Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Hekimin Hukuk Rehberi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
240
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786053000525

Stok Durumu: Stokta var

47,00 TL

Detayları

"Hekimlik mesleği dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. İnsanlığın ilk dönemlerinden beri bireyler yakalandıkları hastalıklara çare bulma arayışı içerisinde olmuş zamanla bu arayış profesyonel bir meslek haline gelmiştir. Modern tıbbın gelişmesiyle birlikte hekim hasta arasındaki ilişkinin içeriği ve sınırları da genişleyerek belirli standartları beraberinde getirmiştir. Buna göre tıbbi müdahale bakımından belirlenen şartlar hekimin mesleğini icra etmesi bakımından oldukça önemlidir. Bununla birlikte mesleğin icrasında hukuka aykırı sonuçların meydana gelmesi halinde hekimlerin sorumluluklarının belirlenmesi de sağlık hukukunun ana konularından biridir. Bu noktada yeni bir hukuk disiplini olarak sağlık hukukunun ortaya çıkmış olması ve bu alanda uzman hukukçulara duyulan ihtiyacın hızla artması bu alandaki çalışmalara rağbeti arttırmaktadır.
Hekimlerin sağlık hukuku alanında ihtiyaç duydukları bilgiler genel olarak teoriden çok pratiğe dayalı bilgilerdir. Hazırlanan bu çalışma ağırlıklı olarak pratik bilgiler içermekte olup mesleki otonomi, meslek ahlakının korunması gibi bazı konular kısmen teorik olarak ele alınmıştır. Yine çalışmamızda örnek yargı kararlarına bolca yer verilmiş ve somut olaylar üzerinden açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır. Buna göre eserde hekimlerin meslek hayatları boyunca karşılaşma riski altında oldukları olaylar ve bu olayların hukuken nasıl anlaşılması gerekeceği üzerinde durulmaktadır. Yine hukuken gerekli olan ve hukuki problemi önleyebilecek bilgi ve bilincin sorun çıkmadan önce edinilmesi son derece önemli olup eserin bu amaca hizmet etmesi umulmaktadır.
Kitapta hekimlik meslek kuralları, meslek kuruluşları ve bu kapsamda hekimlerin meslekten men edilmesi gibi hususlara da ayrıca değinilmiştir.
Yine kitapta mevzuata ilişkin bilgilere yer verilmiş, anlaşılması güç durumlarda konu açıklamalı örneklerle izah edilmeye çalışılmıştır. Kitap hekimler için hukuk bilgisi içerdiğinden hukuk teorisi açısından derinlemesine bilgilere yer verilmemiştir. Bu noktada eserin ilerleyen zamanlarda daha da geliştirilmeye açık olduğunu da belirtmem gerekir." (Önsözden)


İçindekiler

 • ÖNSÖZ-VII
 • İÇİNDEKİLER-IX
 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • HEKİMİN ÇALIŞMA HÜRRİYETİ
 • VE MESLEKİ HAKLARI
 • I. Hekimlik Nedir?-3
 • II. Hekimlik Mesleğini İcra Etmenin Şartları Nelerdir?-3
 • III. Hekim Diplomasını Kiraya Verebilir mi?-4
 • IV. Meslekten Men Edilme-7
 • A. Türk Tabipler Birliği Kanununa Göre Meslekten Men Cezası Verilmesi-7
 • B. TTB’nin Meslekten Men Cezası Vermesi Yargı Sürecini Nasıl Etkiler?-10
 • C. Türk Ceza Kanununa Göre Meslekten Men Kararının Verilmesi-11
 • 1. Kasten İşlenen Suçlarda Meslekten Men-11
 • 2. Taksirle İşlenen Suçlarda Meslekten Men-13
 • 3. Sağlık Meslekleri Kurulu Kararı ile Men Cezasının Verilmesi-14
 • V. Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odaları-17
 • A. Genel Olarak-17
 • B. Aile Hekimlerinin Tabip Odasına Kaydı Zorunlu mudur?-19
 • VI. Hekim Hakları-21
 • VII. Hekimin Hastayı Reddetme Hakkı-22
 • A. Hekimin Sözlü Saldırıya Maruz Kalması-22
 • B. Hekimin Fiziksel Saldırıya Maruz Kalması-24
 • C. Özel Sektörde Çalışan Hekimlerin Saldırıya Maruz Kalmaları-26
 • VIII. Hekimin Zorunlu Hizmeti-27
 • IX. Sağlık Bakanlığının Hekimlere Sağlayacağı Hukuki Yardım-30
 • A. Sağlanacak Hukuki Yardımın Şartları Nelerdir?-31
 • B. Mesleki Otonomi Nedir? Mesleki Otonominin Korunması Hakkı Neleri Kapsar? -31
 • C. Ötenazi Uygulamaları Karşısında Meslek Ahlakının Korunması-36
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • TIBBİ MÜDAHALENİN ŞARTLARI
 • I. Tıbbi Müdahalenin Hukuki Şartları ve Mesleki Güvence-39
 • II. Tıbbi Müdahale Nedir?-39
 • III. Tıbbi Müdahalenin Şartları Nelerdir?-41
 • IV. Tıbbi Müdahalenin Sağlık Personeli Tarafından Yapılması-42
 • V. Aydınlatılmış Rıza Nedir?-45
 • A. Genel Olarak-45
 • B. Genetik Çalışmalarda Aydınlatılmış Rıza-48
 • C. Etik Konsültasyonun Aydınlatılmış Rıza Üzerindeki Etkisi-50
 • D. Aydınlatılmış Rızanın Şartları Nelerdir?-53
 • E. Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı Nasıl Olmalıdır?-55
 • F. Aydınlatma Yükümlülüğünün Tam Olarak Yerine Getirilmemesi Halinde Ne Olacaktır?-58
 • VI. Tıp Biliminin Verilerine Göre Zorunlu ve Bu Verilere Uygun Tıbbi Müdahale-60
 • A. Endikasyon Nedir?-60
 • B. Tıbbi Müdahalenin Tıp Biliminin Verilerine Uygun Şekilde Gerçekleşmesi-61
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • HEKİMLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN
 • HAK ARAMA YOLLARI
 • I. Devlet Memurları Kanunu Bakımından Hak Arama Yolları Nelerdir?-65
 • II. Ceza Hukuku Bakımından Hak Arama Yolları Nelerdir?-65
 • A. Hekim Fiziksel Şiddete Uğrar ve Yaralanırsa Hakkını Nasıl Arayacaktır? TCK. m. 86-65
 • B. Hekim Tehdit Edilirse Hakkını Nasıl Arayacaktır? TCK m. 106-66
 • C. Hekime Hakaret Edilirse Hakkını Nasıl Arayacaktır? TCK m. 125-67
 • D. Hekim İftiraya Uğrarsa Hakkını Nasıl Arayacaktır? TCK m. 267-67
 • E. İftira Suçuna İlişkin İhtimaller Nelerdir?-68
 • F. Yargıtay’a Göre İftiranın Kapsamı Nedir?-69
 • 1. Örnek Karar; İki Eli de Omzumdaydı?-70
 • 2. Hekime İftira Eden Kişi İftira Suçundan Beraat Ederse Gidilebilecek Başka Bir Hukuki Yol Var mıdır?-73
 • III. Tazminat Hukuku Bakımından Hak Arama Yolları Nelerdir?-73
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • HEKİMİN TAZMİNAT HUKUKU BAKIMINDAN
 • SORUMLULUĞU
 • I. Genel Olarak-75
 • II. Memur Olmayan Hekim ile Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği-75
 • A. Vekâlet Sözleşmesi-75
 • 1. Vekâlet Sözleşmesinde Hekimin Yükümlülüğü Nelerdir?-78
 • 2. Hekim ile Hasta Arasında Vekâlet Sözleşmesinin Kurulması Nasıl Olur?-80
 • B. Vekâletsiz İş Görme-81
 • C. Eser Sözleşmesi-81
 • 1. Eser Sözleşmesinde Hekimin Yükümlülüğü Nedir?-82
 • III. Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Yasal Gerekçeleri Nelerdir?-83
 • A. Sözleşmeye Aykırı Davranış Nedeniyle Sorumluluk-83
 • B. Haksız Fiil Nedeniyle Sorumluluk-84
 • C. Vekâletsiz İşgörme Nedeniyle Sorumluluk-84
 • D. Kusursuz Sorumluluk Nedeniyle Sorumluluk-85
 • IV. Sebeplerin Yarışması Nedir?-85
 • V. İspat ve Zamanaşımı Bakımından Hekimin Sorumluluğunun Durumu Nedir?-85
 • A. Sözleşmeye Aykırılıkta İspat ve Zamanaşımı Nasıldır?-86
 • B. Haksız Fiilde İspat ve Zamanaşımı Nasıldır?-87
 • VI. Haksız Fiilin Aynı Zamanda Suç Teşkil Etmesi Halinde Zamanaşımı Nasıl Olur?-88
 • VII. Birden Fazla Hekimin Aynı Anda Ekip Olarak Gerçekleştirdiği Tıbbi Müdahalede Sorumluluk Nasıldır? (Ekip Sorumluluğu)-89
 • A. Ekibin Hastaya Karşı Sorumluluğu Nasıldır? (Dış İlişki)-89
 • B. Ekip Üyelerinin Birbirlerine Karşı Sorumluluğu Nasıldır? (İç İlişki)-90
 • 1. Açıklamalı Örnek-90
 • C. Ekip Sorumluluğu Halinde Diğer Ekip Üyelerine Rücu Zamanaşımı Nasıldır?-91
 • VIII. Hatalı Tıbbi Müdahalenin Suç Olması Tazminat Davasını Nasıl Etkiler?-92
 • IX. Ameliyatta Sargı Bezinin Hastanın Vücudunda Unutulması Olağan Bir Durum mudur?-92
 • X. Hekime Karşı Açılabilecek Tazminat Davaları Nelerdir?-93
 • A. Tazminat Davası Nedir?-93
 • B. Maddi Zararın Giderilmesi Nasıl Olur?-94
 • C. Manevi Zararın Giderilmesi Nasıl Olur?-96
 • XI. Hekimin Kusuru ve Sorumluluğuna Dair Yargıtay Kararlarındaki Somut Tespitler Nelerdir?-96
 • XII. Hastanın Rızasının Tazminata Etkisi Ne Olacaktır?-98
 • A. Açıklamalı Örnek-99
 • XIII. Hastaya Yapılacak Geçici Ödeme Nedir?-99
 • XIV. Hatalı Tıbbi Müdahale Neticesinde Hasta Ölürse Tazminatın Kapsamı Nasıl Olacaktır?-100
 • XV. Hatalı Tıbbi Müdahale Neticesinde Hastanın Çalışma Gücünü Kaybı Tazminatı Nasıl Etkiler?-101
 • XVI. Hâkim Yargılama Sonunda Hükmettiği Tazminat Miktarını Daha Sonra Değiştirebilir mi?-102
 • XVII. Hekimin Yanında Bulunanların Fiillerinden Sorumluluğu Nasıldır?-102
 • A. Genel Olarak-102
 • B. Hekimin Yanında Bulunan Kişiler Nedeniyle Sorumluluğuna Hangi Yollardan Gidilebilir?-103
 • 1. Hekimin İfa Yardımcısının Fiillerinden Dolayı Sorumluluğu Nasıldır?-104
 • a. Hekim İfa Yardımcısı Nedeniyle Sorumluluktan Kurtuluş İçin Kanıt Getirebilir mi?-106
 • b. Hasta ile İfa Yardımcısının Fiillerinden Dolayı Sorumsuzluk Sözleşmesi Yapılabilir mi?-107
 • F. Hekimin Yanında Çalışanların Fiillerinden Dolayı Sorumluluğu Nasıldır?-107
 • 1. Hekim Yanında Çalıştırdığı Kişinin Verdiği Zararlar Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulabilir mi? Yani Hekime Dair Sorumluluk Karinesi Çürütülebilir mi?-108
 • 2. Hekim Yanında Çalışan Kişinin Verdiği Zararları Kanun Gereği Ödeyecek Olursa Çalışanından Ödediği Tazminatı Alabilir mi? Yani Çalışanına Rücu Edebilir mi?-109
 • XVIII. Hekim, Kendisine Tazminat Davası Açılmadan Zarara Uğrayan Hastaya Tazminat Öderse Bunun Sonuçları Ne Olur?-110
 • XIX. Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası-111
 • A. Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir? Hekimler İçin Zorunlu mudur?-111
 • B. Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası (MSS) Hangi Coğrafi Sınırları Kapsamaktadır?-113
 • C. Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortasının Teminat Kapsamı Dışında Kalan Durumlar Nelerdir?-113
 • D. Poliçede Kararlaştırılmaması Halinde Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortasının Teminatı Kapsamı Dışında Kalacak Durumlar Nelerdir?-114
 • E. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu Nedir?-115
 • F. Sigortacıya Yöneltilecek Tazminat Taleplerinde Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?-115
 • G. Sigortacı Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasını Yapmaktan Kaçınabilir mi?-116
 • H. Sigorta Hangi Tarihteki Hatalı Tıbbi Müdahale Neticesinde Meydana Gelen Zararları Kapsamına Almaktadır?-116
 • I. Sigortacının Hekime Rücu Edeceği Haller Nelerdir?-116
 • İ. Hekim Mesleği Bırakırsa Sigortanın Teminatı Devam Eder mi?-117
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • TIBBİ HATANIN TESPİTİ BAKIMINDAN
 • BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE YARGILAMAYA ETKİLERİ
 • I. Adil Yargılanma Hakkının Kaynağı Nedir?-119
 • II. Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Sağlık İhtisas Mahkemelerinin Kurulması Gereklidir midir?-119
 • III. Yargılama Esnasında Bilirkişi İncelemesi Hangi Hallerde İstenebilir?-120
 • IV. Bilirkişi Raporlarının Mahkemede Değerlendirilmesi Nasıl Olur?-120
 • V. Tıbbi Hataların Tespitinde Bilirkişi Raporları Nasıl Olmalıdır?-123
 • A. Bilirkişi Raporları Hüküm Kurmaya Elverişli Olmalıdır-127
 • B. Bilirkişi Raporlarını Yazan Hekimlerin Uzmanlıkları Tıbbi Müdahalenin Konusuna Uygun Olmalıdır-127
 • ALTINCI BÖLÜM
 • MEMUR HEKİMİN HATALI TIBBİ UYGULAMA NEDENİYLE
 • VERDİĞİ ZARARLARIN TAZMİNİ
 • I. Genel Olarak-129
 • II. Hizmet Kusuru Nedir?-130
 • III. Görev Kusuru Nedir?-135
 • IV. Kişisel Kusur Nedir?-135
 • V. Dava Nerede Kime Karşı Açılır?-136
 • VI. Tazminatın Hesaplanması Nasıl Olur?-138
 • VII. Memur Hekime Rücu Nasıl Olur?-139
 • VIII. Dava Devam Ederken Davacı Hayatını Kaybetse Davaya Devam Olunur mu?-140
 • IX. Hastanın Eczaneden Yanlış İlaç Getirmesi Hekimin Sorumluluğunu Etkiler mi?-142
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • ÖZEL HASTANELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
 • I. Genel Olarak-145
 • II. Özel Hastaneler ve Hekimin Müteselsil (Birlikte) Sorumluluğu-145
 • III. Özel Hastanelerin Karşılaşabileceği Tazminat Riski Nedir?-148
 • IV. Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğunun Kaynağı Nedir?-149
 • A. Sözleşmeye Dayalı Hukuki Sorumluluk-149
 • 1. Hastaneye Kabul Sözleşmesi-149
 • 2. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Tarafları-151
 • 3. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Türleri ve Özel Hastanelerin Sorumluluğuna Etkileri-151
 • 4. Hasta Kabul Sözleşmesi Bakımından Görevli Mahkeme-153
 • a. Asliye Ticaret Mahkemesi ve Asliye Hukuk Mahkemesi Bakımından Görevli Mahkeme-153
 • b. Tüketici Mahkemesi Bakımından Görevli Mahkeme-156
 • V. Özel Hastanelerin Kurumsal Sorumluluğu: Organizasyon Kusuru-160
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU BAKIMINDAN
 • BAZI SUÇLAR
 • I. Hukukta İnsan Olmanın Başlangıcı-163
 • II. İnsan Öldürme Suçu-165
 • III. Hekimler Açısından Kasten Öldürme Suçu-165
 • IV. Hekimin Garantörlüğü ve İhmali Davranışla Hastanın Ölümü-167
 • V. Hekimler Açısından Taksirle Öldürme Suçu-167
 • A. Hekimin Sorumlu Tutulabilmesi İçin Taksirli Eylem ile Ölüm Neticesi Arasında İlliyet Bağının Bulunması Gerekir-169
 • VI. Komplikasyon-Malpraktis Farkı Nedir? Komplikasyon Hekimin Sorumluluğunu Doğurur Mu?-174
 • VII. Yaralama Suçları-175
 • A. Kasten Yaralama-175
 • B. Taksirle Yaralama Suçu-177
 • 1. Bilinçli Taksir Nedir? Sağlık Hukuku Bakımından Nasıl Değerlendirilmelidir?-179
 • 2. Aydınlatılmış Rıza Taksirle Yaralama Suçu İçin Hekimin Sorumluluğunu Nasıl Etkiler?-180
 • C. Hekimin Yaralama Suçunu Gebe Kadına Karşı İşlemesi Halinde Sorumluluğu Nasıl Olacaktır?-181
 • VIII. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Suçu-182
 • A. Hekimin Hastanın Bilgilerini Bildirmekle Yükümlü Olduğu Haller Nelerdir?-185
 • IX. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu-186
 • A. Memur Hekim için Bildirim Yükümlülüğü Nasıl Olacaktır?-187
 • B. Bildirimde Bulunulacak Makam Hangisidir?-188
 • X. Belgede Sahtecilik Suçu-188
 • A. Memur Hekimin Sahtecilik Suçu-188
 • B. Aile Hekimlerinin Tanzim Edecekleri Belgeler Nasıl Değerlendirilmelidir?-189
 • C. Memur Olmayan Hekimin Belgede Sahteciliği Nasıl Olur?-191
 • XI. Görevi Kötüye Kullanma ve Görevi İhmal Suçları-193
 • XII. İrtikâp Suçu (Bıçak Parası)-194
 • XIII. Rüşvet Suçu-196
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • SAĞLIK HUKUKU İLE İLGİLİ ÖRNEK MAHKEME KARARLARI-199
 • HEKİM HAKLARI BİLDİRGELERİ-227
 • KAYNAKÇA-235

Ek Bilgi

Ürün Kodu 146318
Yayın Tarihi 2016 Kasım
Barkod 9786053000525
ISBN 9786053000525
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Mehmet Ali Zengin