Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Haczedilmezlik Şikayeti Haczedilmezlik Şikayeti

Haczedilmezlik Şikayeti

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
342
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750260995

Stok Durumu: Stokta var

120,00 TL

Detayları

Borçlunun mallarına el konulması işlemi haciz olup, bazı mal ve haklara el konulması sosyal, insani ve ahlaki düşüncelerle kısmen ya da tamamen yasaklanmıştır. Bu yasaklama işlemine haczedilmezlik de denilmektedir. Hangi mal, alacak ya da hakların haczedilemeyeceği İİK m. 82'de genel olarak düzenlenmiş ve ayrıca bir çok özel kanunda da haczedilmez nitelikteki mal, hak ve alacaklara yer verilmiştir. İİK m. 82/son fıkrası gereğince icra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir. Bu değerlendirmenin her zaman kanuna uygun olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. İşte bu değerlendirmenin hukuka uygunluğunun değerlendirmesi kendine has kuralları ile icra mahkemesince yapılacaktır. Bu çalışma haczedilmezlik şikayetine ilişkin olup, konuyla ilgili kitap, makale ve tez çalışmaları ile yargı kararlarının derlemesidir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

İcra Takip İşlemleri
Haczedilmezlik Şikayeti
Haczedilmezlik Kuralının Sınırları
Haczedilmezlik Hakkından Önceden Feragat
Taşkın Haciz
Meskeniyet
Haksız Haciz Nedeniyle Tazminat
Bam Kararları

İçindekiler

Önsöz 5
Kısaltmalar 13
Birinci Bölüm
İCRA TAKİP İŞLEMLERİ
A. GENEL OLARAK İCRA TAKİBİ 15
B. TAKİP TALEBİ 16
C. İCRA TAKİP İŞLEMLERİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 18
D. ÖDEME EMRİ/İCRA EMRİ 19
E. İCRA DAİRESİNİN YETKİSİ 20
1. Yer Yönünden Yetki 20
2. Görev Yönünden Yetki 20
F. MAL BEYANI 23
G. TAKİP DAYANAĞI 23
1. İlamsız İcrada Takibin Konusu 24
a. Genel Haciz Yoluyla Takibin Konusu 24
b. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibin Konusu 25
c. Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesinde Takibin Konusu 25
2. İlamlı İcrada Takibin Konusu 25
3. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Konusu 27
a. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Konusu 27
b. Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin Konusu 27
H. İCRA MAHKEMESİ 28
İ. TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ 29
J. TAKİBE İTİRAZ EDİLMEMESİ 37
K. HACİZ 37
1. Kesin Haciz İİK m. 78–105) 37
2. Geçici Haciz (İİK m. 69/1, 3) 38
3. İhtiyati Haciz (İİK m. 257 vd.) 38
L. ŞİKAYET HAKKI 39
İkinci Bölüm
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ
A. GENEL OLARAK 41
B. TAMAMI HACZEDİLEMEYEN MALLAR 42
1. Maddi Hukuka Göre Başkasına Devri Mümkün Olmayan Mal ve Alacaklar 42
2. Devlet Malları (İİK m. 82/1–1’inci Cümle) 43
3. Özel Kanunlarında Haczedilemeyeceği Belirtilen Mal ve Haklar (İİK m. 82/1–1–2’nci Cümle 52
4. Ekonomik Faaliyeti, Sermayesinden Ziyade Bedenî Çalışmasına Dayanan Borçlunun Mesleğini Sürdürebilmesi İçin Gerekli Olan Her Türlü Eşya (İİK m. 82/1–2) 64
5. Para, Kıymetli Evrak, Altın, Gümüş, Değerli Taş, Antika veya Süs Eşyası Gibi Kıymetli Şeyler Hariç Olmak Üzere, Borçlu ve Aynı Çatı Altında Yaşayan Aile Bireyleri İçin Lüzumlu Eşya; Aynı Amaçla Kullanılan Eşyanın Birden Fazla Olması Durumunda Bunlardan Biri (İİK m. 82/1–3) 74
6. Borçlu Çiftçi İse veya Borçlu Bir Sanat veya Meslek Sahibi İse Borçlunun ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Arazi (İİK m. 82/1–4–1’inci Cümle) 79
7. Borçlu Çiftçi İse Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Çift Hayvanları ve Nakil Vasıtaları ve Diğer Eklenti ve Ziraat Aletleri; Değilse, Sanat ve Mesleki İçin Lüzumlu Olan Alat ve Edevat ve Kitapları ve Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük Nakliye Erbabının Geçimlerini Temin Eden Nakil Vasıtaları, (İİK m. 82/1–4) 84
8. Borçlu ve Ailesinin İdareleri İçin Lüzumlu İse Borçlunun Tercih Edeceği Bir Süt Veren Mandası veya İneği Veyahut Üç Keçi veya Koyunu ve Bunların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları (İİK m. 82/1–5) 88
9. Borçlunun ve Ailesinin İki Aylık Yiyecek ve Yakacakları ve Borçlu Çiftçi İse Gelecek Mahsul İçin Lazım Olan Tohumluğu (İİK m. 82/1–6) 89
10. Borçlu Bağ, Bahçe veya Meyva veya Sebze Yetiştiricisi İse Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Bağ Bahçe ve Bu Sanat İçin Lüzumlu Bulunan Alat ve Edevat, (İİK m. 82/1–7–İlk Cümle) 90
11. Geçimi Hayvan Yetiştirmeye Münhasır Olan Borçlunun Kendisi ve Ailesinin Maişetleri İçin Zaruri Olan Miktarı ve Bu Hayvanların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları (İİK m. 82/1–7/İkinci Cümle) 91
12. Borçlar Kanununun 510’uncu Maddesi Mucibince Haczolunmamak Üzere Tesis Edilmiş Olan Kaydı Hayatla İratlar (İİK m. 82/1–8) 92
13. Memleketin Ordu ve Zabıta Hizmetlerinde Malül Olanlara Bağlanan Emeklilik Maaşları ile Bu Hizmetlerden Birinin İfası Sebebiyle Ailelerine Bağlanan Maaşlar ve Ordunun Hava ve Denizaltı Mensuplarına Verilen Uçuş ve Dalış Tazminat ve İkramiyeleri (İİK m. 82/1–9–1. Cümle) 92
14. Askeri Malüllerle, Şehit Yetimlerine Verilen Terfi Zammı ve 1485 Numaralı Kanun Hükmüne Göre Verilen İnhisar Beyiye Hisseleri (İİK m. 82/1–9–2. Cümle) 92
15. Bir Muavenet Sandığı veya Cemiyeti Tarafından Hastalık, Zaruret ve Ölüm Gibi Hallerde Bağlanan Maaşlar (İİK m. 82/1–10) 92
16. Vücut veya Sıhhat Üzerine İka Edilen Zararlar İçin Tazminat Olarak Mutazarrırın Kendisine veya Ailesine Toptan veya İrat Şeklinde Verilen veya Verilmesi Lazım Gelen Paralar (İİK m. 82/11) 93
17. Borçlunun Haline Münasip Evi (İİK m. 82–12) 94
18. Öğrenci Bursları (İİK m. 82/1–13) 96
19. Yavru ve Ana Hayvanların Ayrı Haczi 99
20. Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklenti 99
21. Yetişmemiş Ürünler 104
C. KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER 106
1. Maaşlar 106
2. Ücretler 111
3. İntifa Hakları ve Hasılatı 113
4. Emekli Maaşları 114
5. İlama Bağlı Olmayan Nafakalar 117
Üçüncü Bölüm
HACZEDİLMEZLİK KURALININ SINIRLARI
A. BORCUN EŞYA BEDELİNDEN DOĞMAMASI 119
B. İİK M. 82/1– (2), (4), (7) ve (12) NUMARALI BENTLERİNDE DEĞERİN FAZLA OLMASI 119
Dördüncü Bölüm
HACZEDİLMEZLİK HAKKINDAN ÖNCEDEN FERAGAT
A. GENEL OLARAK 121
B. ÖRNEK ÖZET YARGITAY KARARLARI 122
Beşinci Bölüm
TAŞKIN HACİZ
A. GENEL OLARAK 127
B. AŞKIN HACİZ ŞİKAYETİ 129
C. ŞİKAYET SÜRESİ 129
D. AŞKIN HACZE KARŞI ŞİKAYET DAVASI 131
Altıncı Bölüm
MESKENİYET
1. Genel Olarak Meskeniyet Şikayeti 133
2. Şikayet Süresi 135
3. Şikayet Merci 138
4. Şikayet Nedenleri 138
5. 103 Davetiyesi ve Meskeniyet 142
6. Aile Konutu 156
7. Şikayet Hakkına Sahip Olanlar 160
a. Taşınmaz Sahibi Borçlu 160
b. Borçlunun Ölümü Halinde Şikayet Hakkı 161
C. Fiilen Evde Oturmayan 163
d. Hisseli Taşınmazlarda Hissedar 164
e. Birden Fazla Taşınmazı Olan 168
f. Mesken Niteliğindeki Taşınmazını Kiraya Vermiş Olan 168
g. Üçüncü Kişi 169
h. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipler Dışındaki Borçlu 170
i. Meskenin Aile Konutu Olduğu Yönünde İtirazda Bulunan Kişiler 170
j. Süresiz Şikayet Hakkına Sahip Olanlar 171
k. Aynı İcra Dosyasında Daha Önce Meskeniyet Şikayeti Reddedilmemiş Olanlar 171
l. Yurt Dışında Yaşayanlar 172
m. Aleyhine Geçerli Haciz Bulunan Kişiler 172
8. Geçerli Bir Haczin Bulunması 173
9. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Meskeniyet Şikayeti 175
10. İspat Külfeti 197
11. Borçlunun Evinin Haline Münasip Olması 202
12. Sosyal ve Ekonomik Durum Araştırması 204
13. Meskeniyet Yargılamasında Keşif 208
14. Bilirkişi Raporları 211
15. Meskeniyet Hükmü 219
16. Meskeniyet İddiasından Feragat 226
17. Borçlunun Meskeniyet İddiasının Takibe Etkisi 229
18. Meskeniyet Şikayetinin Diğer Dosyalarla Birleştirilmesi 229
a. Genel Olarak 229
b. İstinaf Aşamasında 230
c. Davalar Arasında Bağlantı Olması 230
i. Bağlantı Kavramı 230
ii. İhtiyari Dava Arkadaşlığı 230
iii. Karşı Dava 231
iv. Bekletici Sorun 231
v. Davaların Birleştirilmesi 231
ç. Meskeniyet Şikayeti ile Diğer Davaların Birleştirilmesi 232
d. Meskeniyet Şikayeti ile Ödeme Emri Tebliği Şikayetinin Bir Arada Olması 234
e. Meskeniyet Şikayeti ile Temyizi Mümkün Olmayan Şikayet Konusunun Bir Arada Bulunması 237
f. Meskeniyet Şikayeti ile Faiz Oranına İtiraz 238
g. Meskeniyet Şikayeti ile Taşkın Haciz 239
19. Nokta Haczi 239
20. Meskeniyet Şikayetinde Mesken İhtiyacının Belirleneceği Zaman 243
21. Duruşma Açılması 243
22. Birden Fazla Taşınmaz Bulunması 246
23. Dükkan Niteliğindeki Taşınmazlar İçin Meskeniyet Şikayetinde Bulunulamaz 250
24. Kat Mülkiyeti Oluşturulmayan Taşınmazlar 251
25. Taşınmazın Bedelinden Kaynaklanmayan Borç 252
26. Husumet 253
27. Masraf 256
28. Delil İkamesi Avansı 257
29. Daha Mütevazı Semtler 261
30. Raporlar Arasında Çelişki Olması 268
31. Taşınmaz Bedelinden Doğma 272
32. Fiili Durum 273
33. Taşınmazın Bütün Olarak Değerlendirilmesi 273
34. Meskeniyet Şikayetinde Re’sen Dikkate Alınması Gereken ve Gerekmeyen Durumlar 276
35. İcra Mahkemesi Kararlarının Niteliği 284
36. Süresi Geçirilmiş Olan İstinaf 284
37. Taraflar Duruşmaya Gelmese Bile Duruşmaya Devam Edilebilmesi 285
38. İstinaf Talebinin Süreden Reddine İlişkin Kararın Temyizi 287
39. Haline Münasip Ev Değeri Üzerinden Satış Yapılmasına Karar Verilmelidir 288
40. Takibin Tarafı Olmayan Üçüncü Kişi 290
41. Her Haciz Ayrıca Şikayet Hakkı Verir 291
42. Taşınmazın Borçluya Ait Olmaması Halinde Haczedilmesi Mümkün Değildir 291
43. Bozma Kararı Taraflar Lehine Usuli Kazanılmış Hak Doğurur 292
44. Borçlunun Yurt Dışında Olması 293
45. Alacağa Mahsuben Taşınmazı Alınması 294
46. Kesin Hüküm 294
47. Red Kararının Temyizi 295
48. Her İcra Dosyası İçin Ayrı Meskeniyet Şikayeti 295
49. Satışın Durdurulması 296
50. Satış İşlemleri 297
Yedinci Bölüm
HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE TAZMİNAT
A. GENEL OLARAK 299
B. İHTİYATİ HACİZLERDE 299
C. HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI 300
D. HAKSIZ KESİNLEŞMİŞ HACİZ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI 301
E. HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE ÖRNEK KARARLAR 301
Sekizinci Bölüm
BAM KARARLARI
BAM KARARLARI 311
Kaynakça 335
Kavramlar Dizini 337

Ek Bilgi

Ürün Kodu 154248
Yayın Tarihi 2020 Eylül
Barkod 9789750260995
ISBN 9789750260995
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Gökhan Taneri