI (Şema) 133
II. KAMU PERSONEL TÜRLERİ VE MEMUR KAVRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 133
A. Sözleşmeli Personel 133
B. Mükellefler 134
C. Fahri Ajanlar 134
D. “Diğer Kamu Görevlileri” Kavramı 135
III. MEMUR KAVRAMININ UNSURLARI 136
A. Genel İdare Esaslarına Tâbi Kamu Hizmeti Kriteri 136
B. Kamu Hizmetinin Gerektirdiği Asli ve Sürekli Görevleri Yürütme Kriteri 137
C. İstihdam Edilen Yer Kriteri 137
D. Atama Kriteri 138
E. Kadro Kriteri 138
F. Aylık Tahsisi Kriteri 139
G. Hiyerarşi Kriteri 139
IV. DEVLET MEMURİYETİNE GİRİŞTE ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR? 140
A. Genel Koşullar 141
1. Vatandaşlık 141
2. Mahkûmiyet (Olumsuz Koşul) 141
3. Yaş 142
4. Askerlik 144
5. Öğrenim Koşulu 144
6. Sağlık 144
7. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak 145
B. Özel Koşullar 145
V. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ 145
A. Sınıflandırma İlkesi Nedir? Açıklayınız 145
B. Liyakat Nedir? Liyakat Sisteminin Temel İlkelerini Açıklayınız 148
C. Kariyer İlkesi Hakkında Bilgi Veriniz 149
VI. MEMURİYETE GİRİŞE HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER NELERDİR? 149
A. Serbestlik İlkesi 150
B. Eşitlik İlkesi 150
C. Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Nitelik Aranmaması İlkesi 150
VII. ADAY MEMURİYET 151
A. Adaylığa Kabul ve Aday Memurların Yetiştirilmesi 151
B. Aday Memuriyetin Sona Erme Sebepleri 151
C. Asli Memuriyete Atama Hakkında Bilgi Veriniz 152
VIII. İSTİSNAİ MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 153
IX. DEVLET MEMURLARININ ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AÇIKLAYINIZ 154
A. Anayasaya ve Devlete Bağlılık 155
B. Tarafsızlık 155
C. Emirlere Uyma ve Hukuka Aykırı Emir 155
D. İşbaşında Bulunma ve Çalışma Saatlerine Riayet 155
E. Mal Bildiriminde Bulunma 157
F. Uyumlu Giyinme 157
G. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade 158
H. Davranış ve İşbirliği 158
I. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı 158
X. DEVLET MEMURLARININ HAKLARI 158
A. İzin Hakkı 158
1. Yıllık İzin ve Kullanılmasını Açıklayınız 159
2. Mazeret İzni Nedir? Hangi Hallerde Verilir? 160
3. Hastalık ve Refakat İzni Nedir? Süresi Ne Kadardır? 163
4. Aylıksız İzin Nedir? Hangi Hallerde Verilir? 164
B. Güvenlik, Uygulamayı İsteme ve Hizmet Hakkı (DMK md. 18) 166
C. İlerleme ve Yükselme Hakkı (DMK md. 64, 68) 167
D. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı (DMK md. 21) 168
E. Sendika Kurma Hakkı (DMK md. 22) 169
F. Koğuşturma ve Yargılamada Özel Kurallara Tâbi Olma Hakkı 169
G. İftiralara Kaşı Korunma Hakkı (DMK md. 25) 170
H. Mâli ve Sosyal Haklar (DMK md. 19, 146 vd.) 170
1. Aylık Hakkı 170
2. Yan Ödemeler, Zam ve Tazminatlar 171
3. Yolluk Hakkı 173
4. Sosyal Haklar ve Yardımlar 173
5. İstifa Hakkı 175
XI. MEMURLAR İÇİN KONAN YASAKLAR NELERDİR? AÇIKLAYINIZ 175
A. Başka Görev Alma Yasağı 176
B. Siyasi Partilere Girme Yasağı 176
C. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı 177
D. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı 177
E. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı 177
F. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı 177
G. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı 178
H. Grev Yasağı (md. 27) 179
I. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı 180
İ. Memurun Özel Hayatıyla İlgili Diğer Mâli Sınırlamalar ve Hediyelerin Durumu 180
XII. MEMUR HUKUKUNDA ALT DERECELERE VE İDARİ GÖREVLERE ATAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 181
XIII. MEMURLARIN KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ), KURUMLARARASI ATAMA, MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN ATANMASI VE EMEKLİLERİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI İÇİN YAPILAN ATAMA KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ 181
A. Becayiş 181
B. Kurumlararası Atama 182
C. Kurum İçi Naklen Atama 182
D. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları 183
XIV. YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA HUSUSLAR NELERDİR? 184
A. Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler 184
B. Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler 184
1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği 185
2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği 185
3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği 186
4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği 187
5. Nakilde Çocukların Öğrenim Durumu 187
XV. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 187
XVI. BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 188
XVII. DEVLET MEMURİYETİ VE DİSİPLİN REJİMİ 188
A. Disiplin Nedir? 188
B. Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Başlıca İlkeler Hangileridir? 188
C. Devlet Memurları Kanunundaki Disiplin Suç ve Cezaları 191
1. Uyarma 191
2. Kınama 192
3. Aylıktan Kesme 193
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması 193
5. Devlet Memurluğundan Çıkarma 194
D. Disiplin Suçlarında Kıyas Mümkün müdür? Açıklayınız 195
E. Soruşturmaya Başlanması ve Soruşturma Emri Hakkında Bilgi Veriniz 196
1. Soruşturmaya Başlanması 196
2. Soruşturma Emri 196
F. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar Hangileridir? 197
G. Disiplin Cezalarının Uygulanması 198
H. Disiplin Soruşturmalarında Zamanaşımı Hakkında Bilgi Veriniz 198
I. Disiplin Cezalarına İtiraz Nasıldır? 199
İ. Cezai Kovuşturması ile Disiplin Soruşturmasının Bir Arada Yürütülmesi Hakkında Bilgi Veriniz 199
XVIII. 4483 S. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KOVUŞTURMANIN YÜRÜYÜŞÜ 200
A. İzin Safhası 201
B. Ön İnceleme Safhası 202
C. 4483 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz Usûlü 203
XIX. MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN HALLER 204
A. Kadro Açığı 204
B. Görevden Uzaklaştırma 205
XX. MEMURİYETİN SONA ERMESİ 205
A. Memuriyetin Doğal Olarak Sona Ermesi 207
B. Çekilme (İstifa) Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız 207
C. Çekilmiş Sayılma (Müstafi Addedilme) Nedir? 208
D. Memurluktan Çıkarılma (İhraç) Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir? 209
E. Koşullarda Eksiklik Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir? 209
F. Bağdaşmazlık Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir? 210
G. Memurların Emekliliği 210
Bölüm V
KAMU HİZMETİ
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE UNSURLARI 213
II. KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, KALDIRILMASI 215
III. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE HÂKİM BAŞLICA İLKELER 216
A. Süreklilik ve Düzenlilik 216
B. Değişkenlik–Uyarlanma 217
C. Nesnellik ve Eşitlik 217
D. Kamu Hizmetinin Meccaniliği (Bedelsizliği) 217
E. Yeni Kamu Hizmeti İlkeleri 218
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ 219
A. Tekelli–Tekelsiz Kamu Hizmetleri 219
B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri 219
C. Yararlanma Biçimlerine Göre Kamu Hizmetleri 219
D. Konularına Göre Kamu Hizmetleri 220
V. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ 221
A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Yürütülmesi 221
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi 222
1. Kamuya Yararlı Faaliyette Bulunan Özel Kişiler 222
2. Müşterek Emanet Usulü 223
3. İltizam Usulü 223
4. Ruhsat Usulü 224
5. İmtiyaz Usulü 224
6. Yap–İşlet–Devret Usulü 225
7. Yap–İşlet Usulü 226
8. Kamu–Özel Ortaklığı Usulü 227
Bölüm VI
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ
I. İDARİ SÖZLEŞMELERİN TANIMI VE ÖLÇÜTLERİ 230
II. İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER VE AÇIKLAMALAR 233
A. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi 233
1. İmtiyaz Sözleşmesinin Ayırıcı Unsurları 233
2. İmtiyazcı Sıfatına Sahip Olabilecekler 235
3. İmtiyaz Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 236
4. İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi 237
B. Mali İltizam Sözleşmeleri 238
C. Kamu İstikraz Sözleşmesi 238
D. Müşterek Emanet 238
E. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerine İlişkin İşletme Sözleşmeleri 239
F. Orman İşletme Sözleşmeleri 239
G. İdari Hizmet Sözleşmeleri 239
III. İDARİ SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI 240
A. Özel Kişinin (Akidin) Hak ve Borçları 240
B. İdarenin Yetki ve Yükümlülükleri 243
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ 244
A. Süresinden Önce Sona Erme 244
1. Tarafların Anlaşması İle Fesih 244
2. İdare Tarafından Sözleşmenin Feshi 245
3. Sözleşmenin Mahkeme Tarafından Feshi 245
B. Olağan Sona Erme 246
V. İDARİ SÖZLEŞMELER İLE İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR 246
Bölüm VII
KAMU İHALELERİ
I. KAMU İHALE SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR? 247
II. İHALE AŞAMALARI (Şema) 248
III. KAMU İHALELERİNE HÂKİM TEMEL İLKELER 248
IV. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE USÛLLERİ 250
A. Açık İhale Usulü 250
B. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 250
C. Pazarlık Usulü 251
V. KAMU İHALE KURUMUNUN İDARE TEŞKİLÂTINDAKİ YERİ VE BAŞLICA GÖREVLERİ 251
VI. KAMU İHALELERİNE YÖNELİK İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARI NELERDİR? AÇIKLAYINIZ 252
A. Şikâyet 252
B. İtirazen Şikâyet 253
C. Yargısal Başvuru 253
VII. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN GENEL ESASLARI VE İHALE USULLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 255
Bölüm VIII:
KAMU MALLARI
I. KAMU MALI VE KAMUNUN ÖZEL MALI 257
II. KAMU MALLARININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 257
III. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI ve KAYBEDİLMESİ 258
IV. KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI 259
V. TAHSİS (ÖZGÜLEME) 260
VI. KAMU MALLARINDAN YARARLANMA ve YARARLANMAYA HÂKİM OLAN BAŞLICA İLKELER 261
Bölüm IX
İDARİ KOLLUK
I. KOLLUK TÜRLERİ (Şema) 263
II. İDARİ KOLLUK VE ADLİ KOLLUK ARASINDAKİ FARKLAR 265
III. İDARİ KOLLUĞUN KONUSU VE AMAÇLARI 267
A. Genel Güvenlik 267
B. Dirlik ve Esenlik 268
C. Genel Sağlık 268
D. Genel Ahlâk 269
IV. GENEL İDARİ KOLLUK–ÖZEL İDARİ KOLLUK AYIRIMI 269
A. Genel İdari Kolluk 269
B. Özel İdari Kolluk 270
V. KOLLUKLARIN İÇ İÇE OLMASI VE DOĞURDUĞU SORUNLAR 271
VI. İDARENİN KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI 272
A. Amaç Bakımından Sınırlamalar 272
B. Sebep, Konu Bakımından Sınırlama ve Oranlılık İlkesi 272
C. Yer ve Zaman Bakımından Sınırlanması 273
VII. İDARİ KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ 273
A. Kolluk Makamları 274
B. Kolluk Amirleri 274
C. Kolluk Personeli 274
D. Özel İdari Kolluk Makam, Amir ve Personeli 274
VIII. KOLLUK İŞLEMLERİ / EYLEMLERİ 274
IX. İDARİ KOLLUK YETKİLERİNİN KULLANILMASINDA USÛLLER 275
A. İzin Usûlü 275
B. Bildirim Usûlü 275
C. Re’sen İcra 276
Bölüm X
İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU
I. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU (ŞEMA) 277
II. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞUNUN ANAYASAL TEMELLERİ VE KOŞULLARINI BELİRTİNİZ 277
III. HİZMET KUSURU 279
A. Hizmetin Kötü İşlemesi 280
B. Hizmetin Geç İşlemesi 280
C. Hizmetin Hiç İşlememesi 280
IV. HUKUKA AYKIRILIK–KUSUR İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ 281
V. FİİLİ YOL 281
A. Tanımı 281
B. Özellikleri 282
VI. HİZMET KUSURU VE FİİLİ YOLUN KARŞILAŞTIRILMASI 282
VII. HİZMET KUSURU İLE KİŞİSEL KUSURUN İÇ İÇE OLMASI 283
VIII. KUSURSUZ SORUMLULUK VE TEORİK TEMELLERİ 284
A. Tehlike (=risk) İlkesi 285
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi 286
IX. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER 287
A. Mücbir Sebep 287
B. Umulmayan Hal 288
C. Zarar Görenin Kusuru 288
D. Üçüncü Kişinin Kusuru 288
X. KAMU GÖREVLİSİNE RÜCÛ ESASLARI 289
Yararlanılan Kaynaklar 291
Kavramlar Dizini 300

Ek Bilgi

Ürün Kodu 159671
Yayın Tarihi 2022 Ekim
Barkod 9789750280443
ISBN 9789750280443
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 3
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Eser Us Doğan, Lale Burcu Önüt, Mine Kasapoğlu Turhan, Oğuz Sancakdar, Serkan Seyhan