Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
  • Avukatlara Tanınan Hukuki Ayrıcalıklar Avukatlara Tanınan Hukuki Ayrıcalıklar

Avukatlara Tanınan Hukuki Ayrıcalıklar

Hızlı Gözat

Ceza Muhakemesi Hukukunda
Yayınevi :
Basım Tarihi :
Basım Yeri :
Ankara
Sayfa Sayısı :
224
Boyut :
16x24
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9789750266454

Stok Durumu: Stokta var

65,00 TL

Detayları

Hukukun üstünlüğünün var olduğu, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, savunmanın özgürce her türlü baskı ve tehditten uzak olarak yapılabildiği hukuk devletinin en büyük göstergelerinden birisi, avukatın bağımsızlığıdır. Bu sebeple ceza muhakemesinin amacına ulaşılmasında ve adil yargılanmanın gerçekleşmesinde bu denli öneme sahip olan, yargının kurucu unsuru ve özgür savunmanın temsilcisi avukata, savunma hakkının korunabilmesi ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, ceza muhakemesinde bazı ayrıcalıklar tanınmıştır.

Bu kapsamda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda avukatın aranması, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişiminin denetlenmesi ve suç sebebiyle yargılanması usulüyle ilgili olumlu düzenlemeler yer almaktadır. Ancak ülkemizde bu hususta hem kuramsal hem de uygulamada bir takım sorunlar yaşanmaktadır.

Bu çalışmayla; yargının kurucu unsuru ve özgür savunmanın temsilcisi konumunda olan avukatın, toplum ve yargı nezdinde arz ettiği önemin ortaya konulması, uygulamadan ve mevzuattan kaynaklanan sorunlara çözüm önerileri üretilerek, yasa koyucuya bu sorunların çözümünde ve hukuka aykırı uygulamaların düzeltilmesinde bir nebze de olsa katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu sebeple çalışmada; avukatın aranması, iletişiminin denetlenmesi ve yargılanmasına ilişkin genel ilkeler ve mevzuatın öngördüğü usul incelenerek, tespit edilen sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Avukatın Hak ve Yükümlülükleri
Avukatın Adli Aranması
Avukatın Önleme Araması
Avukatların Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimlerinin Denetlenmesi
Avukatların Suç Sebebiyle Yargılanması Usulü

İçindekiler

Önsöz 5
Semboller ve Kısaltmalar 13
Giriş 15
Birinci Bölüm
AVUKATLIK MESLEĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. SAVUNMA HAKKI 19
A. Savunma Kavramı 19
B. Genel Olarak Savunma Hakkı 20
II. AVUKATLIK MESLEĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 25
A. Avukatlık Mesleğinin Avrupa’daki Gelişimi 25
1. Eski Yunan ve Roma’da Avukatlık Mesleğinin Gelişimi 25
2. Fransa’da ve İngiltere’de Avukatlık Mesleğinin Gelişimi 28
B. Türk Hukuku’nda Avukatlık Mesleğinin Gelişimi 28
1. Tanzimat Öncesi Dönem 29
2. Tanzimat ve Sonrası Dönem 31
3. Meşrutiyet Dönemi 34
4. Cumhuriyet Dönemi 38
a. 460 Sayılı Muhamat Kanunu 38
b. 3499 Sayılı Avukatlık Kanunu 40
c. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 42
III. AVUKATLIK MESLEĞİ VE ÖZELLİKLERİ 44
A. Avukatın Tanımı 44
B. Avukatlık Mesleğinin Temel Özellikleri 46
1. Avukatlığın Kamu Hizmeti Olması 46
2. Avukatlığın Serbest Meslek Olması 49
3. Avukatlığın Meslek Tekeli Olması 50
4. Avukatın Bağımsız Olması 51
C. Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Aranan Şartlar 53
D. Avukatlığa Kabulde Engeller 54
1. Avukatlık Mesleği ile Bağdaşmayan İşler 55
2. Avukatlık Mesleği ile Bağdaşan İşler 55
IV. AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 56
A. Avukatın Hakları 56
1. Ücret İsteme Hakkı 57
2. Avukatın Hapis Hakkı 57
3. Avans İsteme ve Masraf Talep Hakkı 58
4. Dosyayı İnceleme Hakkı 59
5. Duruşmayı Terk Hakkı 59
B. Avukatın Yükümlülükleri 60
1. Aydınlatma Yükümlülüğü 60
2. Sadakat Yükümlülüğü 61
3. Sır Saklama Yükümlülüğü 61
4. Özen Yükümlülüğü 62
5. Reklam Yapma Yasağı 63
6. Dosya Tutma Yükümlülüğü 65
İkinci Bölüm
AVUKATIN ARANMASI
I. KORUMA TEDBİRİ OLARAK ARAMA 67
A. Genel Olarak Koruma Tedbirleri 67
B. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri ve Şartları 68
1. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri 68
a. Yasa ile Düzenlenme Zorunluluğu 69
b. Geçici Olma 69
c. Araç Olma 69
d. Temel Hak ve Özgürlüklerin Bazılarının Hükümden Önce Sınırlandırılması 70
e. Yetkili Merci Kararı 71
2. Koruma Tedbirlerinin Şartları 72
a. Gecikmede Sakınca Bulunması 72
b. Görünüşte Haklılık 73
c. Ölçülülük 73
C. Arama Kavramı, Aramaya Hakim Olan İlkeler ve Aramanın Türleri 74
1. Arama Kavramı 74
a. Beş Duyu Organı ile Varlığı Algılanabilen Delil, İz veya Emareler 76
b. Konutta ve Diğer Mahallerde Arama Sayılmayan Haller 77
c. Araçlarda Arama Sayılmayan Haller 77
d. Kişilerin Terk Ettiği Eşya Üzerinde Delil Araması 78
e. Durdurma, Soru veya Kimlik Sorma, Sıvazlayarak Silah Kontrolü Yapma 78
2. Aramaya Hakim Olan İlkeler 79
a. Hukuk Devleti İlkesi 79
b. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi 81
c. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 84
d. Orantılılık İlkesi 87
e. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi 88
f. Dürüst İşlem İlkesi 89
3. Arama Türleri 90
a. Önleme Araması, Amacı ve Şartları 90
b. Adli Arama, Amacı ve Şartları 93
II. AVUKATIN ADLİ ARANMASI 98
A. Aramanın Avukatlar Açısından Özel Olarak Düzenlenmesinin Amacı 98
1. Avukatın Bağımsızlığı 99
2. Sır Saklama Yükümlülüğü 100
3. Savunma Hakkının Korunması 101
B. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Adli Arama Kapsamında Aranması 103
1. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Aranmasının Şartları 107
a. Suçun Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Bir Suç Olması 108
b. Avukatın Suçüstü Halinde Yakalanmış Olması 109
2. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Aranmasının İcrası 110
3. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Aranmasının Sona Ermesi 115
C. Avukatın Bürosunun Aranması 117
1. Avukat Bürosunun Aranmasının Şartları ve İcrası 118
a. Avukat Bürolarının Mahkeme Kararıyla Aranması 119
b. Avukat Bürolarının Cumhuriyet Savcısı Denetiminde Aranması 122
c. Avukat Bürolarında Arama Sırasında Baro Başkanı veya Onu Temsilen Bir Avukatın Hazır Bulunması 122
2. Avukat Bürosunun Aranmasının Sona Ermesi 123
D. Avukatın Konutunun Aranması 126
1. Avukatın Konutunun Aranmasının Şartları ve İcrası 127
2. Avukatın Konutunun Aranmasının Sona Ermesi 130
III. AVUKATIN ÖNLEME ARAMASI 131
A. Avukatın Önleme Araması Şartları ve İcrası 131
B. Avukatın Önleme Aramasının Sona Ermesi 136
Üçüncü Bölüm
AVUKATIN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPTIĞI İLETİŞİMİN DENETLENMESİ İLE
AVUKATLARIN SUÇ SEBEBİYLE YARGILANMA USULÜ
I. GENEL OLARAK TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 137
A. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Koruma Tedbirinin Özellikleri 137
1. Yasa ile Düzenlenme Zorunluluğu 138
2. Geçici Olma 139
3. Araç Olma 139
4. Temel Hak ve Özgürlüklerin Bazılarının Hükümden Önce Sınırlandırılması 139
5. Yetkili Merci Kararı 140
B. İletişimin Denetlenmesi Koruma Tedbirinin Şartları 140
1. Gecikmede Sakınca Bulunması 140
2. Görünüşte Haklılık 140
3. Ölçülülük 141
II. İLETİŞİMİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR,
İLETİŞİMİN DENETLENMESİ HAKKINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER VE İLETİŞİMİN DENETLENMESİ TEDBİRİNİN İLGİLİ OLDUĞU HUKUKİ DEĞERLER 142
A. İletişimin Denetlenmesine İlişkin Genel Kavramlar 142
1. Telekomünikasyon 142
2. İletişim 143
3. Denetim 144
4. İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınması 144
5. İletişimin Tespiti 145
6. Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi 145
7. Mobil Telefonun Yerinin Tespit Edilmesi 146
8. İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Konu Araçlar 146
a. Telefon 146
b. Teleks 147
c. Faks 147
d. Elektronik Posta 148
e. Diğer İletişim Araçları 148
B. İletişimin Denetlenmesi Hakkındaki Hukuki Düzenlemeler 148
1. Anayasal Düzenlemeler 148
a. 1982 Anayasası 148
2. Yasal Düzenlemeler 149
a. Ceza Muhakemesi Kanunu 149
b. Diğer Kanunlardaki Düzenlemeler 150
i. Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu 150
ii. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 151
iii. Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 151
iv. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 152
3. Ceza Muhakemesi Kanunu’na Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelikler 153
a. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik 153
b. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 154
C. İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin İlgili Olduğu Hukuki Değerler 155
1. Özel Hayatın Gizliliği 155
2. Haberleşme Hürriyeti ve Gizliliği 157
III. AVUKATIN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPTIĞI İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 160
A. Avukatların İletişiminin Denetlenmesi Tedbirinin Türleri 160
1. Avukatların İletişiminin Tespiti ve Şartları 160
2. Avukatların Telekomünikasyon Yoluyla Yaptığı İletişminin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Şartları 166
a. İletişimin Dinlenmesi 166
b. İletişimin Kayda Alınması 167
c. Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi 168
d. Avukatların İletişiminin Dinlenmesinin, Kayda Alınmasının ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesinin Şartları 170
i. Suç Sebebiyle Başlatılmış Olan Soruşturma veya Kovuşturma Bulunması 173
ii. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı 174
iii. Başka Suretle Delil Elde Etme İmkanının Bulunmaması 176
iv. Tedbirin Uygulanabileceği Katalog Suçlar 177
v. Yetkili Merci Kararı 179
3. Avukatların Mobil Telefon Yerinin Tespiti ve Şartları 182
IV. AVUKATLARIN SUÇ SEBEBİYLE YARGILANMASI USULÜ 184
A. Avukatların Görevlerinden Doğan veya Görev Sırasında İşledikleri Suçlardan Yargılanma Usulü 185
1. Avukatlık Kanununda Düzenlenen Özel Yargılama Usulü 192
a. Soruşturma Öncesi Ön İnceleme Aşaması 192
b. Soruşturma Aşaması 195
c. Kovuşturma Aşaması 197
d. İtiraz 198
B. Avukatların Kişisel Suçları ve Avukatlık Kanunu’nun 61. Maddesi Kapsamındaki Suçlardan Yargılanma Usulü 200
1. Avukatların Kişisel Suçları Sebebiyle Yargılanma Usulü 200
2. Avukatların Avukatlık Kanunu’nun 61. Maddesi Kapsamındaki Suçlar Sebebiyle Yargılanma Usulü 202
a. Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Bir Suç Olması 202
b. Avukatın Suçüstü Halinde Yakalanmış Olması 203
Sonuç ve Değerlendirme 205
Kaynakça 213
Kavramlar Dizini 221

Ek Bilgi

Ürün Kodu 155827
Yayın Tarihi 2021 Şubat
Barkod 9789750266454
ISBN 9789750266454
Yayınevi Seçkin
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Ahmet Bozdağ, Zeynep Büşra Korkmaz