Müşteri Hizmetleri
850 811 32 60

Sepetim0Item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

ASSET - Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar (SPK İleri Düzey Lisanslama)

Basım Tarihi :
Basım Yeri :
İstanbul
Sayfa Sayısı :
147
Boyut :
16 x 23,5 cm
Baskı :
1
ISBN/Ref :
9786054687220
İçindekiler :

Stok Durumu: Stokta var

13,89 TL

Detayları

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

Muhasebe Nedir?

Muhasebe Türleri

Temel Fonksiyonları

Mali Tablo Kullanıcıları

Muhasebecilik Mesleği

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

Muhasebenin Temel Varsayımları

Muhasebede Kullanılan Defter ve Belgeler

Muhasebe Döngüsü

Değerleme Esasları

Stokları Değerleme Esasları

Stok Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri

Net Gerçekleşebilir Değer Esasının Uygulanabileceği Durumlar

Net Gerçekleşebilir Değerin Belirlenmesi

Alacak ve Borçları Değerleme Esasları

Şüpheli Alacaklar

Dövize Dayalı İşlemler

İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Bağlı Menkul Kıymetleri Değerleme

Maddi Duran Varlıkları Değerleme Esasları

Maliyet Artış Fonu ve Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları İle İlgili Esaslar

Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri ile İlgili Esaslar

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Haklar ve Peştemallık (Firma Değeri)

Duran Varlıklarda Amortisman Muhasebesi

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

UFRS Uygulayacak Şirketler

Mali Tabloların Düzenlenme Amaçları

Mali Tabloların Nitelikleri

Mali Tabloların Unsurları

Varlıklar

Yabancı Kaynaklar (Borçlar)

Öz sermaye

Performans

Mali Tablolara Alınma

Varlıkların Mali Tablolara Alınması

Borçların Mali Tablolara Alınması

Gelirin Mali Tablolara Alınması

Giderlerin Mali Tablolara Alınması

Mali Tablo Unsurlarının Değerlemesi

Mali Tablolar ve Sunum Kuralları

Bilanço

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Dipnotları

Özsermaye Değişim Tablosu

Nakit Akım Tablosu

İşletmede Mali Tablo Hazırlanmasından Sorumlu Olanlar

Yıllık Finansal Raporların Kurula ve Borsaya Bildirimi

Ara Dönem Finansal Raporların Kurula ve Borsaya Bildirimi

Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği

Bilanço

Öz Sermaye

Gelir Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu

Mali Tablo Dipnotları

Ara Mali Tablolar

Ara Mali Tabloların Biçim ve İçeriği

Ara Mali Tablo Düzenleme Yükümlülüğü

Elektronik İmzanın Kullanım Alanları

GENEL KABUL GÖRMÜŞ GELİR TABLOSU VE BİLANÇO İLKELERİ

Gelir Tablosu İlkeleri

Halka Açık Anonim Ortaklıkların Kullanacakları Hesap Planı

SERMAYE PİYASASINDA HESAP PLANLARI

Aracı Kurum Hesap Planı

Aracı Kurumlarda Muhasebe Süreci

MALİ TABLOLARIN KONSALİDASYONU

Genel Tanımlar

Konsolidasyon Kapsamı Dışında Kalma Esasları

Konsolide Mali Tabloların Düzenlenme Yöntemleri

Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesinde Genel Esaslar

Konsolide Bilançonun Düzenlenmesine İlişkin Esaslar

Konsolide Gelir Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Esaslar

İlk Konsolide Mali Tablolar

Konsolide Mali Tabloların Bağımsız Denetimi

ENFLASYONUN MALİ TABLOLARA ETKİSİ

Fiyat Hareketleri

Enflasyonun İşletmeler Açısından Önemi

Enflasyonun Finansman Politikaları Üzerindeki Etkileri

Enflasyonun Yatırım Politikaları Üzerindeki Etkileri

Enflasyonun Kapasite Kullanım ve Üretim Politikaları Üzerindeki Etkileri

Enflasyonun Kâr Dağıtımı Üzerindeki Etkileri

Enflasyonun Fiyatlama Politikaları Üzerinde Etkileri

Enflasyonun Ücret Politikaları Üzerinde Etkileri

Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Bilanço Üzerindeki Etkileri

Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri

Ülkemizde Enflasyon Muhasebesi Uygulaması

BİRLEŞME VE DEVİRLERİN MALİ TABLOLARA ETKİSİ

İşletme Birleşme Süreci

Devralma – Katılma Süreci

Birleşme Oranının Hesaplanmasında Uygulanabilecek Yöntemler

Ortaklık Devralma Yoluyla Birleşme Sonrasında Ulaşılacak Sermaye Tutarı ve Birleşme Oranı

Yeni Ortaklık Kurulması Yoluyla Birleşme Sonrasında Ulaşılacak Sermaye Tutarı

ARACI KURUMLARDA BELGE VE KAYIT DÜZENİ

Aracı Kuruluşlar Tarafından Tutulacak Defter ve Belgeler

Belge Saklama Süreleri

Hisse Senedi İşlemlerinin Belge ve Kayıt Düzeni

Kesinleşen İşlemlerin Hak Sahiplerine Dağıtılması Sırasında Düzenlenecek Belgeler

Hisse Senetlerinin Satış ve Alış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Rüçhan Hakkı Kullanımı ve Bedelsiz Hisse Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi

Temettü Farkları

Hisse Senetlerinin Temettü Gelirleri

Borçlanmayı İfade Eden Menkul Kıymet İşlemlerinin Belge ve Kayıt Düzeni

Borçlanmayı İfade Eden Menkul Kıymetlerin Alım Satım İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

Anapara, Faiz, Kupon ve Gelir Payının Muhasebeleştirilmesi

Repo ve Ters Repo İşlemlerinin Belge ve Kayıt Düzeni

Repo ve Ters Repo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Repo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Ters Repo İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Kredili Menkul Kıymet İşlemlerinin Belge ve Kayıt Düzeni

Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alınması İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Menkul Kıymetlerin Ödünç Verilmesi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

ARACI KURUMLARDA SERMAYE YETERLİLİĞİ UYGULAMALARI

Özsermaye ve Sermaye Yeterliliği Tabanı

Değerleme İlkeleri

Borçlanma Araçlarının Değerleme İlkeleri

Yükümlülükler

Risk Karşılığı

Pozisyon Riski

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde Pozisyon Riski

Aracılık Yükleniminde Pozisyon Riski

Karşı Taraf Riski

Karşı Taraf Riski İçin Karşılık Ayrılması

Yoğunlaşma Riski

Döviz Kuru Riski

Risk Karşılığı Hesaplama Tablosu

RKHT’nin Yapısı

RKHT’nin Hazırlanması

Sermaye Yeterliliği Tabanı Hesaplama Tablosu

Likidite Yükümlülüğü Hesaplama Tablosu (LYHT)

BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ VE DENETİM STANDARTLARI

Bağımsız Denetimin Temel Amacı

Yıllık Finansal Tabloları Bağımsız Denetime Tabi Olan İşletmeler

SPK’na Göre Bağımsız Dış Denetim Türleri

Sürekli Denetim

Sürekli Denetime Tabi Olan İşletmeler

Sınırlı Denetim

Özel Denetim

Özel Denetime Tabi Olan İşletmeler

Bağımsız Denetleme Kuruluşları

Bağımsız Denetçiler (Kıdeme Göre)

Bağımsız Denetçiler

Denetçilerin Yetkileri

Denetçilerin Bağımsızlığı ve Güvenilirliği

Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Görevlendirilmesi ve Görevden Çekilmesi

Bağımsız Denetim İlkeleri

Bağımsızlık İlkesi

Bağımsızlığı Ortadan Kaldıran Durumlar

Denetçilerin Yapamayacağı İşler

Mesleki Özen ve Titizlik

Ticaret ve Mesleğe Aykırı Faaliyet Yasağı

Reklam Yasağı

Sır Saklama Yükümlülüğü

Karşılıklı İlişkiler ve Haksız Rekabet

Bağımsız Denetim Sözleşmesi

Bağımsız Denetim Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar

Bağımsız Denetim Programı

Bağımsız Denetim Teknikleri

Bağımsız Denetleme Raporları

Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Denetimden Sorumlu Komiteler

SERMAYE PİYASASI KURUMLARINDA İÇ DENETİM YÖNTEMLERİ

İç Denetim Sisteminin Kurulma Amaçları

İç Denetim Sistemi Alanları

İç Denetim Sisteminin Unsurları

İç Denetimde Riskler

Aracı Kuruluşlarda İç Denetim Sistemi

İç Denetim Sisteminin Genel Esasları

Yetki ve Sorumluluklar

İş Akış Prosedürleri

Teftiş Sistemi ve Teftiş Birimi

Teftiş Birimi Yöneticisinin Görevleri

Müfettişlerin Çalışma Esasları

TSPAKB ÜYELERİNİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜRKEN UYACAKLARI MESLEK KURALLARI

Müşterilerle İlişkiler

Çalışanların Müşterilerle İlişkileri

DENEME SINAVLARI

Deneme I

Deneme II

Deneme III

Deneme IV

Kaynakça

YAZARLAR HAKKINDA
Turgay MÜNYAS
1979 doğumlu, Anadolu Üniversitesinde İşletme Lisansından sonra Maltepe Üniversitesi SBE’de İşletme ABD’de yüksek lisans yaptı. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Finans Doktora programında çalışmalarına hala devam etmektedir. Turgay MÜNYAS, muhtelif eğitim kurumları ve üniversitelerde işletme ve muadil derslerinin verilmesi yanında anılan derslere ilişkin yayınların hazırlanması, buna ilaveten ülkemizin başta gelen kamu sermayeli bankaları ile özel sermayeli birçok banka ve aracı kurum personeline yönelik SPK lisanslama derslerinden SPK Mevzuatı dersleri verilmesi ve yayınlarının hazırlanması yanında söz konusu eğitimlerin organizasyonunu üstlenen kurumlarda da üst düzey yöneticilik yapmaya devam etmektedir.

Aysel GÜNDOĞDU
1985 doğumlu olan Gündoğdu, ilk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra, Lisans derecesini “Marmara Üniversitesi” “Sermaye Piyasası” bölümünden 2007 yılında almıştır. Ardından “Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü”nde “Sermaye Piyasası ve Borsa” Anabilim Dalında yüksek lisans derecesine hak kazanan Gündoğdu, 2010 yılında başladığı aynı enstitüde yer alan “Bankacılık” Anabilim Dalı Doktora programında halen tez araştırmalarına devam etmektedir.
Haliç Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık programında akademik çalışmalarını sürdüren Gündoğdu, bankacılık ve sermaye piyasası alanlarında çeşitli makaleler yazmış ve bildiriler sunmuştur. Aynı zamanda birçok kurum ve kuruluşta spk lisanslama ve bankacılık alanlarında dersler vermektedir. Kendisi evli olup İngilizce bilmektedir.

Ek Bilgi

Ürün Kodu 139252
Yayın Tarihi 2012 Ekim
Barkod 9786054687220
ISBN 9786054687220
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Baskı Sayısı 1
Cilt Tipi Amerikan Cilt
Kağıt Türü 1. Hamur
Yazarlar Aysel Gündoğdu, Turgay Münyas