Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Gümrük Ceza Hukuku (Makaleler)

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
352
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786050511871

Stok Durumu: Stokta var

195,00 TL

Lexpera Öğrenci Üyeleri bu kitabı 175,50 TL'ye satın alabilir.
Ücretsiz Öğrenci Üyeliği ve bilgi için tıklayınız.

Detayları


İÇİNDEKİLER

GENEL KISIM
GENEL BİLGİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GÜMRÜK CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
I. GENEL ÇERÇEVE .................................................................................... 1
II. GÜMRÜK HUKUKUNUN KONUSU ve KAPSAMI......................... 2
III. GÜMRÜK HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ.... 3
IV. GÜMRÜK HUKUKUNUN KAYNAKLARI ...................................... 4
V. HUKUKA AYKIRI FİİLLERİN NİTELİĞİ ........................................... 6
VI. MÜEYYİDE TÜRLERİ........................................................................... 7
VII. GÜMRÜK CEZA HUKUKUNUN KONUSU ve KAPSAMI.......... 9
VIII. GÜMRÜK CEZA HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ ..................
İÇİNDEKİ YERİ ............................................................................... 11
IX. GÜMRÜK CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI ........................ 12
X. GÜMRÜK CEZA HUKUKU ALANINI DÜZENLEYEN
KANUNLAR ARASI İLİŞKİ .............................................................. 15
A. Genel Açıklama................................................................................ 15
B. Gümrük Kanunu-Vergi Usul Kanunu İlişkisi............................. 16
C. Gümrük Kanunu – Kabahatler Kanunu İlişkisi.......................... 17
Ç. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu – Türk Ceza Kanunu İlişkisi . 18
GENEL DEĞERLENDİRME..................................................................... 19
SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA............................................................................ 21
BİRİNCİ KISIM
GÜMRÜK KABAHATLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
USULSÜZLÜKLERE İLİŞKİN GÜMRÜK KABAHATLERİ
GİRİŞ............................................................................................................. 23
I. KABAHATLERİN TANIMI VE KABAHATLERE İLİŞKİN
GENEL İLKELER................................................................................. 24
A. Genel Açıklama ............................................................................... 24
B. Kabahatlerin Ortaya Çıkış Sebepleri ............................................ 24
C. Kabahatlerin Unsurları .................................................................. 25
Ç. Kabahatlerin Özel Görünüş Biçimleri.......................................... 29
II. İDARÎ YAPTIRIM KAVRAMI ............................................................ 32
III. GÜMRÜK REJİMLERİ ........................................................................ 34
A. Genel Açıklama ............................................................................... 34
B. Ekonomik Etkili Olmayan Gümrük Rejimleri............................. 37
1. Genel Olarak................................................................................. 37
2. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi.................................................... 37
3. Transit Rejimi ............................................................................... 39
4. İhracat Rejimi................................................................................ 39
C. Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri.............................................. 40
1. Genel Olarak................................................................................. 40
2. Gümrük Antrepo Rejimi............................................................. 41
3. Geçici İthalat Rejimi..................................................................... 42
4. Dâhilde İşleme Rejimi ................................................................. 43
5. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi................................. 44
6. Hariçte İşleme Rejimi .................................................................. 45
IV. GÜMRÜK KABAHATLERİ VE USULSÜZLÜKLERE YÖNELİK
DÜZENLEMELER............................................................................... 46
A. Genel Açıklama ............................................................................... 46
B. Gümrük Kabahatleri ve Vergi Ceza Hukuku ............................. 46
C. Gümrük Kabahatlerinin Genel Özellikleri.................................. 48
1. Genel Olarak................................................................................. 48
2. Gümrük Kabahatlerinin Kabahatler Kanunu ile İlişkisi........ 49
3. Gümrük Kabahatlerinin Maddî Unsurları............................... 51
4. Gümrük Kabahatlerinin Manevî Unsurları ile Korunan
Hukukî Değer............................................................................. 54
Ç. Usulsüzlük Kabahatleri.................................................................. 56
1. Genel Olarak................................................................................. 56
xiv İçindekiler
2. İthalat veya İhracat Vergilerinden Muaf Eşyayı 33. Madde
Hükümleri Gereğince Belirlenen Gümrük Kapıları Dışında
Başka Yerlerden İzinsiz Olarak İthal veya İhraç Etme
Kabahati....................................................................................... 56
3. Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme
Rejimi ve Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimi
Hükümlerine Tâbi Eşyaya İlişkin Olarak Yapılan Beyan ile
Muayene ve Denetleme veya Teslimden Sonra Beyana
Aykırılık Kabahati...................................................................... 59
4. Genel Düzenleyici İdarî İşlemlerle İhracı Yasaklanmış
Olan Eşyayı İhraç Etme Kabahati............................................ 61
5. Eşyanın İhracı, Belli Kuruluşların Vereceği ve Gümrük
İdaresine İbrazı veya Beyanı Zorunlu Olan Lisans, İzin,
Uygunluk Belgesi veya Bu Belgeler Yerine Geçen Bilgiye
Bağlı Olmasına Rağmen, Eşya Belge veya Bilgiye Tâbi
Değilmiş ya da Belge veya Bilgi Alınmış Gibi Beyanda
Bulunma Kabahati ..................................................................... 61
6. Türkiye Gümrük Bölgesine Getirilen ve Varış Gümrük
İdaresine Karayolu ile Sevk Edilmek Üzere Transit Rejimine
Konu Edilen Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyanın Hatalı ve
Yanlış Beyan Edilmiş Olması Kabahati .................................. 62
7. Gümrük Antrepolarında veya Gümrük İdaresince Eşya
Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Yapılan Sayımlarda
Kayıtlara Göre Fazla Eşya Çıkması Kabahati ........................ 64
8. Antrepo Rejimine Tâbi Eşyanın Hatalı Beyan Edilmesi
Kabahati....................................................................................... 65
9. Özet Beyan yahut Özet Beyan Olarak Kullanılan Ticarî
veya Resmî Belgelerdeki Kayıtlı Miktara Göre Kapların
Noksan Yahut Fazla Çıkması Kabahati .................................. 66
10. Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında
İşleme Rejimi ile Geçici İthalat Rejimine İlişkin Hükümlerin
İhlâli Kabahati ............................................................................ 71
İçindekiler xv
xvi İçindekiler
11. Gümrük Kanunu ve Gümrük Kanununa Dayanılarak
Çıkarılan İkincil Düzenlemelerle Getirilen Hükümlere Aykırılık
Kabahatleri.................................................................................. 74
a. Genel Olarak........................................................................... 74
b. Yaptırımın İki Katı Olarak Uygulanacağı Haller.............. 76
c. Yaptırımın Dört Katı Olarak Uygulanacağı Haller........... 83
ç. Yaptırımın Altı Katı Olarak Uygulanacağı Haller............. 86
d. Yaptırımın Sekiz Katı Olarak Uygulanacağı Haller......... 87
e. İşletmelere Uygulanacak Düzenlemeler ............................ 89
SONUÇ ............................................................................................ 90
KAYNAKÇA ............................................................................................ 92
İKİNCİ BÖLÜM
EŞYAYI GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TÂBİ TUTMAKSIZIN
İTHAL VE İHRAÇ ETME
GİRİŞ............................................................................................................. 97
I. TEMEL KAVRAMLAR .......................................................................... 99
A. Gümrük ........................................................................................... 99
B. Gümrük İşlemleri ......................................................................... 103
C. Gümrük Vergileri ........................................................................ 104
Ç. Gümrük Kabahatleri .................................................................... 110
II. EŞYAYI GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TÂBİ TUTMAKSIZIN
İTHAL veya İHRAÇ ETME.............................................................. 113
A. Genel Açıklama ............................................................................. 113
B. Kanunî Unsur................................................................................. 114
C. Korunan Hukukî Değer ............................................................... 114
Ç. Kabahate Konu Eşya .................................................................... 115
D. Fiil ................................................................................................... 115
E. Fail ve Mağdur .............................................................................. 118
F. Manevî Unsur................................................................................. 119
G. Kabahatin Özel Görünüş Biçimleri ........................................... 119
Ğ. Anlaşmazlıkların Çözümü ve Görevli Mahkeme .................... 121
İçindekiler xvii
H. Yaptırım ........................................................................................ 124
I. Zamanaşımı ..................................................................................... 125
SONUÇ .......................................................................................... 126
KAYNAKÇA .......................................................................................... 130
İKİNCİ KISIM
GÜMRÜK SUÇLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
EŞYAYI GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TÂBİ TUTMADAN
ÜLKEYE SOKMA SUÇU
GİRİŞ........................................................................................................... 135
I. KANUNÎ DÜZENLEME...................................................................... 136
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKÎ DEĞER............................................ 137
III. SUÇUN MADDÎ UNSURLARI........................................................ 139
A. Genel Açıklama ............................................................................. 139
B. Suçun Konusu ................................................................................ 139
C. Fail ................................................................................................... 142
Ç. Mağdur........................................................................................... 143
D. Fiil.................................................................................................... 143
1. Hareket........................................................................................ 143
a. Genel Olarak......................................................................... 143
b. Yolcu Beraberinde Getirilen Gümrük Vergisinden
Muaf Eşyanın Suçun Konusunu Oluşturup
Oluşturmayacağı Sorunu................................................... 149
2. Netice ......................................................................................... 152
3. Nedensellik Bağı ...................................................................... 153
E. Suça Etki Eden Haller.................................................................... 153
IV. HUKUKA AYKIRILIK ...................................................................... 157
V. MANEVÎ UNSUR .............................................................................. 158
VI. KUSURLULUĞU KALDIRAN YA DA AZALTAN HALLER.... 159
VII. TEŞEBBÜS.......................................................................................... 160
VIII. İŞTİRAK .......................................................................................... 162
IX. İÇTİMA .......................................................................................... 164
xviii İçindekiler
X. MÜEYYİDE .......................................................................................... 168
A. Genel Açıklama ............................................................................. 168
B. Cezalar .......................................................................................... 168
C. Güvenlik Tedbirleri....................................................................... 168
1. Genel Olarak............................................................................... 168
2. Müsadere..................................................................................... 168
3. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri......................... 169
SONUÇ .......................................................................................... 171
KAYNAKÇA .......................................................................................... 173
İKİNCİ BÖLÜM
İHRACAT KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI
GİRİŞ........................................................................................................... 177
I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE.................................................................... 178
A. İhracat ve İhracat Rejimi .............................................................. 178
B. Kaçakçılık – Gümrük Sahteciliği – Ticarî Sahtecilik................. 180
II. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU’NDA
DÜZENLENEN İHRACAT KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI............... 183
A. Genel Açıklama ............................................................................. 183
B. İhracı Kanun Gereği Yasak Olan Eşyayı Ülkeden
Çıkarma Suçu ................................................................................. 184
1. Genel Olarak............................................................................... 184
2. Suçla Korunan Hukukî Değer.................................................. 185
3. Suçun Maddî Unsurları ............................................................ 186
a. Suçun Konusu....................................................................... 186
b. Fail ve Mağdur..................................................................... 189
c. Fiil .......................................................................................... 189
ç. Suça Etki Eden Nedenler..................................................... 191
4. Hukuka Aykırılık Unsuru ........................................................ 193
5. Manevî Unsur............................................................................. 194
6. Etkin Pişmanlık .......................................................................... 195
7. Teşebbüs – İştirak – İçtima ....................................................... 196
İçindekiler xix
a. Teşebbüs ................................................................................ 196
b. İştirak..................................................................................... 196
c. İçtima...................................................................................... 197
8. Müeyyide .................................................................................... 198
C. Hayalî İhracat Suçu....................................................................... 198
1. Genel Olarak............................................................................... 198
2. Suçla Korunan Hukukî Değer.................................................. 199
2. Suçun Maddî Unsurları ........................................................... 201
a. Suçun Konusu....................................................................... 201
b. Fail ve Mağdur..................................................................... 202
c. Fiil .......................................................................................... 203
ç. Suça Etki Eden Nedenler..................................................... 207
3. Hukuka Aykırılık Unsuru ........................................................ 207
4. Manevî Unsur ............................................................................ 207
5. Etkin Pişmanlık .......................................................................... 208
6. Teşebbüs – İştirak – İçtima ....................................................... 208
a. Teşebbüs ................................................................................ 208
b. İştirak..................................................................................... 209
c. İçtima...................................................................................... 211
7. Müeyyide .................................................................................... 212
SONUÇ .......................................................................................... 212
KAYNAKÇA .......................................................................................... 214
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BELİRLENEN SEVİYENİN ALTINDA ULUSAL MARKER İÇEREN
VEYA HİÇ İÇERMEYEN AKARYAKITIN TİCARÎ AMAÇLA
ÜRETİLMESİ, BULUNDURULMASI, NAKLEDİLMESİ, SATIŞA
ARZ EDİLMESİ, SATILMASI VEYA BU ÖZELLİĞİ BİLİNEREK
SATIN ALINMASI SUÇU
GİRİŞ........................................................................................................... 217
I. SUÇUN UNSURLARI .......................................................................... 218
A. Genel Açıklama ............................................................................. 218
xx İçindekiler
B. Kanunî Unsur................................................................................. 218
C. Suçla Korunan Hukukî Değer..................................................... 220
Ç. Suçun Maddî Unsurları................................................................ 221
1. Genel Olarak............................................................................... 221
2. Fail .......................................................................................... 221
3. Mağdur........................................................................................ 221
4. Suçun Konusu ............................................................................ 222
a. Genel Olarak......................................................................... 222
b. Akaryakıt Kavramı .............................................................. 222
c. Ulusal Marker Kavramı....................................................... 224
5. Fiil .......................................................................................... 226
6. Nitelikli Haller............................................................................ 231
a. Genel Olarak......................................................................... 231
b. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi............... 231
c. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte
İşlenmesi .............................................................................. 232
ç. Suçun Kaçakçılık Fiilini Önlemekle Yükümlü Kişiler
Tarafından veya Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan
Yararlanılarak İşlenmesi.................................................... 233
d. Suç Konusu Eşyanın Devletin Güvenliğini Bozacak veya
Toplumu Tehdit Edecek Nitelikte Olması ...................... 234
e. Suçun Sabit ya da Seyyar Tank, Düzenek veya Ekipman
Kullanılarak Gerçekleştirilmesi ........................................ 235
f. Suç Konusu Eşyanın Değerinin Fahiş veya Hafif Olması.. 235
D. Manevî Unsur................................................................................ 237
E. Hukuka Aykırılık .......................................................................... 239
F. Kusurluluk...................................................................................... 240
G. Suçun Özel Görünüş Biçimleri.................................................... 241
1. Teşebbüs...................................................................................... 241
2. İştirak .......................................................................................... 242
3. İçtima .......................................................................................... 244
Ğ. Etkin Pişmanlık ............................................................................ 247
İçindekiler xxi
H. Müeyyide ....................................................................................... 248
SONUÇ .......................................................................................... 249
KAYNAKÇA .......................................................................................... 250
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TRANSİT REJİMİ ÇERÇEVESİNDE TAŞINAN SERBEST
DOLAŞIMDA BULUNMAYAN EŞYAYI, REJİM
HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK GÜMRÜK BÖLGESİNDE
BIRAKMA SUÇU
GİRİŞ........................................................................................................... 253
I. GÜMRÜK VE KAÇAKÇILIK KAVRAMLARI................................. 255
A. Genel Açıklama ............................................................................. 255
B. Gümrük Kavramı .......................................................................... 255
C. Gümrük Statüsü ............................................................................ 256
Ç. Kaçakçılık Kavramı ve Kaçakçılık Suçları ................................. 257
D. İthalat Kaçakçılığı Suçları ............................................................ 258
II. TRANSİT REJİMİ ÇERÇEVESİNDE TAŞINAN SERBEST
DOLAŞIMDA BULUNMAYAN EŞYAYI, REJİM
HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK GÜMRÜK BÖLGESİNDE
BIRAKMA SUÇU............................................................................... 259
A. Genel Açıklama ............................................................................. 259
B. Suçla Korunan Hukukî Değer ..................................................... 259
C. Suçun Tipe Uygunluk Unsuru.................................................... 261
1. Suçun Maddî Unsurları ............................................................ 261
a. Suçun Konusu....................................................................... 261
b. Fail.......................................................................................... 263
c. Mağdur .................................................................................. 264
ç. Fiil .......................................................................................... 264
d. Suça Etki Eden Haller ......................................................... 270
2. Suçun Manevî Unsuru .............................................................. 271
Ç. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru................................................ 272
D. Kusurluluk..................................................................................... 273
xxii İçindekiler
E. Suçun Özel Görünüş Şekilleri...................................................... 273
1. Genel Olarak............................................................................... 273
2. Teşebbüs...................................................................................... 273
3. İştirak .......................................................................................... 274
4. İçtima .......................................................................................... 275
F. Etkin Pişmanlık .............................................................................. 276
G. Müeyyide ....................................................................................... 277
SONUÇ .......................................................................................... 277
KAYNAKÇA .......................................................................................... 279
BEŞİNCİ BÖLÜM
TÜTÜN MAMÜLLERİ ve ALKOLLÜ İÇKİ KAÇAKÇILIĞI
GİRİŞ........................................................................................................... 283
I. GENEL ÇERÇEVE ............................................................................. 284
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKÎ DEĞER ......................................... 292
III. SUÇUN MADDÎ UNSURLARI ....................................................... 292
A. Suçun Hukukî Konusu ................................................................ 292
B. Fail ................................................................................................... 298
C. Mağdur .......................................................................................... 299
Ç. Fiil ................................................................................................... 299
E. Suça Etki Eden Haller .................................................................. 307
IV. HUKUKA AYKIRILIK ...................................................................... 315
V. MANEVÎ UNSUR ............................................................................... 315
A. Genel Açıklama ............................................................................. 315
B. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Haller ............................ 316
1. Genel Olarak............................................................................. 316
2. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit ................................... 317
3. Hata .......................................................................................... 319
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ ......................................... 320
A. Genel Açıklama ............................................................................. 320
B. Teşebbüs ......................................................................................... 320
C. İştirak ............................................................................................ 322
İçindekiler xxiii
Ç. İçtima ............................................................................................. 323
1. Genel Olarak............................................................................. 323
2. Zincirleme Suç .......................................................................... 324
3. Fikri İçtima ................................................................................ 326
4. Görünüşte İçtima...................................................................... 335
VII. ETKİN PİŞMANLIK...................................................................... 336
VIII. MÜEYYİDE VE KOVUŞTURMA................................................ 342
SONUÇ....................................................................................................... 346

KAYNAKÇA............................................................................................. 350

Ek Bilgi

Ürün Kodu 158952
Yayın Tarihi 2022 Mayıs
Barkod 9786050511871
ISBN 9786050511871
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Yusuf Karakoç