Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
329
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
16
ISBN/Ref :
9786050505603

Stok Durumu: Stokta Yok

60,00 TL

Detayları

Bu baskıda, kitap tamamen gözden geçirilmiş, İcra ve İflâs Kanunumuzda 6103, 6217, 6352, 6518, 6728, 6754, 6763 sayılı Kanunlar ile 669, 673 ve 694 sayılı KK'lerle yapılan son değişiklikler ile mevzuattaki yenilikler işlenmiştir.

Birinci bölüm, “Problemler”e ayrılmıştır. Burada önce, çözümlü problemler verilmiş, daha sonra öğrencinin çözmesi istenilen problemler konulmuştur.

Kitabımızın bu baskısında ikinci bölüm, “Yargı Kararları" başlığıyla yeniden yazılmış; burada, öğrencilerimizin icra ve iflâs hukukunu daha geniş çerçevede kavramalarını sağlamak üzere seçilmiş bazı Anayasa Mahkemesi Kararları ile Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarına yer verilmiştir. Ayrıca, öğrencilerimize Yargıtay Kararlarını irdeleme alışkanlığı kazandırabilme amacıyla, bu bölüme, önceki baskılarda olduğu gibi, icra ve iflâs hukukunun çeşitli konularıyla ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Daire Kararları da konulmuş ve bunlardan bazıları değerlendirilerek verilmiştir. Mevzuattaki değişikliklere rağmen güncelliğini koruyan kararlar muhafaza edildiğinden, öğrencilerimizin yararlanmasını kolaylaştırabilmek için 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na (HUMK), 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’na (MK), 818 sayılı Borçlar Kanunu’na (BK), 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TK) yapılmış atıfların HMK’ndaki, TMK’ndaki, TTK’ndaki ve TBK’ndaki karşılıkları italik olarak (HMK), (TMK), (TTK) ve (TBK) biçiminde parantez içinde verilmiştir.

Üçüncü bölümde, kitabın önceki baskılarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1966 yılından bu yana sınavlarda sorulmuş sorulara yer verilmişti. Kitabın bu baskısının bu bölümünde, yer alan sınav soruları, çeşitli tarihlerde yapılan Kanun değişiklikleri ve kitabın hacminin de artması nedeniyle 2000 yılından itabaren sorulmuş sınav sorulayıla sınırlandırılmıştır.Bu sorular başta Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere,Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tarafımızca yapılmış olan sınavlardan oluşmaktadır. Bu sorulardan bir kısmı cevaplarıyla birlikte verilmiştir.

(Giriş'ten)

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ9
İÇİNDEKİLER11
KISALTMALAR CETVELİ19
BİBLİYOGRAFYA21

I. Bölüm: PROBLEMLER25

1. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN PROBLEMLER25
Problem No. 1:Cebrî İcra Türleri - İcra Organları - İcra Harç ve
Giderleri - İcra İşlerinde Tebligat - Süreler25
Problem No. 2:Şikâyet - Tatiller ve Ertelemeler - Takibin Tarafları28
Problem No. 3:Genel Haciz Yolu ile Takibin Başlaması - İtiraz -
İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması-İtirazın İptali Davası33
Problem No. 4:İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi - Zamanaşımı
Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması - Menfî Tespit
Davası - İstirdat Davası39
Problem No. 5:Mal Beyanı - Haciz Talebi - Haczin Yapılması -
Hacizde Tertip42
Problem No. 6:Haczin Konusu - Haczi Caiz Olmayan Mal ve Haklar - Haczin Etkisi46
Problem No. 7:Hacze İştirak50
Problem No. 8:Haciz - İstihkak Davası - Borcun Taksitle
Ödenmesi54
Problem No. 9:İhale - İhalenin Feshi58
Problem No. 10:Paraların Ödenmesi63
Problem No. 11:Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları Hakkında Haciz Yoluyla İlâmsız Takip65
Problem No. 12:Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip67
Problem No. 13:Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi71
Problem No. 14:İlâmlı İcra73
Problem No. 15:Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip76
Problem No. 16:İhtiyatî Haciz79
Problem No. 17:İflâs Yolu ile Takip82
Problem No. 18:İflâsın Sonuçları86
Problem No. 19:İflâsın Sonuçları89
Problem No. 20:İflâsın Sonuçları91
Problem No. 21:İptal Davası96
Problem No. 22:Konkordato100

2. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN PROBLEMLER107
Problem No. 1:Genel Haciz Yolu ile Takip107
Problem No. 2:Ödeme Emrine İtiraz108
Problem No. 3:İtirazın Hükümden Düşürülmesi - Takibin İptali109
Problem No. 4:Mal Beyanı110
Problem No. 5:Haciz - Paraya Çevirme110
Problem No. 6:Haciz - Hacizde Tertip - Taksitli Ödeme
Sözleşmesi111
Problem No. 7:Haciz - İstihkak İddiası112
Problem No. 8:Haciz - Şikâyet113
Problem No. 9:Takibin İptali113
Problem No. 10:Menfi Tespit Davası - Takibin İptali114
Problem No. 11:Hacze İştirak - İstihkak Davası115
Problem No. 12:Paraya Çevirme ve İhalenin Feshi115
Problem No. 13:Kambiyo Senetlerine Özgü Takip117
Problem No. 14:İlâmsız Tahliye118
Problem No. 15:İlâmlı İcra - İstinaf Yoluna Başvurulmasının İlâmın
İcrasına Etkisi118
Problem No. 16:İlâmlı İcra - İcranın Geri Bırakılması -
İcranın İadesi119
Problem No. 17:Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi - İpoteğin Paraya Çevrilmesi119
Problem No. 18:Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip120
Problem No. 19:İhtiyatî Haciz121
Problem No. 20:İflâs Takibinde Menfi Tespit Davası121
Problem No. 21:İflâs - Adi Tasfiye122
Problem No. 22:İflâs - Ödemelerin Tatili123
Problem No. 23:İflâsın Sonuçları123
Problem No. 24:İptal Davası124

II. Bölüm: YARGI KARARLARI125

1. Alt Bölüm: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI127
Karar No. 1:Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Kredilerde, İçeriğine İtiraz Edilmeyen Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırılığının Ancak Borç Ödendikten Sonra Dava Edilebilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir127
Karar No. 2:3. Kişinin Elinde Bulunan ve Haciz Sırasında Hak İddia Ettiği Malların Ancak Alacaklının Muvafakati Hâlinde Yediemin Olarak 3. Kişinin Elinde Bırakılması Anayasa’ya Aykırıdır127
Karar No. 3:Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Borçlunun Hapis Cezası ile Cezalandırılması Anayasa’ya
Aykırı Değildir128
Karar No. 4:Devlet Mallarının Haczedilememesi Anayasa’ya Aykırı Değildir128
Karar No. 5:Haciz İşleminin Sadece Belediye Tarafından Gösterilen Mallar Üzerinde Uygulanabilmesi Anayasa’ya Aykırıdır - Yeterli Mal Beyan Edilmemesi Durumunda Yapılacak Haciz İşleminin Alacak Miktarını Aşacak Şekilde Yapılamaması Anayasa’ya Aykırı Değildir - Yeterli Mal Beyan Edilmemesi Durumunda Belediye Aleyhine Haciz İşleminin Kamu Hizmetlerini Aksatacak Şekilde Yapılamaması Anayasa’ya Aykırıdır133
Karar No. 6:Emekli Maaşlarının Haczedilememesi Anayasa’ya Aykırı Değildir136
Karar No. 7:Taksitle Ödeme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Borçlunun Ayrıca Tazyik Hapsi ile Cezalandırılması Anayasa’ya Aykırı Değildir139
Karar No. 8:Hacizli Mallara İlişkin Olarak Öngörülen Satış Talebinde Bulunma Süreleri Anayasa’ya Aykırı Değildir139
Karar No. 9:İİK’nun Mal Üzerindeki Haczin Kalkmasını Öngördüğü Durumlar Anayasa’ya Aykırı Değildir -
Hacizli Malın Satılması Yönündeki Talebin Sadece
Bir Defa Geri Alınabilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir139
Karar No. 10:Elektronik Ortamda İhaleye Katılma İmkânına İlişkin Kurallar Anayasa’ya Aykırı Değildir - Hem Birinci Hem İkinci İhalede Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin % 50’sini Bulması Şartı Anayasa’ya Aykırı Değildir140
Karar No. 11:İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Durumunda Davacının Para Cezasına Mahkûm Edilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir141
Karar No. 12:Sosyal Güvenlik Kurumu Aleyhine İlâmlı İcra Takibi Başlatmadan Önce Kuruma Başvurma Zorunluluğu Anayasa’ya Aykırı Değildir143
Karar No. 13:Aile Hukukuna İlişkin Kararların Kesinleşmedikçe
İcra Edilememesi Anayasa’ya Aykırı Değildir145
Karar No. 14:Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlâmların İcrasında İcra Emrinin “Lehine Hüküm Verilen
Taraf ile Şahsi Münasebette Bulunulmasına Mani Olunmaması” Şeklindeki Düzenlenme Anayasa’ya Aykırı Değildir145
Karar No. 15:Tasarrufun İptali Davası Yönünden Borçlunun Neseben Üçüncü Dereceye Kadar Hısımları ile Yaptığı İvazlı Tasarrufların Bağışlama Gibi Kabul Edilmesi Anayasa’ya Aykırıdır –Tasarrufun İptali Davası Yönünden Akdin Yapıldığı Sırada Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun İvaz Olarak Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Akitlerin Bağışlama Gibi Kabul Edilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir146
Karar No. 16:Mal Beyanında Bulunulduktan Sonra Mal ve Kazançta Olan Artışın Bildirilmemesi Nedeniyle Verilen Disiplin Hapsi Cezasının, İcra Takibine Konu Olan Borcun Tamamen Ödenmesi ile Düşmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir149
Karar No. 17:Müddeti İçinde Mazereti Olmaksızın İcra Dairesine Gelmeyen veya Yazılı Olarak Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Disiplin Hapsi Cezası ile Cezalandırılması Anayasa’ya Aykırıdır - Disiplin veya Tazyik Hapsine İcra Mahkemesi Tarafından Karar Verilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir - İcra ve İflâs Kanunu’nda Düzenlenen Bazı Suçlar İçin Farklı Bir Yargılama Usulü Öngörülmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir151
Karar No. 18:Nafakaya İlişkin Kararların Gereğini Yerine Getirmeyen Borçlunun Tazyik Hapsine Mahkûm Edilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir152
Karar No. 19:İcra Mahkemelerince Verilen Tazyik ve Disiplin Hapsine İlişkin Kararlara Karşı Başvurulacak
Kanun Yolu Usulüne İlişkin Düzenlemeler Anayasa’ya Aykırı Değildir153
Karar No. 20:Ticareti Terk Edip, İİK m. 337/a, I’de Sayılan Fiillerden Birini İşleyen Borçluya, Alacaklının
Zarar Görmediğini İspat Etmesi Durumunda
Ceza Verilmemesi Anayasa’ya Aykırı Değildir154

2. Alt Bölüm: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI157
Karar No. 1:Konusu Altın Olan Alacaklar İçin İlâmsız İcraya Başvurulamaz157
Karar No. 2:İlâma Dayanan Alacaklar İçin İlâmsız İcra Takibi Yapılamaz157
Karar No. 3:Takip Talebinde Temerrüt Tarihi Açıkça Belirtilmemişse Faiz Takip Talebi Tarihinden İtibaren Hesap Edilir160
Karar No. 4:Borç Tutarının Azlığı ve Borçlunun Memur Olması Gibi Durumlar Mal Beyanında Bulunma Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmaz161
Karar No. 5:Malı Haksız Yere Haczolunan 3. Kişi Bu Yüzden Doğan Gerçek Zararının Ödetilmesini Genel Hükümlere Göre Dava Açarak İsteyebilir161
Karar No. 6:Alacaklının Yasal Süresi İçinde Usulüne Uygun Olarak Yaptığı Satış Talebinin Reddine İlişkin Kararın Şikâyet Yolu ile Ortadan Kaldırılmaması Hâlinde Yasal Sürenin Geçmesi Haczin Düşmesi Sonucunu Doğurmaz163
Karar No. 7:Satışa Arz Olunan Taşınmazların Son Durumunun İmar ve Belediye Dairelerinden Sorularak Alınacak Cevabın Satış İlânına ve Artırma Şartnamesine Yazılması Gerekir 166
Karar No. 8:İhale Bedeli ile Artırma Şartnamesinde Alıcıya Ait Olduğu Belirtilen Tellâliye Resminin Hemen veya Verilen Süre İçinde Ödenmemesi Durumunda İhale Satış Memurluğunca Re’sen Feshedilmelidir167
Karar No. 9:Haczedilen Şey Para ise İcra Mahkemesi Kararının Temyiz Edilmiş Olması İcra Veznesindeki Bu Paranın Alacaklıya Ödenmesine Engel Değildir167
Karar No. 10:İhtiyatî Haciz Kararına Karşı Alacaklının İddia Ettiği Alacağın Mevcut Olmadığı İtirazında Bulunmak İsteyen Borçlu, Genel Hükümlere Göre Dava Açabilir168
Karar No. 11:İhtiyatî Haciz İcra İşlemi Değil, Özel Geçici Hukukî Koruma Müessesi Olup, İİK m. 257’deki Şartlar Çerçevesinde Sadece Para Alacakları İçin Öngörüldüğünden, Teminat Alacakları İçin İhtiyatî Haciz Kararı Verilemez169
Karar No. 12:Kira Tespitine İlişkin İlâmların İcrası İçin Kararın Kesinleşmesi Gerekir172
Karar No. 13:Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebine Dayanan İlâmsız Tahliye Takibinde, Borçlunun İtirazı Kaldırılıp Taşınmazın Boşaltılmasına Karar Verilirse, Tahliye İşlemine Borçluya Ayrıca Tahliye Emri Gönderilmeksizin Başlanır175
Karar No. 14:Kira Süresinin Bitmesi Sebebine Dayanan İlâmsız Tahliye Takibinde Kiracı, Adi Yazılı Kira Sözleşmesindeki İmzasını İnkâr Ederse İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddine Karar Verilmelidir 176
Karar No. 15:İcranın Geri Bırakılması Talebinin Reddine İlişkin İcra Mahkemesi Kararını Temyiz Eden Borçlu Devlet, Temyiz Talebinin Dinlenebilmesi İçin Teminat Göstermek Zorundadır176
Karar No. 16:Tasarrufun İptali Davasında Kural Olarak Genel Mahkemeler Görevli Olup, Bu Dava Ancak İstihkak Davasına Karşılık Dava Olarak Açılmışsa İcra Mahkemesinde Görülebilir177

3. Alt Bölüm: YARGITAY KARARLARI179
A. DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN YARGITAY KARARLARI179
Karar No. 1:İhalenin Feshi - İcra Mahkemesi Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği179
Karar No. 2:Emekli Maaşı Haczi - Hacze Muvafakat - Haciz Miktarı186
B.DEĞERLENDİRMESİ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN YARGITAY
KARARLARI189
Karar No. 1:Şikâyet - Takibin Tarafı Olmayan 3. Kişi - İlgili189
Karar No. 2:Usulsüz Tebligat – Şikâyet - İcra Mahkemesi Kararının Kesinleşmesi Gereği189
Karar No. 3: İcra Takibinde İradi Taraf Değişikliği190
Karar No. 4:Ödeme Emrine İtiraz Tarihinin Belirlenmesi191
Karar No. 5:İtirazın İptali Davası – Kısmi Dava193
Karar No. 6:Haciz Mahallinin Borçluya Ait Olmadığının Tespiti – İcra Müdürünün Takdir Yetkisi - 3. Kişinin İstihkak İddiası193
Karar No. 7:Nokta Haczi – Şikâyette Yetkili İcra Mahkemesi194
Karar No. 8:İcranın Geri Bırakılması – Aşkın Hâle Gelen Hacizlerin Kaldırılması194
Karar No. 9:Mahcuz Taşınmaz Satışı - Satış Talep Etme Süresi -Haczin Düşmesi195
Karar No. 10:Aile Konutunun Cebri Satışı - Haczin Düşmesi - Kıymet Takdiri196
Karar No. 11:Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip - Avalde Eşin Rızası196
Karar No. 12:Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip - İmzaya İtirazın İncelenmesi199
Karar No. 13:İlâmlı İcra Takibi - İlâmın Bölünmezliği - Dürüstlük Kuralı202
Karar No. 14:Taşınır Teslimine İlişkin İlâmların İcrası – Birlikte İfaya Hükmedilen İlâmların İcrası203
Karar No. 15:İcra Emrinin Vekil Varken Müvekkile Tebliği -
İcra ve İflâs Suçları204

4. Alt Bölüm: BÖLGE ADLİYE (İSTİNAF) MAHKEMESİ KARARLARI205
Karar No. 1: İcranın Geri Bırakılmasına İlişkin Teminat – İlâmlı İcraya Konu Alacağın Deposu İçin Verilen Teminat Mektubu Üzerine İhtiyatî Haciz Konulması205
Karar No. 2: İtirazın İptali Davası – Dava Şartı Olan Arabuluculuk206
Karar No. 3: Konkordato Mühleti - İhtiyatî Haciz Kararı207
III. Bölüm: SINAV SORULARI209
1. Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN SINAV SORULARI211
1) 15.03.2019
2) 08.04.2019
3) 24.05.2019
4) 28.05.2019

2. Alt Bölüm:ÇÖZÜMÜ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN SINAV
SORULARI[MOU1] 225
1) 10.01.2011
2) 06.04.2011
3) 18.04.2011
4) 23.05.2011
5) 23.05.2011
6) 31.05.2011
7) 06.06.2011
8) 18.07.2011
9) 16.11.2011
10) 27.11.2016
11) 09.01.2017
12) 25.01.2012
13) 25.01.2012
14) 06.02.2012
15) 08.02.2012
16) 14.04.2012
17) 28.05.2012
18) 04.06.2012
19) 24.05.2012
20) 01.11.2012
21) 03.01.2013
22) 05.02.2013
23) 01.04.2013
24) 21.07.2013
25) 02.06.2014
26) 25.07.2014
27) 01.08.2014
28) 21.10.2015
29) 25.11.2015
30) 26.12.2015
31) 15.02.2016
32) 22.03.2016
33) 06.04.2016
34) 12.04.2016
35) 16.04.2016
36) 29.04.2016
37) 09.05.2016
38) 01.07.2016
39) 03.08.2016
40) 27.05.2017
41) 20.07.2017
42) 21.11.2017
43) 11.01.2018
44) 06.02.2018
45) 18.04.2018
46) 02.04.2018
47) 20.05.2018
48) 31.05.2018
49) 01.06.2018
50) 12.07.2018
51) 02.06.2018
52) 25.06.2018
53) 17.07.2018
54) 28.07.2018
55) 15.11.2018
56) 03.01.2019
3. Alt Bölüm: TEST SORULARI309

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153561
Yayın Tarihi 2020 Mart
Barkod 9786050505603
ISBN 9786050505603
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 16
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ejder Yılmaz, Emel Hanağası, Ramazan Arslan, Sema Taşpınar Ayvaz