Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Eser Sözleşmesinin İfasında Kabul

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
273
Boyut :
16x24 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786050505887

Stok Durumu: Stokta var

65,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7
SUNUŞ 9
İÇİNDEKİLER 11
KISALTMALAR 19
GİRİŞ 23
BİRİNCİ BÖLÜM
ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI,
TARAFLARI, ŞEKLİ, HUKUKİ NİTELİĞİ VE
TARAFLARIN BORÇLARI
§ 1. ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI,
TARAFLARI, ŞEKLİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 29
I. TANIMI 29
II. UNSURLARI 31
A. Eser Meydana Getirme 31
1. Eser Kavramı 31
2. Meydana Getirme Kavramı 37
B. Bedel 38
C. Taraflar Arasında Anlaşma 41
III. TARAFLARI 41
A. İş Sahibi 41
B. Yüklenici 44
IV. ŞEKLİ 45
V. HUKUKİ NİTELİĞİ 49
A. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması 49
B. İvazlı Sözleşme Olması 50
C. Rızaî Sözleşme Olması 51
D. Kural Olarak Ani Edimli Sözleşme Olması 51
1. Genel Olarak 51
2. Eser Sözleşmesinin Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşme Olduğunu Kabul Eden Görüş 52
3. Eser Sözleşmesini Ani Edimli Sözleşme Olarak Nitelendiren Görüş 53
4. Karma Görüşler 54
5. Kanaatimiz 55
§ 2. ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI 59
I. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI 59
A. Genel Olarak 59
B. Eser Meydana Getirme Borcu 59
1. Eseri Şahsen Meydana Getirme veya Kendi İdaresi Altında Yaptırma Borcu 59
2. Araç, Gereç ve Malzeme Sağlama Borcu 61
3. Özen ve Sadakat Borcu 62
4. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borcu 64
C. Eseri Teslim Borcu 65
D. Eserin Ayıpsız Olmasını Sağlama Borcu 68
II. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI 68
A. Bedel Ödeme Borcu 68
B. İş Sahibinin Diğer Borçları ve Yerine Getirmesi Gereken Külfetler 70
İKİNCİ BÖLÜM
ESER SÖZLEŞMESİNİN İFASI, ESERİN KABULÜ
VE KABULÜN HUKUKİ NİTELİĞİ
§ 3. ESER SÖZLEŞMESİNİN İFASI 75
I. GENEL OLARAK 76
II. ESERİN TESLİMİ 79
A. Genel Olarak 79
B. Teslim ve Teslim Alma Kavramları 79
1. Teslim Kavramı 81
a. Genel Olarak 81
b. Zilyetliğin Devri Vasıtasıyla Teslim 82
c. Tamamlama Bildirimi Vasıtasıyla Teslim 84
2. Teslim Alma Kavramı 86
C. İş Sahibinin Eserin Teslimine Katılımının Gerekliliği 87
D. Teslimin Gerçekleşmesi 91
1. Taşınır Eserlerin Teslimi 91
2. Taşınmaz Eserlerin Teslimi 93
a. İş Sahibine Ait Arsa Üzerinde Meydana Getirilen Taşınmaz Eserlerin Teslimi 93
b. Yükleniciye Ait Arsa Üzerinde Meydana Getirilen Taşınmaz Eserlerin Teslimi 95
3. Bağımsız Maddi Varlığı Bulunmayan Eserlerin
Teslimi 96
4. Fikri Eserlerin Teslimi 96
E. İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Düzenlemeler Kapsamında
Teslim 97
1. Kamu İhale Hukukundaki Düzenlemeler Kapsamında Teslim 99
a. Genel Olarak 99
b. Geçici Kabulün Gerçekleşmesi 100
2. SIA-Norm 118 Kapsamında Teslim 101
III. TAMAMLANMAMIŞ (EKSİK) ESERLERİN TESLİMİ 105
A. Genel Olarak 105
B. Eksik Eserin Teslim Edilip Edilemeyeceği Meselesi 108
C. Eserin Eksik Olarak Teslim Edildiği Durumlarda
Eksikliğin Nasıl Giderileceği Meselesi 112
D. Eserin Kısım Kısım Tesliminin Kararlaştırılmış Olması Durumu 114
IV. İŞ SAHİBİNİN ESERİ TESLİM ALMAKTAN
KAÇINMA HAKKI 115
§ 4. KABUL KAVRAMI, TANIMI, TÜRLERİ, KANUNİ
DÜZENLEME, HUKUKİ NİTELİĞİ VE BENZER
KAVRAMLARDAN FARKLARI 120
I. GENEL OLARAK 120
II. TANIMI 120
III. TÜRLERİ 122
A. Açık Kabul 126
B. Örtülü Kabul 127
C. Farazi Kabul 129
D. Kısmi Kabul 131
IV. KANUNİ DÜZENLEME 131
A. Türk Borçlar Kanunu’nun Kabule İlişkin Düzenlemesi 131
B. Türk Borçlar Kanunu’ndaki Kabule İlişkin Diğer
Düzenlemeler 132
1. Satış Sözleşmesinde Alıcının Satılanı Kabulü 132
2. Kira Sözleşmesinde Kiracının Kanun Gereği
Sorumluluktan Kurtulması 134
3. Vekâletsiz İş Görmede İş Sahibinin Yapılan İşi Uygun Bulması 134
C. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kabul 135
D. İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Düzenlemeler Kapsamında
Kabul 138
1. Kamu İhale Hukukundaki Düzenlemeler Kapsamında
Kabul 138
2. SIA-Norm 118 Kapsamında Kabul 140
V. HUKUKİ NİTELİĞİ 142
A. Genel Olarak 142
B. Kural Olarak Tek Taraflı Varması Gerekli Bir İrade
Beyanı Olması 143
C. Yüklenicinin Onayının Gerekliliği 145
D. Kural Olarak Geri Alınamaması 145
E. Koşula Bağlı Olarak Beyan Edilmesi 146
VI. BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI 148
A. Eserin Teslim Alınması 148
B. Eserin İfa Olarak Kabulü 149
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KABULÜN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ
KOŞULLAR VE KABULÜN HUKUKİ SONUÇLARI
§ 5. KABULÜN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ
KOŞULLAR 153
I. GENEL OLARAK 153
II. ESERİN TESLİM EDİLMİŞ OLMASI 155
A. Genel Olarak 155
B. Kabulün Eserin Teslim Alınması Sırasında
Gerçekleşmesi 158
III. ESERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 161
A. Genel Olarak 161
B. Gözden Geçirmenin Şekli ve Kapsamı 163
C. Gözden Geçirme Süresi 164
IV. KABUL İRADESİNİN BEYAN EDİLMİŞ OLMASI 166
A. Genel Olarak 166
B. Kabulün Kural Olarak İrade Beyanı ile
Gerçekleşmesi 166
1. İş Sahibi veya Yetkili Temsilcisi Tarafından İrade Beyanında Bulunulmuş Olması 166
2. İrade Beyanının Yüklenici veya Yetkili Temsilcisine Yöneltilmiş Olması 169
3. Eserin Kabul Edilmiş Olduğunun Beyan Edilmiş
Olması 169
C. Kabulün Bildirim Külfetinin İhlali Vasıtasıyla
Gerçekleşmesi 171
1. Açık Ayıplara İlişkin Kabul Varsayımı 172
2. Gizli Ayıplara İlişkin Kabul Varsayımı 173
V. KAMU İHALE MEVZUATINA TABİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE KESİN KABULÜN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ARANAN ÖZEL
KOŞULLAR 174
A. Genel Olarak 174
B. Kesin Kabul İşlemleri 176
1. Genel Olarak 176
2. Kesin Kabulün Gerçekleşmesi 176
§ 6. KABULÜN HUKUKİ SONUÇLARI 180
I. GENEL OLARAK 180
II. AYIP SEBEBİYLE SORUMLULUĞA İLİŞKİN HUKUKİ SONUÇLAR 183
A. Yüklenicinin Ayıp Sebebiyle Sorumluluktan
Kurtulması 184
1. Açık Ayıp Sebebiyle Sorumluluktan Kurtulma 185
a. Genel Olarak 185
b. Teslim Sırasında Açıkça Belli Olan Açık Ayıplar
Bakımından 186
c. Eserin Gözden Geçirilmesi Sonucunda Tespit Edilen Açık Ayıplar Bakımından 187
d. Zamanında veya Usulüne Uygun Şekilde Bildirilmemiş Açık Ayıplar Bakımından 188
2. Gizli Ayıp Sebebiyle Sorumluluktan Kurtulma 189
B. Yüklenicinin Ayıp Sebebiyle Sorumluluğunun Devam
Ettiği Durumlar 191
1. Genel Olarak 191
2. Gizli Ayıp Bulunması 192
3. Yüklenici Tarafından Kasten Gizlenmiş Ayıp
Bulunması 195
a. Genel Olarak 195
b. Kasten Gizlemenin Gerçekleşmiş Olması İçin Gerekli Koşullar 196
c. Kasten Gizlenen Ayıplara İlişkin Özel Durumlar 200
4. Kabul Beyanının İçeriğine Dahil Edilmeyen Ayıp Bulunması 201
5. Yüklenicinin Ayıp Bildiriminin Gereği Gibi
Yapılmadığı İtirazından Feragat Etmiş Olması 202
6. Dürüstlük Kuralı Gereği Ayıp Sebebiyle
Sorumluluğun Devam Ettiği Durumlar 203
C. İş Sahibinin Ayıptan Doğan Haklarını Kaybetmesi 204
1. Genel Olarak 204
2. Kabulün İş Sahibi Tarafından Çekince ile Beyan
Edilmesi 206
a. Genel Olarak Çekince Kavramı 206
b. Eserin Kabulünde Çekince Beyanı 207
c. Eserin Çekince ile Kabulünün Hukuki Sonuçları 210
III. KABULÜN YÜKLENİCİYE KARŞI SAHİP OLUNAN
DİĞER HAKLARA ETKİSİ 210
A. Genel Olarak 210
B. Gecikme Zararlarının Tazmini 212
C. Gecikmeden Doğan Cezai Şartı Talep Hakkı 213
D. Eserdeki Eksikliklere İlişkin Talep Hakkı 214
E. Özen Borcuna Aykırılıktan Doğan Zararların Tazmini 217
F. Haksız Fiil Talepleri 218
IV. KAMU İHALE MEVZUATINA TABİ İNŞAAT
SÖZLEŞMELERİNDE KESİN KABULÜN HUKUKİ
SONUÇLARI 221
A. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Tabi İnşaat
Sözleşmeleri Bakımından 221
B. Devlet İhale Kanunu’na Tabi İnşaat Sözleşmeleri
Bakımından 224
V. ESERİN KABULÜNDE İSPAT YÜKÜ 226
A. Genel Olarak 226
B. Kabul Varsayımında İspat Yükü 229
1. Açık Ayıplara İlişkin Kabul Varsayımında İspat
Yükü 229
2. Gizli Ayıplara İlişkin Kabul Varsayımında İspat
Yükü 232
C. Yüklenici Tarafından Ayıbın Kasten Gizlenmesi Durumunda İspat Yükü 234
VI. ESERİN KABULÜNDEN SONRA ESERDEKİ AYIBA
İLİŞKİN OLARAK İŞ SAHİBİNİN BAŞVURABİLECEĞİ
HUKUKİ İMKÂNLAR 234
SONUÇ ..239
KAYNAKÇA 245

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153753
Yayın Tarihi 2020 Mayıs
Barkod 9786050505887
ISBN 9786050505887
Yayınevi Yetkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Sabure Paket