Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

Ceza Kovuşturmasının Aktarılması Konusunda Avrupa Sözleşmesi

Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
185
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786055263232

Stok Durumu: Stokta var

27,00 TL

Detayları

Açıklayıcı Rapor
Onay Kanunları
Açıklamalar-Uygulamadan Örnekler
Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı
Avrupa Birliği Belgeleri
Birleşmiş Milletler Anlaşması


"Suç ve suçluluk olgusu, sanayi ve teknolojide dünyada meydana gelen baş döndürücü gelişmelerden sonra, tüm dünyayı etkileyen bir olgu haline gelmiştir. Ulaşım ve iletişim olanaklarındaki inanılmaz artış, yasa uygulayıcıları ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. Bu durum, adli alanda uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyacın daha güçlü bir şekilde hissedilmesine neden olmuştur. Bu bağlamda uluslararası toplum, işbirliğine zemin oluşturacak uluslararası araçlar oluşturma yoluna gitmiştir.
Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi, bünyesinde üretilen hukuki metinler yoluyla üye ülke hukuklarının birbirlerine yaklaştırılmasında önemli katkılarda bulunmuştur. Avrupa Konseyi bünyesinde, ceza yargısı alanında önemli çalışmalar yapılmış ve kaydadeğer aşamalar katedilmiştir.
İşte çalışmamızda inceleme konusu yapılan -Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması Konusunda Avrupa Sözleşmesi- de bu çalışmaların bir meyvesidir. Söz konusu Sözleşmeyle, Açıklayıcı Raporunda da belirtildiği üzere, Avrupa'da ceza adaletini daha iyi gerçekleştirecek bir devlette kovuşturmanın tamamlanması amaçlanmıştır.
Sözleşmeyi hazırlayanlarca Avrupa Konseyi üyesi devletlerin hukuk düzenlerinin insan haklarına dayalı -Avrupa Kamu Düzeni-ne uygun olduğu ve bunun ise devletlerin birbirlerine karşılıklı güveninin tesisinde en önemli dayanak teşkil ettiği düşünce ve kabulünden hareket edildiği anlaşılmaktadır.
Türk hukukunda, uluslararası adli işbirliği esas ve usullerini iç hukukta düzenleyen müstakil bir -Adli Yardımlaşma Kanunu- bulunmamaktadır.
Dolayısıyla, Türk hukuku bakımından, iç hukukta, uygulamayı yönetecek yasal düzenlemenin bulunmaması, uygulayıcıların uygulanacak hukuku ve düzenlemeleri bulmak ve kendilerine gelen veya kendileri tarafından yapılacak somut uluslararası adli yardım talebine uygulamakta sorunlarla karşılaşmalarına neden olmakta ve tereddütler oluşmaktadır.
Bu noktada tarafımızca, anlaşma hükümlerinin sevk ediliş gerekçeleri ve geçirdikleri süreçler ile maddeler kaleme alınırken yapılan tartışmaları yansıtan ve anlaşmanın sağlıklı anlaşılması ve uygulanmasında rehberlik etmek üzere uzmanlarca hazırlanmış olan -Açıklayıcı Raporlar- ın yabancı dilde olan metinlerinin Türkçe tercümelerinin, dilimize kazandırılmadığı görülmüştür.
Bu alandaki açığın giderilmesi ve başta hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatlar olmak üzere, uygulayıcılara en sık uygulanan Avrupa Konseyi Sözleşmelerinin hükümlerinin anlam ve sonuçlarının anlaşılıp yorumlanmasında ışık tutmak ve karşılaşılan teorik ve pratik zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olunması amacı, bu çalışmamıza da yön veren en önemli etkenlerden biri olmuştur.
Bu temel veriden hareketle çalışmamızda, hukukumuzun bir parçasını oluşturan ve kendilerine en sık başvurulan anlaşmalardan olan - Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması Konusunda Avrupa Sözleşmesi- metni ile birlikte -Açıklayıcı Raporu-nun Türk hukuk terminolojisi dikkate alınarak yapılan Türkçe tercümesi, ilgili kanunlar ile Adalet Bakanlığı’nın konuya ilişkin Genelgesine yer verilmiştir.
Bu şekilde uygulayıcının bulmakta ve yorumlamakta güçlüklerle karşılaştığı metinlere ve tercümelerine bir arada ve kolaylıkla ulaşmasının sağlanması suretiyle yardımcı olunması ve Türk hukukunda bu alandaki boşluğun doldurulması hedeflenmiştir.
Öte yandan, Sözleşmenin Avrupa ceza hukukunda kovuşturmaların aktarılması konusunu düzenleyen en temel metinlerden birisi olmasına karşın, Avrupa çapında daha ileri bir entegrasyon aşamasını temsil eden Avrupa Birliği'nde bu alandaki çalışmalar ve gelinen aşamaya da çalışmada değinilmiş, bu sayede karşılaştırmalı değerlendirmelere de imkan sağlanması hedeflenmiştir.
Bu açıklamalar ışığında çalışmanın, başta hâkim, Cumhuriyet savcısı ve Avukatlar olmak üzere tüm uygulayıcılara çalışmalarında katkı sağlaması ve sonraki bilimsel çalışmalara ışık tutması en büyük dileğimiz olacaktır."(Önsözden)

İçindekiler

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • AVRUPA KONSEYİ'NDE CEZA KOVUŞTURMALARININAKTARILMASI VE AB DÜZEYİNDEKİ ÇALIŞMALAR
 • I. 1972 SÖZLEŞMESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ-1
 • A. Kovuşturmaların Aktarılması Koşulları (m. 8)-3
 • B. Aktarmanın Etkileri-4
 • 1) Talep Edilen Devlete Etkileri-4
 • 2) Talep Eden Devlete Etkileri-5
 • 3) Hem Talep Eden Hem de Talep Edilen Devlette Etkisi Olan Durumlar-5
 • C. Sözleşmenin Diğer Hükümleri-6
 • D. -Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi ve Ek Protokol-7
 • 1. -Genel Olarak Sözleşme-7
 • 2. -Sözleşmeye Ek Protokolün Kapsamı ve Kovuşturmaların Aktarılması Bakımından Önemi-8
 • II. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BU ALANDA YAŞANAN GELİŞMELER-11
 • A. -Genel Değerlendirme-11
 • B. Kovuşturmaların Aktarılması Hakkındaki Çerçeve Karar Taslağı-13
 • SONUÇ VE DEĞERLENDİRME-15
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • AÇIKLAYICI RAPOR, İLGİLİ SÖZLEŞME VE PROTOKOLLER İLE ONAY KANUNLARI VE KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASI KONUSUNDAKİ DİĞER BELGELER
 • I. -CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASI KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NİN AÇIKLAYICI RAPORU (ETS No. 73)-17
 • Giriş-18
 • Genel Gözlemler-20
 • Yargı Yetkisi Sistemlerinin Analizi-20
 • A. -Ülkesel Yargı Yetkisi-21
 • B. -Şahsilik İlkelerine Dayalı Yargı Yetkisi-23
 • (a) Faile Göre Şahsilik İlkesi-23
 • (b) Mağdura Göre Şahsilik İlkesi-23
 • C. -Devletin Egemenliğine veya Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlar Bakımından Yargı Yetkisi-23
 • D. -Evrensellik İlkesi-24
 • Benimsenen Çözümler-26
 • Sözleşme Planı-28
 • Belirli Gözlemler-28
 • KESİM 1 Tanımlar-28
 • II VE III. KESİMLER Yetki ve Kovuşturmaların Aktarılması-29
 • A. Genel Açıklamalar-29
 • Kavram ve Kapsam-31
 • Temel Problemler-32
 • Temel Çözümler-33
 • 1. Kovuşturmanın Nakledilebileceği Koşullar-33
 • 2. Yargı Yetkisi ve Uygulanacak Hukuk-33
 • 3. Kovuşturma taleplerinin talep eden devletin yetkisine etkisi-34
 • 4. Talep eden devlet ile talep edilen devletin makamlarıarasındaki yazışmalar-34
 • 5. Talep eden devlette yürütülmekte olan ön soruşturmaların talepedilen devletteki hukuki geçerliliği-35
 • 6. Zamanaşımı-35
 • 7. Şikayet-37
 • 8. Talep edilen devletin asıl yetkisi ve mevcut sözleşme-37
 • B. Maddeler Üzerinde Açıklamalar-37
 • Kesim II-37
 • Kesim III: Bölüm 1-40
 • Kesim III: Bölüm 2-50
 • Kesim III: Bölüm 3-55
 • Kesim IV: Bölüm 4-56
 • Kesim III: Bölüm 5-58
 • KESİM IV Ceza Kovuşturmalarının Birden Çokluğu-60
 • A. Genel Açıklamalar-60
 • B. Maddeler Hakkında Açıklamalar-61
 • KESİM V Ne bis in idem-67
 • A. Genel Açıklamalar-67
 • B. Maddeler Hakkında Notlar-70
 • KESİM VI Son Hükümler-73
 • A. Genel Açıklamalar-73
 • II. -CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASI KONUSUNDAAVRUPA SÖZLEŞMESİ -75
 • A. -SÖZLEŞME-75
 • B. -TÜRKİYE'NİN BEYAN VE ÇEKİNCELERİ-92
 • C. -2080 SAYILI CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NİN ONAYLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA KANUN-95
 • III. -AK BAKANLAR KOMİTESİ TAVSİYE KARARI-96
 • IV. -YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL-98
 • A. -Protokol-98
 • B. -5130 SAYILI YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİRAVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUNBULUNDUĞU HAKKINDA KANUN-104
 • V. -CEZA KOVUŞTURMALARINDA YARGI YETKİSİ İHTİLAFLARININÖNLENMESİ VE ÇÖZÜMÜ HAKKINDAKİ AB KONSEYİ ÇERÇEVE KARARI-105
 • VI. -CEZAİ KONULARDA KOVUŞTURMALARIN AKTARILMASI HAKKINDA AB KONSEYİ ÇERÇEVE KARAR TASLAĞI-118
 • FORM FOR TRANSFER OF CRIMINAL PROCEEDINGS-133
 • VII. -AB ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA CEZA KOVUŞTURMALARININAKTARILMASINA DAİR ANTLAŞMA-138
 • VIII. -CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASINA DAİR BİRLEŞMİŞMİLLETLER MODEL ANLAŞMASI-146
 • IX. -ADALET BAKANLIĞI GENELGESİ-154
 • X. -UYGULAMA ÖRNEKLERİ-172
 • KAYNAKÇA-181
 • KAVRAM DİZİNİ-183

Ek Bilgi

Ürün Kodu 138907
Yayın Tarihi 2012 Mayıs
Barkod 9786055263232
ISBN 9786055263232
Yayınevi Adalet
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Ulutaş, Ömer Serdar Atabey