Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Cumhurbaşkanının Düzenleyici İşlemleri ( GÜRER ) Cumhurbaşkanının Düzenleyici İşlemleri ( GÜRER )

Cumhurbaşkanının Düzenleyici İşlemleri

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
304
Boyut :
16x23
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789753687492

Stok Durumu: Stokta var

120,00 TL

Detayları

    İÇİNDEKİLER

    ÖNSÖZ V
    İÇİNDEKİLER .IX
    KISALTMALAR CETVELİ XIII
    GİRİŞ 1
    BİRİNCİ BÖLÜM
    DÜZENLEME YETKİSİ BAĞLAMINDA YÜRÜTME ORGANININ
    DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ VE KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ
    I.KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ VE YÜRÜTME ORGANININ
    GÜÇLENDİRİLMESİ EĞİLİMİ 9
    A.KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNİN TARİHSEL ANLAMI VE
    BUGÜNKÜ DURUMU 11
    1. Kuvvetler Ayrılığı Teorisinin Dört Önemli Düşünürü: .12
    Aristoteles Montesquieu Locke ve Rousseau 12
    2. Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Değişen İçeriği .16
    B.DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YÜRÜTMENİN GÜÇLENDİRİLMESİ
    EĞİLİMİ .21
    1.Değişen Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Doğrultusunda Yürütme Organının
    Artan Etkisi .21
    2. Yürütme Organının Güçlendirilmesinin Unsurları .23
    a.Yürütmenin Kanun Gücünde İşlemleri ve Asli Düzenleyici
    İşlemleri 24
    b. Yürütme Organının Yasama Faaliyetine Müdahale Araçları .31
    c.Türkiye’de Kanunların Hiçbir Sınır Belirlemeden Yürütme
    Organına Düzenleme Yapma Yetkisi Vermesi Sorunu 34
    (1)Doktrinin ve Anayasa Mahkemesinin 1567 Sayılı Türk
    Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun Bakanlar
    Kuruluna Tanıdığı Düzenleme Yetkisine Yaklaşımı 35
    (2)933 Sayılı Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair
    Kanun ve Anayasa Mahkemesinin Yargısal Denetimi .38
    (3)2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ana-yasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Kararı .40
    (4)Yürütme Organına Doğrudan Düzenleme Yetkisi Veren
    Kanunların Yasama ve Yürütme Yetkisi Bağlamında
    Değerlendirilmesi 44
    II.YÜRÜTMENİN DÜZENLEME YETKİSİ VE BU YETKİNİN HÜKÜMETSİSTEMLERİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ 49
    A. DÜZENLEME YETKİSİNİN NİTELİĞİ VE KAYNAĞI .49
    B. DÜZENLEME YETKİSİNİN SINIRI .56
    C.FARKLI HÜKÜMET SİSTEMLERİNDE YÜRÜTME ORGANININ
    DÜZENLEME YETKİSİ VE DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ .58
    1. Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri 59
    2. Yarı Başkanlık Sistemi: Fransa 67
    3. Parlamenter Sistem: İtalya .71
    İKİNCİ BÖLÜM
    YÜRÜTMENİN ASLİ DÜZENLEYİCİ İŞLEMİ OLARAK
    CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
    I.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
    VE NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ .79
    A.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN HUKUKİ
    NİTELİĞİ .80
    1.Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini İşlevsel Bakımdan Yürütme
    İşlemi Olarak Kabul Eden Görüşler .80
    2.Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini İşlevsel Bakımdan Yasama
    İşlemi Olarak Değerlendiren Görüşler .81
    B.ANAYASAL DÜZENLEMELER DOĞRULTUSUNDA CUMHURBAŞ-KANLIĞI KARARNAMELERİNİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİYERİ .93
    II.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN ANAYASAL KAPSAMIVE SINIRI 99
    A.KANUN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLİŞKİSİNDE
    SAKLI ALAN SORUNU VE MERKEZİ İDARENİN KURULUŞU .101
    1.Çok hafif sağa alınmalı 1. Kanunların Saklı Alanı Kanun Hükmünde
    Kararnameler ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 102
    2.Anayasada Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Düzenlenmesi
    Öngörülen Konular .104
    a.2017 Anayasa Değişikliklerinden Önce Cumhurbaşkanlığı
    Kararnamesinin Konusu ve Hukuki Niteliği 105
    b.Yeni Sistemde Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Düzenleme
    Alanı .107
    B.YÜRÜTME YETKİSİNE İLİŞKİN KONULARIN CUMHURBAŞKAN-LIĞI KARARNAMESİYLE DÜZENLENEBİLMESİ .117
    C.İDARİ ÖRGÜTÜN KURULMASI İDARENİN GÖREV VE
    YETKİLERİNİN DÜZENLENMESİ 130
    1.Bakanlıkları Devlet Denetleme Kurulunu ve Milli Güvenlik Kurulu
    Genel Sekreterliğini Kuran ve Bunlara Görev ve Yetki Veren
    Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 131
    a. Bakanlıkları Kuran 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi .131
    b.Devlet Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkilerini Düzenleyen 5
    Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi .134
    c.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Kurulması ve
    Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 140
    2. İdarenin Kanuniliği İlkesi ve Kamu Tüzel Kişiliği Kurulması .142
    3. Kamu Tüzel Kişilerinin Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi 150
    4.İdari Vesayet Yetkisinin ve İlişkisinin Cumhurbaşkanlığı
    Kararnamesiyle Düzenlenmesi 154
    5.Kamu Görevlileri Bağlamında Kanun Cumhurbaşkanlığı
    Kararnamesi İlişkisi .162
    a.Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanması Usulü ve Görev
    ve Yetkileri 163
    b. Kamu Görevlilerinin Kadrolarının İhdas Edilmesi 171
    D.TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN CUMHURBAŞKANLIĞI
    KARARNAMESİYLE SINIRLANDIRILAMAMASI .181
    E.KANUNDA AÇIKÇA DÜZENLENEN KONULARDA
    CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÇIKARILAMAMASI 191
    F.KANUN İLE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN
    FARKLI HÜKÜMLER İÇERMESİ DURUMUNDA KANUNUN
    UYGULANMASI 196
    G.AYNI KONUDA KANUN ÇIKARILMASI DURUMUNDA
    CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN HÜKÜMSÜZ HÂLE
    GELMESİ .200
    III.CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN YARGISAL
    DENETİMİ 204
    A. SOYUT NORM DENETİMİ 207
    XII


    1.Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Konu Bakımından Yetki
    Açısından Yargısal Denetimi .209
    2.Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İçerik Bakımından Anayasaya
    Uygunluk Denetimi .216
    B. SOMUT NORM DENETİMİ .219
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    CUMHURBAŞKANININ TÜREV DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ
    I.1982 ANAYASASI ÖNCESİNDE YÜRÜTMENİN TÜREV
    DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ .223
    A.1924 TEŞKİLÂT-I ESASİYE KANUNU VE TÜREV DÜZENLEYİCİ
    İŞLEMLER 226
    B. 1961 ANAYASASI VE TÜREV DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER 230
    II.1982 ANAYASASINA GÖRE CUMHURBAŞKANININ TÜREV
    DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ .234
    A. CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETMELİKLERİ 234
    1. Yetki Unsuru .234
    2. Şekil Unsuru .239
    3. Sebep Unsuru 242
    4. Konu Unsuru 251
    B.CUMHURBAŞKANININ ANAYASADA ÖNGÖRÜLMEYEN
    DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 252
    1. Cumhurbaşkanı Kararları 252
    2. Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri .257
    3. Cumhurbaşkanı Tebliğleri 260
    4. Usul ve Esaslar 261
    C.CUMHURBAŞKANININ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ ARASINDAKİ
    HİYERARŞİYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 263
    SONUÇ .267
    BİBLİYOGRAFYA 273

Ek Bilgi

Ürün Kodu 158947
Yayın Tarihi 2022 Nisan
Barkod 9789753687492
ISBN 9789753687492
Yayınevi Filiz
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Onur Gürer