Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Hukuka Dair (Yazılar)

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
227
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786050507461

Stok Durumu: Stokta var

160,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 144,00 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ    7

İÇİNDEKİLER    11

BİRİNCİ KISIM

SOSYAL DÜZEN

BİRİNCİ BÖLÜM

SOSYAL DÜZEN KURALLARININ İŞLEVİ    19

İKİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN ANLAMI

G İ R İ Ş    27

I.     HUKUKUN YERELLİĞİ – EVRENSELLİĞİ SORUNU    28

II.     HUKUKUN KAYNAĞI    29

III.     HUKUKUN ANLAMI    31

GENEL DEĞERLENDİRME    33

SON SÖZ    35

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUK-ETİK İLİŞKİSİ

G İ R İ Ş    37

I.     ETİK    38

II.     HUKUK-ETİK İLİŞKİSİ    40

SON SÖZ YERİNE    42

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HUKUKUN ADALETİ: HAKKANİYET

G İ R İ Ş    45

I.     ADALET NEDİR?    46

II.     ADALET KAVRAMININ FARKLI ANLAMLARI    48

III.     EL YORDAMI ADALETİ – TOPLAM ADALET    51

IV.  HUKUKUN ADALETİ: HAKKANİYET    52

A.     Hukukî Düzenlemelerde Hakkaniyet Kavramı    52

B.     Hakkaniyet ve Adalet Kavramlarının Karşılaştırılması    53

DEĞERLENDİRME    54

SON SÖZ YERİNE    56

BEŞİNCİ BÖLÜM  

KANUNÎLİK-YASALLIK-HUKUKÎLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

ÖZET    61

G İ R İ Ş    62

I.     KAVRAM – TERİM    63

II.     KANUN-YASA    63

III.     HUKUK    64

IV. KANUNÎLİK-YASALLIK-HUKUKÎLİK    66

SONUÇ YERİNE    68

İKİNCİ KISIM

HUKUK ÖĞRETİMİ ve HUKUKÇU EĞİTİMİ

BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEK ÖĞRETİM SİSTEMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

G İ R İ Ş    71

I.     YÖNETİM SORUNLARI    71

II.     AKADEMİK SORUNLAR    75

III.     MALÎ SORUNLAR    81

IV. EĞİTİM ANLAYIŞI ve ÖĞRENCİYE BAKIŞ AÇISI    84

V.     ÖZEL ÜNİVERSİTELERİN DURUMU    85

VI. DİĞER TESBİT ve BAZI ÖNERİLER    86

SON  SÖZ    88

İKİNCİ BÖLÜM

HUKUK ÖĞRETİM ve EĞİTİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

G İ R İ Ş    89

I.     AKTİF EĞİTİM YÖNTEMİ    89

II.     HUKUK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI    90

A.     Gerekçe    90

B.     İçerik    91

1.     Hukuk Başlangıcı    91

2.     Hukuk Metodolojisi    91

3.     Adlî Yazışma ve Hukuk Dili    92

4.     Hukuk Etiği    92

C.     Kadro    92

SON SÖZ    93

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜYLE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME (AKTİF EĞİTİM)

1.     G İ R İ Ş    96

2.     YÖNTEM    96

3.     TESBİTLER    97

4.     ÖĞRENCİLERİN PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİ DEĞERLENDİRMESİ    98

4.1. Olumlu Buldukları Yanlar    98

4.2. Olumsuz Buldukları Yanlar    98

4.3. Önerileri    99

5.     PROBLEME DAYALI ÖĞRENME HAKKINDA DÜŞÜNCELER    99

6.     ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNDEN ALINTILAR    100

7.     SONUÇ    105

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MECELLE

G İ R İ Ş    107

I.     MECELLE-İ AHKÂMI ADLİYE’NİN KAPSAMI ve NİTELİKLERİ    108

II.     MECELLE-İ AHKÂMI ADLİYE’NİN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HUKUKUNA ETKİLERİ    109

III.     MECELLE-İ AHKÂMI ADLİYE’NİN GÜNÜMÜZ

TÜRKÇESİ İLE İFADE EDİLMESİ    110

SON SÖZ    112

BEŞİNCİ BÖLÜM

HUKUK FAKÜLTELERİNDE OKUTULAN

(Medenî Hukuk ve Hukuk Başlangıcı)

DERS KİTAPLARINDA YER ALAN MECELLE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Özet    115

Abstract    116

G İ R İ Ş    116

I.     YÖNTEM    118

II.     HUKUK BAŞLANGICI KİTAPLARINDA YER ALAN MECELLE HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR    118

A.     Genel Açıklama    118

B.     Hukuk Giriş ve Hukukun Temel Kavramları    119

C.     Hukuka Giriş    120

Ç.      Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve

Kurumları    120

D.     Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve

Kuramları    124

E.     Hukuka Giriş    125

F.     Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları    127

G.     Hukuk Başlangıcı    128

Ğ.     Temel Hukuk Bilgisi    128

H.     Herhangi Bir Açıklamanın Yer Almadığı Kitaplar    129

I.     Ara Değerlendirme    129

III. MEDENÎ HUKUK (ve BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ)   KİTAPLARINDA YER ALAN MECELLE HAKKINDAKİ  AÇIKLAMALAR    130

A.     Genel Açıklama    130

B.     Türk Medenî Hukuku (Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku)    131

C.     Medeni Hukuka Giriş    134

Ç.     Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri (TMK m. 1-7)    135

D.     Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri    136

E.     Medenî Hukuk Dersleri Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku    137

1-     Meseleci (Kazuistik) Metot:    137

F.     Medenî Hukuk’a Giriş    138

G.     Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri    139

Ğ.      Medenî Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar    140

H.     Medenî Hukuk’un Temel Kavramları    141

A.    Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku    142

J.     Herhangi Bir Açıklamanın Yer Almadığı Kitaplar    143

K.     Ara Değerlendirme    144

GENEL DEĞERLEMDİRME ve SONUÇ    144

EK        147

TÜRK KANUN-U MEDENÎSİ ESBABI MUCİBE LAYİHASI    147

ALTINCI BÖLÜM

HUKUKÇULARIN ORTAK DİLİ: KANUN DİLİ

Özet    155

LEGAL COMMON LANGUAGE: THE LAW    156

G İ R İ Ş    157

I.     HUKUK KURALLARININ NİTELİĞİ-İŞLEVİ    157

II.     HUKUK(ÇU) DİLİ    159

III.     HUKUK(ÇU) DİLİNDE DEĞİŞİM    161

IV. HUKUK ve HUKUKÇU METİNLERİNDE YER ALAN DOĞRU OLMAYAN TERİMLERDEN ÖRNEKLER    162

A.     Genel Açıklama    162

B.     Şahıs-Kişi-Birey    162

C.     Kanun-Yasa    163

Ç.     Kanunîlik-Yasallık    164

D.     Israr Etme-Direnme    164

E.     Ceza Evi-Ceza İnfaz Kurumu    164

F.     Talep-İstem-Müracaat-Başvuru    165

G.     Yardımcı Doçent-Doktor Öğretim Görevlisi    166

V.     KANUNLARIN DİLİNE İLİŞKİN TESBİTLER    166

ÜÇÜNCÜ KISIM

YARGI

BİRİNCİ BÖLÜM

ELEŞTİREL DÜŞÜNME ve HUKUK

G İ R İ Ş    173

I.     ELEŞTİREL DÜŞÜNME    174

A.     Tanım    174

B.     Eleştirel Düşünebilmenin Şartları    175

C.     Eleştirel Düşünmenin Boyutları    175

Ç.     Eleştirel Düşünce Yapısına Sahip Kişilerin Özellikleri    177

II.     HUKUKTA ELEŞTİREL DÜŞÜNME    178

A.     Genel Açıklama    178

B.     Muhakeme Hukuku Alanında Eleştirel Düşünme    178

C.     Kanun Yapma/Kural Koyma Sürecinde Eleştirel

Düşünme    179İKİNCİ BÖLÜM

YARGI KARARLARININ DİLİ ve GEREKÇESİ

G İ R İ Ş    183

I.     YARGI KARARLARININ DİLİ    184

II.     YARGI KARARLARININ GEREKÇESİ    186

A.     Gerekçe    186

B.     Gerekçenin Hukukî Dayanağı    189

1.     Anayasa    189

2.     İdari Yargılama Usulü Kanunu    190

3.     Ceza Muhakemesi Kanunu    191

4.     Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu    192

C.     Gerekçenin Yararları ve Sakıncaları    192

1.     Yararları    192

2.     Sakıncaları    192

D.     Eleştirilmesi Gereken Karar Türleri    193

GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ    193

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA AVUKATIN ROLÜ

G İ R İ Ş    195

I.      HUKUKÇUNUN YARGILAMA HUKUKUNDAKİ

KONUMU    196

II.     VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA AVUKATIN

ROLÜ    200

A.     Genel Açıklama    200

B.     Vergi Yargılaması Hukukunda Avukatlık Hizmetinden Yararlanılmamasının Nedenleri    203

1.      Genel Olarak    203

2.     Vergi Hukuku Öğretimi    205

3.      Avukatlık Stajı    210

4.     Meslek İçi Eğitim    212

5.     Vergi Alanının Hukuklaşamamış Olması    213

III.     VERGİ YARGILAMASI HUKUKUNDA VEKÂLET    214

A.     Genel Açıklama    214

B.     Vekilin Avukat Olması Zorunluluğu Olan Haller    215

C.     Vekâletnamenin Düzenlenmesi ve Mahkemeye

Verilmesi    216

Ç. Vekâletname Olmadan Dava Açılması    217

D.     Avukat Olmayan Vekilin Dava Açması    219

E.     Avukat - Müvekkil İlişkisi    221

F.     Vekâlet Ücreti    222

1.     Genel Olarak    222

2.     Vekâlet Ücretinin Hesaplanması    223

3.     Vekâlet Ücretine Karar Verme    223

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155700
Yayın Tarihi 2021 Şubat
Barkod 2002001557000
ISBN 9786050507461
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Yusuf Karakoç