Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Deniz Ticareti Hukuku

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
541
Boyut :
16,5 x 23,5
Baskı :
15
ISBN/Ref :
9789753685597

Stok Durumu: Stokta var

60,00 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ ............................................................................................................................ 1
I. KONU............................................................................................................. 1
II.DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN DOĞUŞ SEBEPLERİ
VE ÖZELLİKLERİ ........................................................................................ 3
III. DENİZ TİCARETİ HUKUKU ALANINDA YASALAŞMA ....................... 5
IV. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNDA ULUSLARARASI BİRLİK ................. 7

Birinci Bölüm
TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ VE TÜRK DENİZ TİCARETİ
HUKUKUNUN KAYNAKLARI
§ 1. TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ......................................................11
I. DENİZCİLİĞİN İDARESİ (İDARÎ YAPI) ..................................................11
II. DENİZ TİCARET ODALARI ......................................................................18
§ 2. TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI.........................21
I. KANUNLAR ................................................................................................21
II. İKİNCİL MEVZUAT ...................................................................................23
III. MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER .......................................................26

İkinci Bölüm
GEMİ
§ 1. GEMİ TANIMI VE TÜRLERİ .........................................................................45
I. TANIM..........................................................................................................45
II. GEMİNİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE EKLENTİLERİ .................47
III. GEMİ TÜRLERİ ..........................................................................................49
IV. GEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ ..................................................................51
V. GEMİ NİTELİĞİNİN SONA ERMESİ........................................................54
§ 2. GEMİNİN AYIRICI UNSURLARI VE SINIFI...............................................55
I. AYIRICI UNSURLAR .................................................................................55
1. Geminin Adı..............................................................................................55
2. Tanınma (Çağrı) İşareti .............................................................................56
3. Bağlama Limanı ........................................................................................57
4. Geminin Tonajı .........................................................................................58
5. Geminin Milliyeti......................................................................................59
5.1. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olma ...........................................61
5.1.1. Kural.........................................................................................61
5.1.2. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olmada istisnai haller .......62
(i) TTK düzenlemesi...............................................................62
(ii) TUGSK düzenlemesi .........................................................64
(iii) BKUY düzenlemesi ...........................................................64
5.2. Türk Bayrağı çekme hakkının kullanılması .......................................64
5.3. Türk Bayrağı çekme hakkının kaybı ..................................................66
5.4. Kabotaj tekeli .....................................................................................67
6. IMO Gemi Tanıtım Numarası ...................................................................70
II. GEMİNİN SINIFI .........................................................................................72
1. Genel Olarak .............................................................................................72
2. Sınıflama Faaliyetleri ................................................................................76
3. Sınıflama Kuruluşunun Sorumluluğu........................................................79
3.1. Sözleşmeden doğan sorumluluk .........................................................79
3.2. Sözleşme dışı sorumluluk...................................................................83

Üçüncü Bölüm
GEMİ SİCİLLERİ VE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ
§ 1. GEMİ SİCİLLERİ..............................................................................................93
I. GENEL OLARAK........................................................................................93
II. MİLLİ GEMİ SİCİLİ ....................................................................................96
1. Gemilerin Sicile Tescili.............................................................................97
1.1. Tescili caiz olmayan (sicile tescil edilemeyen) gemiler .....................98
1.2. Tescili caiz (sicile tescil edilebilen) gemiler ......................................98
1.3. Tescile yetkili sicil müdürlüğü ve tescil usulü .................................100
2. Gemilerin Sicilden Silinmesi (Terkin) ....................................................103
2.1. Talep üzerine silinme .......................................................................103
2.2. Resen silinme ...................................................................................104
3. Gemi Sicilindeki Kayıtlar Ve Hükümleri................................................106
3.1. Kayıt türleri ......................................................................................106
3.2. Gemi sicilindeki kayıtların hükümleri..............................................107
3.2.1. Hukuki karineler .....................................................................107
3.2.2. Sicile güvenin korunması ilkesi ..............................................107
3.2.3. Tescil edilmiş ve aynî haklardan doğan
talep haklarını zamanaşımına tâbi olmaması ..........................111
4. Sicil Kayıtlarının Düzeltilmesi, İtiraz Ve Şerh........................................112
4.1. Sicil kayıtlarının düzeltilmesi...........................................................112
4.2. İtirazın sicile tescili ..........................................................................113
4.3. Sicile şerh verilmesi .........................................................................114
III. YAPI HALİNDEKİ GEMİLERE ÖZGÜ SİCİL (YAPI SİCİLİ) ...............115
IV. TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ...................................................117
1. Amacı, Tutulması, Uygulanacak Hükümler Ve Niteliği .........................117
2. Tescil Edilebilecek Gemiler Ve Yatlar....................................................120
3. Tescil Ve Terkin......................................................................................123
4. Tescilin Özel Hükümleri .........................................................................124
4.1. Bayrak çekme hakkı .........................................................................124
4.2. Gemi adamlarına ilişkin hükümler ...................................................124
4.3. Malî hükümler ..................................................................................125
4.4. Diğer hususlar ..................................................................................126
§ 2. BAĞLAMA KÜTÜĞÜ .....................................................................................127
I. YASAL DAYANAĞI, AMACI VE TANIMI ............................................127
II. HUKUKİ NİTELİĞİ...................................................................................129
III.BAĞLAMA KÜTÜĞÜNÜN KURULACAĞI YER VE TUTULMASI ...134
IV.BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLECEK
GEMİ, DENİZ VE İÇSU ARAÇLARI ......................................................135
1. Gemi, Deniz Ve İçsu Aracı Kavramı......................................................135
2.Kaydı Zorunlu Gemi Ve Araçlar, Kaydedilmemesine
Uygulanacak Yaptırım ve Resen Kayıt...................................................138
3. Kaydı İsteğe Bağlı Gemi Ve Araçlar ......................................................140
V. KAYIT USULÜ VE KAYDEDİLECEK HUSUSLAR..............................140
VI. KAYDIN NAKLİ, TALEP ÜZERİNE VE RESEN SİLİNMESİ ..............142
VII. BAYRAK ÇEKME HAKKI VE KULLANILMASI .................................143
VIII. MÜLKİYETİN DEVRİ VE TAKYİDATLARIN KAYDI ........................144

Dördüncü Bölüm
GEMİ ÜZERİNDE MÜLKİYET VE DİĞER AYNÎ HAKLAR
§ 1. GEMİ MÜLKİYETİ.........................................................................................151
I. GENEL OLARAK......................................................................................151
II.GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM
YOLUYLA (DEVREN) İKTİSABI ...........................................................154
1. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi, Gemi Payı Ve İştirak Payı ......................154
2. Sicile Kayıtlı Gemi..................................................................................156
3. Sicile Kayıtlı Gemi Payı Ve İştirak Payı .................................................162
III.GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM DIŞI
YOLLARLA (ASLEN) İKTİSABI ............................................................164
1. Sahiplenme (İhraz) ..................................................................................165
1.1. Sicile kayıtlı gemi.............................................................................165
1.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi ..............................................................166
2. Olağan Zamanaşımı İle Kazanma ...........................................................167
2.1. Sicile kayıtlı gemi.............................................................................167
2.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi ..............................................................167
3. Olağanüstü Zamanaşımı İle Kazanma.....................................................168
IV. GEMİ MÜLKİYETİNİN KAYBI ..............................................................170
§ 2. GEMİ ÜZERİNDE DİĞER AYNÎ HAKLAR................................................172
§ 2.1. REHİN HAKLARI ........................................................................................172
I.SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİ, GEMİ PAYI VE İŞTİRAK PAYININ REHNİ ...172
II. GEMİ ALACAKLISI HAKKI....................................................................173
1. Kavram, Niteliği Ve Özellikleri ..............................................................174
2. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar (Gemi Alacakları) ...................176
3. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacakların Borçlusu ..............................179
4.Gemi Alacaklısı Hakkının Temin Ettiği Alacağın Ve
Teminatın Kapsamı.................................................................................181
5.Gemi Alacaklısı Hakları Arasında Sıra Ve
Rehin Hakkının Kullanılması .................................................................182
6. Gemi Alacaklısı Hakkının Düşmesi ........................................................184
III. GEMİ İPOTEĞİ..........................................................................................188
1. Tanımı Ve Niteliği ..................................................................................188
2. Kurulması................................................................................................190
3. Teminatın Alacak Bakımından Kapsamı.................................................194
4. Teminatın Konusu Bakımından Kapsamı ...............................................197
4.1. Gemi.................................................................................................197
4.2. Kira bedeli ........................................................................................198
4.3. Kamulaştırma bedeli ve tazminat alacakları.....................................199
4.4. Sigorta tazminatı ..............................................................................200
4.4.1. Alacaklının sigorta tazminatı üzerindeki hakkının niteliği .....202
4.4.2. Sigorta tazminatının alacaklının izni olmadan
malike ödenebileceği hâller ....................................................203
4.4.3. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı bildirim yükümlülüğü..205
4.4.4. Sigortacının ipotekli alacaklıya karşı
ödeme borcundan kurtulması .................................................209
4.4.5. Gemi ipoteğinin sigortacıya intikali .......................................210
5. İpoteğin Derecesi Ve Derecesinin Değiştirilmesi ...................................210
6.Gemi İpoteğinin Devri Ve Teminat Altına Alınan
Alacağın Değiştirilmesi ...........................................................................212
7. İpotekli Alacaklının Hakları....................................................................213
7.1. Alacak muaccel olmadan önce .........................................................213
7.2. Alacak muaccel olduktan sonra........................................................215
8. Malikin Hakları .......................................................................................216
9. İpoteğin Sona Ermesi ..............................................................................216
10. İpoteğin Özel Türleri ...............................................................................219
10.1. Birlikte gemi ipoteği.......................................................................219
10.2. Üst sınır ipoteği ..............................................................................221
10.3. Yabancı para ipoteği.......................................................................222
10.4. Sabit değerli ipotek.........................................................................222
10.5. Kıymetli evraka bağlı alacak ipoteği ..............................................223
11. Kanuni İpotek (Tersaneci İpoteği)...........................................................225
11.1. İpotek tescilini talep hakkının sahibi ..............................................226
11.2. İpotek tescilinin talep edilebileceği alacaklar.................................227
11.3. İpotek tescilinin talep edilebileceği gemi veya yapı.......................229
11.4. Tescilin talep edilebileceği süre .....................................................230
11.5. İpotek tescilini talep hakkının niteliği ............................................231
11.6. Tescil şartları ..................................................................................234
12. Yapı İpoteği .............................................................................................234
§ 2.2. GEMİ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI ...........................................................237
I. KAVRAM VE KURULMASI ....................................................................237
II. UYGULANACAK HÜKÜMLER ..............................................................238

Beşinci Bölüm
DONATAN, DONATMA İŞTİRAKİ VE KAPTAN
§ 1. DONATAN........................................................................................................243
I. TANIM........................................................................................................243
II. DONATANIN SORUMLULUĞU .............................................................247
1. Gemi Adamının ve Kılavuzun Eyleminden Sorumluluk.........................247
1.1. Sorumluluk şartları ...........................................................................248
1.1.1. Zarara sebebiyet veren eylemi gerçekleştiren
gemi adamı veya kılavuz olmalıdır ........................................248
1.1.2. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren eylemi
görevini yerine getirirken gerçekleştirmiş olmalıdır ..............251
1.1.3. Gemi adamı veya kılavuz, zarara sebebiyet veren
eyleminde kusurlu olmalıdır...................................................252
1.1.4. Gemi adamı veya kılavuzun eylemi hukuka
aykırı olmalıdır .......................................................................253
1.1.5. Gemi adamı veya kılavuzun kusurlu ve hukuka aykırı
eylemi sonucu üçüncü bir kişi zarara uğramış olmalıdır ........254
1.2. Gemi adamı veya kılavuzun eyleminden yolculara ve
yükle ilgililere karşı sorumluluk .......................................................255
1.3. Sorumluluğun niteliği.......................................................................256
2. Donatanın Adam Çalıştıran Sıfatıyla Sorumluluğu .................................257
III.DENİZ ALACAKLARINA KARŞI SORUMLULUĞUN
SINIRLANMASI........................................................................................261
1. Sorumluluğunu Sınırlama Hakkına Sahip Olan Şahıslar ........................265
2. Sorumluluğun Sınırlanabileceği Alacaklar..............................................268
3. Sorumluluğun Sınırlanamayacağı Alacaklar ...........................................269
4. Sorumluluğu Sınırlama Hakkının Kaybı .................................................271
5. Sorumluluk Sınırı ....................................................................................275
6. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kullanılması .....................279
7. Fon Tesisi Ve Sonuçları ..........................................................................282
8. Fonun Veya Sınırlı Sorumluluk Tutarının Paylaştırılması ......................285
§ 2. DONATMA İŞTİRAKİ ....................................................................................291
I. GENEL OLARAK......................................................................................291
II. DONATMA İŞTİRAKİNİN YÖNETİMİ ..................................................294
III. PAYDAŞ DONATANLARIN HAKLARI VE BORÇLARI .....................295
IV. DONATMA İŞTİRAKİNİN SONA ERMESİ ...........................................297
§ 3. KAPTAN ...........................................................................................................299
I. TANIM........................................................................................................299
II. KAPTANIN GÖREVLERİ........................................................................300
1.Gemiye, Gemi Adamlarına Ve Yüke İlişkin Belgelerin
Gemide Bulundurulmasına Dikkat etme .................................................300
2. Geminin Denize ve Yola Elverişli Olmasına Dikkat Etme .....................302
3. Geminin Yükleme ve Boşaltmaya Elverişli Olmasına Dikkat Etme.......303
4. Yabancı Mevzuata Uyma ........................................................................304
5. Yola Çıkma .............................................................................................304
6. Gemide Hazır Bulunma...........................................................................305
7. Gemi Jurnalinin Tutulmasına Nezaret Etme ...........................................305
8. Deniz Raporu Düzenlenmesini Talep Etme ............................................305
III. KAPTANIN KANUNÎ TEMSİL YETKİSİ................................................306
1. Donatanı Temsil Yetkisi..........................................................................306
2. Kaptanın Taşıyanı Temsil Yetkisi ...........................................................308
3. Kaptanın Yükle İlgilileri Temsil Yetkisi .................................................308
IV. KAPTANIN SORUMLULUĞU ................................................................309

Altıncı Bölüm
DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ
§ 1. GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİ ...........................................................................313
I. GENEL OLARAK......................................................................................313
II. TANIMI VE TÜRLERİ ..............................................................................314
III. KURULMASI VE TARAFLARI ...............................................................315
IV. SİCİLE ŞERH ............................................................................................317
V. KİRAYA VERENİN HAKLARI VE BORÇLARI ....................................318
VI. KİRACININ HAKLARI VE BORÇLARI .................................................319
VII. ZAMANAŞIMI ..........................................................................................321
§ 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ ...............................................................322
I. TANIMI, KURULMASI VE TARAFLARI ...............................................322
II. TAHSİS EDENİN HAKLARI VE BORÇLARI.........................................323
III. TAHSİS OLUNANIN HAKLARI VE BORÇLARI ..................................325
IV. ZAMANAŞIMI ..........................................................................................326
§ 3. NAVLUN SÖZLEŞMESİ.................................................................................327
§ 3.1. TANIMI, TÜRLERİ, KURULMASI VE TARAFLARI ............................327
I. TANIM........................................................................................................327
1. Eşya Taşımanın Üstlenilmesi ..................................................................327
2. Deniz Yoluyla (Gemiyle) Taşımanın Üstlenilmesi .................................328
3. Eşyanın Taşıyanın Zilyetliğinde Taşınacak Olması ................................328
4. Taşımanın Ücret (Navlun) Karşılığında Yapılması .................................329
II. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ ..................................................329
1. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi-Kırkambar Sözleşmesi .............................329
1.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi ............................................................329
1.2. Kırkambar sözleşmesi .....................................................................330
2. Alt Navlun-Asıl Navlun Sözleşmeleri ....................................................330
III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE BELGELENMESİ ...........................332
IV. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE İLGİLİ ŞAHISLAR ..........................333
1. Taşıyan ....................................................................................................333
2. Taşıtan .....................................................................................................333
3. Fiilî taşıyan..............................................................................................333
4. Yükleten ..................................................................................................334
5. Gönderilen...............................................................................................335
V. UYGULANACAK HUKUK VE KURALLAR.........................................335
§ 3.2. TAŞIMA BORCUNUN İFASI ......................................................................340
I. GENEL OLARAK......................................................................................340
II.TAŞIMANIN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN GEMİ İLE
YAPILMASI ..............................................................................................340
III. GEMİNİN TAŞIMAYA ELVERİŞLİ OLMASI........................................341
1. Denize elverişlilik ...................................................................................342
2. Yola elverişlilik .......................................................................................342
3. Yüke elverişlilik ......................................................................................343
IV.GEMİNİN ZAMANINDA YÜKLEME LİMANINDA
HAZIR BULUNDURULMASI..................................................................343
V. YÜKLEME ..................................................................................................344
VI. TAŞITAN VE YÜKLETENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...........................347
VII. YÜKLEME İÇİN BEKLEME SÜRELERİ ..............................................349
1. Yolculuk Çarteri Sözleşmeleri ................................................................349
1.1. Yükleme (starya) süresi....................................................................349
1.2. Sürastarya süresi ve ücreti ................................................................351
1.3. Bekleme süresinin hesabı ve yükleme engellerinin hesaba etkisi ....352
1.4. Hızlandırma primi ............................................................................353
1.5. Bekleme süresinde yükleme yapılmaması veya
eksik yükleme yapılması..................................................................354
2. Kırkambar Sözleşmeleri .........................................................................355
VIII. GEMİNİN YOLCULUĞU VE BOŞALTMA............................................355
1. Yolculuk .................................................................................................355
2. Boşaltma İçin Bekleme Süresi ................................................................356
2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesinde ........................................................356
2.1.1. Boşaltma süresi.......................................................................356
2.1.2. Sürastarya süresi ve ücreti ......................................................357
2.1.3. Bekleme süresi hesabı ve boşaltma engellerinin hesaba
etkisi .......................................................................................358
2.1.4. Boşaltmanın hiç veya süresinde yapılmaması ........................359
2.1.5. Boşaltma giderleri ve hızlandırma primi ................................359
2.2. Kırkambar sözleşmelerinde ..............................................................360
§ 3.3. DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ...............................................................361
I. KONİŞMENTO ..........................................................................................361
1. Tanımı .....................................................................................................361
2. Konişmentonun Türleri Ve Düzenlenmesi ..............................................361
3. Konişmentonun Şekli Ve İçeriği .............................................................363
3.1. Eşyanın cinsi, işareti ve miktarı .......................................................363
3.2. Eşyanın haricen belli olan hâl ve durumu ........................................364
3.3. Taşıyanın adı ve soyadı veya ticaret unvanı veya işletme merkezi ..364
3.4. Kaptanın adı ve soyadı .....................................................................364
3.5. Geminin adı ve tabiiyeti ...................................................................365
3.6. Yükletenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ...................................365
3.7. Yükleten tarafından bildirilmişse, gönderilenin adı ve soyadı
veya ticaret unvanı............................................................................365
3.8. Navlun sözleşmesine göre yükleme limanı ve
taşıyanın eşyayı yükleme limanında teslim aldığı tarih ....................365
3.9. Navlun sözleşmesine göre boşaltma limanı veya
buna ilişkin talimat alınacak yer .......................................................366
3.10. Konişmentonun düzenlendiği yer ve tarih .......................................366
3.11. Taşıyan veya onu temsilen hareket eden kişinin imzası...................366
3.12. Navlunun gönderilen tarafından ödeneceğine dair
kayıtlar, ödenecekse bunun miktarı .................................................367
3.13. Navlun sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmışsa,
eşyanın boşaltma limanında teslim olunacağı tarih ve süre .............367
3.14. Sorumluluk sınırlarını genişleten her şart ........................................367
3.15. Taraflarca uygun görülen diğer kayıtlar...........................................367
3.16. Konişmentonun kaç nüsha düzenlendiği..........................................368
3.17. Eşyanın değeri..................................................................................368
4. Konişmentonun Niteliği ..........................................................................369
5. Konişmentonun İşlevleri .........................................................................370
5.1. Taşıyan ve gönderilen ile bunlar arasındaki ilişkiyi belirleme .........370
5.2. Taşınmak üzere teslim alınan veya yüklenen eşyayı ispat ...............373
5.3. Eşyanın taşınacağı ve konişmentonun ibrazı karşılığında
teslim edileceği taahhüdünü belgeleme ...........................................376
5.4. Eşyayı temsil etme ...........................................................................378
II. DİĞER DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ................................................379
§ 3.4. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU ..................................................................382
I. GENEL OLARAK......................................................................................382
II. SORUMLULUK SEBEPLERİ ...................................................................386
1. Geminin Başlangıçta Denize, Yola Ve Yüke Elverişsiz Olması .............386
2. Eşyanın Zıya Veya Hasara Uğraması Ya Da Geç Teslimi ......................389
2.1. Sorumluluk şartları ...........................................................................389
2.2. Kusursuzluğun ispatı ile sorumluluktan kurtulma ............................391
2.3. Mutlak sorumsuzluk sebepleri..........................................................393
2.3.1. Geminin sevki ve başkaca teknik yönetimindeki kusur..........393
2.3.2. Yangın ....................................................................................396
2.3.3. Denizde kurtarma ...................................................................397
2.3.4. Eşyanın cins veya değerinin kasten yanlış bildirilmesi ..........397
2.4. Muhtemel sorumsuzluk sebepleri.....................................................397
III. EŞYANIN İNCELENMESİ VE BİLDİRİM ..............................................399
1. İnceleme ..................................................................................................399
2. Bildirim ...................................................................................................399
IV.TAŞIYANIN SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRMA
HAKKI VE BU HAKKIN KAYBI............................................................401
1. Sorumluluk Sınırları................................................................................401
1.1. Eşyanın zıyaa veya hasara uğraması halinde....................................401
1.1.1. Zararın belirlenmesi................................................................401
1.1.2. Sorumluluk sınırı ....................................................................403
1.2. Eşyanın geç teslim edilmesi halinde.................................................404
1.3. Sınırların birlikte uygulanması .........................................................405
2. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı ................................405
V. TAŞIYANIN VE ADAMLARININ AKİT DIŞI SORUMLULUĞU ........406
VI.YÜKÜN ZIYA VEYA HASARINDAN YA DA GEÇ
TESLİMİNDEN DOĞAN DAVA HAKKININ DÜŞMESİ ......................407
VII. ZAMANAŞIMI ..........................................................................................409
VIII. EMREDİCİ HÜKÜMLER VE UYGULANMADIĞI HÂLLER...............409
1. Emredici Hükümler ................................................................................409
2. Emredici Hükümlerin Uygulanmadığı Hâller.........................................410
2.1. Yolculuk çarteri sözleşmesi..............................................................410
2.2. Canlı hayvan taşıması.......................................................................410
2.3. Güverte yükü ....................................................................................410
2.4. Taşımanın yüklemeden önce ve boşaltmadan sonraki aşamaları .....411
2.5. Mutat ticari taşıma işlerinden olmayan taşımalar .............................411
2.6. Müşterek avaryaya ilişkin anlaşmalar ..............................................412
IX.TAŞIMANIN İCRASININ FİİLÎ TAŞIYANA BIRAKILMASI HALİNDESORUMLULUK ...412
1. Taşıyanın Sorumluluğu...........................................................................413
2. Fiili Taşıyanın Sorumluluğu ...................................................................414
§ 3.5. TAŞIYANIN HAKLARI ...............................................................................416
I. NAVLUN VE DİĞER ALACAKLARI TALEP HAKKI...........................416
1. Navlun Ve Diğer Alacaklar.....................................................................416
2. Eşyanın Zıya Veya Hasarının Navlun Alacağına Etkisi ..........................417
3. Navlun Ve Diğer Alacakları Talep Hakkının Muhatabı..........................418
II. TAŞIYANIN HAPİS HAKKI.....................................................................418
§ 3.6. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ..........................................421
I. GENEL OLARAK......................................................................................421
II. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ ..............................................421
1. Geminin Zayi Olması ..............................................................................421

Ek Bilgi

Ürün Kodu 153418
Yayın Tarihi 2020 Ocak
Barkod 9789753685597
ISBN 9789753685597
Yayınevi Filiz
Baskı Sayısı 15
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Emine Yazıcıoğlu, Ergon Çetingil, Rayegan Kender